Detta är ett erbjudande från ChromoGenics

Upp

Dela:

ChromoGenics noteras på Nasdaq First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av units ChromoGenics AB inför bolagets notering på Nasdaq First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om Chromogenics

ChromoGenics är verksam inom branschen för dynamiska glas med styrbar genomskinlighet för ljus och solenergi. Den egenutvecklade elektrokroma tekniken, ConverLight™, ger ett dynamiskt solskydd för ökad energieffektivitet och förbättrad inomhuskomfort i byggnader.

ChromoGenics ursprung

ChromoGenics har sitt ursprung i en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och bildades 2003. Baserat på forskningen vid Ångströmlaboratoriet har ChromoGenics utvecklat en patenterad elektrokrom teknologi, ConverLight™, som gör det möjligt att styra genomskinligheten hos glas och därigenom även reglera inflödet av både värme och ljus. Med en svag elektrisk spänning kan genomskinligheten ändras från ljust till mörkt. Totalt har sedan 2003 ca 350 miljoner kronor investerats i utvecklingen av ChromoGenics dynamiska glas, utveckling av produktionsprocesser, etablering av produktionsanläggningar m.m.

Patentportföljen

Under det mångåriga utvecklingsarbetet har en patentportfölj byggts upp som bedöms täcka väsentliga material, processer och applikationer i arton patentfamiljer. Det finns även en omfattande upparbetad kunskap inom produktionsprocesser som stärks ytterligare av de strategiska samarbeten som etablerats. Den egna produktionsanläggningen som etablerats i Uppsala omfattar ca 3 000 m² och innehåller produktionslinjer för ConverLightTM folie och glaslaminat, klimatstabiliserade renrum, testanläggningar m.m.

Bakgrund och motiv till emissionen

Fram tills nyligen har verksamheten primärt varit fokuserad på utveckling av produkter och produktionsteknologi. Dessa bedöms nu vara tillräckligt beprövade för en bredare kommersiell lansering och efter en omfattande omorganisation under senare delen av 2016 har företaget skiftat fokus från utveckling till försäljning och produktion. Den nu förestående nyemissionen är ett led i denna process och ska tillföra ChromoGenics den finansiella stabilitet och de resurser som krävs för en lyckad kommersiell etablering.

ChromoGenics planerar för en kraftig expansion, och bolagets unika IP ska ge förutsättningar för snabbt växande försäljning med goda marginaler. Nyemissionen genomförs för att finansiera kommersialisering och marknadsetablering enligt de planer som fastlagts. Avsikten är därför att likvid från erbjudandet vilket är beskrivet i föreliggande prospekt ska täcka kapitalbehovet under antagande om full teckning.

Garantier och teckningsförbindelser

Erbjudandet är garanterat genom garantier och teckningsförbindelser om 41 respektive 55 miljoner kronor.

Senaste nytt om ChromoGenics​

​2017-02-21. ChromoGenics får en större order om att leverera dynamiska glas till Projektet Grand Central i Sundbyberg. Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta

Kort fakta  
Pris8,50 kr/Unit* 
Anmälningsperiod9-24 februari 
Courtage0 kr 
Sista svarsdag till Nordnet24 februari 2017 
Pengar ska finnas på depån 24 februari 2017 
Minsta teckning Minsta teckningspost är 1000 units, motsvarande 8 500 kr 
Förväntad första handelsdag17 mars 2017 
ListaNasdaq First North 
Kortnamn för aktien  
Bolagets hemsidawww.chromogenics.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Se prospekt​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en Unit?

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption

Teckningsoptionen

Varje fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ChromoGenics till emissionskursen 10,20 SEK per aktie under perioden 1 – 31 maj 2018.

Vd har ordet

"Vi har inlett försäljning och produktion av vårt dynamiska glas ConverLight™. Det intresse jag ser från aktörer inom fastighets-, byggnads- och glasbranschen motsvarar mina högt ställda förväntningar. I en nyligen publicerad marknadsrapport från n-tech research prognosticeras marknaden för dynamiska glas femdubblas till 2020.

- Thomas Almesjö, vd för ChromoGenics.

Highlights

Detta är ett utdrag från bolagets informationsteaser.Risker

ChromoGenics verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning. I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse.

Innan du tecknar aktier i ChromoGenics bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.