Hoppa till huvudinnehållet

Allmänna villkor.


All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på webbtjänsten eller i andra applikationer och programvaror riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om erbjudanden från Nordnet, av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat.

Samtliga besökare/användare till/av Nordnets webbtjänst och/eller övriga applikationer, såväl privatpersoner som företag, presumeras ha läst igenom och godkänt följande villkor:

Ansvarsbegränsning
Nordnet och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Nordnets webb eller i Nordnets applikationstjänster direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webb och/eller applikationstjänstens innehåll. Nordnet och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Nordnet eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webb och/eller applikationstjänsterna går ned eller upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Nordnet har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras på Nordnets webb eller i Nordnets applikationer. Nordnet har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör från Nordnets leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida.Varken Nordnet eller webb/applikationstjänsternas innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webb eller i applikationstjänsterna. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Nordnet påminner om att handel med värdepapper är förenat såväl med stora möjligheter som med stora risker. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webb eller i applikationstjänster presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webb eller i applikationstjänster angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar/underlåtenhet. Nordnet bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Nordnet används eller tolkas.

Användare
Användare äger rätt att för personligt bruk använda webb och applikationstjänsterna samt deras innehåll enligt de villkor som Nordnet anger. Användare äger inte rätt att publicera eller vidaredistribuera innehåll så vida inte annat överenskommes med Nordnet. Det är heller inte tillåtet att - maskinellt eller på annat vis, via program eller annorledes - inhämta eller bearbeta material, på andra sätt än vad som uttryckligen medges av Nordnet. Såsom kund hos Nordnet kan speciella avtal som reglerar vad som gäller för sådant användande ha ingåtts.

Användare äger inte rätt att använda innehållet i samband med utställande av, handel med, marknadsföring av eller promotion för investeringsprodukter (t ex derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, värdepappersportföljer etc. där priset, avkastningen och/eller utfallet av investeringsprodukten baseras på eller relaterar till innehållet) utan ett skriftligt godkännande från Nordnet, dess innehållsleverantör eller tredje man som äger rätten till innehållet.

Innehållet som presenteras på Nordnets webbtjänst eller i Nordnets applikationer tillhör Nordnet eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.

Force Majeure
Nordnet är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Nordnets kontroll, såsom t ex explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Nordnet själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Nordnets kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten eller i Nordnets applikationer mer kostsamt eller betungande för Nordnet jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Nordnet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Nordnet varit normalt aktsamt.

Innehållsleverantörer
Det åligger Nordnets leverantörer att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på webbtjänsten och i Nordnets applikationer de produkter eller tjänster som erbjuds på Nordnets webb och i Nordnets applikationstjänster.

Om Nordnet
Organisationsnr: 516406-0021
Kontakt: info@nordnet.se