Nordnet­ Markets.

En värld av möjligheter. I upp- och nedgång.

Meddelande till dig som innehavare vissa av Nordnets Bull & Bear-certifikat.

På grund av ökad marknadsrisk och volatilitet har Nordea Bank Abp som emittent av Nordnets Bull & Bear-certifikat fattat beslut om att sätta tidigare utgivna certifikat med en hävstång mellan 10 och 15 i "Buy Back", vilket innebär att man som innehavare av berörda produkter endast kommer kunna sälja tillbaka sitt innehav till det pris som market maker ställer på köpsidan. En lista över vilka produkter som påverkas finns längre ner i det här meddelandet.
För den som fortsättningsvis både vill kunna köpa och sälja i dessa produkter som vanligt har vi istället noterat nya certifikat med stop loss-buffert. Du hittar våra nya produkter som vanligt i filtreringslistorna för Bull & Bear-certifikat.

Om du vill veta mer om Buy-Back, Stop loss-buffert eller se svaren på de vanligaste frågorna om Bull & Bear-certifikat så finner du vår FAQ längre ner på den här sidan.

Lista över instrument som försatts i "Buy Back"PDF
Länk till börsmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investera i aktier, råvaror och index.
Med hävstång.

 • Courtagefritt vid order över 1000 kr.
 • Brett urval av underliggande tillgångar.
 • Upp till 20x hävstång.
 • Konkurrenskraftiga spreadar.

Index

Investera i nordiska, europeiska och amerikanska aktieindex som t.ex. det amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30 med hävstång upp till 20 gånger.

→ Till våra indexprodukter

Aktier

Få hävstång på en aktieexponering mot enskilda aktier som annars kan vara svåråtkomliga. Handla produkter som utvecklas positivt även om den underliggande aktien skulle falla i värde.

→ Till våra aktieprodukter

Råvaror

Handla i råvaror som annars kan vara svåra för privatpersoner att nå. Vi erbjuder råvaruprodukter på bland annat olja, guld och silver.


→ Till våra råvaruprodukter

Bra att veta om risker och avkastning.

Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Vad är börshandlade produkter?

Tillgång till svåråtkomliga marknader.

Börshandlade produkter är en genväg och möjlighet att exponera sig mot en mängd tillgångsslag som annars kan vara dyra eller svåråtkomliga för dig som privatperson. Produkterna har en mängd olika egenskaper. Vissa ger avkastning när den underliggande tillgången stiger och andra när den faller. Vissa produkter har en fastställd löptid, andra inte. Det finns även flera möjligheter att handla med eller utan hävstång.

Både avkastningsmöjligheterna och riskerna skiljer sig markant åt i de olika alternativen. Det är därför viktigt att du sätter dig in i hur de olika börshandlade placeringarna fungerar innan köp.

Möjligheter i upp- och nedgång.

Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter är att avkastningen är kopplad till en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, eller en råvara.

De börshandlade produkter som vi erbjuder är noterade på börsen och kan köpas och säljas under dagen i både små och stora poster. Du kan alltså dra nytta av både upp- och nedgångarna på börsen.

För att handla börshandlade produkter bör du ha erfarenhet, intresse och god kunskap om de finansiella marknaderna.

Vanliga frågor och svar.

Nordnet Markets är Nordens bredaste courtagefria* erbjudande av börshandlade produkter där du kan investera i upp- och nedgång i olika börsindex, råvaror och aktier världen över. Vårt utbud omfattar alla Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos i hela Norden med produktnamnet NORDNET på slutet. 

I Nordnet Markets har du möjlighet att investera både med och utan hävstång i annars svåråtkomliga marknader.

Lär dig mer om produkterna

Produkter ingående i Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av handelsapplikationerna Infront, AutoTrader eller Next API där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnet’s vid var tid gällande prislista.

Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå.

Bull & Bear-certifikat har en konstant daglig hävstång, vilket innebär att utvecklingen i den underliggande tillgången under en enskild handelsdag multipliceras med hävstångsfaktorn för att beräkna certifikatets värde. Om du exempelvis har en produkt med en hävstång på 15 och den underliggande tillgången ökar med 1 % så kommer BULL X10 stiga med 15 % samtidigt som en BEAR X15 kommer sjunka med -15 %.

En gång om dagen återställs hävstången, vilket kallas för att man ombalanserar finansieringsnivån i produkten för att kunna upprätthålla en konstant daglig hävstång. Tidpunkt för ombalansering av hävstången varierar beroende på underliggande tillgång men framgår i respektive produkts slutliga villkor. Se även frågor och svar om tidpunkter för ombalansering.

Under en pågående handelsdag kan hävstången komma att förändras beroende på hur priset i den underliggande tillgången hunnit utvecklas sen man ombalanserade certifikatet. Om den underliggande tillgången hunnit röra sig längre bort från certifikatets finansieringsnivå så minskar hävstången och om den underliggande tillgångens pris hunnit röra sig närmre finansieringsnivån så ökar hävstången. Det här innebär att den som köper produkten mitt under pågående handelsdag både kan komma att ha en högre eller lägre hävstång än det som produkten namn antyder. När certifkatet sedan ombalanseras vid nästa tillfälle kommer produktens återfå sin dagliga hävstång inför nästkommande handelsdag.

Om den underliggande tillgången vid tillfället för återställning av hävstången haft en stor ogynnsam rörelse från det att man senast återställde hävstången kommer exponeringen mot den underliggande tillgången väsentligt att minska. Det innebär, till exempel för BULL X15, att en dag med en nedgång på 3% i den underliggande tillgången behöver nästkommande handelsdag följas av en uppgång med 5,5% i den underliggande för att återställa den ursprungliga exponeringen/finansieringsnivån.

Över en period längre än en dag så påverkas certifikatets utveckling av en sammansättningseffekt av de enskilda dagsutvecklingarna. Det betyder att avkastningen över en period längre än en dag inte kommer att motsvara den underliggande tillgångens avkastningen multiplicerad med hävstången. Trendande marknader kommer att ge en bättre avkastning medan volatila/sidledes marknader kommer att ge sämre avkastning i och med att det blir en urholkningseffekt. Effekten av det här ökar vid ökad volatilitet, hävstång och tidsperiod. Som ett resultat kan produktens avkastning avvika avsevärt från den underliggande tillgångens värdeutveckling.

En investering i Bull & Bear-certifikat påverkas alltså negativt av en svängande marknad för den som äger produkten över en tidperiod längre än en dag. En sådan effekt kan endast undvikas helt i ett Bull-certifikat om den underliggande tillgångens pris ökar varje dag och för ett Bear-certifikat om den underliggande tillgångens pris sjunker varje dag. Om man som investerare väljer att behålla sitt certifikat längre än en dag bör man kontrollera sin position varje dag för att förstå värdeutvecklingen.

Historiskt har urholkningseffekten haft stor påverkan på värdet i Bull & Bear-certifikat vilket gör dem mindre lämpliga att äga över tid jämfört med andra börshandlade produkter som inte har dagliga hävstänger som exempelvis Mini Futures.

Ja. I händelse av att värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, överstiger sin angivna stop loss-buffert eller är 100 eller mer, kommer produkten, beroende på om det är ett Bull eller Bear-certifikat att avslutas.

Bull-certifikat:
Om den negativa värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är 100 eller mer, kommer produkten att handelsstoppas för att sedan avnoteras till nästföljande handelsdag och det investerade beloppet att gå förlorat.

Bear-certifikat:
Om den positiva värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är 100 eller mer, kommer produkten att handelsstoppas för att sedan avnoteras till nästföljande handelsdag och det investerade beloppet att gå förlorat.

Bull & Bear-certifikat med Stop Loss-buffert:

Vissa av våra Bull & Bear-certifikat har en så kallad stop loss-buffert. Det betyder att om den underliggande tillgången utvecklas i en ofördelaktig riktning så kommer ett certifikat med stop loss-buffert att avslutas före ett certifikat utan stop loss-buffert.

För ett certifikat med stop loss-buffert innebär det här att om den ofördelaktiga utvecklingen av den underliggande tillgången en handelsdag är lika med eller överstiger angiven stop loss-buffert så kommer handeln med värdepappret automatiskt att avslutas. Om certifikatet når sin stop loss-nivå kallas det att produkten knockas, vid en eventuell knock kommer Nordea, som market maker av produkten, snarast försöka avyttra sin hedgeposition och därefter fastställa ett restvärde i produkten sett till vart man lyckats stänga hedgepositionen. Notera att restvärdet fortfarande kan komma att fastställas till noll även om produkten haft en stop loss-buffert, det finns m.a.o. ingen garanti att produkten har ett restvärde i händelse av knock.

Vid stora marknadsrörelser kan priset på den underliggande tillgången snabbt falla igenom sin stop loss-nivå till en nivå där market maker inte längre kan stänga sin hedgeposition med ett värde kvar i produkten. Om restvärdet är större än noll kommer beloppet automatiskt att utbetalas till innehavare av värdepappret inom 10 bankdagar.

sidan för utstoppade och förfallna produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se om en produkt stoppats ut och om den har ett eventuellt restvärde.

Bull & Bear med vs. utan stop loss-buffert

Hävstång

Utan stop loss-buffert

Med stop loss-buffert

20

5,00%

4,50%

18

5,56%

5,00%

15

6,67%

6,00%

12

8,33%

7,50%

10

10,00%

9,00%


Tabellen ovan visar på exempel och kan komma att omfatta fler produkter med andra hävstänger och andra buffertnivåer. För att veta om en produkt omfattas av stop loss-buffert eller inte, se nästföljande fråga och svar.

Genom att titta på produktens namn kan man avgöra om den omfattas av en stop loss-buffert eller inte.

 • BULL DAX X10 (utan stop loss-buffert)
 • BULL DAX X10S (med stop loss-buffert)

BULL talar om att du tjänar pengar om den underliggande tillgången stiger i värde. DAX talar om att värdepappret är kopplat till DAX terminens utveckling. X10 visar att certifiaktet har tio gånger daglig hävstång. S talar om att värdepappret har stop loss-buffert. Bull & Bear utan stop loss-buffert har inget S i namnet.
Stop-loss bufferten varierar mellan olika Bull & Bear, du kan hitta information om stop-loss bufferten för varje enskilt produkti de Slutliga Villkoren.

På länken nedan kan du finna information om alla våra utstoppade och förfallna produkter. Förutom information om vilka produkter som blivit utstoppade kan du även finna information om datum och tidpunkt produkten stoppades, om det finns ett eventuellt restvärde kvar samt preliminär utbetalningsdag av det eventuella restvärdet.

Stoppade och förfallna produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att det ibland kan ta ett tag innan en produkt som knockats syns på sidan för stoppade och förfallna produkter.

Produkter ingående i Nordnet Markets är utgivna av Nordea Bank Abp. Vid en investering i börshandlade produkter i Nordnet Markets tar du en kreditrisk på Nordea Bank Abp. Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Aktuellt kreditbetyg finns på Nordeas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Produkter ingående i Nordnet Markets är börsnoterade värdepapper som är noterade på First North Multilateral Trading Facilities, som drivs av Nasdaq i Danmark, Finland eller Sverige, eller på Oslo Börs i Norge och registreras hos antingen VP SECURITIES, Euroclear eller Verdipapirsentralen.

Handelstider per marknadsplats

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

First North Sverige (Norska produkter)

08:15 - 20:00

Oslo Børs

09:00 - 16.20

Handelstider i olika underliggande

Underliggande

Handelstider

OMXS30

09:00 - 17:30

DAX / Euro Stoxx

08:15 - 20:00

S&P 500 / Nasdaq-100

08.15 - 20:00

Olja / Guld / Silver / Koppar

08:15 - 20:00

Svenska aktier

09:00 - 17:30

Norska aktier

09:00 - 16.25

Danska aktier

09:00 - 17:00

Finska aktier

09:00 - 17:30

Amerikanska aktier

09:00 - 20:00

Tyska aktier

09:00 - 17:30

Om du saknar någon enskilt produkt är du välkommen att kontakta vår kundservice med ditt önskemål. Du kan antingen ringa oss på telefonnummer 010-583 30 00 eller genom att skicka ett meddelande via inloggat läge.

Vi strävar alltid efter att ha ett brett utbud av produkter där målsättningen är att tillfredställa våra kunders behov och värdesätter därför dina önskemål om nya produkter högt.

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Det kan t.ex. vara transaktionsrelaterade avgifter som exempelvis spread eller en räntekostnad för finansiering av hävstången.

På sidan avgifter beskriver vi olika typer av avgifter som kan komma att belasta dig som investerare. Mer information om avgifter finns i Nordeas Grundprospekt, daterat den 15 juni 2016 samt i respektive produkts slutliga villkor som du finner i samband med orderläggningen.

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets börshandlade produkter. Under vissa tillfällen kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln och påverka Nordeas möjlighet att erbjuda priser i produkten.

Om du har ett befintligt innehav i en produkt som du bestämt dig för att sälja men inte kan på grund av avsaknaden av priser i orderboken från market maker så behöver du följa nedanstående steg för att vara kunna berättigad till eventuell kompensation till följd av den uteblivna prissättningen.

 1. Försök sälja ditt innehav genom att registrera en säljorder
 2. Om din order inte kan utföras, kontakta omgående Nordnets mäklare på telefonnummer 010-583 31 00 och meddela att du vill stänga din position
 3. Nordnet kontaktar Nordea som market maker av produkten för att försöka få igång prissättning i produkten igen så att du kan stänga din position.
 4. Sälj ditt innehav så snart market maker erbjuder priser i produkten igen
 5. Inkom med eventuell reklamation genom att skicka ett meddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till kundservice i inloggat läge om du anser att du lidit ekonomisk skada till följd av det inträffade

Genom att följa ovanstående steg ger du market makern av produkten möjlighet att lösa eventuella problem med prissättningen samtidigt som du själv skapar dig rätt förutsättningar att kunna få ditt ärende prövat i ett senare skede.

Klagomål som lämnats in i enlighet med ovan kommer att behandlas och eventuella fel kompenseras i enlighet med villkoren och avgöras från fall till fall.

För att kunna ge produkten en konstant daglig hävstång så ombalanserar man exponeringen mot den underliggande tillgången dagligen. Tidpunkten för ombalansering kan skilja sig mellan olika produkter och underliggande tillgångar. På länken nedan har vi gjort en sammanställning över olika underliggande tillgångar samt vilken tidpunkt produkter med dessa underliggande ombalanseras. Observera att sammanställningen inte nödvändigtvis ger uttömande information om vilka produkter vi erbjuder och kan således komma att omfatta både fler/färre underliggande tillgångar än vad som går att handla i Nordnet Markets.

För fullständig information om den underliggande tillgången och dess värderingstidpunkt för ombalansering, se produktens slutliga villkor som du finner i samband med orderläggning.

Buy-Back (BB) eller Sold-Out Buy-Back (SOBB) är funktioner som Market Maker kan använda sig av i produkter som man inte längre vill/kan erbjuda handel i.

Buy-Back användas oftast i situationer där emittenten har listat en motsvarande ersättningsprodukt och bara vill tillåta återköp i den köpstoppade produkten.
Sold-Out Buy-Back används när Market Makern sålt slut en viss produkt och inte tillåts enligt villkoren att sälja fler förrän man köpt tillbaka. Funktionen kan också användas under vissa oförutsedda och exceptionella omständigheter där det är orimligt att Market Makern förväntas upprätthålla tvåsidiga priser i orderboken.

I en orderbok som är i Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back är det endast Market Makern som är tillåten att lägga in köporders i marknaden, alla köporders som inte skickas in av Market Makern i det här läget kommer att avvisas av marknaden. Alla säljorders som läggs hanteras som "Fill or Kill" vilket innebär att en säljorder som inte läggs in till det pris som Market Maker ställer på köpsidan kommer omedelbart att tas bort utan möjlighet att gå till avslut.

Alla befintliga orders som finns aktiva i orderboken vid tillfället börsen sätter en orderbok till Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back kommer att tas bort.

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon