Hoppa till huvudinnehållet

Känn till riskerna.


Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att tänka på att alla placeringar är förenade med risker. På den här sidan har vi sammanställt några av riskerna med börshandlade produkter. Informationen på den här sidan upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutgiltiga villkor på Nordeas hemsida.

Läs mer om risker i våra produktbroschyrer

Risker med börshandlade produkter?

Kreditrisk

Investeringar i börshandlade produkter innebär en kreditrisk på den emittent som utfärdat produkten. Det innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad.

Om du handlar med Nordnets Markets börshandlade produkter så är det Nordea Bank Abp som är emittent av produkterna. Det innebär att du tar en kreditrisk mot Nordea vid en investering i dessa värdepapper.

Marknadsrisk

Värdet på börshandlade produkter påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet samt placeringens hävstång. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea, som är emittent av Nordnets börshandlade produkter, göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

Valutarisk.

Du som investerar i börshandlade produkter bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att den börshandlade produkten både kan öka och minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Likviditetsrisk (köp-och säljpriser).

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets börshandlade produkter. Vid vissa tillfällen kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.

Ta del av vårt utbud av börshandlade produkter.

Läs mer om Bull & Bear, Mini Futures och Unlimited Turbos med olika hävstång.

Till utbudet