Hoppa till huvudinnehållet

Känn till riskerna.

Med börshandlade produkter och Nordnet Markets.


Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att tänka på att alla placeringar är förenade med risker. På den här sidan har vi sammanställt några av riskerna med börshandlade produkter. Informationen på den här sidan upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutgiltiga villkor på Nordeas hemsida.

Läs mer om risker i våra produktbroschyrer

Risker med börshandlade produkter?

Kreditrisk

Investeringar i börshandlade produkter innebär en kreditrisk på den emittent som utfärdat produkten. Det innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad.

Om du handlar med Nordnets Markets börshandlade produkter så är det Nordea Bank Abp som är emittent av produkterna. Det innebär att du tar en kreditrisk mot Nordea vid en investering i dessa värdepapper.

Vid köp av våra börshandlade produkter tar du en kreditrisk på Nordea Bank Abp, vilket innebär att produktens marknadsvärde även påverkas av Nordeas kreditvärdighet och bankens möjlighet att betala. Om Nordea går i konkurs har innehavarna av produkterna ej säkerställd fordran på banken. Observera också att produkterna inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Nordeas möjlighet att fullfölja sina åtaganden värderas löpande av oberoende kreditvärderingsinstitut, bland andra Standard & Poor ´s Financial Services LLC och Moody´s Investors Service, Inc.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea, som är emittent av Nordnets börshandlade produkter, göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga. Detsamma gäller vid ändringar i relevant lagstiftning, om emittentens möjligheter att hedga sina tillgångar påverkas eller om emittentens kostnader för sådan hedging ökar

Marknadsrisk

Värdet på börshandlade produkter påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet samt placeringens hävstång. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Valutarisk.

Du som investerar i börshandlade produkter bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att den börshandlade produkten både kan öka och minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Likviditetsrisk (köp-och säljpriser).

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets börshandlade produkter. Vid vissa tillfällen kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.

Icke kapitalskydd.

Produkterna är inte kapitalskyddade. Avkastningen är kopplad till värdeutvecklingen i en underliggande tillgång och värdepapprets kostnader. Du riskerar att förlora delar av eller hela det placerade beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling.

Ta del av vårt utbud av börshandlade produkter.

Läs mer om Bull & Bear, Mini Futures, Unlimited Turbos med olika hävstång. Nordnet Markets erbjuder även Trackers som inte har någon hävstång.

Till utbudet
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm