Hoppa till huvudinnehållet

Avgifter.


Känn till avgifterna i produkterna.

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Det kan t.ex. vara transaktionsrelaterade kostnader som exempelvis spread, räntekostnad för finansiering av din hävstång eller kostnad för eventuella aktielån i produkten. På den här sidan har vi sammanställt olika typer avgifter som kan komma att belasta dig som investerare vid handel med börshandlade produkter. För samtliga avgifter, se produktens slutliga villkor som finns tillgängliga på respektive produkts produktsida.

Bull- & Bearcertifikat.

Courtage.

I regel betalar man courtage för handel med börshandlade produkter precis som när man handlar med aktier. Hur mycket man betalar skiljer sig beroende på vart man är kund. Hör med just din bank eller nätmäklare, eller titta i prislistan. Är du kund hos oss handlar du Nordnet Markets-produkter courtagefritt när du handlar för 1000 kr eller mer.

Spread.

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread. Spreaden kan både uttrycks i procent (%) och enskilda ören (+/-) och är en kostnad för dig som investerare. Spreaden skiljer sig mellan olika typer av produkter och underliggande tillgångar. Oftast står spreaden i relation till den underliggande tillgångens spread. Ju högre spread en produkt har desto längre bort ifrån "fair value", dvs. produktens mittpris, köper och säljer du. En produkt med en hög spread kan innebära en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread. I Nordnets Bull- & Bearcertifikat är det Nordea Bank Abp som emittent som löpande ställer köp- och säljpriser.

Ränta.

För att skapa en daglig hävstång är varje Bull- & Bearcertifikat konstruerad med en lånedel som du som investerare betalar ränta för. Den årliga räntan tas ut i produktens stängningspris efter börsens stängning varje enskild handelsdag.

Ju högre hävstång du väljer på din investering, desto högre blir den totala räntan i faktiska tal. Vid handel med Bear-certifikat på enskilda aktier som underliggande tillgång så tillkommer även avgift för aktielån. Avgiften tas ut genom att produktens värde minskar med beräkningsformeln: (Hävstång – 1) * Ränta i % / 365.

Räkneexempel ränta.

Tabellen nedan visar hur värdeutvecklingen av tre certifikat med olika hävstång påverkas av räntan.
I exemplet nedan har vi utgått från att den underliggande tillgången varit oförändrad.

Dag
BULL OMX X2 NORDNET
BULL OMX X5 NORDNET
BULL OMX X15 NORDNET
0
100
100
100
1
99,997
99,98
99,88
2
99,995
99,97
99,77
3
99,992
99,95
99,66
4
99,989
99,93
99,54
5
99,986
99,92
99,43

Överblick av finansieringskostnaden.

Hävstång
Ränta i %
6 och högre
3 %
4 och 5
1,5 %
3 och lägre
1,0 %

Tabellen ovan ger en överblick av räntekostnaden för Nordnets olika Bull- & Bearcertifikat. Räntan i procent varierar beroende på underliggande tillgång och produktens riktning (Bull/Bear) och kan således vara högre än vad överblicken ovan visar. I produktens slutliga villkor framgår vilken räntekostnad som gäller för just den produkt du är intresserad av att investera i.

Total kostnad för att investera.

När man som investerare handlar med börshandlade produkter så är det viktigt att man har koll på de avgifter och kostnader som kan vara förknippade med en investering.
Man kan förenklat dela in kostnader och avgifter i 4 st. olika kategorier.

  • Courtage till din bank eller nätmäklare.

  • Spread.

  • Finansieringskostnad.

  • Administrationsavgift.

Beroende på val av produkt och hur du väljer att använda produkten så exponeras du olika för de ovanstående avgifterna. När du handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma dag, betalar du endast ev. courtage och en spread vid köp & sälj. Väljer du att behålla produkten i din portfölj över natten tillkommer de avgifter som är kopplade till finansieringen av din totala exponering. Vid handel i Nordnet Markets produkter noterade på First North Sverige utgår ingen administrationsavgift.

Kostnadsexempel.

Om du investerar 10 000 SEK dag 1 i ett Bull certifikat från Nordnet Markets med hävstång 15 och en spread på 0,50 % och sedan säljer dag 2. Då kommer du ha betalat 11,67 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread, totalt 61,67 SEK. Eftersom du handlade en produkt i Nordnet Markets så debiterades inget courtage för dina affärer.

Section 770x460 NN-Markets-piechart

Mini Futures & Unlimited Turbos.

Ränta.

Finansieringskostnaden för att hålla produkten i sin portfölj över natten uttrycks som ränta och består av en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen är kopplad till en räntebas som sätts beroende på vilken valuta det underliggande instrumentet handlas i. Värdepapper som exempelvis handlas i svenska kronor (SEK) har 1-månaders STIBOR som medans värdepapper som handlas i Euro (EUR) har 1-månaders EURIBOR som räntebas. Om räntan för den rörliga delen är mindre än 0 sätts den till 0.

Den fasta räntedelen för Minifutures och Unlimited Turbos är ett påslag av emittenten. För Nordnet Markets-produkter är den 3 %.

Det innebär att för en Mini Long OMX med finansieringsnivå 1500 så betalar du 3 % x 1500 = 45 kr i ränta per år.

Denna fasta delen benämns som "räntebasmarginal" i de slutliga villkoren för respektive produkt. Finansieringskostnaden har en direkt inverkan på finansieringsnivån och Stop loss nivån som dagligen justeras med motsvarande ränta.

Räkneexempel ränta.

Tabellen nedan visar hur värdeutvecklingen av tre minifutures med olika finansieringsnivåer påverkas av räntan.
I exemplet har vi utgått från att den underliggande tillgången, OMXS30, varit oförändrad fem dagar i sträck. Tabellen nedan visar antal dagar du äger produkten i första kolumnen och värdet på din Minifuture/Unlimited Turbo i de tre andra kolumnerna. Som du kan se i räkneexemplet nedan så är produkter med högre hävstång dyrare att äga över natten än produkter med en lägre hävstång.

Dag
MINI L OMX NORDNET 99*
MINI L OMX NORDNET 102**
MINI L OMX NORDNET 86***
0
100
100
100
1
99,88
99,97
99,99
2
99,77
99,93
99,98
3
99,65
99,90
99,98
4
99,53
99,87
99,97
5
99,42
99,83
99,96

* MINI L OMX NORDNET 99 antas i exemplet ovan ha en hävstång på 15
** MINI L OMX NORDNET 102 antas i exemplet ovan ha en hävstång på 5
*** MINI L OMX NORDNET 86 antas i exemplet ovan en hävstång på 2

Total kostnad för att investera.

När man som investerare handlar med börshandlade produkter som exempelvis Minifutures och/eller Unlimited Turbos så är det viktigt att man har koll på alla de avgifter och kostnader som kan vara förknippade med en investering. Man kan förenklat dela in kostnader och avgifter i 3 st. olika kategorier

  • Courtage till din bank eller nätmäklare.

  • Spread.

  • Finansieringskostnad.

Beroende på val av produkt och hur du väljer att använda produkten så exponeras du olika för de ovanstående avgifterna. När du handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma dag, betalar du endast eventuellt courtage och en spread vid köp & sälj. Väljer du att behålla produkten i din portfölj över natten tillkommer de avgifter som är kopplade till finansieringen av din totala exponering dvs. räntekostnaden.

Courtagefri handel.

Nordnets Minifutures och Unlimited Turbos är courtagefria för alla kunder som lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer, exempelvis Infront eller WinTrade där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder via mäklare eller order understigande 1 000 SEK utgår courtage enligt var vid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än SEK tillkommer en växlingsavgift.

Spread.

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread. Spreaden uttrycks i procent (%) och innebär för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread en produkt har desto lägre bort ifrån fair value (mid price) köper och säljer du. En produkt med en hög spread innebär en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread. I Nordnets minifutures är det Nordea Bank AB (publ) som emittent som löpande ställer köp- och säljpriser.

Kostnadsexempel.

Om du investerar 10 000 SEK dag 1 i en Mini Long OMX vars finansieringsnivå är 1500 och som har en spread på 0,50 % och sedan säljer dag 2. Då kommer du ha betalat 8,63 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread, totalt 58,63 SEK. Eftersom du handlade en produkt i Nordnet Markets så debiterades inget courtage för dina affärer.

770x460 Circle futures NNMarkets

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Läs mer om riskerna
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm