Hoppa till huvudinnehållet

Klagomål.


Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta vår kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare.

Kontaktuppgifter till vår kundservice och våra mäklare hittar du här. Du kan också kontakta oss genom att skicka ett meddelande i inloggat läge på Nordnets hemsida.

Information om klagomålshantering:

  • Din åsikt är viktig för oss

  • Vi eftersträvar att svara inom 14 dagar

  • Kostnadsfritt

Klagomål.

Om du efter kontakt med oss enligt ovan fortfarande är missnöjd, har du möjlighet att framföra ditt klagomål till klagomålsansvarig hos Nordnet. Klagomålsansvarig är bolagets kommunikationschef. Att skicka in ett klagomål och få det prövat av Nordnet är alltid kostnadsfritt.

Klagomål avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av såväl Nordnet Bank AB som Nordnet Pensionsförsäkring AB kan skickas in på flera olika sätt. Du har möjlighet att skicka in ditt klagomål som ett meddelande i inloggat läge på Nordnets hemsida. Du kan också använda dig av detta klagomålsformulär, vilket signeras digitalt med BankID. Därutöver kan du även välja att framföra ditt klagomål via vanlig post. Klagomålet adresseras då till följande adress:

Nordnet
Klagomålsansvarig
Box 30099
104 25 Stockholm

För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål, vill vi uppmuntra dig att så tydligt som möjligt redogöra för ditt ärende. Några exempel på vad du gärna får ange i ditt klagomål:

  • Vilket konto ditt klagomål gäller

  • En beskrivning av händelseförloppet inklusive relevanta tidpunkter

  • Underlag i form av transaktionsnotor, korrespondens etc.

  • Eventuellt krav på ekonomisk ersättning


När och hur behandlas ditt klagomål?

När vi mottagit ditt klagomål kommer du att få en bekräftelse på detta genom ett meddelande i inloggat läge på Nordnets hemsida eller till din angivna postadress.

Vi eftersträvar alltid att besvara klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid än så kommer du att få information om detta.

Under handläggningen av ditt klagomål utreder vi den eller de händelser ditt klagomål gäller. Om det uppstår följdfrågor under handläggningen kommer vi att kontakta dig skriftligen. När vi har klarlagt händelseförloppet kommer vi att besvara ditt framförda klagomål skriftligt. I svaret kommer du att få en motivering till vårt beslut. Vi kommer att skicka vårt svar till dig i ett meddelande i inloggat läge på Nordnets hemsida eller till din angivna postadress.

Möjlighet till omprövning.

Om du är missnöjd med vårt beslut kan du skicka in en begäran om omprövning av ditt klagomål. Du skickar in en begäran om omprövning på samma sätt som ett klagomål, se ovan.

En omprövning innebär att vår klagomålsavdelning kommer att se över ditt ärende ytterligare en gång. En förutsättning för att vi ska ompröva ditt klagomål är att du inkommer med ny information som vi inte har beaktat i vår tidigare prövning. Om vi anser att det du anför redan har beaktats i vår tidigare handläggning kommer vi meddela dig detta.

Extern vägledning.

Om vi inte har tillmötesgått ditt klagomål har du som konsument möjlighet att få råd och vägledning av Konsumentverket (Hallå konsument) eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av Nordnet Bank AB, eller Konsumenternas försäkringsbyrå avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Juridiska personer kan till exempel vända sig till advokat eller allmän domstol för extern vägledning och möjlighet till överprövning.

Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU:s Online Dispute Resolution platform.