Hoppa till huvudinnehållet

ISK (investerings­sparkonto)

Investera utan att deklarera med ISK.

När du använder ett investeringssparkonto (ISK) för att investera i aktier och fonder slipper du deklarera dina vinster och förluster. Istället betalar du en skatt, som baseras på det värde du har på kontot.

Förutom skatten, betalar du courtage för de affärer du gör och förvaltningsavgifter som fondbolagen tar ut. Våra courtagenivåer hittar du i prislistan. Förvaltningsavgifterna hittar du på respektive fonds sida, och i fondfaktabladen.

Investeringssparkonto.

 • Inga avgifter.
 • Skatt på 0,375 % för 2022.
 • Slipp deklarera vinster och förluster.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkontot är en populär sparform. Du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du betalar inte heller någon vinstskatt. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

Jämför sparformer med ISK (skatt mm).

Sparformer.

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkring

Aktie- och fonddepå

Låg schablonskatt (0,375 % 2022).

Låg schablonskatt (0,375 % 2022).

30 % skatt på inkomst av kapital för vinster och utdelningar.

Slipp deklarera vinster och förluster.

Slipp deklarera vinster och förluster.

Du kan kvitta vinster och förluster.

Du får gå på bolagsstämmor.

Du får inte gå på bolagsstämmor.

Du får gå på bolagsstämmor.

Du kan flytta värdepapper till ditt investeringssparkonto.

Du kan inte flytta värdepapper till din kapitalförsäkring.

Du kan flytta värdepapper till din aktie- och fonddepå.

Du kan inte utse förmånstagare. Vanliga arvsregler gäller.

Du kan utse förmånstagare. Kapitalförsäkring passar därför bra för exempelvis barnsparande.

Du kan inte utse förmånstagare.

Privatperson (myndig & omyndig) kan öppna investeringssparkonto.

Privatperson (myndig & omyndig) och företag kan öppna kapitalförsäkring.

Privatperson (myndig & omyndig) och företag kan öppna aktie- och fonddepå.

Kontot omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddetöppnas i nytt fönster.

Kontot omfattas av förmånsrättöppnas i nytt fönster.

Kontot omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddetöppnas i nytt fönster.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Flytta värdepapper till ISK.

Du kan flytta värdepapper från till exempel din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto. Det blir som en insättning och inkluderas i kapitalet som schablonskatten beräknas på.

Vanliga frågor om ISK.

Investeringssparkonton schablonbeskattas, vilket innebär att du inte betalar skatt för de vinster du gör, som för en aktie- och fonddepå. Din skatt baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper, dividerat med fyra. Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 %-enhet och ger en schablonintäkt.

Schablonintäkten beskattas sedan med 30 %. Golvet på statslåneräntan i denna uträkning är dock 1,25 %.

Uträkningen för 2021 är: 1,25 * 30% =0,375 %

Detta innebär att skatten för 2021 blir 0,375% av kapitalunderlaget. Ett räkneexempel:

Värdet ingång av 2020 (1 januari) är 100 000 kr

Värdet vid ingången av andra kvartalet (1 april) är 120 000 kr

Värdet vid ingången av tredje kvartalet (1 juli) är 135 000 kr

Värdet vid ingången av fjärde kvartalet (1 oktober) är 140 000 kr

Summa av värde + värdeförändringar: 495 000 kr

För att få fram kapitalunderlaget ska summan av värde och värdeförändringar delas med fyra: 495 000 / 4 = 123 750 kr

Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlag multipliceras med 1,25 %. Den schablonintäkt som kommer vara förifylld i deklarationen för 2021 blir 1 546,875 kr (123 750* 1,25 procent). Schablonintäkten beskattas sedan med 30 %, vilket gör att skatten slutligen blir ca 454kr (1 546,875* 0,30). Det är 0,375 % av kapitalunderlaget. Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto (ISK) kan du kvitta mot kapitalförluster i din deklaration. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter, som för ditt bolån. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Investeringssparkontot är en bankprodukt och ingen försäkring. Det går därför inte att välja en förmånstagare utan innehavet tillhör dödsboet vid dödsfall.

Ett investeringssparkonto (ISK) kan öppnas av en privatperson (både myndig och minderårig), dock inte av företag.

Aktier

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)
 • Nordic Growth Market (XNGM)
 • Spotlight Stockmarket (XSAT)
 • First North Sweden (FNSE)
 • Nordic MTF (NMTF)

Danmark

 • Nasdaq Copenhagen (XCSE)
 • First North Denmark (FNDK)
 • Spotlight Stockmarket (XSAT)

Finland

 • Nasdaq Helsinki (XHEL)
 • First North Finland (FNFI)

Norge

 • Oslo Börs (XOSL)
 • Euronext Expand (XOAS)
 • Euronext Growth (MERK)

Tyskland

 • Xetra (XETR) *begränsat urval

USA

 • Nasdaq (XNAS)
 • New York Stock Exchange (XNYS)

Kanada

 • Toronto Stock Exchange (XTSE)
 • TSX Venture Exchange (XTSX)

England

Belgien

 • NYSE Euronext - Euronext Bryssel (XBRU)

Frankrike

 • NYSE Euronext - Euronext Paris (XPAR)

Portugal

 • NYSE Euronext - Euronext Lissabon (XLIS)

Nederländerna

 • NYSE Euronext - Euronext Amsterdam (XAMS)Börshandlade produkter (ETP)

Land

Marknadsplats

Sverige

 • First North Sweden (FNSE)
 • First North Sweden - Norway (ONSE)
 • Nordic MTF (NMTF)

Danmark

 • First North Denmark (FNDK)

Finland

 • First North Finland (FNFI)

Norge


Tyskland

USA

 • New York Stock Exchange (XNYS) - endast säljorder
 • Nasdaq (XNAS) - endast säljorder

Kanada

 • Toronto Stock Exchange (XTSE)

Nederländerna
Alternativa Investeringsfonder (AIF)

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)
 • Nordic Growth Market (XNGM)

Danmark

 • Nasdaq Copenhagen (XCSE)Fonder

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Samtliga fonder som erbjuds på Nordnets plattformDanska investeringsforeninger

Land

Marknadsplats

Danmark

 • Nasdaq Copenhagen (XCSE)


*Om det kommer till din kännedom att investeringstillgångar som inte är godkända av Nordnet förvaras på ditt investeringssparkonto är du skyldig att så snart som möjligt informera Nordnet om detta. Notera att personer som har anknytning och är deklarationsskyldiga i USA inte kan handla värdepapper med amerikansk emittent då vi har identifierat ett krav på att särskilja och rapportera dessa innehav separat. Detta gäller från och med 24 juni 2019. Med värdepapper menar vi bland annat aktier, börshandlade fonder (ETF) och börshandlade produkter (ETP), där emittenten är ett USA-baserat företag. Detta inkluderar, men begränsas inte till, i stort sett samtliga värdepapper med US ISIN-kod, vilket inte längre kommer vara tillåtet att hålla eller handla. Är du osäker på värdepapper kan du ta kontakt med kundservice

Börshandlade fonder (ETF)

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)

Danmark

 • Nasdaq Copenhagen (XCSE)

Finland

 • Nasdaq Helsinki (XHEL)

Norge

 • Oslo Börs (XOSL)

Tyskland

 • Xetra (XETR) - *begränsat urval

USA

 • New York Stock Exchange (XNYS) - endast säljorder
 • Nasdaq (XNAS) - endast säljorder

Kanada

 • Toronto Stock Exchange (XTSE)

Belgien

 • NYSE Euronext – Euronext Brussels (XBRU)

Frankrike

 •  NYSE Euronext – Euronext Paris (XPAR)

Portugal

 • NYSE Euronext – Euronext Lisbon (XLIS)

Nederländerna

 • NYSE Euronext – Euronext Amsterdam (XAMS)Strukturerade produkter*

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)
 • Nordic Growth Market (XNGM)
 • First North Sweden (FNSE)
 • Nordic MTF (NMTF)

*Nyemitterade strukturerade produkter som är avsedda att noteras för handel inom 30 dagar på en godkänd marknadsplats efter dagen då den strukturerade produkterna utfärdades. Strukturerade produkter som är avsedda att listas för handel på en godkänd marknadsplats ska listas inom 60 dagar från dagen för utfärdandet av de strukturerade produkterna. Nyemitterade strukturerade produkter får endast köpas från emittenten. Likvid måste betalas från det konto där de strukturerade produkterna kommer att förvaras.

Konvertibler

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)
 • Nordic Growth Market (XNGM)
 • First North Sweden (FNSE)
 • Nordic MTF (NMTF)
 • Spotlight Stockmarket (XSAT)

*Nyemitterade konvertibler som är avsedda att börsnoteras inom 30 dagar på en godkänd marknadsplats efter dagen då konvertibeln utfärdades. Konvertibler avsedda att noteras för handel på en godkänd marknadsplats ska listas inom 60 dagar från dagen för utfärdandet av konvertibeln. Nyemitterade konvertibler får endast köpas från emittenten. Likvid måste betalas från det konto där konvertiblerna kommer att förvaras.

Obligationer

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)

*Nyemitterade obligationer som är avsedda att börsnoteras inom 30 dagar på en godkänd marknadsplats efter dagen då obligationen utfärdades. Obligationer avsedda att noteras för handel på en godkänd marknadsplats ska listas inom 60 dagar från dagen för utfärdandet av obligationen. Nyemitterade obligationer får endast köpas från utgivaren. Likvid måste betalas från det konto där obligationerna kommer att förvaras.

Standardiserade derivat

Land

Marknadsplats

Sverige

 • Nasdaq Stockholm (XSTO)Ett separat kreditkonto öppnas upp när du beviljas belåning på investeringssparkontot. När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till ditt investeringssparkonto. Detta ses som en insättning på ditt investeringssparkonto varför din schablonintäkt och skatt ökar när du utökar din belåning. Belåningsvärdet på investeringssparkontots tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från investeringssparkontot till kreditkontot. Det här har att göra med de nya skattereglerna där varje insättning till depån ingår i det kapitalunderlag som schablonskatten baseras på.

Exempel Om du till exempel utnyttjar 100 000 SEK i belåning och sedan säljer av så kommer de 100 000 SEK att ligga kvar på ditt investeringssparkonto för möjlighet till belåning. Du kan sedan göra hur många affärer du önskar med det belåningskapitalet utan att det räknas som ytterligare insättningar. Skulle du däremot föra tillbaka pengarna till kreditkontot och sedan utnyttja belåning igen så blir det som en ny insättning på 100 000 SEK som läggs till kapitalunderlaget och beskattas.

På din nettokredit (total kredit + saldo på ditt investeringssparkonto) betalar du utlåningsränta enligt prislistan. För den del av saldo på kreditkontot som motsvaras av ett saldo på investeringssparkontot får du en utlåningsränta som motsvarar din inlåningsränta i ditt investeringssparkonto. Förenklat kan man säga att du betalar endast ränta på det faktiska belopp du lånar (din nettokredit).

För att se din nettokredit kan du klicka på rubriken "Räntehistorik" som du finner i depåöversikten under kreditkontot.

Lagen begränsar möjligheten att lämna ansökan i ett investeringssparkonto (ISK) i vissa börsintroduktioner (IPO). De aktier som erbjuds i samband med en IPO kan antingen vara nyemitterade eller befintliga aktier från tidigare ägare. Är det befintliga aktier som erbjuds så kommer det inte vara möjligt att ansöka på ett investeringssparkonto. Under Mina sidor, Företagshändelser och Börsnotering (IPO) och övriga företagshändelser kan du se vilka kontotyper som är tillåtna.

Om du har flyttat värdepapper från din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto (ISK) kommer dessa värdepapper att beskattas som om de hade sålts av med försäljningskurs som var vid flyttillfället. Dina värdepapper säljs inte (inget courtage utgår), men skattemässigt ses det som en försäljning och en kontrolluppgift skickas till Skatteverket. Du måste alltså deklarera dessa värdepapper som en försäljning.

Om du inte har skatterättslig hemvist i Sverige så beskattas ett investeringssparkonto (ISK) som en aktie- och fonddepå, dvs med reavinstskatt. Då är det mer fördelaktigt att öppna en aktie- och fonddepå, då detta innebär färre begränsningar än ett investeringssparkonto

Ja, det är möjligt att belåna dina värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK). Hur mycket du kan låna styrs dels av belåningsvärdet på dina värdepapper och depåns kreditlimit samt huruvida du har andra krediter beviljade.

De pengar du lånar kan du antingen handla värdepapper för eller ta ut från depån som likvida medel. Ränta beräknas per dag för den del av lånet du väljer att utnyttja.

Klicka på ”Bli kund” högst upp till höger på vår startsida och välj att du vill öppna konto för minderårig. Fyll i den digitala ansökan och signera sedan i egenskap av vårdnadshavare. Om ni är två vårdnadshavare ska båda signera.

Nej, detta beror på regler som omfattar denna typ av kontot

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto (ISK) så länge värdepapperna är tillåtna för denna depåtyp och finns på en aktie- och fonddepå eller investeringssparkonto med samma ägare.

För att påbörja en flytt signerar du ett flyttuppdrag med ditt BankID.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.