Investerings­sparkonto (ISK).

Investera utan att deklarera.

När du använder ett investeringssparkonto (ISK) för att investera i aktier och fonder slipper du deklarera dina vinster och förluster. Istället betalar du en skatt, som baseras på det värde du har på kontot. Hur skatten fungerar hittar du lite längre ner på sidan.

Förutom skatten, betalar du courtage för de affärer du gör och förvaltningsavgifter som fondbolagen tar ut. Våra courtagenivåer hittar du i prislistan. Förvaltningsavgifterna hittar du på respektive fonds sida, och i fondfaktabladen. Investerarskyddet gäller och pengarna omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto.

  • Inga avgifter.
  • Skatt på 0,375 % för 2020.
  • Slipp deklarera vinster och förluster.

Vanliga frågor om ISK.

Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har du, om du i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut dina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser.

Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Här är en sammanställning över de värdepapper du kan investera i inom ISK. Se marknadsplatser för respektive kategori nedan.


Aktier

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Sverige
Nordic MTF

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark
Spotlight Stockmarket

Norge
Oslo Börs
Oslo Axess
Merkur Market

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm

Strukturerade produkter

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Konvertibler

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nordic MTF
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm

Alternativa investeringsfonder

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Börshandlade fonder (ETF:er)

Sverige
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingfors

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP:er

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Norge
Oslo Börs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Derivat

Sverige
Nasdaq Stockholm (OMXS30 Future)

Optioner

Sverige
Nasdaq Stockholm

Fonder

Alla fonder som finns tillgängliga på Nordnets plattform
Alla fonder som är noterade på Nasdaq Copenhagen

Investeringssparkonto är en så kallad schablonbeskattad sparform där du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du inte betalar skatt för din faktiska avkastning. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

Kapitalunderlaget schablonbeskattas med 0,375 procent (2020). Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Investeringssparkontot har likheter med kapitalförsäkring och aktie- och fonddepå, därför har vi gjort en jämförelse mellan de olika sparformerna, se nedan.

Sparformer.


Investeringsparkonto

Kapitalförsäkring

Aktie- och fonddepå

Vem kan öppna?

Privatperson (myndig & omyndig)

Privatperson (myndig & omyndig) och företag

Privatperson (myndig & omyndig) och företag

Hur beräknas skatten?

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för dina insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan 30 nov föregående år (0,27 %) och ger en schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30 %.

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan 30 nov föregående år, 0,27 %. Resultatet beskattas med 30 %.

Vid försäljning av värdepapper beskattas din vinst med 30 %.

Hur redovisas min skatt?

Nordnet lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten ska redovisas i din deklaration under rubriken inkomst av kapital. Nordnet drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto.

Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt i din kapitalförsäkring. Om du gör uttag under året kommer en del av avkastningsskatten att debiteras i samband med uttaget.

Du måste själv redovisa dina transaktioner i deklarationen. Nordnet drar inte någon skatt.

Kan jag kvitta vinster mot förluster?

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Nej.

Ja, enligt gällande regler.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Ja.

Nej, då värdepappren i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Ja.

Kan jag flytta in värdepapper på mitt konto?

Ja, du kan flytta aktier och fonder som du själv äger. Inflytt av aktier och fonder från en aktie- och fonddepå beskattas som om du hade sålt värdepappren. Inflytt av aktier och fonder påverkar schablon­intäkten (se ovan avsnittet ”Hur beräknas skatten?”).

Nej, enbart kontanta medel kan sättas in.

Ja, både kontanta medel och värdepapper kan flyttas in.

Vilka värdepapper kan jag investera i?

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier som ingår i följande index S&P 100, Nasdaq 100, DAX 30 och TSX60. Du kan även handla certifikat, warranter och svenska terminer (OMXS30 Futures) noterade i SEK. Givetvis kan du även ha kontanta medel på ditt Investeringssparkonto.

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier noterade i Tyskland, USA och Kanada. Du kan även investera i certifikat och warranter. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din Kapitalförsäkring.

Aktier, fonder, certifikat, derivat m.m. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din aktie- och fonddepå.

Kan jag utse förmånstagare?

Nej, då investeringssparkontot inte är en försäkring gäller vanliga arvsregler.

Ja, vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring, även ett företag eller en organisation.

Nej, vanliga arvsregler gäller.

Vilken säkerhet omfattas kontot av?

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Förmånsrätt

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Är belåning möjlig?

Ja.

Ja.

Ja.

Tar Nordnet ut någon kontoavgift?

Nej.

Nej.

Nej.

Flytta värdepapper.

Du kan flytta värdepapper från till exempel din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto. Det blir som en insättning och inkluderas i kapitalet som schablonskatten beräknas på. Uttaget från det tidigare kontot ses skattemässigt som en försäljning, och vi skickar en kontrolluppgift till skatteverket.

Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att flytta dina värdepapper till ditt investeringssparkonto.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.