Detta är ett erbjudande från ChromoGenics AB

Teckna utan företräde i Chromogenics nyemission

Nordnet erbjuder dig möjligheten att köpa teckningsrätter samt teckna aktier utan företräde direkt via Nordnet.

Investeringsidé

ChromoGenics gjorde en nyemission så sent som i februari. Då gällde det att finansiera den löpande verksamheten. Kursen i företrädesemissionen innebar kraftig rabatt. De som tecknade utan företräde fick i många fall tilldelning och det har sett i backspegeln varit en bra affär för de som tecknade.

Föreliggande nyemission är av expansiv karaktär. Syftet är att finansiera en investering i produktionsmaskiner, s k sputtrar. ChromoGenics räknar med att fortsätta den inslagna vägen med kraftig försäljningstillväxt. Kundintresset är fortsatt stort. Därför bedöms fördelarna med egen produktion vara stora. Inom kvalitetssäkring, leveranstider och logistik samt FoU, kan fördelar uppnås. Dessutom kan produktionskostnaderna minska väsentligt

ChromoGenics erbjudande

ChromoGenics är pionjärer inom prestandaglas för fasader och har tre produktkategorier under varumärket ConverLight. Dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solinstrålningen. Statiskt glas med inbyggt solskydd. Och designade panelglas med solceller. Det här totala fasadkonceptet bidrar till minskad energiåtgång, arkitektonisk designfrihet och högre inomhuskomfort.

De fyra viktigaste drivkrafterna för Bolagets produkter:

Inomhuskomforten: Behåll utsikten men blockera oönskat solljus, värmeinslag och UV-strålning

Designen: Full arkitektonisk frihet för fasader utan markiser och jalusier

Energibesparingen: Väsentligt mindre behov av luftkonditionering samt en möjlighet att förvandla fasaden till en greentech-investering. Enligt FN står byggnader för nästan 40 % av alla koldioxidutsläpp i världen.

Priset: Glas med integrerade solskydd är kostnadseffektivare än alternativen över tid

Garantier och teckningsförbindelser

Emissionen är garanterad till 85 %, varav 1% avser teckningsförbindelser och 84 % avser garantiåtaganden.

Senaste nytt om ChromoGenics​:

Läs mer.

Fakta om företrädesemissionen

Fakta

 

Pris

0,50 SEK per aktie

Emissionbelopp vid full teckning

86,4 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperiod

26 juni - 14 juli 23:59 2019

Handel med teckningsrätter

26 juni - 10 juli 2019

Pengar ska finnas på depån

14 juli 23:59 2019

Courtage

0 kr*

Minsta teckning

1 teckningsrätt ger ägaren rätt till att teckna en ny aktie. Emissionen erbjuder möjlighet till ansökan om teckning utan teckningsrätter.

Marknadsplats

Nasdaq First North

Ticker för teckningsrätter

CHRO TR

Bolagets hemsida

Chromogenics.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning om du tecknar utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller så kan tilldelning helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepappret inletts.

*= Courtage utgår vid teckning av aktier utan företräde. Vid handel med teckningsrätter betalar du courtage enligt din courtageklass, se min ekonomi för att se di n aktuella courtageklass. Vår prislista fin der du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund och motiv till emissionen

ChromoGenics grundades 2003 som en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Utrustade med gedigen teknisk kompetens har en stark patentportfölj i 18 patent­familjer byggts upp kring den dynamiska produkten. Dynamiska eller s.k. smarta glas kan förändra sina egen­skaper när det gäller till exempel transparens i syfte att reglera solljus som släpps in i en byggnad och därigenom öka utsikt och minska mängden värme. ChromoGenics skapar sina glas med elektrokrom teknologi, vilken endast ett fåtal leverantörer i världen klarar. ConverLight Dynamic är en konkurrenskraftigt alternativ till markiser och andra utvändiga solskydd och det finns ett stort intresse i marknaden för produkten.

Den fjärde juni 2019 uppgick Bolagets offertstock till 331 MSEK. Det har förekommit vissa initiala störningar inom produktionsprocessen, vilka belastat resultaten år 2017 och 2018. Genom investeringar och utvecklings­arbete har felen åtgärdats och produkten har successivt förbättrats och Bolaget anser att leveranserna idag uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

 

Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på ChromoGenics dynamiska produkter är nästa steg i utvecklingen att ta kontroll över sin produktionsprocess och bli näst intill självförsörjande. Till följd av detta ingick ChromoGenics avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen. Till detta ska läggas betydande kostnadsbesparingar. Befintliga tillverkningskanaler kommer behållas och utvecklas parallellt med egen produktion för att säkerställa leveranssäkerhet och kapacitet i hela världen.

Förestående Erbjudande görs i syfte att finansiera förvärvet av sputtringsmaskiner samt transport och installation av maskinerna i Uppsala.

Teckna aktier med stöd av teckningsrätter

Om du ägt ChromoGenics aktier på avstämningsdagen den 24 juni 2019 har du nu tilldelats teckningsrätter som bokats in på ditt konto. Villkoren är följande: en (1) aktie ger dig en (1) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjligheten att teckna en (1) ny aktie i ChromoGenics. Priset per ny aktie är 0,50 SEK/styck. Möjligheten att utnyttja teckningsrätter hittar du i menyn under Min depå/Mina företagshändelser eller Mina sidor/Företagshändelser på vår nya hemsida.

Notera att du behöver lämna svara för dina teckningsrätter senast 23:59 8 juli annars kommer Nordnet att försöka sälja dina teckningsrätterna så att du får pengar för dem istället.

Utnyttjar du dina teckningrätter är du garanterad tilldelning av de nya aktierna du tecknar. Du har även möjlighet att teckna aktier i ChromoGenics utan teckningsrätter, tilldelningen är då inte garanterad.(se mer information nedan)

Äger du inga teckningsrätter idag? Du kan köpa teckningsrätter på marknaden under perioden 26 juni - 10 juli, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid handel med teckningsrätter betalar du courtage som vid köp av aktier på samma lista. Glöm ej bort att lämna svar under Min depå/Mina företagshänder (mina sidor/ företagshändelser på vår nya hemsida) när du köpt teckningsrätter.

Teckna aktier utan företräde

Du kan under perioden 26 juni - 11 juli teckna aktier i ChromoGenics emission utan teckningrätter. Erbjudandet hittar du i menyn under Min depå/ Övriga företagshändelser eller mina sidor/Företagshändelser på vår nya hemsida. Pengar för din ansökan behöver finnas på depån senast den 14 juli 23:59 annars kan ansökan komma att förvägras. Tilldelning av aktier är ej garanterad och bestäms av styrelsen tillsammans med bolagets rådgivare.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

ChromoGenics verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i ChromoGenics bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i ChromoGenicsmåste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och delta i emissionen


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.