Det här är ett erbjudande från ViroGates A/S

Op

ViroGates noteras på First North i Danmark

Nordnet erbjuder dig möjligheten att ansöka om aktier i ViroGates A/S inför bolagets notering på Nasdaq First North Danmark. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Om bolaget

ViroGates är ett danskt medtech-bolag som utvecklar och säljer prognostiska produkter till vården. Produkterna används för närvarande speciellt i akutmottagningstjänster för att snabbt bestämma om patienter ska läggas in eller om de kan skrivas ut. ViroGates produkter kan också användas för att förutsäga hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, cancer etc.

ViroGates har precis börjat den kommersiella utbyggnaden av sina produkter i Europa, och sjukhus i flera länder testar nu produkterna. ViroGates noteras för att inför skaffa kapital för att avsevärt öka kommersialiseringstakten. Noteringen stöds av både nuvarande och nya investerare, inklusive Vækstfonden.

Erbjudandet

  • Erbjudande består utav mellan 659 341 och 824 175 st nya aktier till ett pris av 91 DKK per aktie.
  • Intäkter på upp till 75 miljoner kronor. (före kostnader).
  • Förskott från skandinaviska investerare för teckning av aktier på 53,7 miljoner kronor.
  • Anmälningsperioden hos Nordnet pågår mellan den 7 juni och 19 juni, 23:59.

Marknad och mål

ViroGates marknad med testutrustning för akuttjänster uppskattas ha ett värde på mer än 1 miljard euro årligen. På längre sikt kommer ViroGates också att ta itu med marknaderna för akutbehandling, praktiserande läkare och hemtest. Bolagets fokus ligger i första hand på sjukhus i södra och centrala Europa, men med den nya produkten suPARnostic® Turbitalex kommer ViroGates också vända sig till sjukhus i norra Europa och andra länder där blod hanteras i centrala laboratorier. 19 sjukhus testar för närvarande suPARnostic®. Målet är att ha 40 betalande kunder i slutet av 2020 vilket kommer att göra ViroGates kassaflöde positivt.

Produkten - suPARnostic®

ViroGates testsystem suPARnostic® mäter mängden protein suPAR i blodet. suPARnostic® Quick Triage svarar på omkring 20 minuter om en patients immunsystem är aktiverat - och i vilken utsträckning. Det ger en indikation på om patienten är sjuk, hur allvarlig sjukdomen är, vad patientens prognos är, etc.

suPARnostic® är bland annat dokumenterad i en stor klinisk studie med över 16 000 patienter. Totalt har mer än 500 kliniska prövningar genomförts och över 300 000 blodprover har testats hittills. Produkterna är godkända i Europa och ett antal andra länder.


Fakta

Kort fakta

 

Pris

91 DKK per aktie

Anmälningsperiod

7 juni - 19 juni 2018

Courtage

0 kr*

Pre-money värdering

201 Miljoner DKK

Sista svarsdag till Nordnet

19 juni kl. 23:59

Pengar ska finnas på depån

19 juni kl. 23:59

Minsta teckning

50 aktier motsvarande 4 550 DKK
(ca 6 269 SEK)

Förväntad första handelsdag

26 juni 2018

Lista

Nasdaq First North Danmark

Kortnamn för aktien

 VIRO

Boalgets hemsida

www.virogates.com

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospekt (engelska)

Prospektsammanfattning


Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

ViroGates verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i ViroGates bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i ViroGates måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.