Börshandlade produkter

Upp

Ett stort utbud av olika produkttyper

Börshandlade produkter (även kallat ETP:er) är ett samlingsnamn på en grupp investeringsprodukter. Produkterna passar flera olika typer av investeringsstrategier.

Få exponering mot svåråtkomliga marknader

Med hjälp av börshandlade produkter kan du få exponering mot annars svåråtkomliga marknader som guld, olja, valutor och olika börsindex. Du kan även använda produkterna för att till exempel skydda din portfölj när börsen skakar eller för att få hävstång i din investering.

Riskfyllda instrument

Börshandlade produkter är riskfyllda instrument som inte passar alla. Innan du investerar i en börshandlad produkt bör du försäkra dig om att du förstår riskerna och du tar del av aktuella produktvillkor. Du kan förlora hela det investerade kapitalet. Läs mer om riskerna längst ned på denna sida.

Investera i börshandlade produkter

Investera med hävstång

Investera i aktier, index, råvaror och valutor

Skydda din portfölj mot nedgångar

Ordlista

Administrationsavgift

En avgift som ska täcka emittentens kostnader för hanteringen av produkten. Avgiften tas ut i respektive produkts prissättning.

Barriär

Barriär är ett annat ord för Stopp Loss. Nivån anger vid vilket värde på den underliggande tillgången som ändrar villkoren för hur produktens avkastning beräknas. Oftast innebär det att handeln med produkten upphör. En Stop Loss har som syfte att skydda investeraren mot negativ värdeutveckling, alternativt ett skydd mot större förluster.

Bear

Ett annat ord för ”Short”. Begreppet innebär att man investerar i tron att värdet av den underliggande tillgången ska sjunka. Certifikaten har oftast namnet ”Bear” medan Mini Futures heter ”short”.

Bull

Ett annat ord för ”long”. Begreppet innebär att man investerar i tron att värdet av den underliggande tillgången ska stiga. Certifikaten har oftast namnet ”Bull” medan Mini Futures använder ”long”.

Certifikat

Ett certifikat är ett finansiellt instrument som handlas över börsen precis som vanliga aktier. Certifikatet följer utvecklingen på en underliggande tillgång exempelvis en aktie, index, råvara eller valuta m.m.

Courtage

Den avgift som betalas till en mäklare för varje köp eller försäljning som görs av ett värdepapper.

Daglig hävstång

Daglig hävstång innebär att hävstången multipliceras med utvecklingen på den underliggande tillgången dagligen. Produkter med daglig hävstång lämpar sig inte som en investering över längre tid på en volatil marknad. Daglig hävstång tillämpas för Bull & Bear-certifikat.

Ett-till-ett-förhållande 1:1

“Ett-till-ett-förhållande” (1:1) Ett sätt att uttrycka att instrumentet följer den underliggande tillgångens rörelser. Om ett underliggande index rör sig 1 %, rör sig även instrumentet 1 %.

Emittenter

En emittent (utställare) är en bank eller fondkommissionär som ger ut ett värdepapper. Exempel på emittenter, inklusive deras förkortning är:

BNP – BNP Paribas
CBK - Commerzbank
NDS - Nordea
SHB – Handelsbanken
SG - Societe Generale
VON - Vontobel

Finansieringskostnad

Den ränta du betalar för en Mini Futures och en Unlimited Turbos lånedel (finansieringsnivån).

Finansieringsnivå

Den nivå som markerar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången.

Hävstång

Många börshandlade produkter har en inbyggd hävstångseffekt som innebär att man multiplicerar hävstången med utvecklingen för den underliggande tillgången. Du kan tillgodogöra dig motsvarande avkastning som i den underliggande tillgången men i och med att du investerat ett mindre kapital än vid en direkt investering blir din procentuella avkastning större.

Knockas

En produkt knockas när priset den underliggande tillgången når en viss nivå som kallas Stopp Loss eller Barriär. Ett exempel på detta är bland annat när en Mini Future, Unlimited Turbo eller Turbowarrant når sin Stop Loss-nivå.

Kreditrisk

Risken att en emittent (utfärdaren av produkten) inte klarar av att fullfölja sina åtaganden mot dig som investerare. I det extrema fall kan det innebära att delar eller hela investeringen kan gå förlorad om emittenten går i konkurs.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk innebär att handelsförutsättningarna i den underliggande tillgången kan försämras och att emittenten får svårt att erbjuda köp- och säljkurser. Detta kan innebära att det under vissa förhållanden inte går att köpa eller sälja ett instrument.

Long

Ett annat ord för ”Bull”. Begreppet innebär att man investerar i tron att värdet av den underliggande tillgången ska stiga. Certifikaten har oftast namnet ”Bull” medan Mini Futures använder ”long”.

Löptid

Anger livslängden på produkten. Efter löptid förfaller den.

Market maker

Detta är en bank eller fondkommissionär som förbinder sig att ställa ut köp- och säljkurser i en produkt. I market makerns åtagande ingår i vissa fall att hålla en viss minsta spread, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurser. Market makern är alltså en viktig part för att handeln i produkten ska fungera, speciellt om handeln i övrigt är låg. De banker som utfärdar hävstångsprodukter står också i praktiken för market maker-funktionen.

Marknadsrisk

Risken att din investering både kan både kan stiga och sjunka i värde kallas för marknadsrisk.

Mini Long

En Mini Long utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Mini Short

En Mini Short utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

Multiplikator/Paritet

Både paritet eller multiplikator används beroende av emittent, men avser samma sak. Är benämningen större än 1 tolkas detta som antal andelar som behövs för att få exponering mot en enhet av underliggande tillgång (paritet). Är benämningen mindre än 1 tolkar emittenten det som antal underliggande tillgångar per andel. (multiplikator). Paritet 10 är alltså samma sak som multiplikator 0,1.

NDX

Nordic Derivatives Exchange är en börs där finansiella instrument kan vara noterade.

Nasdaq OMX

Namnet på en börs där finansiella instrument kan vara noterade

Operationell risk

Operationell risk innebär att handeln avbryts av någon anledning. Det kan exempelvis bero på tekniska problem i marknadskopplingar, hos emittenten, hos nätmäklaren eller hos marknadsplatsen. I vissa fall kan handeln i den underliggande tillgången vara avbruten, exempelvis på grund av att den handelstoppats.

Restvärde

Ett eventuellt värde som återbetalas till innehavare av en Mini future efter att en Mini future knockats.

Ränta

Det investeraren betalar för att emittenten ska kunna finansiera den finansiella produktens lånedel. Räntan tas ut i respektive produkts pris.

Short

Ett annat ord för ”Bear”. Begreppet innebär att man investerar i tron att värdet av den underliggande tillgången ska sjunka. Certifikaten har oftast namnet ”Bear” medan Mini Futures heter ”short”.

Stop loss

Stopp Loss är ett annat ord för Barriärnivå. Nivån anger vid vilket värde på den underliggande tillgången som ändrar villkoren för hur produktens avkastning beräknas. Oftast innebär det att handeln med produkten upphör. En Stop Loss har som syfte att skydda investeraren mot negativ värdeutveckling, alternativt ett skydd mot större förluster.

Slutdag

Produkter som har en begränsad löptid har en slutdag. Efter slutdagen slutar produkten att finnas till och eventuellt värde betalas ut av emittenten till innehavaren.

Spread

Skillnaden mellan köp- och säljpris.

Underliggande

Den tillgången vars värdeförändring påverkar hur värdet på produkten utvecklas. Den underliggande tillgången kan vara t.ex. aktier, index, råvaror, valutor och räntor.

Valutarisk

Risken som uppstår vid en investering i svenska kronor där den den underliggande tillgången handlas i utländsk valuta. Detta innebär att investeringen både kan stiga och sjunka i värde på grund av valutaförändringar trots att den underliggande tillgångens värde är oförändrad.

Volatilitet

Volatiliteten mäter kursrörelser i den underliggande tillgången. Måttet ger ett värde av hur en produkt förändras över en viss tid. T.ex. om en akties pris ofta stiger eller sjunker kraftigt, säger man att aktien är volatil.

Produktmatris

Produkt

Fastställd slutdag

Stop Loss/Barriär

Kostnader/avgifter

Hävstång

Bull & Bear

Nej

Nej

Courtage*, Spread, Administrationsavgift, Finansieringskostnad (ränta)

Fast hävstång

Mini Future

Nej

Ja

Courtage*, Spread, Finansieringskostnad.

Rörlig hävstång

Warranter

Ja

Nej

Courtage*, Spread

Rörlig hävstång

Turbowarranter

Ja

Ja

Courtage*, Spread.

Rörlig hävstång

Unlimited turbo

Nej

Ja

Courtage*, Spread. Finansieringskostnad.

Rörlig hävstång

Intervallcertifikat

Ja

Ja

Courtage*, Spread.

Rörlig hävstång


Förstå riskerna innan du handlar

Produkterna är mer komplicerade än aktier

Det är viktigt att vara medveten om riskerna när du investerar i börshandlade produkter. Produkterna är ofta mer komplicerade och riskfyllda än aktier och fonder.

Passar inte alla

Börshandlade produkter passar inte alla investerare och risken ökar ju större hävstång produkten har. Det är viktigt du läser igenom och granskar samtliga risker, villkor och egenskaper i produkterna innan du investerar..

Exempel på riskfaktorer

Exempel på riskfaktorer är kreditrisk mot emittenten, lividitetsrisk, valutarisk och hur emittenten finansierar produkten.

Läs produkternas prospekt

Observera att informationen på denna sida inte belyser samtliga risker för börshandlade produkter. Som investerare är du själv ansvarig för att ta reda på och granska samtliga riskfaktorer som hör till produkterna. Dessa finner du i produktens grundprospekt och i slutliga villkor.

Passandebedöming

Innan du handlar med börshandlade produkter för första gången måste du göra en passandebedöming. Syftet med denna är att förhindra att oerfarna konsumenter investerar i finansiella instrument som de inte förstår. Enlig svensk lag måste alla värdepappersinstitut samla in uppgifter om sina kunders erfarenhet av och kunskap om finansiella instrument och tjänster. Informationen behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Läs mer om riskerna längst ned på denna sida.


Våra partners

Vontobel
Société General
Commerzbank
Commerzbank

Bull & Bear-certifikat

Kort om Bull- & Bear-certifikat

 • Bull & Bear-certifikat passar dig som vill investera på kort sikt med extra hävstång och har en bestämd tro om hur marknaden ska utvecklas.
 • De flesta Bull- & Bear-certifikat har en daglig hävstångseffekt men det finns även Bull- & Bear utan hävstång.
 • Bull-certifikat: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med ett Bull-certifikat
 • Bear-certifikat: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med ett Bear-certifikat

Olika typer av certifikat

Certifikat

Certifikat är ett samlingsnamn för börshandlade produkter som följer en underliggande tillgång med eller utan hävstång. Det vanligaste certifikatet är Bull- & Bear-certifikat. Bull & Bear certifikat följer en underliggande tillgång, till exempel en aktie, index eller råvara och handlas ofta med hävstång.

Andra vanligt förekommande typer av certifikat är ”trackers”, ”open end certifikat” eller exempelvis bara ”olja”. På denna sida kan du fördjupa dig i de olika certifikaten som Nordnet erbjuder handel i.

Bull & Bear-certifikat

Ett Bull- och Bear-certifikat är en börshandlad produkt med eller utan daglig hävstång som är kopplad till hur värdet i en underliggande produkt förändras. Den underliggande tillgången kan vara index, råvaror, aktier eller valutor.

Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en viss aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan du handla Bull- och Bear-certifikat som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

Spreadcertifikat

Stora förvaltare och investerare har under många år dragit nytta av att handla så kallade spreadar. Att handla spreadar innebär att det går att tjäna pengar när spreaden, den procentuella prisskillnaden, mellan två olika tillgångar ökar eller minskar. Det kan dock vara både svårt och dyrt att handla spreadar. Därför finns det nu en färdigpaketerad lösning i form av Spreadcertifikat. Ett Spreadcertifikat består av två underliggande tillgångar, exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dem. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga avkastning är kopplad till den procentuella prisskillnaden mellan de båda tillgångarna.

Maxcertifikat

I kontinentaleuropa kallas instrumentet ”Discount certificate” vilket på svenska närmast blir ”Rabattcertifikat”. Man kan säga att handla ett Maxcertifikat är som att handla underliggande aktie med rabatt. För att erhålla denna rabatt begränsar du din maximala vinst. Om aktiekursen går över den maxnivå som anges i certifikatet slutar din avkastning att stiga med aktiekursen.

Trackercertifikat

För dig som vill ”gå lång” i en råvara är certifikat den enklaste och renaste investeringsformen. Om du tror att guldpriset kommer att stiga kan du rensa din investering från andra faktorer än just guldprisets utveckling. En ”vanlig fond” med fokus på guld investerar i bolag verksamma inom guldindustrin. Brytning, förädling och distribution är vanligt förekommande, men nästan lika vanligt förekommande är bolag med platinum- eller silverbrytning. För dig som vill optimera din investering och få så stor effekt som möjligt på en enskild underliggande tillgång är certifikaten en lösning.

Vad är Bull- och Bear-certifikat?

Ett Bull- & Bear-certifikat kan kortfattat delas upp i följande delar:

 • Underliggande tillgång
 • Typ av certifikat (Bull eller Bear)
 • Daglig hävstång

Underliggande tillgång

Ett Bull- och Bear-certifikat är en börshandlad produkt med eller utan hävstång som är kopplad till hur värdet i en underliggande produkt förändras. Den underliggande tillgången kan vara index, råvaror, aktier eller valutor. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en viss aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan du handla Bull- och Bear-certifikat som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

Typ av certifikat

Bull-certifikat : Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med ett Bull-certifikat.

Bear-certifikat: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med ett Bear-certifikat.

Daglig hävstång

Om du har du köpt en produkt som heter BULL ERIC X3 C så baseras ditt certifikat på värdeförändringen i Ericsson-aktien. Går Ericsson-aktien upp med 1% en dag så kommer ditt certifikat att stiga i värde med 3%. På samma sätt fungerar det om Ericsson-aktien sjunker med 1 % så kommer ditt certifikat att minska i värde med 3 %.

Det finns även Bull- & Bear-certifikat som handlas utan hävstång och följer den underliggande tillgången med ett 1:1-förhållande. Detta innebär att Bull- eller Bear-certifikatets utveckling är lika stor som den underliggande tillgången.

Effekten av daglig hävstång

Den dagliga hävstången innebär att en investering i ett Bull- eller Bear-certifikat över en längre period inte behöver följa samma utveckling som den underliggande tillgången. När utvecklingen av värdet på den underliggande tillgången går i en mer bestämd riktning kan detta ge stor hävstångseffekt. Men under en längre tidsperiod kan värdet på certifikat både ha ökat eller minskat i värde även om Ericsson-aktien stigit i värde. En volatil utveckling på den underliggande tillgången ger oftast en negativ påverkan på avkastningen.

Löptid

För Bull- & Bear-certifikat finns inget slutdatum utan certifikatet löper på tills emittenten väljer att avnotera certifikatet. Detta kallas för lösendag.

I vilket konto kan jag handla Bull- & Bear-certifikat?

Ett certifikat kan du handla i en Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Bull-certifikat

Så fungerar Bull-certifikat

Om du har köpt en produkt som heter BULL ERIC X3 C så baseras ditt certifikat på värdeförändringen i Ericsson-aktien. Går Ericsson-aktien upp med 1% en dag så kommer ditt certifikat att stiga i värde med 3% (ej justerat för ränta och avgifter). På samma sätt fungerar det om Ericsson-aktien sjunker i värde med 1% så sjunker Bull-certifikatet med 3%.

Under en längre tidsperiod kan värdet på certifikat både ha ökat eller minskat i värde även om Ericsson-aktien stigit i värde. En volatil utveckling på den underliggande tillgången ger oftast en negativ påverkan på avkastningen. När utvecklingen av värdet på den underliggande tillgången går i en mer bestämd riktning kan detta ge stor hävstångseffekt.

Detta visas i grafen till höger där varje avkastning varje dag i den underliggande tillgången multipliceras med hävstången på ditt Bull-certifikat. I vårt fall har vi tagit en hävstång X3 som exempel. Observera att värdet inte är justerat för ränta och avgifter.

Effekten av daglig hävstång

Observera att Bull & Bear-certifikat har daglig hävstång. Detta innebär att en investering i ett Bull- eller Bear-certifikat över en längre period inte behöver följa samma utveckling som den underliggande tillgången. När utvecklingen av värdet på den underliggande tillgången går i en mer bestämd riktning kan detta ge stor hävstångseffekt. Men under en längre tidsperiod kan värdet på certifikat både ha ökat eller minskat i värde även om Ericsson-aktien stigit i värde. En volatil utveckling på den underliggande tillgången ger oftast en negativ påverkan på avkastningen.

Exempel 1. (Klicka för att förstora bilden)

​När den underliggande tillgången stiger i värde ökar värdet på Bull-certifikatet. Här har Bull-certifikatet ökar med 57 % medan den underliggande tillgången ökat med 18 %.


Exempel 2. (Klicka för att förstora bilden)

Trots att den underliggandetillgången stigit i värde jämfört med starten har Bull-certifikatet minskat i värde. Detta beror på Bull-certifikatets hävstång och att den underliggande tillgångens värde har varit volatil.

Bear-certifikat

Så fungerar Bear-certifikat

Om du har du köpt en produkt som heter BEAR ERIC X3 C så baseras ditt certifikat på värdeförändringen i Ericsson-aktien. Går Ericsson-aktien ned med 1% en dag så kommer ditt certifikat att stiga i värde med 3% (ej justerat för ränta och avgifter). På samma sätt fungerar det om Ericsson-aktien ökar i värde med 1% så sjunker Bear-certifikatet med 3%.

Under en längre tidsperiod kan värdet på certifikat både ha ökat eller minskat i värde även om Ericsson-aktien sjunkit i värde. En svängig utveckling på den underliggande tillgången ger oftast en negativ påverkan på avkastningen. När utvecklingen av värdet på den underliggande tillgången går i en mer bestämd riktning kan detta ge stor hävstångseffekt.

Detta visas i grafen till höger där varje avkastning varje dag i den underliggande tillgången multipliceras med hävstången på ditt Bear-certifikat. I vårt fall har vi tagit en hävstång X3 som exempel. Observera att värdet inte är justerat för ränta och avgifter.

Effekten av daglig hävstång

Observera att Bull & Bear-certifikat har daglig hävstång. Detta innebär att en investering i ett Bull- eller Bear-certifikat över en längre period inte behöver följa samma utveckling som den underliggande tillgången. När utvecklingen av värdet på den underliggande tillgången går i en mer bestämd riktning kan detta ge stor hävstångseffekt. Men under en längre tidsperiod kan värdet på certifikat både ha ökat eller minskat i värde även om Ericsson-aktien sjunkit i värde. En volatil utveckling på den underliggande tillgången ger oftast en negativ påverkan på avkastningen.

Exempel 1. (Klicka för att förstora bilden)

När den underliggande tillgången faller i värde ökar värdet på Bear-certifikatet. Här har Bear-certifikatet ökar med 30 % medan den underliggande tillgången minskat med 11 %.


Exempel 2. (Klicka för att förstora bilden)

Trots att den underliggandetillgången fallit i värde jämfört med starten har Bear-certifikatet minskat i värde. Detta beror på Bear-certifikatets hävstång och att den underliggande tillgångens värde har varit volatil.

Så utläser du kortnamnet

Exempel:

BULL ERIC X3 C

BULL = Certifikatet ökar i värde när underliggande tillgång går upp i värde.
ERIC = Aktien Ericsson B är underliggande tillgång
X3 = Hävstången är 3
C = Commerzbank är emittent.


Avgifter


Courtage

Courtaget fungerar på samma sätt som vid aktiehandel och består av en fast eller en rörlig del. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtageklass du har valt.

Klicka här för att komma till prislistan.

Spread

Spread är skillnaden mellan den köp- och säljkurs som emittenterna erbjuder och uttrycks i procent (%). I börshandlade produkter är det emittenter som erbjuder köp- och säljkurser. Om spreaden är stor innebär en indirekt kostnad för dig som köpare och en intäkt för emittenten om denne står som motpart.

Ränta

Köper du ett Bull- eller Bear-certifikat får en hävstång på din investering. Hävstången får du genom att emittenten har utformat produkten med en lånedel. Du som investerare betalar ränta på lånedelen, genom att räntekostnaden dras från certifikatets pris efter börsens stängning varje dag. Räntan blir högre ju högre hävstång du väljer. Läs alltid produktens slutgiltiga villkor och emittentens hemsida för att se vilken finansieringskostnad som gäller för den produkt du är intresserad av.Administrationsavgiften

Administrationsavgiften är en avgift som dras automatiskt ur Bull & Bear-certifikatens efter börsens stängning varje dag. Avgifterna är olika för respektive certifikat men uppgår normalt till mellan ca 0,4 % eller 1,0 % per år beroende på vilket certifikat du vill handla. Detta ska täcka emittentens kostnader för hantering av certifikatet. Om administrationsavgiften är 0,5 % per år och ett certifikat kostar 100 kr är administrationsavgiften 50 öre per år och ca 0,14 öre per dag. Detta innebär att om den underliggande tillgången och valutakurserna inte rör sig så kommer ditt certifikat vara värt 99,9986 kr efter en dag exklusive räntekostnaden.

Bull & Bear jämförelsetal

För att få en snabb överblick av kostnaden för att investera i ett Bull & Bearcertifikat kan man titta på ett Bull & Bear-jämförelsetal. Bull & Bear-jämförelsetalet är skapat av branschorganisationen SETIPA och är en prognos för värdeminskningen i ett Bull-eller Bear-certifikat om man håller certifikatet i ett år och underliggande tillgång inte rör sig alls. Kostnaden för Bull & Bear-certifikat dras om du håller produkten över natten. Bull & Bear-jämförelsetal hittar du på respektive emittents produktsida.

Mini Futures

Kort om Mini Futures:

 • Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i t.ex. en aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan en Mini Future ge dig en hävstång på din investering
 • Hävstångsprodukt med inbyggd stop loss.
 • Mini Long: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med en Mini Long
 • Mini Short: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med en Mini Short

Vad är en Mini Future?

Mini Future kan kortfattat delas upp i följande delar:

 • Underliggande tillgång
 • Typ av Mini Future
 • Finanseringsnivå
 • Kapitalinsats
 • Stop Loss-nivå

Underliggande tillgång

En Mini Future är en börshandlad produkt med hävstång som är kopplad till hur värdet i en underliggande produkt förändras. Den underliggande tillgången kan vara index, råvaror, aktier eller valutor. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en viss aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan du handla Mini Future som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

Typ av Mini Future

Mini Long:

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med en Mini Long. En Mini Long kan tolkas som att du lånar och köper en viss tillgång i tron att värdet på ska stiga med en inbyggd stopp loss.

Mini Short:

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska gå ned kan du tjäna pengar med en Mini Short. En Mini Short kan tolkas som att du lånar och säljer en tillgång i tron att värdet på den ska sjunka för att sedan köpa tillbaka tillgången till ett förhoppningsvis lägre pris samt att du har en inbygg stopp loss.

Finanseringsnivå & Kapitalinsats

Hävstången i en Mini Future skapas genom att det ingår ett lån när du köper den. Hur stor hävstång du får beror på finansieringsnivån och kapitalinsatsen. Finansieringsnivån är den del som du lånar medan kapitalinsats är priset du betalar. För lånet som ingår i produkten betalar/erhåller du ränta.

Finansieringen av räntan skiljer sig åt mellan en Mini Long och Mini Short och regleras dagligen av emittenten. I en Mini Long är finansieringsnivån skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången. Räntan på detta lån betalas genom att finansieringsnivån ökar för varje dag som går. I en Mini Short erhåller du istället en ränta på summan av kapitalinsatsen och aktiepriset. Detta kan liknas vid ett tillgodohavande på emittenten.

Stop Loss-nivå

Mini Futures har en stop-loss nivå som garanterar att värdet på produkten aldrig blir negativt. Kortfattat kan man säga att när den underliggande tillgången närmar sig ett visst värde som kallas ”Stop Loss” eller ”Barriär” så kommer stop-loss funktionen att lösas ut och produkten slutar att handlas. Stop loss-nivån följer en eventuell värdeökning i Mini Futuren. Varje månad fastställer emittenten stop loss- nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. Om underliggande tillgångens kurs inte förändras ökar risken för en knockout, detta eftersom Finansieringsnivån (dagligen) och Stop loss-nivån (varje månad) alltid närmar sig kursen för den underliggande tillgången.

Löptid

En Mini Future har ingen bestämd löptid. Den upphör antingen när du väljer att avyttra ditt innehav eller om den underliggande tillgången når sin stopp loss-nivå. Eftersom Mini Futuren inte har någon löptid lägger emittenten på en ränta på finansieringsdelen varje dag som tas ut i priset på produkten. Detta innebär att finansieringsdelen liksom stop loss-nivån kommer att justeras med tiden.

Hävstång

Hävstångseffekten skapas genom att man bara behöver en begränsad kapitalinsats jämfört med att direkt förvärva de underliggande tillgångarna. Hävstången möjliggörs av det lån (Mini Long) som finansierar skillnaden mellan investerarens kapitalinsats och den underliggande tillgången. För en Mini Short gäller ett omvänt förhållande. Där kan man säga att du får en effekt som att du lånar och blankar den underliggande tillgången istället. Hävstången för en Mini Future räknas ut enligt följande: Pris på underliggande tillgång x Eventuell växelkurs/(Pris på Mini Future x Paritet).

Multiplikator

Det krävs flera Mini Futurer för att kontrollera en underliggande tillgång. Hur många som behövs anges av produktens multiplikator.

Restvärde

Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller Mini Futuren. Ett restvärde återbetalas då vilket i sämsta fall är noll och i bästa fall motsvaras av skillnaden mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån.

I vilket konto kan jag handla Mini Futures?

En Mini Future kan du handla i en Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Mini Long

Mini Long

Priset på den underliggande tillgången, i det här exemplet aktien, är 100 kr. Mini Long har då en en finansieringsnivå på 80 kr och kapitalinsatsen blir 20 kr, dvs priset på Mini Long instrumentet. Stiger aktien till 120 kr så ökar den i värde med 20 % medan Mini Long stiger med hela 100 % (värdet på Mini Long stiger från 20 kr till 40 kr).

Observera att värdet i exemplet inte är justerat för ränta och avgifter.

Mini Short

Mini Short

En Mini Short har det omvända förhållandet mot en Mini Long. Du lånar och blankar, dvs säljer aktien för 100 kr. Du betalar även 20 kr för Mini Short instrumentet. Om aktien sjunker till 80 kr köper du tillbaka den och har nu sammanlagt 40 kr att förfoga över. Vinsten har blivit 20 kr. Du har likt det tidigare exemplet på detta sätt gjort en vinst på 100 %.

Observera att värdet i exemplet inte är justerat för ränta och avgifter.

Så utläser du kortnamnet

Exempel 1:

MINILONG OMX A89

MINILONG = Mini Futuren ökar i värde om den underliggande tillgången ökar i värde

OMX = Den underliggande tillgången är i detta fall Stockholmsbörsens index för de 30 mest omsatta bolagen: OMX30.

A89 = Produktnummer för just denna Mini Future från emittenten Commerzbank. C = Commerzbank är emittent


Exempel 2:

MINILONG OMX BNP106

MINILONG = Mini Futuren ökar i värde om den underliggande tillgången ökar i värde

OMX = Den underliggande tillgången är i detta fall Stockholmsbörsens index för de 30 mest omsatta bolagen: OMX30.

BNP = Emittent är BNP Paribas

106 = Är ett produktnummer för just denna Mini Future från emittenten BNP Paribas.

Avgifter

Courtage

Courtaget fungerar på samma sätt som vid aktiehandel och består av en fast eller en rörlig del. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtagemodell du har valt.

Klicka här för att komma till prislistan.

Spread

Spread är skillnaden mellan den köp- och säljkurs som emittenterna erbjuder och uttrycks i procent (%). I börshandlade produkter är det emittenter som erbjuder köp- och säljkurser. Om spreaden är stor innebär en indirekt kostnad för dig som köpare och en intäkt för emittenten om denne står som motpart.

Finansieringskostnad/Räntekostnad

I en Mini Future ingår ett lån som kallas finansieringsnivå och för detta lån betalar du eller erhåller du en ränta. Räntan baseras på det aktuella ränteläget och betalas/erhålls genom att finansieringsnivån ökar/minskar för varje dag som går. För en Mini Long betalar du en ränta på finansieringsnivån och för en Mini Short erhåller du istället en ränta på summan av kapitalinsatsen och aktiepriset. Detta kan liknas vid ett tillgodohavande på emittenten. Räntekostnaden består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen består oftast av STIBOR T/N-räntan. Den fasta delen varierar beroende på emittent och rådande marknadsräntor. Räntekostnaden per dag räknas ut enligt följande; (Ränta x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator) För Mini Short erhåller du istället en ränta. Denna utbetalas också genom att finansieringsnivån justeras. Ränteintäkten per dag räknas ut enligt följande; (Ränta x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator)

Läs alltid produktens slutgiltiga villkor och emittentens hemsida för att se vilken finansieringskostnad som gäller för den produkt du är intresserad av.

Warranter


Kort om Warranter:

 • Ger dig som köpare eller säljare en rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på en förutbestämd dag.
 • Värdet på en Warrant baseras alltid på en hur värdet på en underliggande tillgång förändras.
 • Köpwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med köpwarrant.
 • Säljwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med säljwarrant.
 • En warrant har många likheter med optioner.

Vad är en Warrant?

En Warrant kan kortfattat delas upp i fyra olika delar:

 • Underliggande tillgång
 • Typ av Warrant
 • Löptid/Slutdag
 • Lösenpris

Underliggande tillgång

En warrant är en börshandlad produkt med hävstång som ger dig som köpare en rättighet, men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på en förutbestämd dag. Det är för denna rättighet köparen betalar warrantens pris. Den underliggande tillgången kan vara index, råvaror, aktier eller valutor. Det förutbestämda priset kallas för lösenpris eller strike och slutdagen kallas slutdag.

Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en viss aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan du handla en warrant som är kopplade till detta och få en hävstång i din investering. Villkoren och namnen på warranterna kan skilja sig åt beroende på emittent. Vi rekommenderar att du alltid undersöker warranten specifika villkor hos den emittent som ger ut warranten om du är osäker på villkoren.

Typ av Warrant

Det finns två olika typer av warranter. Köp- eller säljwarrant.

Köpwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med köpwarrant.

Säljwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med säljwarrant.

Löptid/Slutdag

Warranter har en begränsad löptid som kallas för slutdag. Vid detta datum erhåller du som investerare eventuell vinst, dvs mellanskillnaden mellan lösenpriset och aktiekursen vid slutdagen. Trots att du köpt en rättighet att köpa eller sälja en specifik tillgång så levereras inga värdepapper utan vinsten avräknas kontant.

Lösenpris

Det förutbestämda priset som du har rätten att köpa eller sälja till kallas för lösenpriset. Lösenpriset talar om vad den underliggande tillgångens kurs måste vara på slutdagen för att warranten ska ge en avkastning. För köpwarranter måste kursen vara högre än lösenpriset. För säljwarranter måste kusren vara lägre än lösenpriset.

Antal warranter per underliggande/multiplikator

En warrant motsvarar oftast inte en aktie, utan prissätts i allmänhet som en andel av en aktie. Detta kallas för ”antal warranter per underliggande”, ”paritet” eller ”multiplikator”. Köper du en warrant med antal warranter per underliggande som är 5 betyder det att du har kontroll på 1/5 aktie. Det krävs i detta fall 5 st warranter för att få tillgång till en aktie. Om man i samma exempel istället använder uttrycket multiplikator så blir den 0,2 för samma warrant, d v s motsvarande 1/5 aktie. Vilket av begreppen som används varierar beroende av emittent, men avser samma sak. Är benämningen större än 1 tolkas detta som antal warranter per underliggande (paritet). Är benämningen mindre än 1 tolkar emittenten det som antal aktier per warrrant istället (multiplikator).

Hävstång

Hävstången anger hur mycket warrantens värde kommer att förändras i förhållande till den underliggande tillgången. Du kan räkna ut en warrants aktuella hävstång med följande formel: Hävstång = Pris på den underliggande tillgången/ (Pris på warrant x Antal warranter per aktie).

I vilket konto kan jag handla Warranter?

Warranter kan du handla i en Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Så utläser du kortnamnet

Kortnamn kan skilja sig mellan olika emittenter

Här nedan presenteras exempel på hur kortnamnen fungerar. Villkor och namn på warranter kan dock skilja sig åt beroende på emittent.

Exempel 1: HM 5X 330NDS

HMB = Warrantens underliggande tillgång är i detta fall aktien Hennes & Mauritz B

5 = Slutdagen för warranten är år 2015.
X = Slutdagen för warranten är december
330 = 330 kr är lösenpriset för den underliggande tillgången
NDS = Emittenten av Warranten är Nordea.

Exempel 2: OXS5W 1500NDS

OXS = Warrantens underliggande tillgång är i detta fall indexet OMXS30.
5 = Slutdagen för warranten är år 2015.
W = Slutdagen för warranten är november
1500 = 1500 är lösenpriset för den underliggande tillgången
NDS = Emittenten av Warranten är Nordea.

Slutdag

Året för slutdagen framgår av den första siffran som kommer efter den underliggande tillgången. Den siffran motsvarar den sista siffran i året för slutdagen.

Månaden för slutdagen framgår av bokstaven som kommer efter siffran för slutdagens år. I tabellen nedan listas månaderna för respektive bokstav.

Det exakta slutdatumet framgår dock inte av koden. Slutdatumet kan du finna på emittentens eller vår hemsida.

Köpwarrant
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOkt NovDec
ABCDEFGHIJKL
Säljwarrant
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNov Dec
MNOPQRSTUVWXKöpwarrant

Köpwarrant - om du tror på uppgång

Om du tror att priset på en viss tillgång ska gå upp kan du tjäna pengar med en köpwarrant. Antag att du tror att en viss aktie ska öka i värde och att du därför köper en köpwarrant kopplad till den underliggande tillgången. Aktiekursen är 100 kr. Du tror på en uppgång och köper därför en köpwarrant för 10 kr. Kort därefter stiger aktien till 115 kr. Hur påverkas då värdet på aktien respektive warranten?

Köpwarrantens värde på slutdagen beräknas enligt = (Aktiens slutkurs – Lösenpris) / Antal warranter per aktie.

I grafen kan vi se att:

A) Den maximala förlusten för en warrant är den summa man satsar, i detta exempel 10 kr.

B) Om aktien stiger till 115 kr så har du som ägare av warranten tjänat 5 kr. Då inköpskostnaderna var 10 kr blir den procentuella vinsten 50 %. Det blir samma exponering som i aktien men för en mindre summa pengar.

C) Om aktien stiger till 115 kr så har du som ägare av aktien tjänat 15 kr. Då inköpskostnaderna var 100 kr blir den procentuella vinsten 15 %.

Exempel

Säljwarrant

Säljwarrant - om du tror på nedgång

Om du tror att priset på en viss tillgång ska gå ned kan du tjäna pengar med en säljwarrant. Antag att du tror att en viss aktie ska sjunka i värde och att du därför köper en säljwarrant kopplad till den underliggande tillgången. Aktien står i 100 kr. Du tror på en nedgång och köper därför en säljwarrant för 10 kr. Kort därefter sjunker aktien till 85 kr. Hur påverkas då värdet på aktien respektive warranten?

Säljwarrants värde på slutdagen beräknas enligt = (Lösenpris-Aktiens slutkurs)/ Antal warranter per underliggande.

I grafen kan vi se att:

A) Den maximala förlusten för säljwarranten är den summa man satsar, i detta exempel 10 kr.

B) Om aktien sjunker till 85 kr så har du som ägare av warranten tjänat 5 kr. Då inköpskostnaderna var 10 kr blir den procentuella vinsten 50 %. Det blir samma exponering som i aktien men för en mindre summa pengar.

C) Om aktien sjunker till 85 kr så har du som ägare av aktien förlorat -15 kr. Då inköpskostnaderna var 100 kr blir den procentuella förlusten -15 %.

Exempel

Avgifter

Courtage

För övriga produkter finns en courtagekostnad. Courtaget fungerar på samma sätt som vid aktiehandel och består av en fast eller en rörlig del. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtagemodell du har valt.

Klicka här för att komma till prislistan.

Spread

Spread är skillnaden mellan den köp- och säljkurs som emittenterna erbjuder och uttrycks i procent (%). I börshandlade produkter är det emittenter som erbjuder köp- och säljkurser. Om spreaden är stor innebär en indirekt kostnad för dig som köpare och en intäkt för emittenten om denne står som motpart.

Turbowarranter


Kort om Turbowarranter:

 • Turbowarranter är en speciell typ av warranter.
 • Ger dig som köpare eller säljare en rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på en förutbestämd dag. På så vis skiljer sig inte turbowarranten från t.ex. en warrant eller en option.
 • Turbo köpwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med turbo köpwarrant.
 • Turbo säljwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med turbo säljwarrant.

Vad är en turbowarrant?

En turbowarrant kan kortfattat delas upp i följande delar:

 • Underliggande tillgång
 • Typ av turbowarrant
 • Löptid/slutdag
 • Lösenpris
 • Stop loss-nivå

Underliggande tillgång

En turbowarrant är en börshandlad produkt med hävstång som ger dig som köpare en rättighet, men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på en förutbestämd dag. Den underliggande tillgången kan exempelvis vara index, råvaror, aktier eller valutor. Det förutbestämda priset kallas för lösenpris eller strike och slutdagen kallas slutdag.

Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en viss aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan du handla en turbowarrant som är kopplade till detta och få en hävstång i din investering.

Villkoren och namnen på turbowarranterna kan skilja sig åt beroende på emittent. Du bör alltid undersöka turbowarrantens specifika villkor hos den emittent som ger ut warranten om du är osäker på villkoren.

Typ av turbowarrant

Det finns två olika typer av turbowarranter: turboköpwarrant- eller säljwarrant.

Turbo köpwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med turbo köpwarrant.

Turbo säljwarrant: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med turbo säljwarrant.

Löptid/Slutdag

En turbowarrant har en begränsad löptid som kallas slutdag. Vid detta datum erhåller du som investerare eventuell vinst, dvs mellanskillnaden mellan lösenpriset och aktiekursen vid slutdagen. Tiden kvar till slutdagen kan vara alltifrån en dag till flera år. Trots att du köpt en rättighet att köpa eller sälja en specifik tillgång så levereras inga värdepapper utan vinsten avräknas kontant.

Lösenpris

Det förutbestämda priset som du har rätten att köpa eller sälja till kallas för lösenpriset. Lösenpriset talar om vad den underliggande tillgångens kurs måste vara på slutdagen för att Turbowarranten ska ge en avkastning. För turbo köpwarranter måste kursen vara högre än lösenpriset. För turbo säljwarranter måste kursen vara lägre än lösenpriset.

Stopp Loss-nivå

Turbowarranten kan knockas och upphöra innan slutdagen. Detta sker om priset på den underliggande tillgången når en viss nivå. Det finns två olika typer av stopp loss. Den vanligaste är att stopp loss-nivån och lösenpriset är på olika nivåer. Den andra typen är då stopp loss-nivån och lösenpriset är på samma nivå.

Skillnader mellan en vanlig warrant och Turbowarrant

Den största skillnaden mellan en vanlig warrant och en turbowarrant är att turbowarranten har en stopp loss-nivå som innebär att om den underliggande tillgången når den nivån så upphör turbowarranten. Det innebär att hela eller stora delar av det investerade kapitalet har gått förlorat.

En annan skillnad är att priset på turbowarranten har mer linjär följsamhet mot underliggande tillgång än vanliga warranten och påverkas inte i samma utsträckning av den underliggande tillgångens implicita volatilitet (emittentens framtida förväntade prisrörlighet i den underliggande tillgången). Detta beror på att villkoren för en turbowarrant på emissionsdagen sätts så att priset på underliggande tillgång högre än lösenpris, och för en turbo säljwarrant är priset på underliggande lägre än lösenpriset. Stop loss-nivån ser till att det villkoret alltid gäller.

För en turbo köpwarrant är stop-loss nivån över eller lika med lösenpriset. För en turbo säljwarrant är stopp loss-nivån under eller lika med lösenpriset. Turbowarranten följer samma namnstandard som vanliga warranter men kortnamnet börjar ofta med ”T” för Turbo.

Turbo köpwarrant

Turbo köpwarrant

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med turbo köpwarrant.

Värdet på slutdagen beräknas enligt följande: Turbo köpwarrant = (Pris på underliggande tillgång – lösenpris)/ Antal warranter per underliggande.

Antal warranter per underliggande anger hur många turbowarranter som behövs för att kontrollera en underliggande tillgång. Antingen ligger lösenpriset och stopp loss-nivån på samma eller skilda nivåer. I grafen till höger kan du se ett exempel på en turbo köpwarrant där lösenpris och barriär ligger skilda. Den gröna linjen visar turbo köpwarrantens prisförändring och den gråa linjen visar den underliggande tillgångens prisförändring.

I grafen kan du se ett exempel på en Turbo köpwarrant där lösenpris och barriär ligger skilda:

A) Värdet på den underliggande tillgången är 100 kr vid köp av turbowarranten.

B) Stopp-loss nivån/Barriären ligger på 90 kr. Om den underliggande tillgångens värde når 90 kr så upphör turbowarranten att existera.

C) Lösenpriset, dvs priset du har rätt att köpa den underliggande tillgången för på slutdagen, ligger på 80 kr


Här till höger är ett till exempel på en turbo köpwarrant men där lösenpris och barriär ligger på samma nivå.

Den gröna linjen visar turbo köpwarrantens prisförändring och den gråa linjen visar den underliggande tillgångens prisförändring.

A) Värdet på den underliggande tillgången är 100 kr vid köp av turbowarranten.

B) Barriär och lösenpris ligger båda på 80 kr. Om den underliggande tillgångens värde når 80 kr så upphör turbowarranten att existera. Lösenpriset, dvs priset du har rätt att köpa den underliggande tillgången för på slutdagen, ligger också på 80 kr.

Turbo säljwarrant

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med turbo säljwarrant.

Värdet på slutdagen beräknas enligt följande: Turbo säljwarrant = (Lösenpris – pris på underliggande tillgång)/ Antal warranter per underliggande.

Här är ett exempel på hur en turbo säljwarrant beter sig mot den underliggande tillgången. När marknaden sjunker i värde, stiger värdet på turbo säljwarranten.

Så utläser du kortnamnet

Exempel:

TOXS3A 1100BNP

T = Visar att det är en Turbowarrant
OXS = Turbowarrantens underliggande tillgång är i detta fall indexet OMXS30.
3 = Slutdagen för warranten är år 2013. En 5:a innebär exempelvis att slutdagen är år 2015.
A = Slutdagen för warranten är januari
1100 = 1100 är lösenpriset för den underliggande tillgången
BNP = Emittenten av turbowarranten är BNP Paribas

Avgifter

Courtage

Courtaget fungerar på samma sätt som vid aktiehandel och består av en fast eller en rörlig del. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtagemodell du har valt.

Klicka här för att komma till prislistan.

Spread

Spread är skillnaden mellan den köp- och säljkurs som emittenterna erbjuder och uttrycks i procent (%). I börshandlade produkter är det emittenter som erbjuder köp- och säljkurser. Om spreaden är stor innebär en indirekt kostnad för dig som köpare och en intäkt för emittenten om denne står som motpart.

Unlimited Turbo


Kort om Unlimited Turbos:

 • En Unlimited Turbo kallas också för Mini Futures BEST (barriar equals strike) eller Knock-Out warrant.
 • Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i t.ex. en aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan en Unlimited Turbos ge dig en hävstång på din investering.
 • Unlimited Turbo long: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska gå upp kan du tjäna pengar med en Unlimited Turbo long. 
 • Unlimited Turbo short: Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska gå ned kan du tjäna pengar med en Unlimited Turbo short. 
 • Unlimited Turbos kan liknas vid en Mini Future där stop loss-nivån alltid är lika med finansieringsnivån.

Vad är en Unlimited Turbo

Unlimited turbos

Unlimited turbos fungerar i stora drag precis som en Mini Future. I avsnittet om Mini Futures framkom det att produkten har en buffertnivå mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. Dvs att det finns en skillnad mellan stopp loss-nivån och nivån på det lån som ingår i produkten. För Unlimited Turbos är denna buffert borttagen och istället pålagd på priset på produkten. Kortfattat betyder detta att stop loss-nivån = finansieringsnivån på bekostnad av en premie som läggs på priset. Unlimited turbos har ingen slutdag och har en stop loss-nivå precis som Mini Futures.

En Unlimited Turbo kan kortfattat delas upp i följande delar

 • Underliggande tillgång
 • Typ av Unlimited Turbo
 • Finansieringsnivå & Kapitalinsats
 • Stopp loss-nivå o Löptid
 • Riskpremie

Underliggande tillgång

En Unlimited Turbo är en börshandlad produkt med hävstång som är kopplad till hur värdet i en underliggande produkt förändras. Den underliggande tillgången kan vara index, råvaror, aktier eller valutor. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en viss aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan du handla Unlimited Turbos som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

Typ av Unlimited Turbo

Det finns två olika typer av Unlimited Turbos som heter Unlimited Turbo long (köp) eller short (sälj).

Unlimited Turbo long: Om du tror att priset på en viss tillgång ska gå upp kan du tjäna pengar med en Unlimited Turbo long.

Unlimited Turbo short: Om du tror att priset på en viss tillgång ska gå ned kan du tjäna pengar med en Unlimited Turbo short

Finanseringsnivå & Kapitalinsats

Hävstången i en Unlimited Turbo skapas genom att det ingår ett lån när du köper den. Hur stor hävstång du får beror på finansieringsnivån och kapitalinsatsen. Finansieringsnivån är den del som du lånar medan kapitalinsats är priset du betalar.

Stop Loss-nivå

En Unlimited Turbo kan slås ut och upphöra. Detta sker om priset på den underliggande tillgången når en viss nivå. Kortfattat kan man säga att när den underliggande tillgången närmar sig ett visst värde som kallas ”Stop Loss” eller ”Barriär” så kommer stopp loss-funktionen att lösas ut och produkten slutar att handlas. Skillnaden mot en Mini Future är att i en Unlimited Turbo är finansieringsnivån alltid lika med stopp loss-nivån. I en vanlig Mini Future ligger stopp loss-nivån över finansieringsnivån. Om underliggande tillgångens kurs inte förändras ökar risken för en knockout, detta eftersom Finansieringsnivån (dagligen) och Stop loss-nivån (varje månad) alltid närmar sig kursen för den underliggande tillgången.

Löptid

En Unlimited Turbo har ingen bestämd löptid. Den upphör antingen när du väljer att avyttra ditt innehav eller om den underliggande tillgången når sin stopp loss-nivå. Eftersom den inte har någon löptid lägger emittenten på ränta på finansieringsdelen som varje dag som tas ut i priset på produkten. Detta innebär att finansieringsdelen liksom stop loss-nivån kommer att justeras med tiden.

Riskpremie

Eftersom stop oss-nivå är den samma som finansieringsnivån i en Unlimited Turbo kommer den att bli värdelös om den underliggande tillgången når den nivån. Om stop loss-nivån nås behöver emittenten att avyttra sina innehav i den underliggande tillgången. Eftersom stop loss-nivån är på samma nivå som finansieringsnivån tar emittenten en risk att denne inte kan sälja sina innehav till samma pris som finansieringsnivån. Detta medför en risk som emittenten tar betalt för, vilket kallas för riskpremie. Premien kan sägas vara kostnaden för den extra flexibilitet och hävstång en Unlimited Turbo erbjuder investeraren, då den förfaller senare och därmed kan handlas längre än motsvarande klassiska Mini Future.

Hävstång

Precis som i en Mini Future är hävstången inte konstant utan varierar som en funktion av priset på den underliggande tillgången. Hävstången kan beräknas enligt: Hävstång = (Pris på underliggande tillgång x Eventuell växelkurs)/ (Pris på unlimited turbo x Paritet).

I vilket konto kan jag handla Mini Futures?

En Mini Future kan du handla i en Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Så utläser du kortnamnet

Exempel:
T LONGOMX BNP220

T = Visar att det är en Unlimited Turbo.
LONG = Visar att det är en Unlimited Turbo Long.
OMX = Den underliggande tillgången är i detta fall Stockholmsbörsens OMXS30.
BNP = Emittenten av turbowarranten är BNP Paribas
220 = Produktnummer för just denna Unlimited Turbo från emittenten.


Avgifter

Courtage

Courtaget fungerar på samma sätt som vid aktiehandel och består av en fast eller en rörlig del. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtageklass du har valt.

Klicka här för att komma till prislistan.

Spread

Spread är skillnaden mellan den köp- och säljkurs som emittenterna erbjuder och uttrycks i procent (%). I börshandlade produkter är det emittenter som erbjuder köp- och säljkurser. Om spreaden är stor innebär en indirekt kostnad för dig som köpare och en intäkt för emittenten om denne står som motpart.

Finansieringskostnad/Räntekostnad

I en Unlimited Turbo ingår ett lån som är skillnaden mellan din egen insats och priset på den underliggande tillgången. Räntan baseras på det aktuella ränteläget och betalas/erhålls genom att finansieringsnivån ökar/minskar för varje dag som går.

För en Unlimited Turbo long betalar du en ränta på finansieringsnivån och för en Unlimited Turbo short erhåller du istället en ränta på summan av kapitalinsatsen och aktiepriset. Detta kan liknas vid ett tillgodohavande på emittenten. Räntekostnaden består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen består oftast av STIBOR T/N-räntan. Den fasta delen varierar beroende på emittent och rådande marknadsräntor.

Räntekostnaden per dag räknas ut enligt följande; (Ränta x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator).

För Unlimited Turbo Short erhåller du istället en ränta. Denna utbetalas också genom att finansieringsnivån justeras. Ränteintäkten per dag räknas ut enligt följande; (Ränta x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator).

Intervallcertifikat


Kort om Intervallcertifikat:

 • Intervallcertifikat är en helt ny produkttyp som kan förenkla dina investeringsbeslut
 • 100 eller 0 kronor på förfallodagen – så enkelt är det!
 • Tre olika typer av certifikat för alla typer av marknadslägen:
 • Undercertifikat: Om du tror att den underliggande kommer att vara kvar på en låg nivå under hela löptiden
 • Övercertifikat: Om du tror att den underliggande tillgången kommer att handlas på höga nivåer under hela löptiden
 • Inlinecertifikat: Om du tror att den underliggande tillgången varken kommer att stiga eller falla signifikant under löptiden

Vad är ett Intervallcertifikat

Med Intervallcertifikat behöver du endast en syn på huruvida den underliggande tillgångens pris kommer att stanna över, under eller mellan de på förhand faställda barriärerna under löptiden.

100 eller 0 kronor vid förfallodagen – så enkelt är det

Ett intervallcertifikat ger en fast avkastning på 100 kronor så länge den underliggande tillgången inte träffar den på förhand fastställda barriärnivån. Om detta sker avbryts handeln direkt och hela investeringen går förlorad. Med hjälp Intervallcertifikat kan du på ett enklare sätt maximera din marknadstro. Du behöver inte längre exakt förutspå nästa Bullmarknad eller den perfekta tiden för att köpa en aktie eller annat värdepapper. Med Intervallcertifikat behöver du endast ha en uppfattning om huruvida kursen på ett tillgångsslag (aktie, index, råvara m.fl.) kommer att röra sig framgent – vara högre än; lägre än eller befinna sig inom ett på förhand fastställt intervall.

Typ av Intervallcertifikat

Övercertifikat: Då du tror att den underliggande tillgången kommer handlas på en hög nivå.

Undercertifikat: Då du tror att den undeliggande kommer handlas på en lägre nivå

Inlinecertifikat: Då du tror att den underliggande inte kommer att röra sig signifikant under löptider.

Stop Loss-nivå

Alla Intervallcertifikat har en stop-loss nivå som garanterar att värdet på produkten aldrig blir negativt. Kortfattat kan man säga att när den underliggande tillgången närmar sig eller ”Barriären” så kommer stop-loss funktionen att lösas ut och produkten slutar att handlas. I detta fall förfaller produkten som värdelös. Över- och undercertifikat har en barriär medan Inlinecertifikat har en nedre och en övre barriär. Löptid Intervallcertifikat har en fast löptid som varar från 1 till 6 månader. Precis som med aktier kan du handla Intervallcertifikat styckvis. Dessutom bestämmer du själv hur länge du vill behålla ditt värdepapper, du kan nämligen alltid sälja tillbaka ditt innehav när som helst under värdepapprets löptid och börsens ordinarie öppettider.

Löptid

Intervallcertifikat har en fast löptid som varar från 1 till 6 månader. Precis som med aktier kan du handla Intervallcertifikat styckvis. Dessutom bestämmer du själv hur länge du vill behålla ditt värdepapper, du kan nämligen alltid sälja tillbaka ditt innehav när som helst under värdepapprets löptid och börsens ordinarie öppettider.

I vilket konto kan jag handla Mini Futures?

Ett Intervallcertifikat kan du handla i en Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring.

Så utläser du kortnamnet

Exempel:
Nedan presenteras hur produkternas namn är uppbyggda.

OC OMX 1200 7C

OC = Övercertifikat

OMX = Tillgång (Index)

1200 = Barriärnivå

7 = 2017

C = Mars

IC DAX 10000-10200 7D

IC = Inlinecertifikat

DAX = Tillgång (Index)

10000-10200 = Barriärnivå

7 = 2017

D = April

UC SPX 2100 7C

UC = Undercertifikat

SPX = Tillgång (S&P 500)

2100 = Barriärnivå

7 = 2017

C = Mars


De tre olika certifikattyperna

Undercertifikat

Undercertifikat lämpar sig om du tror att den underliggande tillgången kommer att vara kvar på en låg nivå under hela löptiden. Ett illustrativt exempel är ett fotbollsmål, där bollen ju måste hamna under ribban för att räknas som ett mål. På motsvarande sätt förfaller också ett Undercertifikat om den underliggande tillgången träffar den på förhand fastställda övre barriärnivån. Om den underliggande tillgångens kurs däremot stannar under barriären, kommer du på förfallodagen att erhålla en fast avkastning om 100 kr per värdepapper. Exemplet illustrerar ett Undercertifikat på OMXS30 med en övre barriärnivå om 1400. I Utfall 1 har OMXS30, handlats under barriärnivån (1400) under hela löptiden. På förfallodagen erhåller du därför 100 kronor per värdepapper som du äger. Om du t.ex har köpt 1 värdepapper för 34,20, skulle du göra en vinst om 192% eller 65,80kr. Om OMXS30 dock uppvisar en positiv trend och når eller bryter igenom bar-riärnivån (1400) under löptiden, kommer värdepappret att förfalla och hela investeringen går förlorad. Detta illustreras i Utfall 2.

Undercertifikat exempel:

Inlinecertifikat

Inlinecertifikat lämpar sig då du tror att den underliggande tillgången varken kommer att stiga eller falla signifikant under löptiden. Ett Inlinecertifikat har därför både en övre och en nedre barriärnivå och kan jämföras med en bowlingbana. Där måste som bekant klotet hålla sig inom de två rännorna för att kunna träffa bowlingkäglorna. Om den underliggande tillgångens kurs är emellan barriärnivåerna på förfallodagen kommer du alltså på motsvarande sätt erhålla en fast avkastning om 100 kr per värdepapper. Om den underliggande tillgången däremot stiger och bryter igenom den övre barriärnivån, eller faller och således bryter igenom den nedre barriär-nivån, kommer värdepappret att förfalla och hela investeringen går förlorad. I detta exempel handlas ett Inlinecertifikat på OMXS30 med en nedre barriär om 1200 och en övre barriär om 1400. I utfall 1 når OMXS30 varken den övre- eller den nedre barriärnivån under löptiden. På förfallodagen erhålls därför 100 kr. Detta innebär en avkastning om 70,20 kr, eller 236%. Om den underliggande, när som helst under löptiden, antigen faller eller stiger och bryter igenom den nedre alternativt den övre barriärnivån, kommer värdepappret dock omedelbart att förfalla och hela investeringen går förlorad (Utfall 2).

Övercertifikat

Om du däremot tror att den underliggande tillgången kommer att handlas på höga nivåer under hela löptider kommer ett Övercertifikat att lämpa sig bättre. Den övre barriärnivån kan i detta fall jämföras med ett rugbymål, där bollen alltså måste överstiga ribban för att räknas som ett mål. På motsvarande sätt förfaller alltså ett Övercertifikat om den underliggande tillgången träffar eller faller under den på förhand fastställda nedre barriärnivån. I detta exempel handlas ett Övercertifikat på OMXS30 med en nedre barriärnivå om 1200. I Utfall 1 har OMXS30 handlats över den nedre barriärnivån (1200) under hela löptiden. På förfallodagen kommer du därför att erhålla 100 kronor per värdepapper som du äger. Om du t.ex. har köpt 1 certifikat för 55,30 skulle du göra en vinst om 81%, eller 44.70kr. Om OMXS30 istället fortsätter att falla, såsom illustreras i utfall 2, och därmed når barriärnivån, skulle värdepappret förfalla och investeringen gå förlorad.


Övercertifikat exempel:Inlinecertifikat exempel:

Avgifter

Courtage

Courtaget fungerar på samma sätt som vid aktiehandel och består av en fast eller en rörlig del. Vilket courtage du betalar beror på vilken courtageklass du har valt.

Spread

Spread är skillnaden mellan den köp- och säljkurs som emittenterna erbjuder och uttrycks i procent (%). I börshandlade produkter är det emittenter som erbjuder köp- och säljkurser. Om spreaden är stor innebär en indirekt kostnad för dig som köpare och en intäkt för emittenten om denne står som motpart.


Risker


Produkterna som beskrivs på den här sidan sida inte är lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet. 

Vid en investering i dessa produkter, kan du förlora hela ditt investerade kapital. Det är viktigt att du vid investeringar i dessa produkter sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Observera att det från tid till annan kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper, vilket kallas likviditetsrisk. Det kan exempelvis vara när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser på marknaden eller avbrott som stör handeln. Valutarisk existerar i de produkter där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta kan produktens värde påverkas av valutakursförändringar mellan SEK och den utländska valutan.


Vid investering i dessa produkter har du även en marknadsrisk som innebär att om underliggande tillgång rör sig åt ”fel håll” kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelös. Ju högre hävstång ju högre är risken.

Informationen på den här sidan upplyser inte dig som investerare om samtliga risker kopplade till till Börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutliga villkor på respektive emittents hemsida. Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor. Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar. Nordnet är inte ansvarig för den information som emittenten tillhandahåller.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.