Hävstångsprodukter

Upp

Dela:


Ett stort utbud av olika produkttyper

Vi har ett stort utbud av hävstångsprodukter. Du kan investera i olika typer av tillsångsslag som aktier, index, råvaror, valutor, korgar med mera. Beroende på vilken produkttyp du väljer har du även möjlighet till olika stor hävstång.

Det är viktigt att vara medveten om att risken att förlora dina investerade pengar ökar ju större hävstångseffekten är. Därför ska du aldrig investera mer pengar än du är beredd att förlora.


Klicka på sponsorloggorna för att få mer information om respektive partners produkter:


Commerzbank
Commerzbank

Investera i hävstångsprodukter

Investera i aktier, index, råvaror, valutor med mera

Spekulera i nedåtgående marknad

Skydda din portfölj


Vad är hävstångsprodukter?

Till skillnad mot optioner, som är standardiserade kontrakt, är hävstångsprodukterna nedan utgivna av banker och fondkommissionärer.

Dessa aktörer är inte bara så kallade emittenter* utan också market makers* som ställer ut köp- och säljkurser i markanden så du har möjlighet att både köpa och sälja din produkt under börsens öppettider. 

Till skillnad mot vanlig aktiehandel, där priset styrs av utbud och efterfrågan, är det market makern i dessa produkter som ändrar priset efter utvecklingen i den underliggande tillgången.


Pris och löptid

En vanligt förekommande egenskap hos dessa produkter är att priset på produkterna är uppdelade i mindre fraktioner än på aktiemarkanden (även kallad paritet* eller multiplikator*). I kurslistan för hävstångsprodukter hittar du kolumnen ”W/U” (Warranter / Underliggande) som visar hur många andelar du behöver köpa för att få exponering mot en enhet av den underliggande tillgången.   

Det finns både produkter med förutbestämd löptid (Warranter och Turbo warranter) men även produkter utan förutbestämd löptid (Mini Futures och Unlimited turbos).

* Se ordlistan nedan.

Dessa produkter passar när du tror på:

UppgångNedgång
Bull certifikatBear certifikat
KöpwarrantSäljwarrant
MinilongMinishort
Turbo köpwarrantTurbo säljwarrant
Unlimited turbo longUnlimited turbo short

Ordlista

Emittenter

Bank eller fondkommissionär som ger ut ett värdepapper. Exempel på emittenter på warrantmarknaden, inklusive deras förkortning:

BNP – BNP Paribas

CIT – CitiFirst

CBK – Commerzbank

SG - Societe Generale

SHB – Handelsbanken

NDS – Nordea

OHC – Öhman Capital

RBS – The Royal Bank of Scotland


Market makers

Detta är en bank eller fondkommissionär som förbinder sig att ställa ut köp- och säljkurser i en produkt. I market makerns åtagande ingår i vissa fall att hålla en visst minsta spread, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurser. Market makern är alltså en viktig part för att handeln i exempelvis warranter ska fungera, speciellt om handeln i övrigt är låg. De banker som utfärdar hävstångsprodukter står också i praktiken för market maker-funktionen.

Multiplikator och Paritet

Både paritet eller multiplikator används beroende av emittent, men avser samma sak. Är benämningen större än 1 tolkas detta som antal andelar som behövs för att få exponering mot en enhet av underliggande tillgång (paritet). Är benämningen mindre än 1 tolkar emittenten det som antal underliggande tillgångar per andel. (multiplikator). Paritet 10 är alltså samma sak som multiplikator 0,1. 
Bull & Bear certifikat


 • Bull & Bear certifikat är instrument med en konstant hävstång intradag, vilket innebär att hävstången är fast under en handelsdag men inte över en längre period. Idag finns det en mängd olika underliggande tillgångar att handla som valutor, råvaror, aktier och index.
 • Hävstångseffekten innebär att avkastningen kan bli större i certifikatet än den procentuella förändringen i den underliggande tillgången. Hur stor den procentuella förändringen förväntas bli, skiljer sig åt mellan olika certifikat och anges av certifikatets hävstång. Hävstången i dessa produkter variera mellan 2 upp till 12 gånger på daglig basis. 

Att tänka på

 • Hela investerade kapitalet kan gå förlorat
 • Värdeutvecklingen i Bull & Bear certifikat blir såväl större som mindre än den dagliga hävstången över tiden
 • Ju högre daglig hävstång ditt certifikat har, desto större är risken att din avkastning över tiden påverkas negativt 

Möjligheter

 • Utvecklingen av ett Bull & Bear certifikat över en dag är lätt att förstå sig på  
 • Fungerar bra för kortsiktig handel då det ofta är låga spreadar
 • Precis som med övriga hävstångsprodukter kan du handla dessa i kapitalförsäkring och ISK


Kortnamnet på Bull & Bear certifikaten är enkla att utläsa, se exemplet nedan:

BULL OMX X4 C

BULL = Certifikatet ökar i värde när underliggande tillgång går upp i värde OMX = OMXS30 är underliggande tillgång
X4 = Hävstången är 4
C = Commerzbank är emittent 


På längre sikt kan värdeutvecklingen i Bull & Bear certifikat bli såväl större som mindre än den dagliga hävstången multiplicerat med den procentuella uppgången i det underliggande instrumentet. Detta på grund av att certifikatens värdeutveckling baserar sig på den dagliga utvecklingen i underliggande tillgång och inte över en längre tid. (Se exempel nedan)


Procentuell utveckling för Bull Nokia X3
Dag Nokia SEK  %-utv / dag Bull Nokia X3 %-utv / dag
Start 2012-11-26 23,71 100 100  
1 2012-11-27 22,74 95,91 -4,09% 87,73 -12,27%
2 2012-11-28 22,12 93,29 -2,73% 80,55 -8,18%
3 2012-11-29 21,9 92,37 -0,99% 78,15 -2,69%
4 2012-11-30 22,4 94,47 2,28% 83,50 6,85%
5 2012-12-03 22,2 93,63 -0,89% 81,26 -2,68%
6 2012-12-04 21,78 91,86 -1,89% 76,65 -5,68%
7 2012-12-05 21,82 92,03 0,18% 77,07 0,55%
8 2012-12-06 23,86 100,63 9,35% 98,69 28,05%
  0,63% -1,31% 
Diagram Nokia och Bull Nokia X3

Bull certifikat

Om du tror att priset kommer att gå upp i den underliggande tillgången tjänar du på ett Bull certifikat.


Bear certifikat

Om du tror att priset kommer att gå ned i den underliggande tillgången tjänar du på ett Bear certifikat.

Mini futures


Mini Future har som namnet avslöjar liknande egenskaper med en termin (future på engelska). En stor skillnad är dock att Mini Futures inte har någon förutbestämd löptid och du inte får något säkerhetskrav när du handlar dessa. Kortfattat kan man säga att Mini Futuren består av två delar; en del eget kapital som du själv investerar och en finansieringsdel som emittenten lånar upp för att du ska få full exponering mot den underliggande tillgången.


Precis som Turbo warranten har Mini Futures en Stop-loss nivå som garanterar att värdet på produkten aldrig blir negativt. Kortfattat kan man säga att när ditt egna kapital närmar sig noll-värde kommer stop-loss funktionen att lösas ut och produkten slutar att handlas. Eftersom Mini Futuren inte har någon löptid lägger emittenten på en ränta på finansieringsdelen varje dag som tas ut i priset på produkten. Detta innebär att finansieringsdelen liksom Stop loss-nivån kommer att justeras med tiden.


Mini Futures finns i två varianter; Minilong och Minishort. Med en Minilong kan du dra nytta av en stigande marknad och med en Minishort en fallande marknad.

Att tänka på

 • Hela investerade kapitalet kan gå förlorat
 • Mini Futures har en Stop-loss funktion
 • När du köper Mini Futures betalar du en ränta på finansieringsdelen. (se villkor hos respektive emittent)

Möjligheter

 • Priset på Mini Futures är helt linjärt med underliggande tillgång, vilket gör produkten transparent
 • Fungerar bra för kortsiktig och långsiktig handel då det kan jämföras med att belåna din portfölj med en inbyggd Stop-loss.
 • Med Mini Futures kan du investera i råvaror, valutor och index. 

Stop Loss

Stop Loss-nivå

När en Stop Loss inträffar måste emittenten stänga den lånade delen (finansieringsdelen) i markanden. Beroende på hur snabbt och effektivt detta kan göras vid rådande marknadsförhållanden, betalas eventuellt ett resterande värde tillbaka till dig som kund. Detta restvärde kan således variera mellan noll och skillnaden mellan Stop Loss- och finansieringsnivån. 

Mini Long

Priset på den underliggande tillgången, i det här exemplet aktien, är 100 kr. Mini Long har då en en finansieringsnivå på 80 kr och kapitalinsatsen blir 20 kr, dvs priset på Mini Long instrumentet. Stiger aktien till 120 kr så ökar den i värde med 20 % medan Mini Long stiger med hela 100 % (värdet på Mini Long stiger från 20 kr till 40 kr).

(Källa NDX)

Mini Short

En Mini Short har det omvända förhållandet mot en Mini Long. Du lånar och blankar, dvs säljer aktien för 100 kr. Du betalar även 20 kr för Mini Short instrumentet. Om aktien sjunker till 80 kr köper du tillbaka den och har nu sammanlagt 40 kr att förfoga över. Vinsten har blivit 20 kr. Du har likt det tidigare exemplet på detta sätt gjort en vinst på 100 %.

(Källa NDX)


Turbowarranter

Turbowarranten har liksom vanliga warranten en lösendag och ett lösenpris som man beräknar det slutgiltiga värdet emot. Till skillnad mot den vanliga warranten har Turbowarranten även en s k ”Knock out”-nivå. Detta innebär att om den underliggande tillgången når ”knock out”-nivån innan lösendagen så kommer Turbowarranten att upphöra och hela eller stora delar av det investerade kapitalet har gått förlorat.

Jämfört med den vanliga warranten påverkas inte Turbowarranten i samma utsträckning av den implicita volatiliteten eller tidvärdet och därmed är följsamheten mot den underliggande tillgången högre än hos en vanlig warrant. Turbowarranten följer samma namnstandard som vanliga warranter men kortnamnet börjar ofta med ”T” för Turbo.

Turbo köpwarrant

Om du tror att den underliggande tillgången kommer att stiga köper du en Turbo köpwarrant.

Exempel på en turbo köpwarrant där lösenpris och barriär ligger skilda:

 1. Värdet (100 kr) på den underliggande tillgången vid köp av turbowarranten. En turbowarrant är alltid "in the money" och rör sig 1:1 med den underliggande tillgången.
 2. Barriären ligger på 90 kr.
 3. Lösenpriset ligger på 80 kr.

(Källa NDX)


Exempel på en turbo köpwarranter där lösenpris och barriär ligger på samma nivå:

 1. Värdet (100 kr) på den underliggande tillgången vid köpa av turbowarranten. En turbowarrant är alltid "in the money" och rör sig 1:1 med den underliggande tillgången.
 2. Barriär och lösen ligger båda på 80 kr.

(Källa NDX)
Turbo säljwarrant

Om du tror att den underliggande tillgången kommer att sjunka köper du en Turbo säljwarrant.

Exempel på hur en turbo säljwarrant beter sig mot den underliggande tillgången:

När marknaden sjunker i värde, stiger värdet på turbo säljwarranten.

(Källa NDX)


Att tänka på

 • Hela investerade kapitalet kan gå förlorat
 • Turbowarranten kan ”knockas” ut i förtid innan löptiden är slut
 • Villkoren för turbowarranter kan skilja sig åt beroende av emittent

Möjligheter

 • Priset på Turbowarranten har mer linjär följsamhet mot underliggande tillgång än vanliga warranter då den hela tiden handlas med realvärde. 
 • Fungerar bra för kortsiktig handel och små rörelser i underliggande tillgång ger direkt påverkar på Turbowarrantens pris.
 • ”Knock-out” nivån kan på rätt sätt betraktas som en stop-loss för aktier. 

Unlimited turbo

Unlimited turbos fungerar i stora drag precis som en Mini Future. I avsnittet om Mini Futures framkom det att produkten har en buffertnivå mellan Stop Loss nivån och finansieringsnivån. För Unlimited Turbos är denna buffert borttagen och istället pålagd på priset på produkten. Kortfattat betyder detta att Stop Loss nivån = finansieringsnivån på bekostnad av en premie som läggs på priset.

Unlimited turbos har ingen slutdag och har en Stop Loss-nivå precis som Mini Futures.    

Att tänka på

 • Hela investerade kapital kan gå förlorat
 • Unlimited Turbos har en Stop-loss funktion
 • När du köper Unlimited Turbos betalar du en ränta på finansieringsdelen. (se villkor hos respektive emittent) 

Möjligheter

 • Med Unlimited Turbos kan du erhålla en högre hävstång än med Mini Futures 
 • Fungerar bra för kortsiktig och långsiktig handel då det kan jämföras med att belåna din portfölj med en inbyggd Stop-loss.
 • Med Unlimited Turbos kan du investera i råvaror, valutor och index.   

Warranter

En warrant är ett hävstångsinstrument som ger dig som köpare eller säljare en rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på en förutbestämd dag. Priset kallas för lösenpris eller strike och tidpunkten benämns som slutdag.

De allra flesta warranter som på slutdagen har ett realvärde avräknas kontakt. Detta betyder att istället för att få de aktier som du har köpt rättigheten för, får ett belopp motsvarande värdet på din warrant på slutdagen. Då det finns flera warrant-emittenter på markanden kan villkoren och även namngivningsprinciper skilja sig åt. Vi rekommenderar att du alltid kontaktar emittenten om du är osäker på villkoren för din warrant. 

Att tänka på

 • Hela investerade kapitalet kan gå förlora
 • Flera olika parametrar som tidsvärde och volatilitet kan påverka warrantprise
 • Villkoren för warranterna kan skilja sig åt beroende av emittent

Möjligheter

 • Warrant är den produkt som kan erbjuda högst hävstång
 • Säkra framtida köp- eller säljkurs för den underliggande tillgången
 • Fungerar bra både till spekulation och skydd av portföljen

Köpwarrant

Om du tror att den underliggande tillgången kommer att stiga köper du en köpwarrant.

En aktie står i 100 kr. Du tror på en uppgång och köper därför en köpwarrant för 10 kr. Kort därefter stiger aktien till 115 kr. Hur påverkas då värdet på aktien respektive warranten?

 1. Den maximala förlusten för en warrant är den summa man satsar, i detta exempel 10 kr.
 2. Om aktien stiger till 115 kr så har du som ägare av warranten tjänat 5 kr. Då inköpskostnaderna var 10 kr blir den procentuella vinsten 50 %. Det blir samma exponering som i aktien men för en mindre summa pengar.
 3. Om aktien stiger till 115 kr så har du som ägare av aktien tjänat 15 kr. Då inköpskostnaderna var 100 kr blir den procentuella vinsten 15 %.

(Källa NDX)

Säljwarrant

Om du tror att den underliggande tillgången kommer att sjunka köper du en säljwarrant

Exempel säljwarrant: En aktie står i 100 kr. Du tror på en nedgång och köper därför en säljwarrant för 10 kr. Kort därefter sjunker aktien till 85 kr. Hur påverkas då värdet på aktien respektive warranten?

 1. Den maximala förlusten för säljwarranten är den summa man satsar, i detta exempel 10 kr.
 2. Om aktien sjunker till 85 kr så har du som ägare av warranten tjänat 5 kr. Då inköpskostnaderna var 10 kr blir den procentuella vinsten 50 %. Det blir samma exponering som i aktien men för en mindre summa pengar.
 3. Om aktien sjunker till 85 kr så har du som ägare av aktien förlorat -15 kr. Då inköpskostnaderna var 100 kr blir den procentuella förlusten -15 %.

(Källa NDX)

Realvärde

Realvärdet är warrantens faktiska värde om slutdagen vore idag. Antag en warrant med paritet 1:1, om lösenpriset är 200 kr och marknadsvärdet 205 kr skulle warrantens realvärde vara 5 kr på slutdagen.  

Volatilitet

Volatilitet är ett mått på hur mycket en underliggande tillgång varierar i pris. Om en aktie rör sig upp och ned i stora kast säger man att den har en hög volatilitet. Man brukar skilja på den ”historiska” volatiliteten och den ”implicita” volatiliteten. Historisk volatilitet beskriver hur en underliggande tillgång rört sig tidigare medan den implicita volatiliteten är den skattade framtida volatiliteten.

ETF

Kombinera det bästa med fonder och aktier

Kombinera det bästa med fonder och aktier genom att spara i börshandlade fonder (ETF). Genom att köpa en enskild ETF får du en exponering mot ett specifikt land, region eller sektor, det vill säga riskspridning till en låg kostnad. Handeln med ETF:er sker på en börs varför du snabbt och enkelt kan köpa och sälja dina fonder i realtid.

Utbudet av börshandlade fonder är mycket stort och innehåller aktie- och räntefonder, men även fonder som innehåller råvaror, valutor och alternativa investeringar såsom fastigheter. Det finns även fonder med hävstång och omvänd avkastning om man tror på en nedåtgående börs.

ETF-torget

Spara i börshandlade fonder (ETF)

Låga fondförvaltningsavgifter

Handel i realtid på börsen

Månadsspara utan courtage hos Nordnet

Fördelar med ETF:er

 • Låg förvaltningsavgift jämfört med traditionella fonder
 • Handel i realtid precis som en aktie
 • Otroliga möjligheter att skapa avancerade strategier och portföljer
 • Lägg inte alla ägg i samma korg – Med en ETF får du enkelt och kostnadseffektivt stor riskspridning
 • ETF:er är så kallade indexprodukter som strävar efter att följa ett givet index, dvs låg förvaltarrisk

Utbildningsfilmer om ETF:er

Vill du lära dig mer?

Se våra korta utbildningsfilmer för att lära mer om börshandlade fonder (ETF:er):

Månadsspara i börshandlade fonder

Starta ett månadssparande i börshandlade fonder

Vi erbjuder en unik möjlighet att månadsspara direkt i börshandlade fonder. När du månadssparar i börshandlade fonder hos Nordnet betalar du inget köpcourtage, och du kan välja mellan ett stort urval av fonder med låga förvaltningsavgifter.

Välj att månadsspara i en av våra modellportföljer med låga avgifter och stor riskspridning eller sätt upp en egen sparplan där du kan välja upp till fyra börshandlade fonder som du månadssparar i.

Certifikat/Bull- och Bear-certifikat

Enkla produkter med eller utan hävstång

Certifikat är ett samlingsnamn för börshandlade produkter med eller utan hävstång. Bull & Bear certifikat följer en underliggande tillgång, till exempel en aktie, index eller råvara och handlas ofta med hävstång.

Det finns även certifikat som endast följer den underliggande tillgången 1:1. Namnen på dessa certifikat kan variera beroende av emittent men vanligt förekommande typer är  ”trackers”, ”open end certifikat” eller exempelvis bara ”olja”. På denna sida kan du fördjupa dig i de olika certifikaten som Nordnet erbjuder handel i.


Klicka på sponsorloggan för att få mer information om vår partners produkter:

Nordea

Världens olika marknader för dig

Raka och enkla produkter

Med eller utan valutaskydd

Skapa variation i din portfölj

Spreadcertifikat


Stora förvaltare och investerare har under många år dragit nytta av att handla så kallade spreadar. Att handla spreadar innebär att det går att tjäna pengar när spreaden, den procentuella prisskillnaden, mellan två olika tillgångar ökar eller minskar. Det kan dock vara både svårt och dyrt att handla spreadar. Därför finns det nu en färdigpaketerad lösning i form av Spreadcertifikat. Ett Spreadcertifikat består av två underliggande tillgångar, exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dem. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga avkastning är kopplad till den procentuella prisskillnaden mellan de båda tillgångarna. 

Läs mer om Spreadcertifikat härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Att tänka på

 • När du handlar certifikat har du en emittentrisk. Skulle emittenten gå i konkurs är du inte garanterad några pengar tillbaka i certifikatet.  
 • Certifikaten har ofta en aministrationsavgift som tas ut i priset på produkten. Dessa hittar du i de slutgiltiga villkoren.
 • Vissa certifikat har en slutdag till skillnad mot exempelvis aktier och börshandlade fonder.

Möjligheter

 • Certifikaten handlas i realtid på börsen.
 • Du får en lång och en kort tillgång i en färdigpaketerad lösning som omviktas dagligen. 
 • Emittenten agerar market maker och ställer kontinuerligt upp köp- och säljpriser i marknaden. 
 • Du kan investera direkt i annars svåråtkomliga tillgångar. 

Maxcertifikat


I kontinentaleuropa kallas instrumentet ”Discount certificate” vilket på svenska närmast blir ”Rabattcertifikat”. Man kan säga att handla ett Maxcertifikat är som att handla underliggande aktie med rabatt. För att erhålla denna rabatt begränsar du din maximala vinst. Om aktiekursen går över den maxnivå som anges i certifikatet slutar din avkastning att stiga med aktiekursen.

Att tänka på

 • Maxcertifikatets pris påverkas av flera faktorer som volatilitet, ränta och tidsvärde precis som warranter och optioner.
 • ”Rabatten” kan bli olika stor beroende på hur volatilitet i den underliggande tillgånge
 • Eftersom certifikatet har en ”maxnivå” avsäger du dig kursuppgången över denna nivå.

Möjligheter

 • Fördelaktigt i en svag uppåtgående eller stillastående marknad
 • Du köper den underliggande tillgången, exempelvis aktien till ett lägre pris än i markanden

På lösendagen

Fram till lösendagen kan maxcertifikat handlas över den börs på vilket certifikatet är noterat. Det åligger emittenten att tillhandahålla handel i utgivna certifikat och likviditeten är därför garanterad. Om du inte sålt ditt certifikat senast på slutdagen får du efter ett antal bankdagar certifikatets värde utbetalt direkt till din depå.

Trackercertifikat


För dig som vill ”gå lång” i en råvara är certifikat den enklaste och renaste investeringsformen. Om du tror att guldpriset kommer att stiga kan du rensa din investering från andra faktorer än just guldprisets utveckling. En ”vanlig fond” med fokus på guld investerar i bolag verksamma inom guldindustrin. Brytning, förädling och distribution är vanligt förekommande, men nästan lika vanligt förekommande är bolag med platinum- eller silverbrytning. För dig som vill optimera din investering och få så stor effekt som möjligt på en enskild underliggande tillgång är certifikaten en lösningen.

Utbildningsfilm om trackercertifikatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Att tänka på

 • När du handlar certifikat har du en emittentrisk. Skulle emittenten gå i konkurs är du inte garanterad några pengar tillbaka i certifikatet.  
 • Certifikaten har ofta en förvaltningsavgift som tas ut i priset på produkten. Dessa hittar du i de slutgiltiga villkoren
 • Vissa certifikat har en slutdag till skillnad mot exempelvis aktier och börshandlade fonder.

Möjligheter

 • Certifikaten handlas i realtid på börsen.
 • Emittenten agerar market maker och ställer kontinuerligt upp köp och säljpriser i marknaden.
 • Du kan investera direkt i en annars svåråtkomliga tillgångar som råvaror och utlänska index.

Välj med eller utan valutasäkring

Valutasäkring

Vanligtvis har du en valutakursrisk när du handlar en råvara eller en utländsk tillgång. Därför finns det certifikat både med och utan valutasäkring. Detta framgår ofta i namnet på produkten. Exempelvis betyder OEV att ett Open end certifikat är valutasäkrat, till skillnad från prefixet OEC som inte valutasäkrat. Mer information om produktens egenskaper finner du i de slutgiltiga villkoren.  

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.