Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Vad är derivathandel?

Derivathandel kallas det när man handlar med optioner, terminer och warranter. För att du ska kunna handla med optioner och terminer behöver du fylla i ett extra derivathandelsavtal och skicka det till oss. Du hittar avtalet under Blanketter på fliken Tjänster.

För att handla med nordiska warranter behöver du inte ha ett godkänt derivathandelsavtal.

Observera att om du även vill ha möjlighet att ställa ut derivat eller handla i OMXS30-terminen måste du utöver derivathandelsavtalet ha ett godkänt belåningsavtal. Vänligen bifoga även avtalen Förfogande/belåningsavtal samt Kreditavtal. Du hittar dem under menyfliken Tjänster följt av Blanketter.

Vilka avtal krävs för derivathandel?

För att handla optioner och terminer krävs att du har ett godkänt derivathandelsavtal. Blanketten du behöver heter "Derivathandelsavtal OMXlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" och du hittar den under menyfliken min depå följt av Blanketter. Vi behöver bara få in ett exemplar och du hittar adressen på Blankett-sidan.

Det du ska fylla i är namn, personnummer, adress och telefon samt "Transaktionskonto hos medlemmen" som är ditt depånummer hos Nordnet. Glöm inte att fylla i och signera båda kopior.

För att handla med nordiska warranter behöver du inte ha ett godkänt derivathandelsavtal.

Observera att om du även vill ha möjlighet att ställa ut derivat eller handla i OMXS30-terminen måste du utöver derivathandelsavtalet ha ett godkänt belåningsavtal. Vänligen bifoga även avtalen Förfogande/belåningsavtal samt Kreditavtal. Du hittar dem under menyfliken Tjänster följt av Blanketter.

Vad är en warrant?

En warrant är en option med lång löptid, vanligtvis 1-2 år. Det är ett värdepapper som utfärdas av banker och fondkommissionärer, de så kallade emittenterna. En warrant ger rätt att köpa eller sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris och en förutbestämd tidpunkt. Förutom aktier kan även aktiekorgar eller index användas som underliggande instrument. En köpwarrant (kallas ofta bara warrant) ger innehavaren rättigheten att köpa den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum. Köpwarranten lämpar sig för den placerare som tror att den underliggande aktien kommer att stiga i värde. En säljwarrant däremot ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.

Warranter kan antingen ha kontant slutavräkning av lösenprisdifferensen eller leverans av aktier till lösenpriset. Lösenprisdifferensen är skillnaden mellan lösenpriset och kursen på den underliggande aktien vid lösentidpunkten.

Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och att de inte kräver några specialavtal innan du kan börja handla. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Tänk även på att warranter utfärdas av olika emittenter vilket innebär att villkor och namngivningsprinciper kan skilja sig åt mellan utfärdarna. Det är viktigt att du sätter dig in i vad handel med warranter innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Amerikansk eller europeisk warrant

Det finns två olika typer av warranter, amerikanska och europeiska. Skillnaden är att en amerikansk warrant går att lösa in till aktier när som helst under warrantens löptid. En europeisk warrant går däremot inte att lösa in till aktier förrän vid warrantens förfallodag. En europeisk warrant är alltid billigare än en amerikansk eftersom man vid ägande av amerikanska warranter får betala för rätten att när som helst kunna lösa in warranter till aktier. Notera att amerikanska och europeiska warranter är olika typer av warranter och har inget att göra med på vilken marknad som underliggande aktien eller warranten handlas på.

Paritet

Du behöver i regel flera warranter för att ha rätt att köpa den underliggande aktien. Hur många warranter som krävs varierar, och denna faktor kallas för warrantens paritet. Även benämningen multiplikator förekommer.

Exempel: Om en warrant har en paritet på 10 krävs det 10 warranter för att få köpa en aktie. Om warrantens pris är 0,50 kronor och lösenpriset är 30 kronor nås break-even när aktien står i 30 + (10 x 0,5) = 35 kronor.

Om den underliggande aktien påverkas av nyemission, fondemission eller split justeras villkoren på warranten så att antalet aktier du har rätt att köpa ökar och lösenpriset sänks. Om en aktie genomför en split 4:1 får du som ägare till warranter i aktien rätt att köpa fyra gånger så många aktier och lösenpriset sänks till ¼ av det tidigare priset.

Namn på warranter

Oavsett på vilken börs en warrant handlas så kan du utifrån kortnamnet på varje warrant utläsa mycket information då de är uppbyggda på ett strukturerat sätt. En köpwarrant med Electrolux B-aktie som underliggande tillgång, med löptid till december 2005, ett lösenpris på 140 SEK och som har utfärdats av Svenska Handelsbanken (SHB) skulle exempelvis heta: Kortnamn: ELU5K 140 SHB Långnamn: Electrolux KO ser. B 5 (140) ELU talar om vilken aktie som är underliggande. "5" står för 2005, dvs vilket år som warranten löper till (6 för 2006 etc). "K" indikerar både att det är en köpwarrant samt att den förfaller i december månad. Det finns ett system där lösenmånad jan-dec betecknas som A-K för köpwarranter och M-X för säljwarranter. Dvs en warrant som förfaller i februari månad har antingen "B" eller "N" i namnet. Nedan en lathund:

Slutmånad - Köpwarrant - Säljwarrant

Januari          - A                 - M

Februari        - B                 - N

Mars             - C                 - O

April              - D                - P

Maj               - E                 - Q

Juni              - F                 - R

Juli               - G                 - S

Augusti        - H                 - T

September   - I                  - U

Oktober       - J                  - V

November    - K                - W

December    - L                 - X

Faktorer som påverkar värdet av en warrant

Det finns flera faktorer som var och en påverkar marknadspriset på en warrant: underliggande aktiekurs, lösenpris, löptid, den underliggande aktiens utdelningar och kursrörelser (så kallad volatilitet).

Vad är skillnaden mellan optioner och warranter?

Optioner och warranter är närbesläktade finansiella instrument. En warrant är en option, men en option är inte en warrant. Det finns således några viktiga skillnader man som investerare bör känna till. En av dem är att warranter endast kan utfärdas av s.k. emittenter, det vill säga banker och fondkommissionärer. Detta ger dig fördelen att du alltid vet vems produkt det är som du handlar med och därför kan vända dig direkt till denna aktörs warrantavdelning via e-post eller telefon om du har frågor eller funderingar. Å andra sidan kan vem som helst ställa ut optioner, vilket ger dig än större möjligheter i optionsmarknaden. Samtidigt ställer det också ännu högre krav på förståelse och insikt i vad man gör, eftersom riskerna även de kan bli högre. Att warrantmarknaden inte är standardiserad resulterar också i att olika emittenter använder sig av olika villkor för sina warranter. Därför är det viktigt att studera villkoren innan man köper eller säljer en warrant. Vad som ofta skiljer sig är W/U och vilka exakta förfaranden och beräkningssätt som gäller vid lösen. Exakta villkor återfinns alltid i warrantens prospekt som man kan hitta på respektive emittents hemsida eller genom att ta kontakt direkt med emittenten. Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och kanske framförallt att emittenten alltid garanterar att det finns priser i warranterna. Detta gör också att det finns fler warranter, på fler underliggande tillgångar (aktier, index, råvaror, valutor) som hela tiden är handelsbara vilket inte är fallet i optionsmarknaden.

För att handla warranter krävs det inte heller några specialavtal innan du kan börja handla, vilket det gör för optioner. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Sammanfattningsvis skall sägas att oavsett om man handlar med warranter eller optioner är det viktigt att man sätter sig in i vad handeln innebär, detta för att man skall kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Vilka faktorer kan påverka priset på warranter?

Det finns flera faktorer som var och en påverkar marknadspriset på en warrant: underliggande aktiekurs, lösenpris, löptid, den underliggande aktiens utdelningar och kursrörelser (så kallad volatilitet). Så även om den enskilt absolut viktigaste faktorn för en warrants värde är underliggandes (t.ex. aktien eller indexet) kurs, så finns det även andra faktorer som påverkar. Kom här ihåg introduktionsexemplet med chokladasken. Det var inte bara vad chokladasken just nu kostar i butiken som bestämde priset, utan även sannolikheten (eller avsaknaden av sannolikhet) att priset förändras som spelade in vad kupongen du hade verkligen var värd. Faktorer som påverkar värdet på en warrant:

 • En köpwarrant ökar i värde om aktiekursen går upp. För säljwarranter får en kursökning i aktien motsatt verkan.
 • En högre lösenkurs ger ett lägre pris på köpwarranten eftersom aktiekurs minus lösenpris är warrantens realvärde och detta är lägre med högre lösenkurs. För säljwarranter gäller motsatsen.
 • Warranter med lång tid kvar till lösendagen är dyrare än de med kort tid kvar beroende på att tidsvärdet är högre. Det vill säga sannolikheten för att warranten skall få ett realvärde är större desto längre löptid som återstår. Gäller både köp- och säljwarranter.
 • Om den underligganden aktien har hög volatilitet (rörlighet – stora svängningar) ökar sannolikheten att warranten skall ha ett värde på lösendagen. Därför ökar både köp- och säljwarranter i värde då volatiliteten ökar. Det är dock en dörr som svänger åt båda hållen och därför minskar både köp- och säljwarranter i värde när volatiliteten minskar.
 • Utdelningar som sker under warrantens löptid sänker aktiekursen och de sänker därför köpwarrantens kurs och höjer säljwarrantens. Det är viktigt att notera att kända utdelningar alltid redan skall vara inräknade i warrantens värde, det är således oväntade nyheter om utdelningar som kan ge effekt på warrantens värde.
 • Köpwarranten kan ses som att ta ett lån, därför ökar de i värde när räntan ökar, motsatsen gäller för säljwarranter. Denna effekt är dock marginell och under normala ränteförhållanden sällan något man behöver ta hänsyn till.
 • Den enskilda faktor som har störst påverkan på priset för en warrant är den underliggande aktiekursen. På slutdagen har warranten endast ett realvärde som enbart kan vara större än eller lika med noll - aldrig negativt. Har warranten ett realvärde kan det beräknas på följande sätt:

För en köpwarrant: Värde på slutdagen = (aktiens slutkurs - lösenpris) / warranter per underliggande

För en säljwarrant: Värde på slutdagen = (lösenpris – aktiens slutkurs) / warranter per underliggande

På vilket sätt kan jag utnyttja optioner och terminer?

Detta förklaras enklast genom att titta på vilka instrument en aktieplacerare har att förfoga över om börsen stiger, står stilla eller faller. Genom att göra detta får man en uppfattning om vad optioner och terminer kan tillföra mig som placerare. Vilka är för- och nackdelarna med respektive instrument.


Positiv marknadstro
Om man tror att en aktie skall stiga i värde finns det tre sätt att dra fördel av denna marknadstro:

 • Att köpa aktien avista, dvs köpa den direkt på börsen.
 • Att köpa aktien på termin, dvs göra ett avtal idag om betalning och leverans i framtiden.
 • Att köpa en KÖPoption avseende ifrågavarande aktie, dvs försäkra sig om rättigheten till att köpa aktien i framtiden.


Neutral marknadstro
Om man tror att aktiekursen kommer att vara oförändrad finns bara ett sätt att dra fördel av denna marknadstro:

 • Att utfärda/sälja KÖP och/eller SÄLJ optioner.


Negativ marknadstro
Om man tror att aktien skall sjunka i värde finns det tre sätt att dra fördel av denna marknadstro:

 • Att sälja aktier avista, dvs blanka aktien.
 • Att sälja aktien på termin, dvs göra ett avtal idag om betalning och leverans i framtiden.
 • Att köpa en SÄLJoption avseende ifrågavarande aktie, dvs försäkra sig om rättigheten till att sälja aktien i framtiden.


Optioner och terminer som komplement
För den som investerar i aktier är optioner och terminer ett värdefullt komplement och ibland även alternativ till att köpa aktierna direkt på börsen. Att handla med optioner och terminer kräver dock mer bevakning då deras löptider är begränsade. Vi kan konstatera att tillgången till en väl fungerande options- och terminsmarknad ger aktiesparare möjligheten att hantera risker och tjäna pengar på aktieägande under alla marknadsscenarier.

Vad är säkerhetskravet när jag handlar med optioner och terminer?

Säkerhetskravet varierar beroende på, instrument, volatiliteten, marknadsläget och tiden till lösen. För att vara säker på vilket säkerhetskrav det är på instrumentet bör du ringa våra mäklare på 010-583 3100.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.