Hoppa till huvudinnehållet

5 snabba med börsaktuella Devyser

Intresset för att göra DNA test är stort. Både av medicinska skäl för att bättre förstå sin hälsostatus men också av nyfikenhet och preventiva anledningar. Ett bolag som är verksamma på området är börsaktuell Devyser och jag fick möjligheten att ställa fem snabba frågor, du hittar deras svar här nedan.

  1. Kortfattat så säljer ni kit för DNA-testning på 45 olika marknader. Utveckla gärna vad ert erbjudande är och vem är kunden?

Vi utvecklar, tillverkar och säljer kit och mjukvara till rutindiagnostiska laboratorier. Produkterna används för komplex DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och post-transplantationsmonitorering för att möjliggöra diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar, skräddarsy cancerbehandling samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Våra kunder är framförallt: i) offentliga laboratorier, ii) sjukhuslaboratorier och iii) privata laboratorier.

  1. Hur ser marknadspotentialen ut för DNA-testning? Vart säljer ni flest kit och hur tror ni tillväxten ser ut framåt?

Vi säljer kit för genetisk testning inom rutindiagnostik inom tre marknadssegment: ärftliga sjukdomar, onkologi och post-transplantationsmonitorering. Baserat på en extern marknadsrapport uppgick den totala marknaden, det vill säga det totala underliggande behovet (eng, total addressable market, TAM), för våra produkter inom ärftliga sjukdomar, onkologi och post-transplantationsmonitorering till cirka 5,3 miljarder euro under 2020, och förväntas växa med cirka 2 procent per år och uppgå till cirka 5,8 miljarder euro 2026. Devysers adresserbara marknad (eng. Serviceable Available Market, SAM) uppskattas att ha uppgått till cirka 1,3 miljarder euro under 2020, och förväntas växa med cirka 13 procent per år och uppgå till cirka 2,6 miljarder euro år 2026.

När företaget grundades fokuserades produktutvecklingen på reproduktiv hälsa, inklusive rutinanalys för kromosomstörningar hos foster, analys av graviditetsförlust och analys av manlig infertilitet, Devysers produkter för ärftliga sjukdomar utgör vår största marknad.

Sedan grundandet har Devysers produktportfölj utvecklats och expanderats för att tillgodose behovet av enkla och snabba processer för komplex DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och post-transplantationsmonitorering. Totalt har 28 CE-godkända produkter utvecklats och lanserats.

  1. Vilka drivkrafter är det som påverkar de marknader där ni är verksamma?

Det finns ett antal trender inom de tre marknadssegmenten som påverkar marknaden, av dessa ser vi framförallt fyra viktiga trender: i) ökad medvetenhet om värdet av genetisk testning, ii) stabilt ökande prevalens, iii) utveckling av ersättningssystem och screeningprogram, samt iv) nya behandlingar som administreras baserat på genetiska tester.

Vi ser en ökad global medvetenhet om fördelarna med genetiska tester för att tidigt identifiera och behandla sjukdomar . En ökad förståelse om en persons genetiska bakgrund underlättar för att tidigt identifiera sjukdomar och möjliggöra ofta personlig och skräddarsydd sjukdomsbehandling utifrån genetiska förutsättningar hos den enskilda individen.

Den andra trenden är stabilt ökande prevalens. Den ökande prevalensen är väldokumenterad inom onkologi, där antalet sjukdomsfall har vuxit historiskt och väntas att fortsätta växa i framtiden. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken globalt och uppskattades under 2018 vara anledningen till 9,6 miljoner dödsfall, motsvarande var sjätte dödsfall globalt under samma period.

Den tredje trenden är utvecklingen av ersättningssystem och screeningprogram, där en ökad medvetenhet och förståelse för nyttan av genetisk testning har utvecklat en infrastruktur för genetisk diagnostik på ett flertal geografiska marknader vad gäller exempelvis förmånligare ersättnings- och försäkringssystem. Kina, Japan och Sydamerika är några av världens största marknader inom Devysers marknadssegment. Tillväxten på dessa geografiska marknader drivs delvis av en ökad medvetenhet om värdet av genetisk testning och ökade nationella investeringar i sjukvård, bland annat inom statliga ersättningssystem och screeningprogram. Sydostasien är ytterligare en stor marknad som förväntas växa, framförallt drivet av nationella screeningprogram inom indikationer som Devyser adresserar.

Den fjärde trenden är nya behandlingar som administreras baserat på genetiska tester. Under det senaste decenniet har flera nya cancerläkemedel lanserats med skräddarsydd effekt mot specifika genetiska förändringar i tumörer. Dessa läkemedel har hög effektivitet när de ges till patienter med tumörer som bär på de specifika genetiska förändringarna, men liten eller ingen effekt när de ges till patienter med tumörer som inte bär på avsedd genetisk förändring.

  1. Hur ser er intäktsmodell ut? Ni vill erbjuda dataanalys och på så sätt skapa återkommande intäkter, utveckla detta gärna.

Devyser har ett attraktivt erbjudande i den rutindiagnostiska värdekedjan eftersom Devysers kit förenklar och förkortar kundernas analysprocesser på instrument som normalt redan finns på laboratorierna. Detta kan liknas vid försäljning av rakhyvlar och rakblad, där vi säljer förbrukningsvaror och inte är fokuserade på engångsförsäljning av instrument. För att komplettera vår produktportfölj erbjuder vi även mjukvara för dataanalys och tolkning av resultat. Devysers Amplicon Suite-mjukvara är en SaaS-lösning (”Software as a Service”) för analys av genetiska varianter, vilket möjliggör för användaren att ladda upp data, genomföra analyser och tolka resultat. Vidare används Advyser-programvaran för vår chimerismprodukt för både screening av markörer och monitorering av patienter. Med programvaran kan användaren analysera och visualisera ett oändligt antal av prover och celltyper.

  1. Vad är syftet med en notering och vilka finansiella målsättningar har ni framåt?

Huvudfokus för Devysers strategi är att fortsätta driva försäljningen av nuvarande produkter på befintliga marknader, konvertera vissa befintliga marknader från distributörsförsäljning till direktförsäljning, expandera till nya geografiska marknader samt att utveckla och lansera nya produkter. En notering kommer att bredda Devysers aktieägarbas och ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna Detta bedöms främja vår fortsatta tillväxt och utveckling. Vi bedömer även att en notering av Devysers aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att öka kännedomen om bolaget och stärka vårt varumärke.

Devyser har uppvisat en stark organisk tillväxt historiskt, med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 35% för åren 2015-2020, där år 2020 påverkades av Covid-19 pandemin. Under de senaste åren har vi förbättrat vår bruttomarginal som 2018 uppgick till 68,0%, och för niomånadersperioden som slutade 30 september 2021 uppgick bruttomarginalen till 77,5%, drivet av ökade försäljningsvolymer. Vi har även historiskt visat på lönsamhet då rörelsemarginalen uppgick till 0,8% 2018 och som en följd av stark tillväxt och hög bruttomarginal ökade till 16,2% 2019. Under 2020 minskade rörelsemarginalen som en följd av Covid-19, men även att vi som en del av vår tillväxtstrategi bland annat investerat i en större försäljningsorganisation.

Tillväxt: Devysers mål är att uppnå en årlig organisk tillväxt som överstiger 30 procent.

Bruttomarginal: Devysers mål är att på medellång sikt (tre till fem år) uppnå en bruttomarginal som överstiger 80 procent.

Rörelsemarginal (EBIT marginal): Devysers mål är att prioritera investeringar i organisationen för att stödja tillväxten och att på medellång sikt (tre till fem år) uppnå en rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 20 procent.

Utdelningspolicy: Devyser är i en expansionsfas och kommer därför att prioritera tillväxt före utdelningar under de kommande åren. Bolagets långsiktiga mål är att, med hänsyn till Bolagets finansiella ställning, dela ut mellan 30 procent och 50 procent av Bolagets resultat efter skatt.

Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm