Hoppa till huvudinnehållet

Cinclus Pharma AB - Viktig information.


På sidan du försöker nå finns information kring aktuella erbjudanden och emissioner där Nordnet är Selling Agent. På grund av legala restriktioner är åtkomsten till informationen och dokument på den här delen av hemsidan begränsad. Informationen på denna del av hemsidan är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna bekräftelse enligt nedan varje gång du begär åtkomst till informationen.

Sidan är avsedd för boende i vissa länder
Informationen på denna del av Nordnet Bank AB:s (”Nordnet”) webbplats är (a) endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Storbritannien, Australien, Japan eller Kanada, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och informationen utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i USA, Storbritannien, Australien, Japan eller Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion; (ii) qualified institutional buyers (såsom begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) (”QIBs”); (iii) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i den vid var tid gällande U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iv) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”).

Länder där åtkomst är limiterad eller förbjuden
Värdepapper som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av sådana Värdepapper kommer att riktas till allmänheten i USA. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till QIBs med stöd av undantag från registreringskraven i Securities Act. Värdepapperna har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Storbritannien, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Storbritannien, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Sidan är marknadsföring - inte ett prospekt
Information och dokument på denna del av webbplatsen utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG. Denna förordning, tillsammans med varje eventuellt tillägg därtill och varje relevant implementeringsåtgärd i respektive medlemsstat enligt denna förordning benämns härmed ”Prospektförordningen”. Inom EES riktas informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen endast till kvalificerade investerare i respektive medlemsstat i Prospektförordningens mening. Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som refereras till i informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen baserat på annan information än den i prospektet.

Ta del av lokala lagar och bestämmelser
Åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till dokument på denna del av Nordnets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas av Nordnet. Nordnet tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Intygande
Genom att klicka på ”Jag bekräftar” nedan bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada eller Storbritannien eller är en QIB i USA alternativt en s.k. ”relevant person” i Storbritannien;

  2. Jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Nordnets sida;

  3. Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här hemsidan till publikationer med spridning i USA; och

  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm