Experterna och Utmanarna

« Tillbaka

Kommentar

Roger Jansson
Analytiker
2018-05-11 00:00:00

Förändringar i Nordnet Fond i fond


Vi ser över Nordnet Fond i fond och gör ett par förändringar för att göra fonderna bättre, billigare och enklare.Lägre avgifter, fler tillgångsslag och passiva byggstenare är några av de förändringar vi nu genomför i Nordnet Fond i fond. Målet är att göra fonderna bättre, billigare och enklare att förstå.

Den mest tydliga förändringen är att vi sänker avgifterna över hela linjen till en genomgående förvaltningsavgift på 0,49 procent, vilket gör fonderna än mer prisvärda. Precis som tidigare kommer eventuella rabatter i underliggande fonder att tillfalla andelsägarna.

Fler tillgångsslag är en annan förändring. Det innebär att vi adderar alternativa placeringar i högre utsträckning för att öka riskspridningen och för att förbättra förhållandet mellan risk och avkastning. Med alternativa placeringar menas tillgångsslag som exempelvis råvaror och fastigheter som har ett annat avkastningsmönster än aktier och ränteplaceringar.

Vi tar också bort alla aktiva inslag i Nordnet Fond i fond. Ingen taktisk allokering kommer att förekomma utan fonderna kommer att ha en fast allokering mellan tillgångsslagen. Denna allokering bevakas löpande och rebalansering sker vid behov eller minst kvartalsvis. De inslag av aktivt förvaltade fonder som funnits tidigare tas också bort och fonderna kommer enbart använda passiva byggstenar i form av billiga indexfonder och börshandlade fonder.

Vi förenklar också genom att ta bort Nordnet Aggressiv ur uppställningen. Nordnet Aggressiv kommer att finnas kvar under en övergångsperiod, men kommer så småningom att fasas ut. Kvar får vi tre fonder med risk och förväntad avkastning på tre tydliga nivåer – låg, medel och hög för att passa placerare med olika riskvilja och avkastningsmål.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.