Nyheter m m

Spotlight

Recyctec B15 min. fördröjning

Förändring3.70% Senast0,62 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Recyctec: Uppdatering - refinansiering, kapitalanskaffning och besparingar

13:17 Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att arbetet med refinansieringen av bolaget till sin huvuddel är genomförd och avslutad. Styrelsen för Bolaget meddelade i pressmeddelande den 24/1 2019 beslutet att genomföra en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission samt att fokuserat arbeta med andra åtgärder för att säkerställa Bolagets ställning och förmåga att fortsätta med planerade investeringar, förbättringsåtgärder och verksamhet Emissionen inbringade i sin hela omfattning 5,46 MSEK i kapitaltillskott, detta genom konvertering av tidigare utgivna brygglån från Styrelse och Ledning samt genom nyteckning av aktier. Därutöver har Bolaget genom Almi Företagspartner erhållit ett investeringslån om 1,45 MSEK. Slutligen har en rörelsekredit om maximalt 2 MSEK eller 80% av innevarande orderstock, möjliggjorts genom ett samarbete med Nordea Start Up & Growth. Tidigare kommunicerat besparingsprogram får full effekt i samband med mars månads slut. Detta, tillsammans med övriga - redan genomförda besparingar medger att Bolagets besparingsmål om 1,2 MSEK för verksamhetsåret 2019 anses vara uppnått och frigjorda resurser kan därmed återinsättas i den operativa verksamheten för verklig effekt. Kommentarer av VD, Göran Nylén: Vi har på förhållandevis kort tid identifierat och genomfört ett stort antal åtgärder för att stärka Bolagets ställning. Viktigast för oss nu är vi kan upprätthålla investerings och förbättringstakten enligt plan samt hålla en klar och tydlig riktning mot positivt kassaflöde. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Nylén, VD Ragnhild Skjævestad, Ordförande E-post: goran.nylen@recyctec.se E-post: ragnhild@altavida.no Tel: +46 723 88 63 77 Tel: +47 926 060 75 Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 Recyctec, EarthCare och Teknisk Glykol Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners. EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/recyctec/r/uppdatering---refinansiering--kapitalanskaffning-och-besparingar,c2769311 https://mb.cision.com/Main/11649/2769311/1011914.pdf © ATORG
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.