Nyheter m m

GlobeNewswire

CellaVision AB15 min. fördröjning

Förändring0.86% Senast353,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

CellaVision AB: CellaVision ABs bästa kvartal hittills med fortsatt stark tillväxt

08:20 Informationen lämnades för offentliggörande 2019-07-16 kl 08.20 1 april30 juni 2019 Nettoomsättningen ökade med 22% till 112,4 MSEK (91,9). Organiskt ökade omsättningen med 18% (15). Rörelseresultatet uppgick till 37,9 MSEK (31,6). Rörelsemarginalen uppgick till 33,7% (34,4). Resultatet före skatt uppgick till 37,9 MSEK (31,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 SEK (0,98). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3MSEK(28,9). 1 januari30 juni 2019 Nettoomsättningen ökade med 28% till 216,3 MSEK (169,5). Organiskt ökade omsättningen med 24% (3). Rörelseresultatet uppgick till 72,9 MSEK (54,8). Rörelsemarginalen uppgick till 33,7% (32,3). Resultatet före skatt uppgick till 72,8 MSEK (55,4). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,42 SEK (1,78). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,4MSEK(35,2). VD-kommentar Andra kvartalet 2019 var ytterligare ett starkt kvartal för CellaVision med en organisk tillväxt om 18 procent. Försäljningen uppgick till 112,4 MSEK (91,9), vilket gör detta kvartal till CellaVisions hittills bästa. Utvecklingen var stark i Americas och EMEA medan APAC hade negativ tillväxt i kvartalet. Värt att notera är att det inte är någon enskild större order som ligger bakom den positiva utvecklingen. Vi har nu fyra starka kvartal bakom oss med en tillväxt över 30 procent på rullande tolv månader. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 37,9 MSEK (31,6), motsvarande en rörelsemarginal om 33,7 procent (34,4). Den goda lönsamheten är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta affärsmodell och bra bruttomarginaler. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 MSEK (28,9). Värt att nämna i ljuset av den goda tillväxten är att kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 68,4 MSEK (35,2). Marknadsutveckling Americas hade en stark utveckling i kvartalet och försäljningen växte med 42 procent till 66,7 MSEK (47,0). I USA och Kanada fortsätter den positiva trenden med ett ökande antal installationer hos slutkunder. Även Brasilien, där vi etablerade egen organisation för lokal marknadssupport under 2017, uppvisar en stigande försäljning. Även EMEA hade ett bra andra kvartal och försäljningen växte med 13 procent till 29,9 MSEK (26,6). Utvecklingen är framför allt ett resultat av att våra lokala marknadssupportorganisationer nu börjar bli fullt ut operativa. APAC hade 14 procents negativ tillväxt i kvartalet. Omsättningen uppgick till 15,8 MSEK (18,3). Vi ser en fortsatt hög nivå på antal installationer hos slutkunder och härleder det något svaga resultatet till lagerförändringar hos våra olika distributionspartner. Vi driver flertalet marknadsaktiviteter på alla våra marknader, inte minst i Kina, Japan och Australien. Geografisk expansion Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under årets andra kvartal etablerade vi inga nya organisationer för lokal marknadssupport, men vi är nu helt operativa i våra senaste etableringar i Sydostasien, Indien, Italien och Spanien/Portugal. Vi utvärderar för närvarande förutsättningarna att expandera till ytterligare marknader. Vi ser också över behoven att stärka nuvarande organisationen på några av våra huvudmarknader. Sammantaget har CellaVision nu 17 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 30 länder. Innovation CellaVision DC-1, vår nya produkt för mindre och medelstora laboratorier, blev CE-märkt i februari och har nu börjat produceras. Mottagandet från våra olika distributionspartner har varit positivt och de flesta av dem har nu lanserat CellaVision DC-1 i sina egna säljkanaler. Vi har under kvartalet levererat ett antal enheter, men det är viktigt att ha komma ihåg att 2019 är ett lanseringsår där försäljning och produktion kommer att trappas upp steg för steg. Vi har under kvartalet fått CellaVision DC-1 kommersiellt godkänd på ett antal viktiga marknader utöver EU-länderna, bland annat Australien, Singapore, Japan och Kanada.Vi har också att initierat nödvändiga aktiviteter för att förbereda för ansökningar till de amerikanska och kinesiska myndigheterna. Ett godkännande för försäljning av CellaVision DC-1 i USA och Kina beräknas kunna erhållas under 2020. Jämfört med föregående år har vi växt organisationen inom innovation med 27 procent och kostnaden för forskning och utveckling efter kapitalisering belastar resultatet i kvartalet med 13,8 MSEK (8,8). Vi kommer även framgent att öka våra investeringar genom att rekrytera talanger inom detta område för att säkra vår framtida innovationskraft och våra tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt. Zlatko Rihter, Vd och koncernchef Nyckeltal (MSEK) Apr-Jun 2019 Apr-Jun 2018 Jan-Jun 2019 Jan-Jun 2018 Jan-Dec 2018 Nettoomsättning 112,4 91,9 216,3 169,5 364,8 Bruttoresultat 87,1 69,0 164,1 126,7 270,9 EBITDA 41,3 33,4 79,6 58,6 118,4 Rörelseresultat 37,9 31,6 72,9 54,8 111,6 Rörelsemarginal, % 33,7 34,4 33,7 32,3 30,6 Resultat före skatt 37,9 31,8 72,8 55,4 112,1 Periodens kassaflöde -23,8 -9,7 21,2 -12,1 14,4 Soliditet, % 74,2 77,4 74,2 77,4 77,9 Frågor kring rapporten besvaras av: Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. E-post:zlatko.rihter@cellavision.se Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. E-post:magnus.blixt@cellavision.se Om CellaVision CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder. 2018 var omsättningen till 365 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer påwww.cellavision.se https://www.globenewswire.com/Tracker?data=D03TXhotkE9O-kuDlh7EWqk5nU61UtvZcYpYUJ2_-dGDzTL6S0xQeH4pj--fhXVbb8-CTVaVOj-Z3ZbYsR4LP5UAVst6LSPDLB1SXDtPP2M= Offentliggörande Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2019, kl. 08:20 CET. Bilaga * CellaVision Delårsrapport Januari-Juni 2019 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6bf9388a-e611-432d-aa45-b768795027b3 © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.