Nyheter m m

GlobeNewswire

Fingerprint Cards AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-3.12% Senast19,70 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari - mars 2019

07:00 Kort om kvartalet * Fingerprints första in-displaysensor, FPC1610, lanserades * God orderingång med fortsatt stark volymutveckling för FPC1511, fjärde generationens kapacitiva sensor * Omsättningstillväxten fortsatte inom nya områden, utanför kapacitiva sensorer för mobiltelefoner * Fingerprints tecknade ett avtal med Gemalto och säkrade världens första volymorder av fingeravtryckssensorer för kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort * Fingerprints deltog i två ytterligare marknadstester av biometriska betalkort Första kvartalet 2019 * Intäkterna uppgick till 342,9 Mkr (289,7) * Bruttomarginalen uppgick till 23 % (15) * EBITDA uppgick till 35,8 Mkr (-148,7) * Rörelseresultatet uppgick till -1,9 Mkr (-174,9) * Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 Kr (-0,47) * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -161,1 Mkr (-203,8) Kommentar från vd Jämfört med det första kvartalet förra året ökade Fingerprints omsättning med 18 procent, vilket är glädjande, speciellt med tanke på att Q1 generellt sett är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Orderingången har fortsatt att utvecklas positivt i inledningen av det andra kvartalet. Bruttomarginalen förbättrades, både gentemot motsvarande kvartal förra året och jämfört med föregående kvartal. Lönsamhetsnivån är dock inte tillfredsställande, och påverkades av att vi under kvartalet sålde en relativt hög andel lågmarginalprodukter från varulagret. Skiftet till FPC1511, den senaste generationens kapacitiva sensor, pågår fortfarande hos våra OEM-kunder. EBITDA var positivt och fortsatte att förbättras kraftigt i relation till förra året. Fingerprints finansiella ställning är god, med en kassa som uppgick till 338 Mkr i slutet av kvartalet. Det negativa kassaflödet vi rapporterar i det första kvartalet kan förklaras av en säsongseffekt avseende leverantörsskulder och ett antal sena kundfordringar som reglerades veckan efter kvartalsslutet. Per den 10 maj hade kassan ökat med 108 Mkr sedan den 31 mars, och uppgick till 446 Mkr. Fingerprints ska kunna uppnå högre lönsamhet och jag bedömer att den positiva lönsamhetseffekten av generationsbytet till FPC1511 kommer att fortsätta under det andra kvartalet 2019. FPC1511 har mottagits väldigt väl av våra OEM-kunder, och denna sensor kommer att vara en bärande del i vår produktportfölj inom kapacitiva sensorer under 2019. Vi planerar att ytterligare vässa vårt erbjudande inom kostnadseffektiva kapacitiva sensorer genom att senare detta år lansera en ny sensorgeneration baserad på FPC1511. Dessa sensorer kommer att vara ännu mindre, och därmed kostnadseffektivare, men med bibehållen hög biometrisk prestanda. De kommer även ha potentialen att utöka vår adresserbara marknad genom att göra det möjligt att inkludera en fingeravtrycksläsare även i de allra enklaste smartphonemodellerna. Stora förändringar sker på marknaden för biometriska lösningar för smartphones, där den kapacitiva fingeravtryckssensorn hittills dominerat. In-displaysensorer, som introducerades 2018, kommer sannolikt redan detta år att passera den kapacitiva sensorn som den värdemässigt största delen av marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones. Vårt mål är att ta en betydande andel av denna växande marknad, och i februari lanserade vi FPC1610, vår första in-displaysensor som bygger på vår optiska sensorteknologi. Sensorn genomgår för närvarande tester hos våra OEM-kunder, och responsen har hittills varit god. Projektet fortlöper enligt plan. Att diversifiera verksamheten till områden utanför smartphonesegmentet är också en mycket viktig strategisk prioritering. Som tidigare offentliggjorts tecknade vi i februari ett avtal med Gemalto och säkrade världens första volymorder av fingeravtryckssensorer för kontakt- och kontaktlösa betalkort. Detta vittnar om styrkan i vårt erbjudande. Fingerprints är mycket väl positionerat för att ta en betydande andel av denna framväxande marknad. Om man tittar på de marknadstester som hittills genomförts i världen, så kan man konstatera att Fingerprints lösningar finns med i samtliga tester av kontaktlösa biometriska kort. Under det första kvartalet startades ytterligare marknadstester, och jag förväntar mig en ökande aktivitet under året med ett betydande antal tester. Affärsvolymerna kommer dock att vara blygsamma 2019, men vi förväntar oss att se en bredare kommersiell lansering under 2020. Försäljningen inom nya tillämpningsområden för vår teknologi fortsätter att utvecklas väl, inte minst inom lås- och passersystem, där Fingerprints marknadsposition är stark. Omsättningsandelen från produkter utanför smartphones fortsätter att öka. Låt mig avsluta med att uppmärksamma en milstolpe som vi nyligen passerade. Sedan starten har Fingerprints nu levererat över en miljard sensorer. Vi har lyckats med detta genom att bibehålla en marknadsledande position inom mobilsegmentet. Faktum är att vi levererar sju sensorer varje sekund, året runt. Denna siffra ska fortsätta stiga i takt med att vi bygger vidare på vår starka position inom smartphonesegmentet samtidigt som vi breddar verksamheten till nya områden. Christian Fredrikson, vd och koncernchef Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Rapporten kommer att finnas tillgänglig påfingerprints.com . Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt påhttps://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=145 För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 6568745. ---------------------------------------------------------------------------------- | För information, vänligen kontakta:Christian Fredrikson, vd | | | | | | | |Per Sundqvist, CFO | | | | | | | |Stefan Pettersson, Head of Investor Relations: | |+46(0)10-172 00 10 | |investrel@fingerprints.com | | | | | | | | | |Press: | |+46(0)10-172 00 20 | |press@fingerprints.com | | | | | | | | | |Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt | |att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen | |lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den | |15 maj 2019 kl. 07.00 CEST. | | Om Fingerprints | |Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med | |svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln | |till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och | |används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig | |identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, | |besök vårwebbplats, läs vårblogg, och följ oss påTwitter.Fingerprints är | |börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). | ---------------------------------------------------------------------------------- Delårsrapport_Q119 http://hugin.info/132202/R/2244414/886306.pdf --------------------------------------- This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire © GlobeNewswire
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.