Nyheter m m

Cision

Nordea Bank Abp15 min. fördröjning

Förändring0.22% Senast59,50 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Nordea: Halvårsrapport 2019

06:30 Nordea Bank Abp - Innsideinformasjon - Halvårsrapport Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet: - Driftsklimaet for Nordea holder seg stabilt med fortsatt utlånsvekst, marginer under press og utfordrende forhold for børsaktivitetene våre. Tiltakene vi har gjennomført i løpet av de siste 12 månedene, har imidlertid ført til noen oppmuntrende tegn på gjenvunne markedsandeler og fremtidige kostnadsreduksjoner, men det vil ta tid før de økte aktivitetsnivåene gjenspeiles fullt ut i resultatene. Når det er sagt, så er ikke resultatet tilfredsstillende, og flere tiltak må settes i verk for å styrke det økonomiske resultatet. Jeg er overbevist om at investeringene vi har gjort i infrastrukturen for regelverk og systemer, kombinert med engasjerte og dyktige medarbeidere, vil sikre en sterk utvikling for banken fremover. De siste årene har Nordea redusert bankens risiko, investert i digitale plattformer og compliance-plattformer, konsentrert virksomheten om de nordiske landene og gått inn i en ny fase med kundefokus. Det økonomiske klimaet har også endret seg. Rentene forventes å være lave over lengre tid, og snart vet vi mer om kapitalkravene i bankunionen. Derfor vil Nordea gå gjennom de økonomiske målene våre, inkludert kapital- og utbyttepolitikken, og vi forventer å kunne presentere dem etter at resultatene for tredje kvartal 2019 er offentliggjort. Som det ble kommunisert den 30. juni 2019 har jeg besluttet å gå av med pensjon og slutte i Nordea innen utgangen av 2020, og prosessen med å finne en etterfølger er i gang. Mer informasjon om tidspunkt for lederskiftet vil bli offentliggjort når den er tilgjengelig. Andre kvartal 2019 mot andre kvartal 2018 (andre kvartal 2019 mot første kvartal 2019) Netto renteinntekter EUR 1071m, -4 %; -1 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta) Samlede driftsinntekter EUR 2141m, -17 %; -16 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta) Samlede driftsinntekter[1] EUR 2141m, -4 %; -3 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta) Samlede driftskostnader EUR 1180m, 2 %; 3 % i lokal valuta (-19 %, -18 % i lokal valuta) Samlede driftskostnader[2] EUR 1180m, 2 %; 3 % i lokal valuta (-13 %, -12 % i lokal valuta) Resultat før tap på utlån EUR 961m, -33 %; -32 % i lokal valuta (45 %, 45 % i lokal valuta) Netto tap på utlån EUR 61m, 3 %; 5 % i lokal valuta (45 %, 48 % i lokal valuta) Driftsresultat EUR 900m, -34 %; -33 % i lokal valuta (45 %, 45 % i lokal valuta) Ren kjernekapitaldekning[3],[4] 14,8 % mot 19,9 % (14,8 % mot 14,6 %) Kostnader i forhold til inntekter 55 % mot 45 % (55 % mot 69 %) Kostnader i forhold til inntekter[1],[2] 55 % mot 52 % (55 % mot 64 %) Tap i forhold til utlån på 10 basispunkter mot 10 basispunkter (10 bp mot 7 bp) Avkastning på egenkapitalen 9,1 % mot 14,3 % (9,1 % mot 5,5 %) Avkastning på egenkapitalen[1],[2] 9,1 % mot 9,8 % (9,1 % mot 6,7 %) Avkastning på egenkapitalen[1],[2],[5] 8,5 % mot 9,4 % (8,5 % mot 8,1 %) Resultat per aksje, utvannet EUR 0,17 mot EUR 0,28 (EUR 0,17 mot EUR 0,10) Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2019: DKK 7,4651, NOK 9,7314 og SEK 10,5170. [1] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 4 kv. 2018: Gevinst på EUR 50m fra revaluering av Euroclear, EUR 38m etter skatt, og gevinst på EUR 36m forbundet med salg av Nordea Ejendomme. 1. kv. 2018: Gevinst på EUR 135m fra oppdatering av verdsettelsesmodell i Danmark, EUR 105m etter skatt. [2] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1 kv. 2019: Ikke-fradragsberettiget kostnad på EUR 95m satt av til pågående arbeid knyttet til bekjempelse av hvitvasking. I 4. kv. 2018: Tap på EUR 141m fra nedskriving av goodwill i Russland. [3] Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte. [4] Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 for mer informasjon). [5] Justert for resolusjonsavgifter etter skatt: EUR -40m i 2. kv. 2019, EUR 118m i 1. kv. 2019 og EUR -32m i 2. kv. 2018. Resultatregnskap 2. kv 1. kv Lokal 2. kv Lokal Jan-jun Jan-jun Lokal 2019 2019 Endr val. 2018 Endr val. 2019 2018 Endr val. % % % % % % EURm Netto renteinntekter 1071 1056 1 2 1110 -4 -1 2127 2226 -4 -3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 743 737 1 1 800 -7 -6 1480 1570 -6 -5 Netto resultat på poster til virkelig 283 264 7 7 260 9 8 547 701 -22 -22 verdi Resultatet fra tilknyttede selskaper og joint ventures vurdert etter 24 14 71 71 33 -27 -35 38 61 -38 -42 egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter 20 44 -55 -56 375 -95 -95 64 398 -84 -84 Sum driftsinntekter 2141 2115 1 2 2578 -17 -16 4256 4956 -14 -13 Personalkostnader -727 -718 1 2 -730 0 1 -1445 -1528 -5 -4 Andre utgifter -304 -594 -49 -48 -350 -13 -12 -898 -853 5 7 Avskrivning, amortisering og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle -149 -140 6 7 -74 101 104 -289 -145 99 101 eiendeler Sum driftskostnader -1180 -1452 -19 -18 -1154 2 3 -2632 -2526 4 6 Resultat før tap på utlån 961 663 45 45 1424 -33 -32 1624 2430 -33 -32 Netto tap på utlån -61 -42 45 48 -59 3 5 -103 -99 4 6 Driftsresultat 900 621 45 45 1365 -34 -33 1521 2331 -35 -34 Skattekostnad -219 -178 23 23 -250 -12 -12 -397 -479 -17 -16 Resultat for perioden 681 443 54 53 1115 -39 -38 1124 1852 -39 -39 Forretningsvolum, nøkkelposter[1] 30. 31. Lokal 30. Lokal jun mar jun 2019 2019 Endr val. 2018 Endr val. % % % % EURmrd Utlån til kunder 323,8 325,6 -1 0 314,8 3 4 Utlån til kunder ekskl. 300,2 300,6 0 0 292,4 3 3 gjenkjøpsavtaler Innskudd og lån fra kunder 176,5 176,3 0 1 176,5 0 1 Innskudd fra kunder ekskl. 167,0 166,6 0 1 166,3 0 1 gjenkjøpsavtaler Samlede eiendeler 582,9 590,2 -1 570,1 2 Midler til forvaltning 306,5 300,2 2 307,0 0 Egenkapital 31,1 30,5 2 31,9 -3 Nøkkeltall[2] 2. kv 1. kv 2. kv Jan-jun Jan-jun 2019 2019 Endr 2018 Endr 2019 2018 Endr % % % Resultat per aksje, utvannet, EUR 0,17 0,10 70 0,28 -39 0,27 0,46 -41 Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til 0,58 0,68 -15 0,82 -29 0,58 0,82 -29 slutten av perioden, EUR Aksjekurs[1], EUR 6,39 6,80 -6 8,26 -23 6,39 8,26 -23 Samlet avkastning til aksjonærene, % 4,0 3,3 3,7 -1,5 -7,0 Resultat per aksje[1], EUR 7,69 7,55 2 7,90 -3 7,69 7,90 -3 Potensielt utestående aksjer[1], 4050 4050 0 4050 0 4050 4050 0 millioner Vektet gjennomsnittlig antall utvannede 4032 4033 0 4037 0 4032 4037 0 aksjer, millioner Avkastning på egenkapital, % 9,1 5,5 14,3 7,2 11,7 Avkastning på egenkapital ekskl. 10,6 6,4 16,5 8,4 13,4 immaterielle eiendeler, % Avkastning på risikovektede eiendeler, 1,7 1,1 3,6 1,4 3,0 % Avkastning på egenkapital med 8,5 7,0 13,9 7,7 12,1 periodiserte resolusjonsavgifter, % Kostnader i % av inntekter 55 69 45 62 51 Kostnader i % av inntekter med 58 61 46 59 49 periodiserte resolusjonsavgifter Tap i forhold til utlån, 10 7 43 10 0 9 8 13 basispunkter[3] Ren 14,8 14,6 19,9 14,8 19,9 kjernekapitaldekning[1],[4],[5],[6],[7], % Kjernekapitaldekning[1],[4],[5],[7], % 17,3 17,1 22,2 17,3 22,2 Kapitaldekning[1],[4],[5],[7], % 19,8 19,5 25,4 19,8 25,4 Kjernekapital[1],[4],[7], EURmrd 27,6 27,8 -1 27,2 1 27,6 27,2 1 Risikovektede eiendeler[4], EURmrd 160 163 -2 123 30 160 123 30 Antall medarbeidere (årsverk)[1] 29 550 29 284 1 29 271 1 29 550 29 271 1 Økonomisk kapital[1],[7], EURmrd 27,8 28,2 -1 26,5 5 27,8 26,5 5 [1] Slutten av perioden. [2] Se www.nordea.com/en/investor -relations/ for mer detaljert informasjon angående nøkkeltall definert som alternative resultatmålinger. [3] Inkluderer utlån til kunder rapportert under Assets held for sale i Q1 2018 (på engelsk). [4] Inkluderer resultatet for perioden. [5] Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information (på engelsk) for mer informasjon). [6] Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte. [7] Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 for mer informasjon). Utsikter Viktige faktorer for utsiktene I hele Nordea intensiverer vi innsatsen vår for å øke forretningsvolumet, og hvert forretningsområde har identifisert en rekke initiativer som skal styrke verdien for kundene og øke inntektene. Eksempler på dette er investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, integreringen av Gjensidige Bank, nye distribusjonskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tiltak for å gjenvinne boliglånvolumer, der vi allerede begynner å se resultater. De viktigste faktorene bak kostnadsreduksjonen er økt bruk av automatisering og robotteknologi, endringen i sammensetningen av arbeidsstyrken vår gjennom nearshoring til Polen og Estland og økt bruk av outsourcing og partnerskap. Det nylig inngåtte samarbeidet med John Hancock om distribusjon av produkter med stabil avkastning i USA er et eksempel på det siste. Vi forenkler også gjennom å harmonisere produktene og tjenestene våre og utnytte stordriftsfordeler ved å fortsette med å slå sammen felles enheter, for eksempel globale drifts- og tjenesteenheter. De siste årene har Nordea redusert bankens risiko, investert i digitale plattformer og compliance-plattformer, konsentrert virksomheten om de nordiske landene og gått inn i en ny fase med kundefokus. Det økonomiske klimaet har også endret seg. Rentene forventes å være lave over lengre tid, og snart vet vi mer om kapitalkravene i bankunionen. Derfor vil Nordea gå gjennom de økonomiske målene våre, inkludert kapital- og utbyttepolitikken, og vi forventer å kunne presentere dem etter at resultatene for tredje kvartal 2019 er offentliggjort. Den 18. juli 2019 vil Den europeiske sentralbanken (EBC) offentliggjøre resultatet fra sin omfattende gransking av Nordea, som blant annet inkluderer gransking av kvaliteten på eiendelene (AQR) og EBCs stresstest. Resultatet av granskingen bekrefter Nordeas robuste kapitalposisjon, som ligger over alle grenseverdiene som Den europeiske sentralbanken har fastsatt. Utfallet av AQR er uttrykk for en konservativ bedømming av aktuelle nedskrivinger. Nordea har gjennomgått resultatet og er trygg på det nåværende nivået på regnskapsmessige nedskrivinger. Nordea regner med at det konservative utfallet av AQR vil bli ytterligere evaluert og diskutert i dialogen med tilsynsmyndighetene i andre halvdel av 2019. Kostnader Vi forventer at kostnadene for 2021, med uforandrede valutakurser, vil være omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018[1]. Når det gjelder kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på opptil 10 %, med uforandrede valutakurser. Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 2019[2], og de samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser. [1] Nedskriving av goodwill på EUR 141m i 4. kv. 2018. [2] Justert for nedskriving av goodwill på EUR 141m i 2018, transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, høyere resolusjonsavgift i 2019 og avsetning av EUR 95m i 1. kv. 2019. Kredittkvalitet Forventningene våre for de neste kvartalene er at netto tap vil holde seg lave og rundt gjennomsnittsnivået for 2018. Kapitalpolicy På bakgrunn av implementeringen av overgangsordninger avtalt med Den europeiske sentralbanken som følge av Nordeas flytting til bankunionen og ambisjonen om å opprettholde samme nominelle kapitalbuffer, har kapitalbufferen blitt justert fra 50-150 basispunkter til 40-120 basispunkter. Dette er i hovedsak en teknisk justering, og derfor forblir kapitalbufferen i stor grad uendret i nominelle beløp i EUR. Nåværende størrelse på kapitalbufferen er omtrent EUR 2 mrd (120 basispunkter). Nordea har som mål å oppnå en årlig økning i utbyttet per aksje og samtidig beholde en sterk kapitalposisjon i tråd med kapitalpolicyen. Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor. Nordea Group Q2 2019 Report (https://www.nordea.com/no/investor-relations/rapporter-og-presentasjoner/latest-interim-results/) For mer informasjon: Casper von Koskull, Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 konsernsjef, +358 503 821 391 2377 Rodney Alfvén, leder av Christian Steffensen, Investor Relations, +46 72 235 kommunikasjonsdirektør, Nordea i 05 15 Norge, +47 408 82 373 Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonene over kl. 06.30 CET 18. juli 2019. Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er en av de største bankene i Norden målt etter markedsverdi med rundt 10 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/no/nordea/r/halvarsrapport-2019,c2865414 https://mb.cision.com/Main/434/2865414/1079151.pdf https://mb.cision.com/Public/434/2865414/b45ee2d717c16a31.pdf https://mb.cision.com/Public/434/2865414/9048c5fbe243bf34.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.