Nyheter m m

Cision

BillerudKorsnäs AB15 min. fördröjning

Förändring0.28% Senast106,50 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

BillerudKorsnäs: Delårsrapport januari - juni 2019

07:00 Stabilt underliggande resultat HUVUDBUDSKAP Stark försäljningsutveckling Fortsatt höga fiberkostnader Upprampningen av KM7 fortskrider enligt plan Avyttringen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst kommer att slutföras under tredje kvartalet KVARTALSRESULTAT Nettoomsättningen ökade med 7% till MSEK 6 293 (5 898) som ett resultat av positiva valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och ökade försäljningspriser. Justerat EBITDA* uppgick till MSEK 539 (671), påverkat av högre råvarukostnader och uppstartseffekter för KM7. Rörelseresultatet var MSEK 194 (-174). Periodens resultat uppgick till MSEK 182 (-133). Resultat per aktie uppgick till SEK 0,88 (-0,64). UTSIKTER KV 3 Marknadsvillkoren förväntas vara fortsatt goda för vätskekartong och förpackningskartong. Svagare marknadsvillkor för vissa segment. Ökad prispress förväntas. De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga nivå. VD HAR ORDET Vi levererar ett stabilt resultat trots fortsatt höga fiberkostnader och uppstartseffekter för KM7 Hög efterfrågan på hållbara förpackningslösningar fortsatte att driva tillväxt. Nettoomsättningen under det andra kvartalet förbättrades med 7%, positivt påverkat av valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och prishöjningar. Vi levererar ett stabilt resultat trots fortsatt höga fiberkostnader samt uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK 190. Produktionstillgängligheten har varit tillfredsställande under kvartalet och försäljningsvolymerna steg jämfört med samma period föregående år. Effektiviteten i produktionen förbättras med stöd av vårt program för production excellence och vårt koncernövergripande initiativ inom säkerhet, men förlorade produktionsvolymer har påverkat oss under det första halvåret. Upprampningen av den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön fortskrider som planerat. Under andra kvartalet levererade vi på viktiga milstolpar och sedan slutet av juni producerar maskinen liner för kunder. Nästa steg blir att introducera bestruket material och i oktober siktar vi på att ha skickat certifieringsmaterial till kunderna. För helåret uppskattar vi att de negativa uppstartseffekterna för KM7 på EBITDA kommer att uppgå till MSEK 500. Som vi har kommunicerat, ska vi avyttra en majoritetsandel i Bergvik Skog Öst till pensionsbolaget AMF och har avtalat om ett 15-årsavtal gällande virkesförsörjning, motsvararande cirka en tiondel av vårt totala virkesbehov. Vi har därigenom säkrat en långsiktig, konkurrenskraftig och stabil virkesförsörjning från denna skogsmark. Transaktionen planeras slutföras den 30 augusti och kommer att resultera i en positiv kassaflödeseffekt på cirka SEK 7,9 miljarder. Balansräkningen kommer därmed att stärkas väsentligt, vilket möjliggör investeringar och förvärv för en fortsatt lönsam tillväxt. BillerudKorsnäs marknadsposition och kunskap innebär fantastiska möjligheter att växa inom förpackningslösningar. Vi investerar i innovation av nya produkter och tror att det snabbaste sättet till marknaden uppnås genom samarbete. Ett exempel på vårt sätt att arbeta är det joint venture som vi har bildat med ALPLA, där vi delar visionen att i en nära framtid utveckla en helt biobaserad och återvinningsbar pappersflaska. Carlsberg och Absolut är redan med på tåget vad gäller kommersialiseringen av pappersflaskan. Den långsiktiga efterfrågan på fiberbaserade förpackningar drivs av megatrenderna urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhet. I land efter land fattas beslut för att minska användningen och nedskräpningen av plast. I Europa, som vår största marknad, har EU antagit ett direktiv om engångsförpackningar av plast, vilket innebär stora möjligheter för oss att ersätta plastförpackningar för många användningsområden och bidra till ett mer hållbart konsumtionsbeteende. För det tredje kvartalet förväntar vi oss att marknadsförutsättningarna för vårt vätskekartongsegment, som utgör ungefär en tredjedel av vår försäljning, kommer att fortsätta vara goda och inom detta segment har vi säkrat ett antal långsiktiga kontrakt. Osäkerheten på containerboardmarknaden har dock ökat något och vi förväntar oss svagare marknadsvillkor och ökad prispress för vissa av våra mindre segment. För att motverka effekterna och skydda våra resultat kommer vi fortsätta att fokusera på tillväxt inom områden där vi är starka och fortsätta med våra program för ökad effektivitet i produktionen och kostnadsbesparingar. De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga nivå under det andra halvåret. BillerudKorsnäs är väl positionerat för att fånga kundernas efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar. Vår strategi baseras på lönsam tillväxt genom att utmana konventionella förpackningar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på en framgångsrik upprampning av KM7, säkerhet, produktionsstabilitet, effektivitets-förbättringar och innovation. Petra Einarsson, VD och koncernchef FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 7% till MSEK 6 293 (5 898) som ett resultat av positiva valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och ökade försäljningspriser. Valutaeffekten på nettoomsättningen uppgick till MSEK 148. Justerat EBITDA minskade till MSEK 539 (671), negativt påverkat av högre råvarukostnader samt av uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK 190, vilket delvis kompenserades av en ökad försäljning och lägre kostnader för planerade underhållsstopp jämfört med det andra kvartalet under föregående år. Implementeringen av IFRS16 påverkade justerat EBITDA positivt med MSEK 27 i det andra kvartalet, se not 1. Jämförelsestörande kostnader, redovisade i Övrigt, uppgick till MSEK -40 (483), och avsåg upplösta avsättningar för personalförändringar, rivning av gamla byggnader och sanering, samt kostnader för den nya kartongmaskinen i Gruvön. Jämförelsestörande kostnader i det andra kvartalet 2018 avsåg avsättningar om totalt MSEK 452 och var relaterade till åtgärder för att stärka effektiviteten och arbetsmiljön, samt införandet av enhetliga redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter. MARKNADSUTVECKLING OCH UTSIKTER Marknadsvillkoren för vätskekartong och förpackningskartong var fortsatt goda under det andra kvartalet, medan osäkerheten på den globala containerboard-marknaden ökade. Marknaden för säck- och kraftpapper har försvagats. För det kommande kvartalet förväntas marknadsvillkoren vara fortsatt goda för vätskekartong och förpackningskartong, stabila för halvkemisk fluting och vit kraftliner och utmanande för säck- och kraftpapper. Massaprisindex (PIX) har fallit från USD 1 105 i slutet av mars till USD 1 000 i slutet av juni. För ytterligare information, kontakta: Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07 Lena Schattauer, Chef för Investor Relations, +46 8 553 335 10 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 07.00. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari---juni-2019,c2864006 https://mb.cision.com/Main/66/2864006/1078107.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.