Experterna och Utmanarna

2016-06-09 08:15:24

Makroøkonomiske utsikter

Bekymringslisten over de makroøkonomiske utsiktene er lang, men det er tre hovedpunkter vi mener står i forkus fremover.


Punkt 1: USA sin økonomien ser ut til å allerede være på vei inn i en resesjon og Fed kan bli tvunget til å heve renten mer enn nødvendig. USA har opplevd en lavere BNP vekst grunnet svakere vekst i det private forbruket, som har rammet reallønnsveksten, private investeringer og inntjeningen i bedriftene. Det ligger en risiko for mid-cycle dip i 2018, grunnet at FED høyst sannsynlig kommer til å stramme til, men bekymring for resesjon anses i dagens marked som lav. Årsaken er at arbeidsledigheten har kommet rett under 5% og ser ut til å falle videre ned til 4 %. USA opplever lav produktivitetstilvekst og økende vekst i arbeidstilbudet, lønnsveksten har også vært kraftig avdempet.

Punkt 2: Kina holder farten oppe, men langsiktig risiko for hard landing har økt betydelig. Potensielle veksten er trolig på 4-5 % og er vesentlig lavere enn hva myndighetenes vekstmål på 6- 7 % per år er. For å nå målet satt av myndighetene om dobling av BNP per innbygger fra 2010 til 2020, kommer de til å behøve mer kreditt og investeringer. Kina sin økonomi er ledet an av statsbedriftene, hvor de sykliske bedringene i veksten de siste månedene har vært politikkdreven, og er særlig en konsekvens av høyere fart i statsbedriftene. Omfanget er langt ifra hva vi opplevde under finanskrisen, men de metodene og virkemidlene (økt investeringer, økt produksjon i mindre lønnsomme bedrifter, økt kreditt) er svært like. Grunnet frykt for sosial uro og at de ikke skal klare å nå sine vekstmål, kommer Kina mest sannsynlig, ikke til å redusere sin overkapasitet. Med høy belåningsgrad i selskapssektoren (166 % av BNP ved utgangen av 2015), samt ambisjoner for å sikre at veksten holder seg høy, er de avhengig av lav rente og mer kreditt. Risiko for krise på kort sikt er redusert, men langsiktig risiko har økt.

Punkt 3: Usikkerheten til politisk fragmentering har økt (Brexit/Grexit mm.). Den 23 juni stemmer britene om å bli værende som medlem i EU. Markedet er høyst splittet i utfallet ved avstemningen, men foreløpig ser det ut til at det blir flertall for å forbli i EU. Skulle det derimot bli nei, vil dette gi betydelig usikkerhet på kort sikt, som vil ramme forbruk og investeringer.

Hovedpoengene fremover er at Kina drar på, USA unngår resesjon nå, men eurosonen bremser litt opp når oljeprisen stiger. Energi og råvareprisbremsen dempes. Fortsatt opplever vi en slakk, lav lønns- og prisvekst, samt lave renter i rike land. Det foreligger også stor usikkerhet hvor pengepolitikken er på vei og hva slags nye verktøy som kan bli tatt i bruk for å stabilisere økonomien fremover.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.