Detta är ett erbjudande från InCoax Networks AB (publ)

Upp

InCoax Networks listas på Nasdaq First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Incoax Networks AB (publ) inför bolagets listning på Nasdaq First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar med Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och är idag det första bolaget i världen som har tagit fram produkter och lösningar för bredbandsaccess över koaxiala nätverk baserat på MoCA Access™. InCoax har sedan 2016 varit drivande vid utvecklandet av MoCA Access™ 2.5 standarden och är idag aktiv medlem och representerat i styrelsen för Multimedia over Coax Alliance (MoCA®) och Bolagets nya produktgeneration, In:xtnd™, bygger på denna standard varigenom bredband med Gigabit-hastighet möjliggörs. En operatör kan med In:xtnd™ erbjuda sina kunder samma prestanda som med fiber, till en bråkdel av kostnaden.

Bredbandsbranschen är snabbrörlig och under ständig utveckling. Kunderna är på oavbruten jakt efter snabbare och mer stabil uppkoppling, vilket skapar stora möjligheter för de aktörer som kan erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Att stora delar av befolkningen globalt dessutom saknar fiberanslutning, samtidigt som koaxialkablar redan finns indragna i de flesta byggnader, skapar mycket stor potential för en aktör som InCoax.

Det finns idag ett antal olika teknologiska plattformar, varav en är MoCA Access™. MoCA Access™ 2.5 är en ny standard som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxiala nätverket, en marknadpotential om upp till 500 miljoner lägenheter i bland annat EU, Kina och USA enligt Bolagets bedömning. Standarden skapar förutsättningar för att hastigheter upp till 2,5 Gigabit per sekund (”Gbps”) ska kunna uppnås. InCoax nya produktgeneration, In:xtnd™, bygger på den nya standarden och Bolaget har, enligt sin egen bedömning, en first mover-fördel om upp till två år då man är drivande vad gäller teknologisk utveckling på MoCA Access™ 2.5-standarden. Tillsammans med övriga medlemmar inom samarbetsorganisationen MoCA® arbetar InCoax även aktivt för att MoCA Access™ ska bli en av de ledande plattformarna.

Fakta

Pris

20 SEK per aktie

Bolagets marknadsvärde

171,1 MSEK

Erbjudandets storlek

24 MSEK

Teckningsförbindelser

50%

Minsta teckningspost

275 aktier, motsvarande
5 500 SEK

Courtage

0 kr

Anmälningsperiod för allmänheten

28 november – 11 december 2018

Sista anmälningsdag för allmänheten

11 december 2018 kl 23:59

Pengar ska finnas tillgänglig på konto

11 december 2018 kl 23:59

Information om tilldelning

14 december

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Planerad första dag för handel med aktier på Nasdaq First North

20 december 2018

Kortnamn för aktien

INCOAX

ISIN

SE0009832595

Bolagets hemsida

incoax.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Bakgrund och motiv

Under 2018 har InCoax lanserat sin fjärde produktgeneration, In:xtnd™, vilken når hastigheter om upp till 2,5 Gbps nedströms och 2,0 Gbps uppströms. Detta innebär att de kunder som använder InCoax produkter kommer att kunna erbjuda konsumenten samma tjänster och samma kvalitet som i en ren fiberlösning, fast till en betydligt lägre kostnad. Inför den kommande kommersialiseringen har InCoax fortsatt stärka sin organisation genom att rekrytera bland annat ny VD, CFO, CSO, CMO och COO. Dessa har bred kompetens av produktlanseringar, produktutveckling och är redo att föra in Bolaget i en ny fas.

Med tanke på den fortsatta utvecklingen av befintliga och kommande produkter och tekniska lösningar är Bolagets bedömning att det nuvarande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov den kommande tolvmånadersperioden. Därför har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet, vilket tillsammans med nuvarande likvid är tillräckligt för de aktuella behoven den kommande tolvmånadersperioden.

Marknadspotential

Upp till 500 miljoner lägenheter i bland annat EU, Kina och USA behöver, enligt Bolagets bedömning, uppgraderas för att klara av de strategiska mål avseende internethastighet som har satts. Flertalet av dessa lägenheter har redan koaxialkablar installerade, vilka har kapacitet att leverera internethastigheter upp till 100 Gbps med framtida teknikutveckling. Detta innebär att Gigabithastigheten kan levereras på befintliga koaxialkablar, utan att fiber behöver installeras i lägenheterna. För att kunna erbjuda Gigabit-hastighet i koaxialkabel behöver det finnas fibernät i gatorna, vilket redan fnns i varierande grad i världens länder och städer, och utbyggnadsarbetet fortgår i många länder. På grund av de mycket höga kostnaderna för att bygga ut fiber-till-hemmet (FTTH) för främst flerfamiljshus, fnns det i flera stora ekonomier i EU såsom Storbritannien, Tyskland, Italien och Polen en mycket stor potential för kostnadsbesparing genom att använda InCoax In:xtnd™. Med hänsyn till antalet hushåll som enligt ovan behöver få tillgång till internetuppkoppling med Gigabit-hastighet framöver, uppskattar Bolaget att marknaden årligen är värd mellan 10-60 miljarder EUR framgent beroende på vilken teknik som används.

På grund av den låga utbyggnaden av FTTH i flertalet stora ekonomier i EU, ser Bolaget stor potential för sina produkter främst i exempelvis Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna, men även på andra marknader såsom USA.

InCoax främsta styrkor

  • Mycket kostnadseffektiv lösning jämfört med andra alternativ.
  • Enkel installation och hantering.
  • Prestanda motsvarande fiber.
  • Hållbarhet uppnås genom användning av det befintliga koaxialnätet.
  • Central aktör inom teknologin med first mover-fördel.
  • Stark och växande patentportfölj.
  • Skalbar affärsmodell.
  • Mycket stor tillväxtpotential med nya produktgenerationen, In:xtnd™

VD har ordet

InCoax står nu inför en kommersialisering av vår nya produktgeneration, In:xtnd™ bestående av hård- och mjukvara, som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxiala nätverket i lägenheter till samma kvalitet som en ren fiberlösning kan erbjuda, fast till betydligt lägre kostnad. För att hantera den kommande branta uppskalningen av InCoax försäljning, har vi succesivt utökat ledningsgruppen under de senaste åren och även anställt ytterligare nyckelpersoner med bred kompetens inom projektledning, produktlansering, försäljning och R&D.

Vi lanserade vår In:xtnd™-lösning i juni 2018 på den stora kabel-TV-mässan Anga Com i Köln, med mycket stort intresse från ledande kabeloperatörer. Sedan mässan har vi blivit kontaktade av många potentiella kunder och partners, som efterfrågar ytterligare produktdemonstrationer. Under hösten har vi demonstrerat vår lösning In:xtnd™ på tre olika mässor, International Broadcasting Convention (IBC) i Amsterdam, Broadband World Forum (BBWF) i Berlin samt Cable Tech Expo (SCTE) i Atlanta, med stort intresse från bland annat telekom- och fiberoperatörer, kabel-TV-operatörer samt systemintegratörer. Det vi märkt på och efter dessa mässor under hösten är att intresset från större operatörer vuxit påtagligt jämfört med tidigare. Vi har för närvarande 14 potentiella kunder som utvärderar och testar våra lösningar. Nästa steg i dialogerna är att ingå avsiktsförklaringar med dessa företag. De initiala volymerna som diskuterats rör sig mellan 1 000 och 100 000 lägenheter beroende på kund. Efter potentiell ingången avsiktsförklaring skulle utvärderingen av Bolagets lösning fortsätta i större tester i såväl labbmiljö som ute lägenheter, vilket vore ett steg mot slutlig order.

Vi har medvetet valt att fokusera på bland annat Tyskland och Schweiz, med många mindre och medelstora kabel-TV operatörer, stadsnätsoperatörer samt systemintegratörer, vilka i allmänhet har kortare ledtider från diskussion, till test, avtal och utrullning. Även om InCoax initialt fokuserar på mindre och medelstora operatörer för vi även diskussioner med ett flertal stora operatörer, det vill säga tier-1-operatörer. Några av dessa har redan besökt oss i Gävle för att utvärdera vår lösning och vi har förhoppningar om att i närtid kunna ingå samarbetsavtal med även större aktörer på marknaden. Vidare har In:xtnd™ demonstrerats i USA för en av de största bredbandsoperatörerna på den amerikanska marknaden med positivt utfall och de vill gå vidare med utvärderingen, vilket i nästa steg innebär labb-tester.

Under min tid som VD har vi även knutit oss närmare vår huvudleverantör, MaxLinear Inc., som är världsledande på tillverkning av chipset. MaxLinear Inc. har sedan årsskiftet utvecklat nödvändig mjukvara till sitt chipset i ett nära samarbete med oss. Detta samarbete har möjliggjort för InCoax att lansera vår unika lösning, och som första bolag i världen kunna presentera en bredbandslösning med 2,5 Gbps över befintlig koaxialkabel som är baserad på den nya standarden MoCA Access™ 2.5. Vi har även deltagit på mässor tillsammans med MaxLinear Inc., exempelvis International Broadcasting Convention. Efter det positiva utfallet på denna mässa har MaxLinear Inc. bjudit in InCoax till ytterligare mässor där vi tillsammans visar upp vår In:xtnd™ lösning. Vi befinner oss i en intressant position med tydliga värdeskapande aktiviteter framför oss och genom Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North möjliggörs säkerställande av finansieringen inför kommersialiseringen av In:xtnd™ så att vi kan ta tillvara på vår first-mover-fördel samtidigt som vi breddar vår aktieägarbas, ökar vår trovärdighet mot kunder och leverantörer, blir en mer attraktiv arbetsgivare och skapar ökad synlighet för InCoax.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

InCoax verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i InCoax bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i InCoax måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.