Information om ersättning

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Bank AB (Nordnet) får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig. Nordnet ska på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningen eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkningen av beloppet samt, i förekommande fall om ersättningen eller förmånen överförs till kunden. Nedan följer information om de ersättningar eller förmåner Nordnet erhåller.

Förmedling av fondandelar

Nordnet erbjuder handel i ett stort antal fonder från en rad olika förvaltare. Fondbolagen betalar Nordnet en ersättning för de tjänster som Nordnet utför. Ersättningen beräknas som en andel av den ersättning som fondbolaget får via fondbolagets förvaltningsavgifter.

Som kund betalar du fondens förvaltningsavgift. En specifik fonds förvaltningsavgift framgår på fondens instrumentsida på Nordnets webb samt i fondens faktablad. Förvaltningsavgiften dras från fondens värde, normalt sett med en beräkning som är 1/365-del av förvaltningsavgiften per dag. Förvaltningsavgiften tillfaller fondbolaget, som därefter utbetalar en del av den ersättningen till Nordnet. Utbetalningen sker normalt sett kvartalsvis. Nordnets andel är normalt sett mellan 40-60% av den ersättning som fondbolaget får genom förvaltningsavgiften.

Ersättningen grundas på det faktiska innehav som Nordnets kunder har i respektive fond från var tid till annan. Nordnets kunder betalar inte en högre förvaltningsavgift än den vid var tid gällande.

För de kunder som erhåller oberoende rådgivningen eller portföljförvaltning som leder till en ersättning enligt ovan kommer Nordnet att återlägga den del av ersättningen som är hänförlig till deras innehav till dessa kunder. Återläggningen görs skyndsamt och i likvida medel i den valuta som depån är kopplad till.

ETF Månadsspar

Nordnet erbjuder courtagefritt månadssparande i börshandlade fonder (”ETF:er”). Nordnets kunder kan månadsspara courtagefritt i ett stort utbud av börshandlade fonder. Nordnet erhåller i gengäld en ersättning från de fondbolag och emittenter vars produkter ingår i tjänsten. Ersättningen för handeln i börshandlade fonder är baserad på den volym som Nordnets kunder investerar i fonderna vid varje månadssparstillfälle. Emittenterna betalar Nordnet en procentsats av den investerade volymen till Nordnet som ligger runt 0,1-0,2 %.

För de kunder som erhåller oberoende rådgivningen eller portföljförvaltning som leder till en ersättning enligt ovan kommer Nordnet att återlägga den del av ersättningen som är hänförlig till deras innehav till dessa kunder. Återläggningen görs skyndsamt och i likvida medel i den valuta som depån är kopplad till.

Nyintroduktioner och nyemissioner samt andra företagshändelser

Nordnet kan medverka vid emissioner, noteringar och andra företagshändelser ”erbjudande”). Vid marknadsföring av emissioner, noteringar och/eller andra företagshändelser så får Nordnet en ersättning från emittenten eller från emittentens finansiella rådgivare. Denna ersättning är en rörlig procentsats som räknas på tilldelat belopp till Nordnets kunder i emissionen, noteringen eller annan företagshändelse.

Den ersättningen som Nordnet mottar på tilldelat belopp till Nordnets kunder är normalt mellan 1-3%. Ersättningen varierar mellan de olika erbjudanden, och den aktuella procentsatsen i respektive erbjudande framgår i villkoren på Nordnets plattform. I de fall där Nordnet ej aktivt medverkar i en emission, notering eller annan företagshändelse så utgår ingen rörlig ersättning. För de kunder som erhåller oberoende rådgivningen eller portföljförvaltning som leder till en ersättning enligt ovan kommer Nordnet att återlägga den del av ersättningen som är hänförlig till deras innehav till dessa kunder. Återläggningen görs skyndsamt och i likvida medel i den valuta som depån är kopplad till.

Courtagefri handel i börshandlade produkter

Inom ramen för tjänsten Nordnet Markets, där Nordnets kunder kan handla instrument utgivna av Nordea Bank AB (publ) courtagefritt*, utgår dels en ersättning per avslut där Nordea Bank AB (publ) står som motpart i affären och dels en ersättning på innehavet över natt från Nordea Bank AB (publ) till Nordnet.

Den ersättning som Nordnet mottar på innehavet över natt beräknas som en procentuell andel av produktens totala finansieringskostnad vilket framgår i respektive produkts slutliga villkor. Nordnets andel uppgår till 67-83% av den totala ersättning som tas ut ur produktens värde.

Den ersättning som Nordnet mottar per avslut beräknas som en procentuell andel av produktens spread (skillnaden mellan köp och säljkurs) efter avdrag för hedgingkostnader. Spreaden i produkten varierar och kan skilja sig mellan olika produkttyper och olika tillgångsklasser. Aktuell spread framgår i produktens orderbok. Nordnets andel av spreadintäkten uppgår till 50 %.

* Produkterna är courtagefria om kund lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer, exempelvis Infront eller Infront Web Trader där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnet’s vid var tid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än kunds kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om kund inte har ett aktivt valutakonto på sin depå. Kontakta Nordnets kundservice för mer information. Nordnet förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta erbjudandet.

Kapitalförvaltning

Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Nordnet kan din depå finnas hos Nordnet. Nordnet har ingått avtal med de kapitalförvaltare som Nordnet samarbetar med. Dessa samarbetsavtal innebär i de flesta fall att Nordnet och kapitalförvaltaren delar på den förmedlings- och administrationsersättning som Nordnet erhåller från fondbolagen (se beskrivning ovan). Ersättningens storlek varierar mellan olika kapitalförvaltare. I genomsnitt innebär samarbetsavtalen att Nordnet utger 40 % av fondbolagens ersättning till kapitalförvaltaren. I vissa fall innebär nämnda samarbetsavtal att Nordnet till kapitalförvaltaren betalar en del av det courtage som du som kund betalar till Nordnet. Storleken på det courtage som du betalar bestäms då inte av Nordnet, utan beror på vad du har kommit överens om med din kapitalförvaltare. Den del av courtaget som Nordnet erhåller uppgår till 0,04–0,085 % av köpeskillingen. Den överskjutande delen av det courtage som du betalar utges av Nordnet i form av en ersättning till kapitalförvaltaren. Ersättningens storlek varierar mellan 0,05–0,45 % av köpeskillingen.

Anvisning av kund

Nordnet betalar i vissa fall ersättning till tredje part som anvisar kund till Nordnet. Sådan ersättning beräknas normalt som:

  • En engångsersättning
  • En årlig ersättning i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet
  • En årlig ersättning beräknad som en andel av erlagt courtage
  • En årlig ersättning beräknad som en andel av erlagd fondförvaltningsavgift, eller
  • En kombination av dessa alternativ

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.