Hoppa till huvudinnehållet

Provision.


Information om ersättning.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Bank AB (Nordnet) får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig. Nordnet ska på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningen eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställa.

Om metoden för beräkningen av beloppet samt, i förekommande fall om ersättningen eller förmånen överförs till kunden. Nedan följer information om de ersättningar eller förmåner Nordnet erhåller.

Nordnet Bank AB.

Förmedling av fondandelar
Nordnet erbjuder handel i ett stort antal fonder från en rad olika förvaltare. Fondbolagen betalar Nordnet en ersättning för de tjänster som Nordnet utför. Ersättningen beräknas som en andel av den ersättning som fondbolaget får via fondbolagets förvaltningsavgifter.

Som kund betalar du fondens förvaltningsavgift. En specifik fonds förvaltningsavgift framgår på fondens instrumentsida på Nordnets webb samt i fondens faktablad. Förvaltningsavgiften dras från fondens värde, normalt sett med en beräkning som är 1/365-del av förvaltningsavgiften per dag. Förvaltningsavgiften tillfaller fondbolaget, som därefter utbetalar en del av den ersättningen till Nordnet. Utbetalningen sker normalt sett kvartalsvis. Nordnets andel är normalt sett mellan 40-60 procent av den ersättning som fondbolaget får genom förvaltningsavgiften. I de fall då fondsparandet sker i en försäkringslösning hos Nordnet Pensionsförsäkring AB (nedan Nordnet Pension) behåller Nordnet Bank 20 procent av nyssnämnda förvaltningsavgiftsandel hänförlig till Nordnet Pensions innehav i berörda fonder och resterande andel tillfaller Nordnet Pension som en rabatt för försäkringsbolagets fondinnehav.

Ersättningen grundas på det faktiska innehav som Nordnets kunder har i respektive fond från var tid till annan. Nordnets kunder betalar inte en högre förvaltningsavgift än den vid var tid gällande.

För de kunder som erhåller oberoende rådgivning eller portföljförvaltning som leder till en ersättning enligt ovan kommer Nordnet att återlägga den del av ersättningen som är hänförlig till deras innehav till dessa kunder. Återläggningen görs skyndsamt och i likvida medel i den valuta som depån är kopplad till.

ETF Månadsspar
Nordnet erbjuder courtagefritt månadssparande i börshandlade fonder (”ETF:er”). Nordnets kunder kan månadsspara courtagefritt i ett stort utbud av börshandlade fonder. Nordnet erhåller i gengäld en ersättning från de fondbolag och emittenter vars produkter ingår i tjänsten. Ersättningen för handeln i börshandlade fonder är baserad på den volym som Nordnets kunder investerar i fonderna vid varje månadssparstillfälle. Emittenterna betalar Nordnet en procentsats av den investerade volymen till Nordnet som ligger runt 0,1-0,2 procent.

Nyintroduktioner och nyemissioner samt andra företagshändelser
Nordnet kan medverka vid emissioner, noteringar och andra företagshändelser (”erbjudande”). Vid marknadsföring av emissioner, noteringar och/eller andra företagshändelser så får Nordnet en ersättning från emittenten eller från emittentens finansiella rådgivare. Denna ersättning är en rörlig procentsats som räknas på tilldelat belopp till Nordnets kunder i emissionen, noteringen eller annan företagshändelse.

Den ersättningen som Nordnet mottar på tilldelat belopp till Nordnets kunder är normalt mellan 1-3 procent. I de fall där Nordnet ej aktivt medverkar i en emission, notering eller annan företagshändelse så utgår ingen rörlig ersättning. För de kunder som erhåller oberoende rådgivningen eller portföljförvaltning som leder till en ersättning enligt ovan kommer Nordnet att återlägga den del av ersättningen som är hänförlig till deras innehav till dessa kunder. Återläggningen görs skyndsamt och i likvida medel i den valuta som depån är kopplad till.

Externa kapitalförvaltare
Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Nordnet kan din depå finnas hos Nordnet. Nordnet har ingått avtal med de externa kapitalförvaltare som Nordnet samarbetar med. Dessa samarbetsavtal innebär att Nordnet och kapitalförvaltaren återlägger den ersättning som Nordnet erhåller från fondbolagen.

Ersättningen som återläggs uppgår normalt sett till mellan 40-60% av förvaltningsavgiften. Varken den externa kapitalförvaltaren eller något bolag i Nordnet-koncernen behåller då ersättning från fondbolag. Istället tar Nordnet ut en plattformsavgift från dig som kund.

Plattformsavgiften gäller de depåer som omfattas av handels- eller förvaltarfullmakt som du lämnat till en investeringsrådgivare eller portföljförvaltare. Avgiften uppgår till högst 0,4375 procent per år av det sammantagna värdet av det innehav i fondandelar, inklusive andelar i börshandlade fonder (ETF:er), som finns på depån. Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och debiteras kvartalsvis i efterskott. Om depån avslutas eller fullmakten upphör vid annan tidpunkt än i samband med kalenderkvartals utgång debiteras depåavgiften för faktisk avtalstid. Plattformsavgiften inkluderar eventuell mervärdesskatt.

För en specifik extern kapitalförvaltare, exempelvis inom en upphandling, kan Nordnet ha andra villkor. Kontakta din externa kapitalförvaltare för att få information om vad som gäller för dig.

Anvisning av kund
Nordnet betalar i vissa fall ersättning till tredje part som anvisar kund till Nordnet. Sådan ersättning beräknas normalt som:

  • En engångsersättning

  • En årlig ersättning i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet

  • En årlig ersättning beräknad som en andel av erlagt courtage

  • En årlig ersättning beräknad som en andel av erlagd fondförvaltningsavgift, eller

  • En kombination av dessa alternativ

Förmedling av försäkring
För förmedling av försäkring till Nordnet Pension erhåller Nordnet Bank en ersättning om 1000 kr per förmedlad försäkring.

Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Pensionsförsäkring AB (nedan Nordnet Pension) får av, respektive betalar till, tredje part kopplad till distribution av Nordnet Pensions försäkringsprodukter. Nordnet Pension ska på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningen eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkningen av beloppet samt, i förekommande fall om ersättningen eller förmånen överförs till kunden. Nedan följer information om de ersättningar eller förmåner Nordnet Pension erhåller respektive betalar ut.

Vid fond- och värdepappershandel i någon av Nordnet Pensions försäkringsprodukter finns ett samarbete mellan Nordnet Pension och Nordnet Bank som innebär att courtaget och/eller fondförvaltningsavgiften som du som kund betalar fördelas mellan Nordnet Pension och Nordnet Bank, eftersom handeln sker via Nordnet Banks plattform.

Fondhandel inom Nordnet Pensions försäkringsprodukter
Nordnet Pension erbjuder handel i ett stort antal fonder från en rad olika förvaltare i bolagets försäkringsprodukter. För det innehav som kunder till Nordnet Pension och Nordnet Bank har i fonder betalar fondbolagen ut en ersättning till Nordnet för de tjänster som Nordnet utför. Den del av den ersättningen som är hänförlig till Nordnet Pensions innehav i berörda fonder tillfaller Nordnet Pension som rabatt för bolagets innehav i berörda fonder. Ersättningen beräknas som en andel av fondbolagets förvaltningsavgifter.

Som kund betalar du fondens förvaltningsavgift. En specifik fonds förvaltningsavgift framgår på fondens instrumentsida på Nordnets webb samt i fondens faktablad. Förvaltningsavgiften dras från fondens värde, normalt sett med en beräkning som är 1/365-del av förvaltningsavgiften per dag. Förvaltningsavgiften tillfaller fondbolaget, som därefter utbetalar en del av den ersättningen till Nordnet. Utbetalningen sker normalt sett kvartalsvis. Nordnets andel är normalt sett mellan 40-60% av den ersättning som fondbolaget får genom förvaltningsavgiften. I de fall då fondsparandet sker i en försäkringsprodukt i Nordnet Pension behåller Nordnet Bank 20 % av nyssnämnda förvaltningsavgiftsandel hänförlig till Nordnet Pensions innehav i berörda fonder och resterande andel tillfaller Nordnet Pension som en rabatt för försäkringsbolagets fondinnehav.

För de kunder som erhåller oberoende rådgivning eller portföljförvaltning som leder till en ersättning enligt ovan kommer Nordnet att återlägga den del av ersättningen som är hänförlig till deras innehav till dessa kunder. Återläggningen görs skyndsamt och i likvida medel i den valuta som depån är kopplad till.

Värdepappershandel inom Nordnet Pensions försäkringsprodukter
Vid värdepappershandel i Nordnet Pensions försäkringsprodukter erhåller Nordnet Pension 80 % av det courtage som Nordnet Bank tar ut i samband med värdepappershandeln.

Distribution av externa riskförsäkringar kopplade till Nordnet Pensions tjänstepensionserbjudande
Nordnet Pension har ett samarbete med Bliwa Livförsäkring AB (nedan Bliwa) avseende riskförsäkringar (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, premiebefrielse, livförsäkring och sjukvårdsförsäkring) kopplade till Nordnet Pensions tjänstepensionserbjudande. Vid distribution av ovan nämnda riskförsäkringar till Bliwa, erhåller Nordnet Pension en ersättning för distributionen. Ersättningens storlek varierar mellan de olika produkterna och uppgår till mellan 10 - 12 procent av premiekostnaden för respektive försäkringsprodukt.

Förmedling av försäkring till Nordnet Pension
Vid distribution av försäkring till Nordnet Pension betalar Nordnet Pension i vissa fall ut ersättning till försäkringsförmedlaren avseende de försäkringar denne förmedlar till Nordnet Pension.

Förmedling av försäkringar till Nordnet Pension genom Nordnet Bank
För förmedling av försäkring till Nordnet Pension erhåller Nordnet Bank en ersättning om 1000 kr per förmedlad försäkring.

Förmedling av försäkringar till Nordnet Pension genom annan förmedlare än Nordnet Bank
Vid förmedling av försäkring till Nordnet Pension genom annan förmedlare än Nordnet Bank återlägger vi den ersättning som inkommer från fondbolagen till din försäkring för att du som kund ska känna dig säker på att förmedlare inte rekommenderar dig en viss fond framför en annan, med anledning av att den ena fonden ger denne en högre ersättning än den andra. Ersättningen som återläggs uppgår enligt ovan normalt sett till mellan 40-60% av förvaltningsavgiften. Inget bolag i Nordnet-koncernen eller partnern behåller då ersättning från fondbolag. Istället tar Nordnet Pension ut en försäkringsavgift. En del av försäkringsavgiften behåller Nordnet Pension och en del kan användas till att finansiera ersättning till den försäkringsförmedlare du anlitat. Hur stor del av försäkringsavgiften Nordnet Pension behåller varierar från partner till partner och storleken på den försäkringsavgift du betalar kan också variera, framförallt beroende på vilka tjänster din försäkringsförmedlare erbjuder och hur stor del av försäkringsavgiften som Nordnet Pension behåller.

Nedan framgår vårt vid var tid gällande listpris vilket också är högsta möjliga försäkringsavgift som kan tas ut.

Premieavgift:
2 % - varav Nordnet Pension maximalt behåller 0 %

Kapitalavgift:
2 % - varav Nordnet Pension maximalt behåller 0,5 procentenheter
Avgiften kan tas ut månadsvis eller kvartalsvis.

Kontakta din försäkringsförmedlare för att få information om vad som gäller för dig.
Äldre försäkringar eller försäkringar där Nordnet Pension skapat ett erbjudande för en specifik partner exempelvis inom en upphandling kan ha andra priser. Kontakta din försäkringsförmedlare för att få information om vad som gäller för dig.

Maximala försäkringsavgifter som förekommer hos Nordnet Pension specificeras per avgiftstyp nedan.

Premieavgift:
0,1 - 3,0 % av insatt belopp

Försäkringsavgift i procent:
0,1 - 2,5 % av kapitalets värde per år

Försäkringsavgift i kronor:
100 - 4 800 kr