Lag värdepappersmarknaden

Upp

Ny lagstifning på väg

Från den 3 januari 2018 träder en ny lagstiftning i kraft för värdepappersmarknaden i EU, MiFID II. Det underliggande syftet med MiFID II är att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

Som kund hos Nordnet kommer du att få information om förändringar som kan påverka dig.

Lag om värdepappersmarknaden

Lagen bygger på ett EU-direktiv som förkortas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), vilket innebär att de flesta länder i Europa får samma grundläggande regler för bland annat handel med finansiella instrument. Det finns flera anledningar till reglernas tillkomst och en av de viktigaste är att stärka skyddet för dig som kund.

Kundkategorier

En del av det lagstadgade kundskyddet är att alla kunder som handlar med finansiella instrument ska delas in i tre olika kundkategorier. Syftet är att anpassa kundskyddet till varje kunds behov. Privatpersoner och företag betraktas som icke professionella kunder. Kundkategorin professionella kunder omfattar t.ex. större företag och offentliga organ. Den sista kategorin jämbördiga motparter är t.ex. statliga myndigheter och centralbanker.

Icke professionella kunder har det högsta skyddet och Nordnets kunder kommer i de allra flesta fall att kategoriseras som icke professionella. Kundkategorin bestämmer bland annat vilken information vi ska ge dig. Du har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori.

Komplicerade och okomplicerade finansiella instrument

Lagen gör en skillnad på komplicerade och okomplicerade finansiella instrument. När du som kund lägger order i ett okomplicerat instrument, såsom aktier och fondandelar, genomförs affären utan att Nordnet prövar om affären är passande för dig. Då order läggs i ett komplicerat instrument, exempelvis derivat, måste Nordnet säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och att du förstår innebörden av affären.

Passandebedömningen genomförs med hjälp av ett antal frågor som du måste svara på. Bedömningen görs endast första gången du handlar med ett komplicerat värdepapper och om du inte tidigare har handlat med ett liknande värdepapper.

Nordnet har delat in samtliga värdepapper i fyra olika värdepappersgrupper. I den första gruppen ingår alla okomplicerade värdepapperna. De komplicerade värdepappren ligger i grupp 2-4. Läs mer om de fyra värdepappersgrupperna under menyfliken Depå följt av Mina avtal och Abonnemang, så ser du passandebedömningen och mer information högst upp till höger på sidan.

Du kan när som helst välja att genomföra passandebedömningen. Vi rekommenderar dock att du gör den i förväg, innan själva ordertillfället.

För din säkerhet

Bättre skydd för investerare

Gemensamma regler inom EU 

Riktlinjer vid orderläggning


Riktlinjer för utförande av order

Alla värdepappersföretag ska ha centralt utformade riktlinjer för hur en kundorder ska utföras för att uppnå bästa möjliga resultat. Eftersom Nordnet bedriver värdepappershandel över Internet lägger du som kund själv order direkt på de marknader som Nordnet erbjuder handel på. En sådan order är att anse som en specifik instruktion lämnad av dig som kund och ska utföras av Nordnet i enlighet därmed. I dessa fall är riktlinjerna inte tillämpliga, eftersom Nordnet då inte kan vidta de åtgärder som angivits i riktlinjerna.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.