Lag om värdepappersmarknaden

Upp

Det nya regelverket ska förbättra konsument- och investerarskyddet

Lagen bygger på ett EU-direktiv som förkortas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), vilket innebär att de flesta länder i Europa får samma grundläggande regler för bland annat handel med finansiella instrument. Det finns flera anledningar till reglernas tillkomst och en av de viktigaste är att stärka skyddet för dig som kund. Den 3 januari 2018 så förstärks lagen ytterligare då MiFID II införs i Europa. Lagförändringen har sitt ursprung utifrån den finansiella krisen 2008 och det underliggande syftet med MiFID II är att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

Se hur MiFID II påverkar dig

LEI (Företag)

Det nya regelverket gör att alla juridiska personer som handlar med värdepapper behöver en global identifieringskod, även kallad LEI.

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla företag som handlar med värdepapper en global identifieringskod (Legal Entity Identifier, LEI). Syftet är att öka transparensen på finansmarknaden och minska risken för marknadsmissbruk, samt möjliggöra effektivare tillsyn från Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter. Notera att det inte kommer gå att handla med värdepapper efter detta datum utan att registrera en LEI-kod, dock kan du handla med fonder. Du kan läsa mer om LEI och hur du registrerar detta på vår samlade sida om LEIlänk till annan webbplats.

Kunskapstest

När du handlar med komplicerade finansiella instrument för första gången måste banken göra ett kunskapstest för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs.

När du som kund lägger order i ett okomplicerat instrument, såsom aktier och de allra flesta fondandelar, genomförs affären utan att Nordnet prövar om affären är passande för dig.

När du som kund lägger order i ett komplicerat instrument, exempelvis optioner, terminer och warranter, måste Nordnet säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och att du förstår innebörden av affären.

Du som kund behöver därför genomgå en utökad passandebedömning. Den utökade bedömningen görs endast första gången du handlar med ett komplicerat instrument. Bedömningen ger dig sedan möjlighet att handla i komplicerade finansiella instrument utifrån den kunskap och erfarenhet du angivit i bedömningen, vilket innebär att du endast kommer kunna handla i finansiella instrument där du har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Transparens om kostnader

Nordnet som bank vill vara transparenta och kommer att visa dig en uppskattad kostnad för den handel du vill utföra, kostnaderna är specificerade och tillgängliga för dig innan du fattar ett investeringsbeslut.

För dig som kund innebär transparens om kostnader att du nu kommer att kunna se en uppskattad kostnad innan du fattar ett investeringsbeslut. Kostnadsuppskattningen baseras bland annat på den information Nordnet fått utav den som producerat instrumentet samt de avgifter som Nordnet tar ut. Information om de kostnader som du som kund totalt har betalt under året kommer att finnas i ditt årsutskick.

Bästa orderutförande

Vi kommer vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det innebär bland annat att när en kund lägger en order ska den lämnas till den marknadsplats som ger kunden det bästa priset.

På Nordnet har vi riktlinjer för hur en kundorder ska utföras för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund. Eftersom Nordnet bedriver värdepappershandel över Internet lägger du som kund själv order direkt på de marknader som Nordnet erbjuder handel på. En sådan order är att anse som en specifik instruktion lämnad av dig som kund och ska utföras av Nordnet i enlighet därmed. I dessa fall är riktlinjerna inte tillämpliga i alla delar, eftersom Nordnet då inte kan vidta alla de åtgärder som angivits i riktlinjerna.

Övrig information

Här hittar du övrig information om det nya regelverket, exempelvis intressekonflikter, kundtyper, komplexa och icke-komplexa instrument samt lämplighetsprövning för rådgivnings- och portföljförvaltningstjänster.

Intressekonflikter

Nordnet har en strikt intern policy om hantering av intressekonflikter där det framgår att Nordnet är skyldigt att så långt som möjligt undvika intressekonflikter.

En intressekonflikt kan uppstå när Nordnet vid utförande av en tjänst har ett ekonomiskt intresse som strider mot kundens intresse. Ett exempel kan vara om Nordnet utför tjänster till olika kunder och dessa har motstridiga intressen. Nordnet är skyldig att identifiera eventuella intressekonflikter samt förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Nordnet har därför infört rutiner för att identifiera och undvika potentiella intressekonflikter.

Den nya lagen innehåller därutöver regler som begränsar Nordnet från att ta emot och behålla vissa ersättningar vid tillhandahållandet av vissa tjänster, i syfte att undvika intressekonflikter mellan Nordnet och dess kunder.

Kundtyp - icke-professionell

Nordnet är enligt lag skyldigt att kategorisera sina kunder i olika kategorier. I princip alla konsumenter och vissa företag är att betrakta som icke-professionella kunder, detta eftersom det endast är ett begränsat antal kunder som kategoriseras som professionella kunder, såsom exempelvis andra banker, stater, stora företag och andra som yrkesmässigt arbetar med investeringar. Kund som är icke-professionell har det starkaste skyddet, vilket innebär ökade krav på att Nordnet ska tillhandahålla information och ta kundens intressen i beaktande. Det har alltså inte att göra med att kunden skulle vara icke-professionell som person och det ligger ingen värdering i detta.

Icke-komplexa instrument

Begreppet avser finansiella instrument som, med hänsyn till instrumentets konstruktion och risk med mera, ska klassas som okomplicerade. Sådana instrument kan under vissa förutsättningar handlas execution only utan att du som kund har genomfört ett kunskapstest (för att läsa mer om detta begrepp, se frågan ”Vad betyder execution only” nedan). Börsnoterade aktier, obligationer och andelar i värdepappersfonder är exempel på finansiella instrument som i regel anses vara okomplicerade. Rena derivatinstrument, till exempel köpoptioner, kan aldrig klassas som okomplicerade finansiella instrument.

Komplexa instrument

Begreppet avser finansiella instrument som med hänsyn till instrumentets konstruktion och risk med mera, ska klassas som komplicerade. Derivatinstrument så som optioner, terminer och warranter är några exempel på finansiella instrument som i regel anses vara komplicerade.

Lämplighetsprövning

När du vill använda tjänster kring portföljförvaltning och rådgivning så behöver Nordnet enligt lag göra en bedömning av om en viss typ av tjänst och/eller placering i finansiella instrument är lämplig för dig. Lämplighetsbedömningen utgår från kundens kunskap och erfarenhet, ekonomiska situation och syfte med investeringen. Lämplighetsbedömningen motsvarar i stora drag den bedömning som hittills skett vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och portföljförvaltning enligt nu gällande regelverk. En skillnad är att lämplighetsbedömningen enligt de nya reglerna i värdepappersmarknadslagen, även omfattar kunder som inte är konsumenter, dvs. icke-professionella kunder som är företag.

Vanliga frågor

På vår kundservicesida har vi också samlat vanliga frågor och svar om MiFID II.

Läs mer

På Finansinspektionens hemsida finns ytterligare information om MiFID II och Finansinspektionens tillsyn. Även Fondhandlareföreningens hemsida och regeringskansliets hemsida innehåller information om MiFID II och vad det innebär för dig som kund.

Till regeringskansliet - Ny lag om värdepappersmarknadenlänk till annan webbplats

Finansinspektionenlänk till annan webbplats

Fondhandlareföreningenlänk till annan webbplats

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.