Tillgångsbaserad eller avkastningsbaserad aktievärdering?

För en aktiesparare som vill hänge sina placeringar till fundamental aktieanalys och inte teknisk analys, uppkommer givetvis frågan hur en aktie ska värderas på ett korrekt sätt. Man fokuserar med andra ord enbart på aktiens och det underliggande företagets värdering, räkenskaper och framtidsutsikter och inte på kursgången och aktiens egenskaper eller värden i relation till index eller börsen som helhet (t.ex. riskbedömning genom beta mm).

En första grundbult man ska utgå ifrån som investerare är givetvis att en aktie alltid är en del av ett bolag – vilket var en lärosats som även Warren Buffets lärare Benjamin Graham var noga med att poängtera. Påståendet kan naturligtvis tyckas självklart, men glöms ofta av då man som placerare lätt fokuserar på enskilda aktiers värderingar och variabler snarare än risk/möjligheter som bolaget expanderas mot eller erbjuder. Att t.ex. enbart fokusera på en akties kurs samt utifrån detta pris eller tillfälliga ned- och uppgångar bedöma huruvida aktien är billig eller dyr är med andra ord irrelevant – det som spelar roll för värderingen är givetvis hur bolaget som helhet går och inte enbart vilken kurs aktien står i vid ett visst tillfälle. Att sätta kursen i relation till den andelen av den underliggande förmögenhetsmassan är ett mycket mer rättvisande mått – detta eftersom man med hjälp av bolagsvärderingen vill räkna ut priset på enskilda aktier (och därigenom avgöra om en aktie är övervärderar eller inte). Att köpa aktier på börsen eller att som institutionell placerare (som ett holdingbolag) köpa ett helt  företag skiljer sig därmed inte överhuvudtaget när det kommer till investeringsanalysen.

Som värdeinvesterare måste man även ha en korrekt uppfattning om hur värdet definieras. Detta internregelverk förhåller sig investeraren lämpligen till för att undvika risker och förluster men samtidigt inte gå miste om lukrativa investeringsmöjligheter. Men andra ord bygger man upp sin egen investeringsfilosofi.

Värdet på ett företag – och därmed även en aktie – kan klassiskt definieras antingen som värdet av de tillgångar minus skulderna som finns i bolaget (det egna kapitalet) med tillägg för lämpliga mått för att bedöma företagets finansiella risk. Detta kallas vanligtvis tillgångsbaserad aktievärdering. Motsatsen är avkastningsbaserad aktievärdering, där investeraren försöker skapa sig en bild av storleken av utflödet av företaget sett över tid.

>Tillgångsbaserad aktieanalys sker som nämnts ovan genom att ställa företagets egna kapital i relation till priset på bolaget. Det egna kapitalet i företaget är den förmögenhetsmassa som man som investerare har rätt till genom att vara delägare i bolaget. Som ett enkelt exempel kan man tänka sig en situation där företaget likvideras och skulderna avräknas från företagets tillgångar. Det som blir kvar efter skuldbetalningen är företagets egna kapital som tillhör aktieägarna. Av denna anledningen kallas metoden att fokusera på bolagets egna kapital för att fokusera på bolagets slaktvärde. Man är alltså intresserad av hur mycket pengar man har rätt till om företaget skulle läggas ner. Som lämplig riskbedömning till denna typ av analys är det intressant att titta på hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Den långsiktiga finansiella risken mäts genom nyckeltalet soliditet (eget kapital  relation till totalt kapital). Den kortsiktiga finansiella risken mäts i sin tur genom att mäta företagets likviditet – t.ex. balanslikviditeten (omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder) eller kassalikviditet (omsättningstillgångar minus varulager i relation till kortfristiga skulder).

En avkastningsbaserad aktieanalys däremot fokuseras normalt inte på företagets balansräkning utan istället på hur vinstutvecklingen samt kassaflödesanalyserna i bolaget har sett ut över åren. Ett välkänt mått på företagets värde är här kassaflödesmodellen – där en investerare diskonterar fram alla kommande kassaflöden till nutid med en konstant ränta (diskonteringsräntan). På så sätt får investeraren en uppfattning av bolagets värde baserat på de kassaflöden som bolaget kan leverera i framtiden – till skillnad från att fokusera på bolagets ekonomiska situation i dagsläget. Förutom denna metod är P/E-tal (aktiekurs dividerat med vinst per aktie) eller direktavkastning (utdelning per aktie dividerat med aktiekurs) exempel på en avkastningsbaserad aktieanalys – båda dessa nyckeltal utgår i någon mån ifrån att företaget kommer att leverera ett konkurrenskraftigt vinst per aktie respektive en utdelning.

Vilken eller vilka analysmodeller är då bäst? Givetvis kan man se för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten och att ställa dem i jämförelse med varandra ger perspektiv på begräsningar och möjligheter. Olika placerare kan ha olika preferenser – de mer riskavoga är i allmänhet mer benägna att fokusera på företagets balansräkning och vice versa – vilket kan påverka valet av värdeanalys även om man som fundamental investerare bestämt sig för att investera i aktier vars kurs ligger betryggande under aktiens värde. Vad tycker Du? Om Du använder Dig av fundamental aktieanalys, vilken utgångspunkt använder Du och vilka nyckeltal används i analysen? Berätta gärna i kommentarsfältet samt ge exempel på tillgångsbaserade- eller avkastningsbaserade värderingsmått som Du anser är relevanta. Att som investerare få perspektiv på andras sätt att placera är alltid nyttigt och berikande för aktiekompetensen!

 

//Benjamin Daneberg

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer