Investeringssparkonto (ISK)

Upp

Investera utan att deklarera

​När du använder ett investeringssparkonto (ISK) för att investera i aktier och fonder slipper du deklarera dina vinster och förluster. Istället betalar du en skatt, som baseras på det värde du har på kontot. Hur skatten fungerar hittar du lite längre ner på sidan.

Förutom skatten, betalar du courtage för de affärer du gör och förvaltningsavgifter som fondbolagen tar ut. Våra courtagenivåer hittar du i prislistanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förvaltningsavgifterna hittar du på respektive fonds sida, och i fondfaktabladen. Investerarskyddet gäller och pengarna omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Investeringsparkonto är även ett bra alternativ för dig som sparar till din pension.

Investeringssparkonto

Inga avgifter

Skatt på 0,453 % procent för 2019

Slipp deklarera vinster och förluster

Observera att du måste vara inloggad för att öppna konto, bli kund/logga in först.

Mer om insättningsgarantin för ISK


Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har du, om du i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut dina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


De här värdepapperna kan du ha på ditt investeringskonto


Värdepapper

Finansiella instrument, med undantag för optioner, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem och som är upptagna till handel på någon följande marknader:

 • NASDAQ OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic Derivatives Exchange (NDX)
 • AktieTorget
 • Nasdaq OMX First North
 • Nordic MTF
 • Burgundy
 • Oslo Børs
 • Oslo Axess
 • NASDAQ OMX Helsinki
 • NASDAQ OMX Copenhagen
 • New York Stock Exchange (NYSE) 
 • NYSE MKT LLC 
 • NASDAQ 
 • Xetra
 • Toronto Stock Exchange (TSX)
 • TSX Venture Exchange

Fonder

Andelar i värdepappersfonder eller specialfonder, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem.

Övrigt

Du kan handla svenska terminer (OMXS30 Futures).

Hos Nordnet har du ett valutakonto i SEK och när du handlar värdepapper i annan valuta sker en växling automatiskt.

Standardiserade optioner är i dagsläget inte möjligt att handla med på ditt investeringssparkonto. Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto.

 

Instrumenten utgör så kallade godkända investeringstillgångar. Om det kommer till din kännedom att investeringstillgångar som inte är godkända av Nordnet förvaras på ditt investeringssparkonto är du skyldig att så snart som möjligt informera Nordnet om detta.

Så här fungerar skatten på investeringssparkonto

Hur fungerar skatten på investeringssparkonto?


Investeringssparkonto är en så kallad schablonbeskattad sparform där du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du inte betalar skatt för din faktiska avkastning. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

Kapitalunderlaget schablonbeskattas med 0,453 procent (2019). Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen. 

Investeringssparkontot har likheter med kapitalförsäkring och aktie- och fonddepå, därför har vi gjort en jämförelse mellan de olika sparformerna, se nedan.

Jämför sparformer

 

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkring

Aktie-och fonddepå

Vem kan öppna?

Privatperson (myndig & omyndig)

Privatperson (myndig & omyndig) och företag

Privatperson (myndig & omyndig) och företag

Hur beräknas skatten?

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för dina insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan 30 nov föregående år (0,27 %) och ger en schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30 %.

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan 30 nov föregående år, 0,27 %. Resultatet beskattas med 30 %.

Vid försäljning av värdepapper beskattas din vinst med 30 %.

Hur redovisas min skatt?

Nordnet lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten ska redovisas i din deklaration under rubriken inkomst av kapital. Nordnet drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto.

Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt i din kapitalförsäkring. Om du gör uttag under året kommer en del av avkastningsskatten att debiteras i samband med uttaget.

Du måste själv redovisa dina transaktioner i deklarationen. Nordnet drar inte någon skatt.

Kan jag kvitta vinster mot förluster?

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Nej.

Ja, enligt gällande regler.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Ja.

Nej, då värdepappren i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Ja.

Kan jag flytta in värdepapper på mitt konto?

Ja, du kan flytta aktier och fonder som du själv äger. Inflytt av aktier och fonder från en aktie- och fonddepå beskattas som om du hade sålt värdepappren. Inflytt av aktier och fonder påverkar schablon­intäkten (se ovan avsnittet ”Hur beräknas skatten?”).

Nej, enbart kontanta medel kan sättas in.

Ja, både kontanta medel och värdepapper kan flyttas in.

Vilka värdepapper kan jag investera i?

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier som ingår i följande index S&P 100, Nasdaq 100, DAX 30 och TSX60. Du kan även handla certifikat, warranter och svenska terminer (OMXS30 Futures) noterade i SEK. Givetvis kan du även ha kontanta medel på ditt Investeringssparkonto.

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier noterade i Tyskland, USA och Kanada. Du kan även investera i certifikat och warranter. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din Kapitalförsäkring.

Aktier, fonder, certifikat, derivat m.m. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din aktie- och fonddepå.

Kan jag utse förmånstagare?

Nej, då investeringssparkontot inte är en försäkring gäller vanliga arvsregler.

Ja, vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring, även ett företag eller en organisation.

Nej, vanliga arvsregler gäller.

Vilken säkerhet omfattas kontot av?

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Förmånsrätt

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Är belåning möjlig?

Ja.

Ja.

Ja.

Tar Nordnet ut någon kontoavgift?

Nej.

Nej.

Nej.

Flytta värdepapper

Du kan flytta värdepapper från till exempel din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto. Det blir som en insättning och inkluderas i kapitalet som schablonskatten beräknas på. Uttaget från det tidigare kontot ses skattemässigt som en försäljning, och vi skickar en kontrolluppgift till skatteverket.

Under rubriken Överföringsuppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på den här sidan hittar du de blanketter som behövs för att flytta dina värdepapper till ditt investeringssparkonto.


Testa Robosave

Din egen investeringsrobot som sköter sparandet åt dig
utifrån dina sparmål

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.