Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Övrigt

Behöver jag informera Nordnet om att jag har medborgarskap i flera länder?

 

Nordnet behöver rapportera transaktioner med finansiella instrument till Finansinspektionen och vi behöver information om samtliga (dina) medborgarskap för att rapportera din identitet på korrekt sätt. Vi förväntar oss av dig som kund att du meddelar oss om dina respektive medborgarskap styrkt av passkopia.

 

Får mina minderåriga barn handla finansiella instrument?

Nej, minderåriga barn får inte handla finansiella instrument. Däremot får du som förälder eller annan vårdnadshavare öppna konto hos Nordnet till minderårig som du har vårdnaden om och handla finansiella instrument åt barnet. Så länge barnet är minderårigt ska föräldern eller den som har vårdnaden om barnet vara beslutsfattaren i transaktionen. 

 

Hur transparenta är Nordnet med kostnader för handel?

 

Nordnet vill vara transparanta och kommer att visa dig en uppskattad kostnad för den handel du vill utföra, kostnaderna är specificerade och tillgängliga för dig innan du bestämmer dig. De faktiska kostnaderna som du haft kommer årligen att redovisas på ditt årsbesked.

När måste Nordnet göra ett kunskapstest av en kund?

 


När du handlar med ett komplicerat finansiellt instrument för första gången måste banken göra ett kunskapstest, så kallad passandebedömning. Nordnet’s kunskapstest uppdateras kontinuerligt, så även om du har gjort testet tidigare kan du nu behöva göra det igen så Nordnet erhåller aktuell information om dina kunskaper. Testet innebär att du får svara på frågor kring din kunskap om enskilda instrumentet och tjänster. Testet är ett led i de kundskyddskrav som Nordnet måste följa enligt lag och visar om du har tillräckliga kunskaper för att få köpa ett enskilt instrument. Även vid beviljande av kredit eller lån i samband med handel ska ett kunskapstest genomföras.

 

Om jag inte vill kunskapstestas?

 

 

Vid handel i komplicerade instrument måste en kund alltid genomföra ett kunskapstest. Om du inte vill göra det kan du fortfarande handla i okomplicerade instrument som aktier och fonder.

Stoppar ni mig från att handla vissa instrument?

 

Nordnet är förhindrade enligt lag att tillhandahålla handel i vissa komplicerade instrument, om inte kunden innan handel har genomfört ett godkänt kunskapstest. Om kunskapstestet påvisar att du som kund inte har tillräckliga kunskaper om ett komplext instrument kommer du inte att kunna handla instrumentet, men du kan alltid tillförskansa dig kunskap genom att läsa på och utbilda dig. Därefter kan du göra om testet och se om du får godkänt för att handla instrumentet ifråga.

 

Vad betyder execution only?

 

 

Execution only innebär att Nordnet endast utför en order, eller att Nordnet endast tar emot och vidarebefordrar en order som en tredje part utför på en handelsplats. Dvs. det som normalt sett sker när du som kund handlar finansiella instrument på Nordnets plattform, till skillnad mot när Nordnet utför en order inom ramen för tjänster som innefattar portföljförvaltning och investeringsrådgivning.

Vad innebär bästa orderutförande (best execution)?


Nordnet ska vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa orderutförandet. Det innebär bland annat att kundens order ska lämnas till den marknadsplats som ger kunden det bästa priset. Det är i regel den mest likvida marknadsplatsen för instrumentet i fråga och Nordnet kommer årligen publicera information om vilka handelsplatser som anlitats i störst utsträckning.

Vad innebär kundskyddet?

 


Nordnet har målsättningen att alltid sätta kundens önskemål i centrum och alltid tillvarata kundens intressen vid val av tjänster eller produkter. Inom värdepappersområdet är bestämmelserna om kundskydd särskilt uppmärksammade eftersom tjänsterna och produkterna ofta är komplexa och då investeringar i finansiella instrument kan innebära risker som är svåra att förstå. Kundskyddet innebär bland annat att vi ska visa omsorg för våra kunder genom att förklara tjänster och produkter på ett tydligt sätt så att du som kund förstår hur tjänsten eller produkten fungerar och vilka risker dessa är förknippade med.

Vad är ett NID-nummer, och behöver jag göra något?

 

 

Ditt NID-nummer är ditt nationella ID-nummer och är för alla svenska medborgare ditt vanliga personnummer. Om inte har några andra medborgarskap än svenskt behöver du inte göra någonting, men nya regeländringar i EU kräver att banker tar denna information om kunder med fler eller utländskt medborgarskap.

Om du har ett medborgarskap utanför Sverige behöver du meddela oss om ditt NID-nummer till vår kundservice via meddelandefunktionen i inloggat läge. Vänligen inkludera en kopia på ditt utländska pass.

Vad är LEI som jag fått brev om?

 


Nya EU-regler innebär att alla företag som handlar med värdepapper behöver en global identifieringskod (Legal Entity Identifier, LEI). Syftet är att öka transparensen på finansmarknaden och minska risken för marknadsmissbruk, samt möjliggöra effektivare tillsyn från Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter. De nya kraven börjar gälla från den 3 januari 2018. Notera att det inte kommer gå att handla med värdepapper efter detta datum utan att registrera en LEI-kod, dock kan du handla med fonder. Du kan läsa mer om LEI här.

Vad är MiFID II?

 

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden bygger på ett EU-direktiv som förkortas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), vilket innebär att de flesta länder i Europa idag har liknande regler för bland annat handel med finansiella instrument. Den 3dje januari 2018 förstärks reglerna ytterligare då MiFID II införs i Europa. Vissa förändringar kommer du att kunna se på Nordnet.se innan den 3dje Januari 2018. Regelförändringarna har sitt ursprung i den finansiella krisen 2008 och syftet med MiFID II är att förbättra konsument- och investerarskyddet så man inte kan handla instrument som man inte har tillräcklig kunskap om samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.


Varför behöver jag svara på en passandebedömning för att handla?

 

 

Passandebedömningen finns till för att skydda dig som investerare. Det är viktigt att ha kunskap om de risker som finns med att handla med finansiella instrument och passandebedömningen bidrar till ditt skydd. Nordnet erbjuder dig som kund möjligheten att investera i mycket komplicerade instrument och därför vill vi vara helt säkra på att du har tillräckligt med kunskap om dessa.

 

Varför rapporterar Nordnet transaktioner till Finansinspektionen?

 

Detta krav genomfördes redan 2007 i och med MiFID I. För MiFID II vill Finansinskeptionen ha utökad rapportering med mer data från själva transaktionen. Syftet med transaktionsrapportering är att Finansinspektionen ska ha bevakning för att upptänka misstänkt marknadsmissbruk. Alla Nordnets nordiska länder rapporterar sina transaktioner via Svenska Finansinspektionen.

Var kan jag hitta mer information?

 


Du kan få mer information på vår samlade sida om MiFID II. På Finansinspektionens hemsida finns ytterligare information MiFID II och Finansinspektionens tillsyn. Även Fondhandlareföreningens hemsida innehåller information om MiFID II och vad det innebär för dig som kund. 

Till regeringskansliet - Ny lag om värdepappersmarknaden

Finansinspektionen

Fondhandlareföreningen

Vilka finansiella instrument omfattas av lagen?

 

Precis som för MiFID I från 2007 så gäller nya MiFID II för all handel i finansiella instrument inom EU och EES-området.

Vilka kunder omfattas av lagen?

 

Värdepappersmarknadslagen gäller alla typer av kunder inom bankens värdepappersverksamhet, både privatkunder och företag.

Vilken kundkategori tillhör jag?

 

Nordnet är enligt lag skyldigt att kategorisera sina kunder i kategorier med olika nivåer av kundskydd. Lagen stadgar att Nordnet ska dela in kunder i följande kategorier:

Icke-professionella kunder är kunder som utgörs av konsumenter och vissa företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet. I denna kategori finns nästan alla av Nordnet’s kunder.

Professionella kunder är kunder med tillstånd att verka på finansmarknaderna, kunder som utgörs av stora företag, stater och myndigheter med flera och andra investerare som yrkesmässigt arbetar med investeringar.

Jämbördiga motparter är professionella kunder, såsom vissa enheter inom banker, försäkringsbolag och fondbolag med flera.

MiFID II medför inga materiella förändringar gentemot nu gällande regler i värdepappersmarknadslagen i det här avseendet.

Mer om

Övrigt


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.