Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilken kundkategori tillhör jag?

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i olika kundkategorier. Syftet med indelningen är att ge dig som kund det skydd som du enligt lagen har rätt till utifrån dina förutsättningar. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Om Nordnet inte meddelar annat kategoriserar vi dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå.

Icke-professionell kund
Som icke-professionell kund klassificeras normalt alla privatpersoner, icke-finansiella företag och mindre företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär ökade krav på att Nordnet ska tillhandahålla information och ta kundens intressen i beaktande.

Den största andelen av Nordnets kunder tillhör kategorin icke-professionella kunder. Det innebär bl.a. att Nordnet utför passandebedömning vid handel med komplexa värdepapper, lämnar information om värdepapper och dess risker samt redovisar de kostnader och andra avgifter som är förknippade med att investera.

När Nordnet tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning kommer vi att bedöma om en tjänst eller ett värdepapper är lämplig för dig som kund innan vi tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar ett värdepapper. Bedömningen görs mot bakgrund av dina investeringsmål, finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller värdepappret.

Nordnet har även en skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund vid orderutförande.

Professionell kund
Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut. Det innebär att den som är professionell kund själv måste begära den information som hon eller han anser sig behöva.

För att ändra kategorisering från icke-professionell till professionell behöver du själv lämna in en begäran

Du behöver uppfylla minst två av tre följande krav:

1. Du har inom relevant produktkategori genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal fördelat över de fyra senaste kvartalen.
2. Värdet av din totala finansiella portfölj överstiger 500 000 euro.
3. Du arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna.

Vi på Nordnet gör en kvalitativ bedömning om din erfarenhet och lämplighet att handla som professionell efter att du lämnat in en begäran till oss. Du blir först professionell efter ett godkännande från oss.

Jämbördiga motparter
Jämbördiga motparter är t.ex. banker, värdepappersföretag och andra finansiella företag. Jämbördiga motparter förväntas ha samma kunskap om finansiella tjänster och värdepapper som vi som bank har. För jämbördiga motparter gäller inte kundskyddsreglerna i lagen om värdepappersmarknaden.

Läs mer om kundkategorisering på sidan för kundskydd

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm