Hoppa till huvudinnehållet

EKOBOT AB (publ)

23 februari – 8 mars 2023.

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i EKOBOT AB (publ) inför bolagets emission. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.


Detta är en annons från EKOBOT AB (publ).

Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investerings­rekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med emissionen. Läs mer om tredjepartsersättningar.

50x50 sfb logo

Ekobot utvecklar autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel.

Under de senaste fem åren har Ekobot utvecklat en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Ekobots robotsystem, Ekobot WEAI, är försedd med ett bärarsystem, ett mekaniskt verktygssystem och ett AI- och kamerasystem för att möjliggöra precisionsjordbruk. Simultant som roboten genomför mekanisk ogräsbekämpning kan systemet mäta och analysera allt ifrån jordens beskaffenhet till grödans välmående med hjälp av avancerade sensorer såsom multispektralkameror, jord- och fuktprober samt luftsensorer. Genom bolagets SaaS-erbjudande, Ekobot PLUS, adderas ytterligare värde genom ett integrerat datainsamlings- och analyssystem som ger jordbrukaren en detaljerad status över odlingen, vilket kan användas för att fatta beslut om insatser såsom gödsling, bevattning och skörd.

Bolagets teknologi säkerställer att grödor inte behöver konkurrera om näring och solljus med ogräs och därigenom optimeras tillväxten och avkastningen från grödorna. Med Ekobots autonoma robotsystem kan odlaren också eliminera eller minska antalet manuella arbetstimmar och således behovet av tidskrävande manuell ogräsrensning.

Med den förestående företrädesemission avser bolaget skala upp den under föregående år påbörjade kommersialiseringen av jordbruksroboten Ekobot WEAI och påbörja lanseringen av den molnbaserade tjänsten Ekobot PLUS.

Thumbnail Image

Företrädesemissionen i korthet.

Erbjudandets storlek
Företrädesemission om cirka 21,4 MSEK med en möjlig övertilldelningsemission om högst 5,4 MSEK
Villkor
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier
Teckningskurs
2,50 SEK per aktie
Courtage
0 SEK
Säkrad andel
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85 procent, varav cirka 5,8 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 12,4 MSEK genom garantiåtaganden
Marknadsvärde
Cirka 10,7 MSEK före erbjudandet (pre-money)
Teckningsperiod hos Nordnet AB
23 februari - 8 mars. OBS! De teckningsrätter du inte svarat att du vill utnyttja senast 1 mars kommer vi att försöka sälja för din räkning. Teckningsrätter köpta efter 1 mars kommer vi inte att sälja. Om du vill utnyttja dem kan du svara fram till 8 mars. Teckningsrätter som vi försöker sälja låser vi på ditt konto. Under tiden visas teckningsrätter till försäljning (TRF)
Teckning utan stöd av rätter
Befintliga ägare och allmänheten kan ansöka om teckning utan stöd av rätter fram till och med 8 mars. Vid eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer den som ansökt om teckning med stöd av rätter ges förtur.
Handel i teckningsrätter
23 februari – 6 mars 2023
Avstämningsdag
21 februari 2023
Offentliggörande av utfall
13 mars 2023
Bolagets hemsida
Marknadsplats
Nasdaq First North Growth Market

Mer information och fullständiga villkor:
Tillväxtprospekt
Teaser (SE)
Teaser (EN)

Mer om EKOBOT AB (publ).

Motiv för erbjudandet.

Bolaget genomför en företrädesemission för att skala upp den påbörjade kommersialiseringen av jordbruksroboten Ekobot WEAI med marknadsfokus på Sverige, Nederländerna och Danmark, samt påbörja lanseringen av beslutsstödstjänsten Ekobot PLUS till den första pilotkunden under 2023.

Nettolikviden kommer att användas till fortsatt forskning och utveckling av Ekobots produkter och tjänster, inkluderande inköp av hårdvara för den första prototypen av nästa generations jordbruksrobot och uppgradering av befintliga robotar för utökad hektarkapacitet, satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration samt för återbetalning av brygg- och konvertibellån som upptagits för att säkra momentum och rörelsekapital.

Bolagets styrkor.

 • Väl positionerade med erfaren och kunnig styrelse och ledning såväl som ägare för att dra nytta av den snabbt växande marknaden för autonomt och hållbart jordbruk.

 • Kommersiellt genombrott av bolagets jordbruksrobot i Sverige och Nederländerna.

 • Beprövad teknologi som möjliggör effektiv precisionsodling utan kemiskt ogräsbekämpningsmedel som kan öka avkastningen från odling med 5–20 procent.

 • Erbjuder ytterligare värde genom ett skalbart SaaS-erbjudande som hjälper jordbrukaren fatta beslut om insatser såsom gödsling, bevattning och skörd.


Strategiska mål för 2023.

 • Signerade kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans 2024.

 • Signerat avtal med pilotkund avseende Ekobot PLUS.

 • Signerat avtal med distributör i Danmark.

 • Signerat avtal med leverantörer för produktion.

 • Säsongen 2023 genomförd och utvärderad där existerande robotar har genomgått en prestandaförbättring.

 • Prototyptillverkning avslutad samt produktion av nästa robotgeneration påbörjad inför leverans 2024.

 • Produktionsoptimering med fokus på kostnadsreduktion av verktygssystem och robotsystem inledd.

 • Utveckling av verktygssystem för ny gröda påbörjad.


Vanliga frågor.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm