Lag om värdepappersmarknaden.

Det nya regelverket ska förbättra konsument- och investerarskyddet.

Lagen bygger på ett EU-direktiv som förkortas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), vilket innebär att de flesta länder i Europa får samma grundläggande regler för bland annat handel med finansiella instrument. Det finns flera anledningar till reglernas tillkomst och en av de viktigaste är att stärka skyddet för dig som kund. Den 3 januari 2018 så förstärks lagen ytterligare då MiFID II införs i Europa. Lagförändringen har sitt ursprung utifrån den finansiella krisen 2008 och det underliggande syftet med MiFID II är att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

Se hur MiFID II påverkar dig:

Läs mer
På Finansinspektionens hemsida finns ytterligare information om MiFID II och Finansinspektionens tillsyn. Även Fondhandlareföreningens hemsida och regeringskansliets hemsida innehåller information om MiFID II och vad det innebär för dig som kund.

Till regeringskansliet - Ny lag om värdepappersmarknadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fondhandlareföreningen

Det nya regelverket gör att alla juridiska personer som handlar med värdepapper behöver en global identifieringskod, även kallad LEI.

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla företag som handlar med värdepapper (exklusive fonder), via en aktie- och fonddepå, en global identifieringskod (Legal Entity Identifier, LEI). Syftet är att öka transparensen på finansmarknaden och minska risken för marknadsmissbruk, samt möjliggöra effektivare tillsyn från Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter.

Notera att det inte kommer gå att handla med värdepapper efter detta datum utan att registrera en LEI-kod, dock kan du handla med fonder. .

När du handlar med komplicerade finansiella instrument för första gången måste banken göra ett kunskapstest för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs.

När du som kund lägger order i ett okomplicerat instrument, såsom aktier och de allra flesta fondandelar, genomförs affären utan att Nordnet prövar om affären är passande för dig.

När du som kund lägger order i ett komplicerat instrument, exempelvis optioner, terminer och warranter, måste Nordnet säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och att du förstår innebörden av affären.

Du som kund behöver därför genomgå en utökad passandebedömning. Den utökade bedömningen görs endast första gången du handlar med ett komplicerat instrument. Bedömningen ger dig sedan möjlighet att handla i komplicerade finansiella instrument utifrån den kunskap och erfarenhet du angivit i bedömningen, vilket innebär att du endast kommer kunna handla i finansiella instrument där du har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Nordnet som bank vill vara transparent och kommer att visa dig en uppskattad kostnadsredovisning i anslutning till en investering eller vid nyteckning av en investeringstjänst. Genom att få information om hur de totala kostnaderna för investeringstjänster och produkter påverkar avkastningen på tilltänkta investeringar syftar kostnadsredovisningen till att du som kund ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Det är en uppskattad kostnadsredovisning som bygger på prisinformation och vissa antaganden om framtiden. Därför kan kostnadsredovisningen skilja sig från de faktiska kostnaderna som uppstår, men syftar till att du ska få förståelse för kostnadsbilden som specifika investeringar och tjänster medför.

Utöver kostnadsredovisningen kommer information om instrumentkostnader för så kallade paketerade instrument som exempelvis warranter och certifikat även finnas i faktabladen.

I samband med årsbeskedet kommer du att få en separat kostnadsredovisning som avspeglar de faktiska kostnaderna som har uppstått under året.

Vi kommer vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det innebär bland annat att när en kund lägger en order ska den lämnas till den marknadsplats som ger kunden det bästa priset.
På Nordnet har vi riktlinjer för hur en kundorder ska utföras för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund. Eftersom Nordnet bedriver värdepappershandel över Internet lägger du som kund själv order direkt på de marknader som Nordnet erbjuder handel på.

En sådan order är att anse som en specifik instruktion lämnad av dig som kund och ska utföras av Nordnet i enlighet därmed. I dessa fall är riktlinjerna inte tillämpliga i alla delar, eftersom Nordnet då inte kan vidta alla de åtgärder som angivits i riktlinjerna.

Här hittar du övrig information om det nya regelverket, exempelvis intressekonflikter, kundtyper, komplexa och icke-komplexa instrument samt lämplighetsprövning för rådgivnings- och portföljförvaltningstjänster.
Intressekonflikter

Nordnet har en strikt intern policy om hantering av intressekonflikter där det framgår att Nordnet är skyldigt att så långt som möjligt undvika intressekonflikter.

En intressekonflikt kan uppstå när Nordnet vid utförande av en tjänst har ett ekonomiskt intresse som strider mot kundens intresse. Ett exempel kan vara om Nordnet utför tjänster till olika kunder och dessa har motstridiga intressen. Nordnet är skyldig att identifiera eventuella intressekonflikter samt förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Nordnet har därför infört rutiner för att identifiera och undvika potentiella intressekonflikter.

Den nya lagen innehåller därutöver regler som begränsar Nordnet från att ta emot och behålla vissa ersättningar vid tillhandahållandet av vissa tjänster, i syfte att undvika intressekonflikter mellan Nordnet och dess kunder.

Kundtyp - icke-professionell

Nordnet är enligt lag skyldigt att kategorisera sina kunder i olika kategorier. I princip alla konsumenter och vissa företag är att betrakta som icke-professionella kunder, detta eftersom det endast är ett begränsat antal kunder som kategoriseras som professionella kunder, såsom exempelvis andra banker, stater, stora företag och andra som yrkesmässigt arbetar med investeringar. Kund som är icke-professionell har det starkaste skyddet, vilket innebär ökade krav på att Nordnet ska tillhandahålla information och ta kundens intressen i beaktande. Det har alltså inte att göra med att kunden skulle vara icke-professionell som person och det ligger ingen värdering i detta.

Icke-komplexa instrument

Begreppet avser finansiella instrument som, med hänsyn till instrumentets konstruktion och risk med mera, ska klassas som okomplicerade. Sådana instrument kan under vissa förutsättningar handlas execution only utan att du som kund har genomfört ett kunskapstest (för att läsa mer om detta begrepp, se frågan ”Vad betyder execution only” nedan). Börsnoterade aktier, obligationer och andelar i värdepappersfonder är exempel på finansiella instrument som i regel anses vara okomplicerade. Rena derivatinstrument, till exempel köpoptioner, kan aldrig klassas som okomplicerade finansiella instrument.

Komplexa instrument

Begreppet avser finansiella instrument som med hänsyn till instrumentets konstruktion och risk med mera, ska klassas som komplicerade. Derivatinstrument så som optioner, terminer och warranter är några exempel på finansiella instrument som i regel anses vara komplicerade.

Lämplighetsprövning

När du vill använda tjänster kring portföljförvaltning och rådgivning så behöver Nordnet enligt lag göra en bedömning av om en viss typ av tjänst och/eller placering i finansiella instrument är lämplig för dig. Lämplighetsbedömningen utgår från kundens kunskap och erfarenhet, ekonomiska situation och syfte med investeringen. Lämplighetsbedömningen motsvarar i stora drag den bedömning som hittills skett vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och portföljförvaltning enligt nu gällande regelverk. En skillnad är att lämplighetsbedömningen enligt de nya reglerna i värdepappersmarknadslagen, även omfattar kunder som inte är konsumenter, dvs. icke-professionella kunder som är företag.

Vissa instrument, som exempelvis hävstångsprodukter, anses vara mer riskfyllda då mindre rörelser i marknaden kan medföra att instrumentets värde förändras betydligt mer. Har du innehav i sådana instrument måste Nordnet enligt gällande regler notifiera dig som kund via email på morgonen om värdet på din investering har fallit med 10 % eller mer.

Värdeförändringen beräknas på ditt anskaffningsvärde och den senast betalda kursen på handelsplatsen och genomförs efter det att marknaden stängt dagen före en eventuell notifiering. Om du flyttar in instrument är det därför viktigt att du anger anskaffningsvärde. Det är även viktigt att du har en registrerad och aktuell email-adress.

Om Nordnet har notifierat dig gällande ett specifikt instrument om att värdet fallit 10 % eller mer så kommer inte en ny rapportering på det instrumentet ske förrän anskaffningskurs och senast betalda kurs skiljer sig 20% eller mer.

De instrument som är aktuella för denna notifiering är börshandlade produkter, strukturerade produkter samt standardiserade derivat, exempelvis warranter, certifikat, optioner och terminer.

Om du investerar i instrument som har hävstång, så rekommenderar vi att du frekvent loggar in och följer värdeutvecklingen.

I enlighet med reglerna för produktstyrning ska Nordnet som distributör av finansiella instrument fastställa en målmarknad för sina kunder. Syftet med reglerna är att du som kund ska erbjudas instrument som är förenliga med dina behov, egenskaper och mål.
Målmarknadsbedömning görs baserat på information som Nordnet har om dig som kund tillsammans med information om de finansiella instrument som erbjuds. Information angående nedan kriterier är det som målmarknadsbedömningen baseras på:

  • Kundtyp, exempelvis om det är en icke-professionell eller professionell kund
  • Kunskapsnivå, vilken kunskap en kund bör ha för att investera i ett specifikt instrument
  • Risktolerans, vilken risknivå en kund bör ha för att investera i ett specifikt instrument
  • Förmåga att bära förluster, vilka förluster en kund bör kunna bära för att investera i ett specifikt instrument
  • Mål och behov, såsom en kunds placeringshorisont och specifika syften med en investering

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på ovan nämnda kriterier kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.