FIM Lyhyt Korko

Ränte - euro penningmarknad
Utveckling 1 år- 4.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
24.12 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.3 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.15 %
Varav förvaltningsavgift
0.13 %
Resultatbaserad avgift
FI
FIM Lyhyt Korko

Fonden placerar sina tillgångar i räntebärande värdepapper, såsom obligationer och skuldförbindelser. Investeringarna i andra valutor än euro säkras i allmänhet. Kreditbetygen för värdepapper och penningmarknadsinstrument emitterade av parter som inte noteras i Norden ska vara investment grade enligt minst ett internationellt erkänt ratinginstitut. Trots denna begränsning kan högst 20 procent av fondens tillgångar dock investeras i värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte är klassificerade eller som har sämre kreditbetyg och som emitterats av parter som inte noteras i Norden. Fonden är en korträntefond. Avsikten med fondens aktiva investeringsverksamhet är att på lång sikt åstadkomma en så god avkastning som möjligt genom att diversifiera tillgångarna så att lagen om placeringsfonder och fondens stadgar uppfylls.

ISIN
FI0008800313
Kategori
Ränte - euro penningmarknad
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 november 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Janne Nisula
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2012
FIM Kapitalförvaltning AbMikonkatu 900100 Helsinki
+358 9 613 4600http://www.fim.com
Kort ränta
76.7 %
Lång ränta
23.3 %
Ewe AG 0%
2.5 %
Rentokil Initial PLC 0%
2.4 %
3.25% NRE EUR 150M 19.6.2017
2.0 %