Handelsbanken Företagsobligation

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 1.02 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
129.44 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.06 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.95 %
Varav förvaltningsavgift
0.95 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ha
Handelsbanken Företagsobligation

Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag, stater och bostadsinstitut i svenska kronor och euro. Fondens placeringar kan ha hög koncentration till en region. Av fondens värde ska minst 50 procent vara placerat i företagsobligationer. Med företagsobligationer avses inte bostadsobligationer, säkerställda obligationer och obligationer emitterade av företag såsom Kommuninvest. Denna fond förvaltas med utgångspunkt i fondbolagets Hållbarhetsstrategi. För närmare beskrivning av strategin se ovan under rubriken ”Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning”. Fondens placeringar får ske i finansiella instrument denominerade i SEK och euro. Maximalt två procent av fondens värde får emellertid vara exponerat för valutarisk i euro.

ISIN
SE0005993128
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 oktober 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erik Gunnarsson
Förvaltat fonden sedan
1 november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Lång ränta
152.4 %
Övrigt
0.2 %