Amundi Fds Cash USD A2 USD C

Ränte - dollar penningmarknad
Utveckling 1 år- 6.99 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
109.23 USD
Kursförändring en dag
+ 1.1 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.18 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Am
Amundi Fds Cash USD A2 USD C

Delfondens mål är att sträva efter resultat nära referensindikatorn USD Libor 3-month, genom att investera minst 67 % av sina totala tillgångar i penningmarknadsinstrument benämda i USA-dollar eller annan valuta som kurssäkrats genom valutaswapp. Delfonden måste ha en genomsnittlig portföljlöptid på högst 90 dagar. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.

ISIN
LU0568621618
Kategori
Ränte - dollar penningmarknad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 juni 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Christophe Buret
Förvaltat fonden sedan
24 juni 2011
Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Kort ränta
76.4 %
Lång ränta
21.0 %
Övrigt
2.6 %
United States Treasury Notes 0.12%
5.4 %
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale
3.0 %
Veolia Environnement S.A.
2.7 %
Engie
2.7 %
Basf Se
2.7 %