Hoppa till huvudinnehållet

SwedenSwedenNFO Drives
(NFO)

· Spotlight Stock Market
· Valuta i SEK
Spotlight Stock Market
Senast
39,4
Idag %
−0,51%
Idag +/-
−0,2
Köp
38,2
Sälj
39,6
Högst
39,6
Lägst
38,2
Omsatt (Antal)
138
· Spotlight Stock Market
· Valuta i SEK
Spotlight Stock Market
· Spotlight Stock Market · Valuta i SEK
· Valuta i SEK
Spotlight Stock Market
Senast
39,4
Utveckling idag
−0,51%
−0,2
Köp
38,2
Sälj
39,6
Högst
39,6
Lägst
38,2
Omsatt (Antal)
138
Q1-rapport55 dagar sedan

Orderdjup

Stängd
Antal
Köp
9
Sälj
Antal
565

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
100AVANON
19AVAAVA
10NRDNON
9AVAAVA
Volymvägt snittpris (VWAP)
39,2
VWAP
39,2
Omsättning (SEK)
5 416

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Mest köpt

Mest köpt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Avanza Bank AB11919+10019
Nordnet Bank AB0100−1000

Mest sålt

Mest sålt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Nordnet Bank AB0100−1000
Avanza Bank AB11919+10019

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
7 juli
Tidigare händelser
2022 Årsstämma28 apr.
2023 Q1-rapport14 apr.
2022 Årsrapport17 feb.
2022 Q3-rapport14 okt. 2022
2022 Q2-rapport8 juli 2022
Data hämtas från Millistream

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q1-rapport55 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
7 juli
Tidigare händelser
2022 Årsstämma28 apr.
2023 Q1-rapport14 apr.
2022 Årsrapport17 feb.
2022 Q3-rapport14 okt. 2022
2022 Q2-rapport8 juli 2022
Data hämtas från Millistream

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Shareville

 • 27 apr.
  27 apr.
  Bra !
 • Analys NFO Drives: "Komponentbrist vid olycklig tidpunkt" - Trendbrott under Q4 - Komponentbrist vid olycklig tidpunkt - Fokus på 2023 Rapportkommentar Trendbrott under Q4. Efter en stark försäljningsutveckling under årets tre första kvartal skedde ett trendbrott under det senaste kvartalet. Den redovisade försäljningen under kvartalet uppgick i och för sig till 11,2 MSEK (9,2) - en ökning på 22% - men innehåller en internfakturering som innebär enbart en marginell försäljningsökning. För helåret innebar det att omsättningen steg med drygt 10% borträknat ovanstående fakturering. Trots ett gott orderläge vid kvartalets ingång har bolaget till följd av komponentbrist inte kunnat leverera i önskad takt och innebär att leveranser om ca 0,8 MSEK förskjutits under året. Dessutom har några av bolagets större kunder till följd av pandemin inte kommit tillbaka i den takt som företagsledningen förväntat sig. Komponentbristen och ökade transportkostnader ledde också till avsevärda kostnadsökningar, som de tre genomförda prishöjningarna inte kunde kompensera för. Det ledde till att bruttomarginalen (justerat för internfaktureringen) sjönk till enbart 22% (27). Till det kommer så att rörelsekostnaderna nu helt planenligt stiger kraftigt till följd av de satsningar som bolaget gör främst på produktutvecklingssidan. Personal- och övriga kostnader steg med drygt 0,8 MSEK i jämförelse med motsvarande kvartal förra året och ledde sammantaget till att bolaget redovisade en rörelseförlust efter avskrivningar (EBIT) om 0,8 MSEK (+0,5). En negativ utveckling av rörelsekapitalet bland annat till följd av leveransproblemen ledde tillsammans med rörelseförlusten till att kassaflödet från rörelsen försämrades och uppgick till -2,5 MSEK (1,6). Till följd av förra årets nyemission är bolagets finansiella ställning mycket stark och trots det negativa kassaflödet uppgick nettokassan vid årsskiftet till 15,7 MSEK. Komponentbrist vid olycklig tidpunkt. Den internationella bristen på halvledare kommer vid en olycklig tidpunkt för NFO Drives, där företagsledningens fokus har varit att kraftigt öka satsningarna på produktutveckling (vilka alla kostnadsförs och inte aktiveras). Flera konsulter har anställts och två konsultbolag har anlitats med mål att få ned tillverkningskostnaderna och öka tillämpningsområdet. Samtidigt har företagets kostnader för marknadsföring ökat genom förra årets tillkomst av ett försäljningskontor. Nu tvingas ledningen också i ökad utsträckning arbeta med varuförsörjningskedjan och prishöjningar. Glädjande nog verkar företaget ha fått igenom en prishöjning om ca 15%, vilken har accepterats av bolagets OEM-kunder. Även om bolaget uppger att detta ska vara tillräckligt för att komma tillbaka till en mer traditionell bruttomarginal finns det en uppenbar risk att detta inte räcker när nu även dollarn – vilken är den huvudsakliga inköpsvalutan – stiger mot den svenska kronan. Förhoppningsvis ska introduktionen av den nya versionen av NFO Optimal under slutet av första halvåret bidra till att på längre sikt förbättra bruttomarginalen. Fokus på 2023. Under förutsättning att komponentbristen inte förvärras finns förutsättningar enligt vår mening att innevarande år försäljningsmässigt innebär ett stort steg framåt. Ny EU-lagstiftning, intensifierad marknadsföring, nya mer konkurrenskraftiga produkter och en allt mer breddad kundkrets till nya områden gör att företagets egen prognos om en minst 20% ökning av försäljningen under 2022 framstår enligt oss som försiktig. Enbart de prishöjningar som genomförts under 2021 och i början av detta år borde innebära en 20% ökning av omsättningen. Till det kommer så att bolaget uppger att deras frekvensomriktare för närvarande utprovas av tre potentiellt mycket stora kunder. Även om den initiala effekten av en ny kund troligtvis är begränsad under första året är det viktigt att företagets beroende av några större dylika begränsas. Resultatmässigt kommer hela året och då framför allt första halvan att belastas av ovan nämnda produktutvecklingskostnader. Detta gör att även om bruttomarginalen återhämtar sig och försäljningen stiger med drygt 20% under året kommer företaget under året enligt vår prognos redovisa förlust i år. Först under 2023 kommer resultatet av genomförda åtgärder att synas på sista raden. Försäljningen under det året borde också påverkas positivt av att UL-certifieringen av produkterna då beräknas vara klar, vilket gör det möjligt att marknadsföra dessa i länder som USA. Vi har för 2023 räknat med en nästan 30% ökning av omsättningen.  ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.
 • Analys NFO Drives: "Produktutveckling högst på agendan" - Den positiva utvecklingen fortsätter - Produktutveckling högst på agendan - Fokus på 2023 Rapportkommentar Den positiva utvecklingen fortsätter. Efter en stark Q2 rapport fortsatte den positiva utvecklingen under det senaste kvartalet med en omsättningsökning om ca 26%. Det innebar att omsättningen steg till 8,2 MSEK (6,5). Pandemins effekter börjar nu klinga av vilket ökar efterfrågan från bolagets befintliga kunder och marknadsföringsmöjligheterna. Tysklandssatsningen med ett kontor i landet börjar också ge utdelning med en större order och ett antal mindre. I Schweiz fortsätter intresset för bolagets teknik att växa även om flera av de orders som erhållits än så länge är av mindre storleksordning. Intressant att notera är också att bolaget anger fastighetsventilation, som ett växande område för bolagets produkter. Bristen på halvledare som bolaget tidigare har varnat för ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar som inte fullt ut kunde kompenseras av gjorda prishöjningar. Bruttomarginalen sjönk därför till 24% (29). Detta tillsammans med bolagets ökade satsningar på försäljning och produktutveckling innebar att rörelseresultatet sjönk till 0,2 MSEK (0,4). Även kassaflödet utvecklades negativt till följd av de ökade rörelsekapitalbehovet. Efter den riktade nyemissionen i juli månad som tillförde bolaget ca 14 MSEK är bolagets finansiella situation mycket god med en nettokassa om 18 MSEK, vilket möjliggör fortsatta offensiva satsningar. Enligt bolaget var orderstocken vid kvartalsskiftet på en rekordhög nivå, vilket talar för en stark avslutning på året.    Produktutveckling högst på agendan. Det som bolaget främst fokuserar på för närvarande är produktutvecklingen, där man nu arbetar på att ta fram nya modeller med en ny mekanisk konstruktion. Detta skulle möjliggöra en snabbare sammansättning och därmed lägre tillverkningskostnader. Även om tekniken prismässigt ur ett livscykelperspektiv är lägre än traditionella dito, är det relativt sett höga produktpriset en klar konkurrensnackdel. Minst lika viktigt är den satsning som bolaget inlett med att UL-certifiera produkterna. Detta möjliggör att bolagets OEM-kunder kan använda sig av NFOs produkter vid försäljning till länder som USA. Bolaget prognostiserar att när detta är klart under våren 2023 kan försäljningen till dessa kunder komma att öka med 30%. Det skulle också möjliggöra att attrahera helt nya kunder.    Fokus på 2023. Med tanke på ökade industriella aktiviteten och det stora antalet nya kunder bolaget attraherat och som i många fall ännu så länge bara resulterat i provorder räknar vi med att den starka försäljningsutvecklingen fortsätter in i nästa år. Även Tysklandssatsningen borde ge en ökad försäljning om ca 5 MSEK (vår uppskattning) under nästa år. Vi har därför för nästa år prognostiserat en 22% ökning av försäljningen. Genomförda och planerade prishöjningar, borde också under nästa år återställa bruttomarginalen till ca 30%. Däremot kommer de ökade produktutvecklingskostnaderna i form av bland annat löner och konsultkostnader, som alla tas direkt via resultaträkningen och inte aktiveras, göra att rörelseresultatet fortsätter att vara endast svagt positivt. Bolaget har också genom Tysklandssatsningen dragit på sig ökade kostnader. Ytterligare personalförstärkning vad avser försäljningen lär också bli aktuell under det närmaste året. Det stora genombrottet för NFO Drives bedömer vi först kommer 2023, då satsningarna på produktutveckling ska ge resultat i form av mer användarvänliga och prismässigt konkurrenskraftiga produkter. Dessutom finns det förutsättningar att öka försäljningen till bolagets befintliga OEM-kunder med den nya certifieringen. För att nå den av oss prognostiserade 30% ökning av omsättningen under 2023 krävs också att bolaget får åtminstone en ny större OEM-kund. Med en högre volym skulle förutsättningarna för en förbättring av bruttomarginalen öka. Vi har antagit en bruttomarginal som det året stiger till 33%, vilket fortsatt är i underkant av vad bolaget borde kunna prestera. Trots fortsatt ökade rörelsekostnader skulle det innebära det första året för NFO Drives med ett ordentligt plusresultat.    Kort om NFO Drives Ordförande: Martin Hagbyhn VD: Johan Braun Lista: Spotlight   ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.
 • Utdrag Veckobrev v32 "Minsta bolaget står för största nyheterna. Av de bolag vi bevakar kontinuerligt här på TradeVenue står lilla NFO Drives (börsvärde ca 90 MSEK) relativt sin storlek enligt min mening för de största nyheterna under sommaren. Delårsrapporten visade på en omsättningsökning på över 20% med förbättrade marginaler när effekterna av pandemin nu minskar samt den nya EU-förordningen som gäller från och med halvårsskiftet börjar gynna företaget. Den senare innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras men som kan undvikas med NFOs teknik. Under sommaren har en riktad nyemission om ca 15 MSEK genomförts, vilken ger möjlighet i att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter samt anställa personal för bland annat ökade försäljningsansträngningar. NFO Drives får också genom denna emission in ett antal ”kvalificerade investerare” som ger bolaget en större finansiell stabilitet, vilket kan behövas med tanke på storleksordningen på företag man förhandlar med. Bland de större ägare som kommer in finns den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren (med sitt bolag Grenspecialisten Förvaltnings AB) och som därmed blir bolagets näst störste ägare. Bolagets egna mål om en 20% årlig ökning av omsättningen de närmaste åren och att kunna nå en rörelsemarginal om 10% förefaller i ljuset av ovanstående som en enligt min mening ganska rimlig prognos. Läs vår analys från den 10/7. "
  Den gamla tekniken som är totaldominant har jag sett problem redan av, Fyrkantsvågen och höga spänningar gör att lindningarna tar stryk och lilla NFO kan ha ett guldläge här. Kan det bli tal om uppköp?
 • Analys NFO Drives: "NFO Drives går in i en expansionsfas" - Tillbaka på tillväxtspåret - Riktad nyemission och nya finansiella mål - NFO Drives går in i en expansionsfas Rapportkommentar Tillbaka på tillväxtspåret. Efter att under närmare ett år påverkats av pandemin kunde NFO Drives i Q2 rapportera en 22% ökning av omsättningen till 8,7 MSEK (7,1). Företagsledningen räknar också med att försäljningen under andra halvåret kommer att bli ”väsentligt högre” än under första halvåret. Försäljningsökningen under Q2 sammanhänger inte bara samman med en ökad industriell aktivitet i spåren av minskade restriktioner utan även av öppnandet av eget försäljningskontor i Tyskland men också av ökat intresse för bolagets teknik inför den nya EU-förordning som trädde i kraft i juli. Denna innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Bristen på halvledare som bolaget varnat för inför kvartalet ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar. Via prishöjningar kompenserades detta delvis och bruttomarginalen förbättrades marginellt till 31% (30). Även rörelsemarginalen ökade till 5,7% (4,2) och ledde till ett rörelseresultat efter avskrivningar om 0,5 MSEK (0,3). Detta trots ökade kostnader för Tysklandssatsningen och för produktutveckling (vilka kostnadsförs och inte aktiveras). Den ökade aktiviteten i bolaget ledde dock till ett ökat rörelsekapitalbehov i form av lageruppbyggnad och kundfordringar, vilket medförde ett negativt kassaflöde om 0,8 MSEK.  Riktad nyemission och nya finansiella mål. Det ökade intresset för bolagets teknik bland annat i spåren av den nya EU-förordningen och de tillväxtmöjligheter detta skapar är bakgrunden till bolagsstämmans beslut den 9/7 att genomföra en riktad nyemission om 15 MSEK (vid börskurs 22 SEK). Denna emission ska göra det möjligt att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter som ökar användarvänligheten samt nyanställning av personal. NFO Drives får genom denna emission också in ett antal ”kvalificerade investerare”, som ger bolaget en större finansiell stabilitet inför eventuell framtida kapitalanskaffning men även vid förhandlingar med större kunder. Ett återkommande problem för NFO Drives har varit att kunder inte velat lägga en allt för stor andel av sina inköp hos ett bolag med låg omsättning och utan större ägare som garanterat bolagets fortlevnad. Bland de nya ägare som kommer in genom emissionen finns Grenspecialisten Förvaltnings AB. Detta bolag ägs av den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren och har under de senaste åren investerat i ett antal noterade bolag. I samband med emissionen har NFO Drives också satt upp nya finansiella mål i form av en omsättning om minst 100 MSEK år 2026. Vidare ska bruttomarginalen successivt förbättras och samma år uppgå till 40% med en rörelsemarginal om 20%. NFO Drives går in i en expansionsfas. Det stora genombrottet för NFO Drives teknik har av olika skäl låtit vänta på sig. Försäljningsutvecklingen har i och för sig varit positiv de senaste åren (med undantag för pandemiperioden) men ska bolaget på sikt överleva måste försäljningen enligt vår mening komma upp i en helt annan nivå. En ökad försäljning och volym är också en nyckel för att få ned bolagets höga andel komponentkostnader och därmed kunna erbjuda lägre försäljningspriser men också förbättra den idag låga bruttomarginalen. Företagsledningen har med den förbättrade konjunkturen, det ökade intresset för bolagets teknik, den nya ägarbilden samt de satsningar som nu kan göras, med en nettokassa på 20 MSEK, en historisk möjlighet att få fart på verksamheten. Under andra halvåret lär knappast de positiva försäljningseffekterna som åtgärderna väntas medföra hinna visa sig. Men med de positiva signalerna från Q2 och ökade marknadsföringsmöjligheter till följd av minskade restriktioner på resandet räknar vi ändå med en 18% ökning av omsättningen under andra halvåret i förhållande till motsvarande period förra året. För 2022 har vi i vår prognos använt oss av bolagets egen målsättning om en 20% ökning av försäljningen (tidigare 15%). Ett mål som enligt vår mening definitivt inte framstår som orealistiskt med tanke på de satsningar som nu görs. Dessa kommer dock initialt att leda till högre kostnader (drygt 3 MSEK högre har vi prognostiserat) och under de första åren gå ut över resultatet för att först senare visa sig på sista raden. Den expansionsfas som bolaget nu går in i innebär ökade risker men skulle en 20% uthållig tillväxttakt visa sig möjlig väntar också en helt annan värdering och i nivå med när bolaget noterades för drygt 20 år sedan.  ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.
  Jag har följt bolaget länge. Ägt aktien i omgångar men aldrig så stor post som nu. Inget fel på den nuvarande VDn men min känsla är att de har haft svårt att etablera sig. Dels för att det är en ”ny” ”oprövad” teknik men också för att de är förhållandevis dyra. Jag har nu stora förhoppningar på att de kan etablera sig i Tyskland och på så sätt kunna få upp volymerna och öka bruttomarginalen. Målkurs 50 kr 2025
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Q1-rapport55 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
7 juli
Tidigare händelser
2022 Årsstämma28 apr.
2023 Q1-rapport14 apr.
2022 Årsrapport17 feb.
2022 Q3-rapport14 okt. 2022
2022 Q2-rapport8 juli 2022
Data hämtas från Millistream

Shareville

 • 27 apr.
  27 apr.
  Bra !
 • Analys NFO Drives: "Komponentbrist vid olycklig tidpunkt" - Trendbrott under Q4 - Komponentbrist vid olycklig tidpunkt - Fokus på 2023 Rapportkommentar Trendbrott under Q4. Efter en stark försäljningsutveckling under årets tre första kvartal skedde ett trendbrott under det senaste kvartalet. Den redovisade försäljningen under kvartalet uppgick i och för sig till 11,2 MSEK (9,2) - en ökning på 22% - men innehåller en internfakturering som innebär enbart en marginell försäljningsökning. För helåret innebar det att omsättningen steg med drygt 10% borträknat ovanstående fakturering. Trots ett gott orderläge vid kvartalets ingång har bolaget till följd av komponentbrist inte kunnat leverera i önskad takt och innebär att leveranser om ca 0,8 MSEK förskjutits under året. Dessutom har några av bolagets större kunder till följd av pandemin inte kommit tillbaka i den takt som företagsledningen förväntat sig. Komponentbristen och ökade transportkostnader ledde också till avsevärda kostnadsökningar, som de tre genomförda prishöjningarna inte kunde kompensera för. Det ledde till att bruttomarginalen (justerat för internfaktureringen) sjönk till enbart 22% (27). Till det kommer så att rörelsekostnaderna nu helt planenligt stiger kraftigt till följd av de satsningar som bolaget gör främst på produktutvecklingssidan. Personal- och övriga kostnader steg med drygt 0,8 MSEK i jämförelse med motsvarande kvartal förra året och ledde sammantaget till att bolaget redovisade en rörelseförlust efter avskrivningar (EBIT) om 0,8 MSEK (+0,5). En negativ utveckling av rörelsekapitalet bland annat till följd av leveransproblemen ledde tillsammans med rörelseförlusten till att kassaflödet från rörelsen försämrades och uppgick till -2,5 MSEK (1,6). Till följd av förra årets nyemission är bolagets finansiella ställning mycket stark och trots det negativa kassaflödet uppgick nettokassan vid årsskiftet till 15,7 MSEK. Komponentbrist vid olycklig tidpunkt. Den internationella bristen på halvledare kommer vid en olycklig tidpunkt för NFO Drives, där företagsledningens fokus har varit att kraftigt öka satsningarna på produktutveckling (vilka alla kostnadsförs och inte aktiveras). Flera konsulter har anställts och två konsultbolag har anlitats med mål att få ned tillverkningskostnaderna och öka tillämpningsområdet. Samtidigt har företagets kostnader för marknadsföring ökat genom förra årets tillkomst av ett försäljningskontor. Nu tvingas ledningen också i ökad utsträckning arbeta med varuförsörjningskedjan och prishöjningar. Glädjande nog verkar företaget ha fått igenom en prishöjning om ca 15%, vilken har accepterats av bolagets OEM-kunder. Även om bolaget uppger att detta ska vara tillräckligt för att komma tillbaka till en mer traditionell bruttomarginal finns det en uppenbar risk att detta inte räcker när nu även dollarn – vilken är den huvudsakliga inköpsvalutan – stiger mot den svenska kronan. Förhoppningsvis ska introduktionen av den nya versionen av NFO Optimal under slutet av första halvåret bidra till att på längre sikt förbättra bruttomarginalen. Fokus på 2023. Under förutsättning att komponentbristen inte förvärras finns förutsättningar enligt vår mening att innevarande år försäljningsmässigt innebär ett stort steg framåt. Ny EU-lagstiftning, intensifierad marknadsföring, nya mer konkurrenskraftiga produkter och en allt mer breddad kundkrets till nya områden gör att företagets egen prognos om en minst 20% ökning av försäljningen under 2022 framstår enligt oss som försiktig. Enbart de prishöjningar som genomförts under 2021 och i början av detta år borde innebära en 20% ökning av omsättningen. Till det kommer så att bolaget uppger att deras frekvensomriktare för närvarande utprovas av tre potentiellt mycket stora kunder. Även om den initiala effekten av en ny kund troligtvis är begränsad under första året är det viktigt att företagets beroende av några större dylika begränsas. Resultatmässigt kommer hela året och då framför allt första halvan att belastas av ovan nämnda produktutvecklingskostnader. Detta gör att även om bruttomarginalen återhämtar sig och försäljningen stiger med drygt 20% under året kommer företaget under året enligt vår prognos redovisa förlust i år. Först under 2023 kommer resultatet av genomförda åtgärder att synas på sista raden. Försäljningen under det året borde också påverkas positivt av att UL-certifieringen av produkterna då beräknas vara klar, vilket gör det möjligt att marknadsföra dessa i länder som USA. Vi har för 2023 räknat med en nästan 30% ökning av omsättningen.  ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.
 • Analys NFO Drives: "Produktutveckling högst på agendan" - Den positiva utvecklingen fortsätter - Produktutveckling högst på agendan - Fokus på 2023 Rapportkommentar Den positiva utvecklingen fortsätter. Efter en stark Q2 rapport fortsatte den positiva utvecklingen under det senaste kvartalet med en omsättningsökning om ca 26%. Det innebar att omsättningen steg till 8,2 MSEK (6,5). Pandemins effekter börjar nu klinga av vilket ökar efterfrågan från bolagets befintliga kunder och marknadsföringsmöjligheterna. Tysklandssatsningen med ett kontor i landet börjar också ge utdelning med en större order och ett antal mindre. I Schweiz fortsätter intresset för bolagets teknik att växa även om flera av de orders som erhållits än så länge är av mindre storleksordning. Intressant att notera är också att bolaget anger fastighetsventilation, som ett växande område för bolagets produkter. Bristen på halvledare som bolaget tidigare har varnat för ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar som inte fullt ut kunde kompenseras av gjorda prishöjningar. Bruttomarginalen sjönk därför till 24% (29). Detta tillsammans med bolagets ökade satsningar på försäljning och produktutveckling innebar att rörelseresultatet sjönk till 0,2 MSEK (0,4). Även kassaflödet utvecklades negativt till följd av de ökade rörelsekapitalbehovet. Efter den riktade nyemissionen i juli månad som tillförde bolaget ca 14 MSEK är bolagets finansiella situation mycket god med en nettokassa om 18 MSEK, vilket möjliggör fortsatta offensiva satsningar. Enligt bolaget var orderstocken vid kvartalsskiftet på en rekordhög nivå, vilket talar för en stark avslutning på året.    Produktutveckling högst på agendan. Det som bolaget främst fokuserar på för närvarande är produktutvecklingen, där man nu arbetar på att ta fram nya modeller med en ny mekanisk konstruktion. Detta skulle möjliggöra en snabbare sammansättning och därmed lägre tillverkningskostnader. Även om tekniken prismässigt ur ett livscykelperspektiv är lägre än traditionella dito, är det relativt sett höga produktpriset en klar konkurrensnackdel. Minst lika viktigt är den satsning som bolaget inlett med att UL-certifiera produkterna. Detta möjliggör att bolagets OEM-kunder kan använda sig av NFOs produkter vid försäljning till länder som USA. Bolaget prognostiserar att när detta är klart under våren 2023 kan försäljningen till dessa kunder komma att öka med 30%. Det skulle också möjliggöra att attrahera helt nya kunder.    Fokus på 2023. Med tanke på ökade industriella aktiviteten och det stora antalet nya kunder bolaget attraherat och som i många fall ännu så länge bara resulterat i provorder räknar vi med att den starka försäljningsutvecklingen fortsätter in i nästa år. Även Tysklandssatsningen borde ge en ökad försäljning om ca 5 MSEK (vår uppskattning) under nästa år. Vi har därför för nästa år prognostiserat en 22% ökning av försäljningen. Genomförda och planerade prishöjningar, borde också under nästa år återställa bruttomarginalen till ca 30%. Däremot kommer de ökade produktutvecklingskostnaderna i form av bland annat löner och konsultkostnader, som alla tas direkt via resultaträkningen och inte aktiveras, göra att rörelseresultatet fortsätter att vara endast svagt positivt. Bolaget har också genom Tysklandssatsningen dragit på sig ökade kostnader. Ytterligare personalförstärkning vad avser försäljningen lär också bli aktuell under det närmaste året. Det stora genombrottet för NFO Drives bedömer vi först kommer 2023, då satsningarna på produktutveckling ska ge resultat i form av mer användarvänliga och prismässigt konkurrenskraftiga produkter. Dessutom finns det förutsättningar att öka försäljningen till bolagets befintliga OEM-kunder med den nya certifieringen. För att nå den av oss prognostiserade 30% ökning av omsättningen under 2023 krävs också att bolaget får åtminstone en ny större OEM-kund. Med en högre volym skulle förutsättningarna för en förbättring av bruttomarginalen öka. Vi har antagit en bruttomarginal som det året stiger till 33%, vilket fortsatt är i underkant av vad bolaget borde kunna prestera. Trots fortsatt ökade rörelsekostnader skulle det innebära det första året för NFO Drives med ett ordentligt plusresultat.    Kort om NFO Drives Ordförande: Martin Hagbyhn VD: Johan Braun Lista: Spotlight   ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.
 • Utdrag Veckobrev v32 "Minsta bolaget står för största nyheterna. Av de bolag vi bevakar kontinuerligt här på TradeVenue står lilla NFO Drives (börsvärde ca 90 MSEK) relativt sin storlek enligt min mening för de största nyheterna under sommaren. Delårsrapporten visade på en omsättningsökning på över 20% med förbättrade marginaler när effekterna av pandemin nu minskar samt den nya EU-förordningen som gäller från och med halvårsskiftet börjar gynna företaget. Den senare innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras men som kan undvikas med NFOs teknik. Under sommaren har en riktad nyemission om ca 15 MSEK genomförts, vilken ger möjlighet i att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter samt anställa personal för bland annat ökade försäljningsansträngningar. NFO Drives får också genom denna emission in ett antal ”kvalificerade investerare” som ger bolaget en större finansiell stabilitet, vilket kan behövas med tanke på storleksordningen på företag man förhandlar med. Bland de större ägare som kommer in finns den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren (med sitt bolag Grenspecialisten Förvaltnings AB) och som därmed blir bolagets näst störste ägare. Bolagets egna mål om en 20% årlig ökning av omsättningen de närmaste åren och att kunna nå en rörelsemarginal om 10% förefaller i ljuset av ovanstående som en enligt min mening ganska rimlig prognos. Läs vår analys från den 10/7. "
  Den gamla tekniken som är totaldominant har jag sett problem redan av, Fyrkantsvågen och höga spänningar gör att lindningarna tar stryk och lilla NFO kan ha ett guldläge här. Kan det bli tal om uppköp?
 • Analys NFO Drives: "NFO Drives går in i en expansionsfas" - Tillbaka på tillväxtspåret - Riktad nyemission och nya finansiella mål - NFO Drives går in i en expansionsfas Rapportkommentar Tillbaka på tillväxtspåret. Efter att under närmare ett år påverkats av pandemin kunde NFO Drives i Q2 rapportera en 22% ökning av omsättningen till 8,7 MSEK (7,1). Företagsledningen räknar också med att försäljningen under andra halvåret kommer att bli ”väsentligt högre” än under första halvåret. Försäljningsökningen under Q2 sammanhänger inte bara samman med en ökad industriell aktivitet i spåren av minskade restriktioner utan även av öppnandet av eget försäljningskontor i Tyskland men också av ökat intresse för bolagets teknik inför den nya EU-förordning som trädde i kraft i juli. Denna innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Bristen på halvledare som bolaget varnat för inför kvartalet ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar. Via prishöjningar kompenserades detta delvis och bruttomarginalen förbättrades marginellt till 31% (30). Även rörelsemarginalen ökade till 5,7% (4,2) och ledde till ett rörelseresultat efter avskrivningar om 0,5 MSEK (0,3). Detta trots ökade kostnader för Tysklandssatsningen och för produktutveckling (vilka kostnadsförs och inte aktiveras). Den ökade aktiviteten i bolaget ledde dock till ett ökat rörelsekapitalbehov i form av lageruppbyggnad och kundfordringar, vilket medförde ett negativt kassaflöde om 0,8 MSEK.  Riktad nyemission och nya finansiella mål. Det ökade intresset för bolagets teknik bland annat i spåren av den nya EU-förordningen och de tillväxtmöjligheter detta skapar är bakgrunden till bolagsstämmans beslut den 9/7 att genomföra en riktad nyemission om 15 MSEK (vid börskurs 22 SEK). Denna emission ska göra det möjligt att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter som ökar användarvänligheten samt nyanställning av personal. NFO Drives får genom denna emission också in ett antal ”kvalificerade investerare”, som ger bolaget en större finansiell stabilitet inför eventuell framtida kapitalanskaffning men även vid förhandlingar med större kunder. Ett återkommande problem för NFO Drives har varit att kunder inte velat lägga en allt för stor andel av sina inköp hos ett bolag med låg omsättning och utan större ägare som garanterat bolagets fortlevnad. Bland de nya ägare som kommer in genom emissionen finns Grenspecialisten Förvaltnings AB. Detta bolag ägs av den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren och har under de senaste åren investerat i ett antal noterade bolag. I samband med emissionen har NFO Drives också satt upp nya finansiella mål i form av en omsättning om minst 100 MSEK år 2026. Vidare ska bruttomarginalen successivt förbättras och samma år uppgå till 40% med en rörelsemarginal om 20%. NFO Drives går in i en expansionsfas. Det stora genombrottet för NFO Drives teknik har av olika skäl låtit vänta på sig. Försäljningsutvecklingen har i och för sig varit positiv de senaste åren (med undantag för pandemiperioden) men ska bolaget på sikt överleva måste försäljningen enligt vår mening komma upp i en helt annan nivå. En ökad försäljning och volym är också en nyckel för att få ned bolagets höga andel komponentkostnader och därmed kunna erbjuda lägre försäljningspriser men också förbättra den idag låga bruttomarginalen. Företagsledningen har med den förbättrade konjunkturen, det ökade intresset för bolagets teknik, den nya ägarbilden samt de satsningar som nu kan göras, med en nettokassa på 20 MSEK, en historisk möjlighet att få fart på verksamheten. Under andra halvåret lär knappast de positiva försäljningseffekterna som åtgärderna väntas medföra hinna visa sig. Men med de positiva signalerna från Q2 och ökade marknadsföringsmöjligheter till följd av minskade restriktioner på resandet räknar vi ändå med en 18% ökning av omsättningen under andra halvåret i förhållande till motsvarande period förra året. För 2022 har vi i vår prognos använt oss av bolagets egen målsättning om en 20% ökning av försäljningen (tidigare 15%). Ett mål som enligt vår mening definitivt inte framstår som orealistiskt med tanke på de satsningar som nu görs. Dessa kommer dock initialt att leda till högre kostnader (drygt 3 MSEK högre har vi prognostiserat) och under de första åren gå ut över resultatet för att först senare visa sig på sista raden. Den expansionsfas som bolaget nu går in i innebär ökade risker men skulle en 20% uthållig tillväxttakt visa sig möjlig väntar också en helt annan värdering och i nivå med när bolaget noterades för drygt 20 år sedan.  ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.
  Jag har följt bolaget länge. Ägt aktien i omgångar men aldrig så stor post som nu. Inget fel på den nuvarande VDn men min känsla är att de har haft svårt att etablera sig. Dels för att det är en ”ny” ”oprövad” teknik men också för att de är förhållandevis dyra. Jag har nu stora förhoppningar på att de kan etablera sig i Tyskland och på så sätt kunna få upp volymerna och öka bruttomarginalen. Målkurs 50 kr 2025
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Orderdjup

Stängd
Antal
Köp
9
Sälj
Antal
565

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
100AVANON
19AVAAVA
10NRDNON
9AVAAVA
Volymvägt snittpris (VWAP)
39,2
VWAP
39,2
Omsättning (SEK)
5 416

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Mest köpt

Mest köpt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Avanza Bank AB11919+10019
Nordnet Bank AB0100−1000

Mest sålt

Mest sålt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Nordnet Bank AB0100−1000
Avanza Bank AB11919+10019

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Nyckeldata

 • P/E
  -
 • P/E*
  -
 • P/B
  -
 • P/S
  -
 • Utdelning/aktie
  -
 • EPS
  -
 • Direktavkastning
  -
 • EPS tillväxt*
  -
 • PEG
  -
*Baserat på estimat

Finansiell översikt

Ingen data hittades.

Bolagsöversikt

Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
 • Företagsnamn
  -
 • VD
  -
 • E-post
  -
 • Hemsida
  -
 • Säte
  -
 • Antal aktier
  -
 • Börsvärde
  -

Om värdepapperet

 • Namn
  NFO Drives
 • ISIN
  SE0015193800
 • Sektor
  -
 • Bransch
  -
 • Kortnamn
  NFO
 • Introduktionsdatum
  -
 • Antal ägare hos Nordnet
  -
 • Belåningsgrad
  -
 • Säkerhetskrav
  200%
 • Blankningsbar
  Nej