Hoppa till huvudinnehållet

SwedenSwedenInfrea AB
(INFREA)

· Nasdaq Stockholm
· Valuta i SEK
Nasdaq Stockholm
Senast
23,60
Idag %
−1,26%
Idag +/-
−0,30
Köp
23,70
Sälj
24,20
Högst
24,30
Lägst
23,60
Omsatt (Antal)
2 947
· Nasdaq Stockholm
· Valuta i SEK
Nasdaq Stockholm
· Nasdaq Stockholm · Valuta i SEK
· Valuta i SEK
Nasdaq Stockholm
Senast
23,60
Utveckling idag
−1,26%
−0,30
Köp
23,70
Sälj
24,20
Högst
24,30
Lägst
23,60
Omsatt (Antal)
2 947
Q1-rapport38 dagar sedan

Orderdjup

Öppen
Antal
Köp
1 242
Sälj
Antal
1 685

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
37--
80--
39--
167--
282--
Volymvägt snittpris (VWAP)
24,00
VWAP
24,00
Omsättning (SEK)
70 937

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Mest köpt

Mest köpt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym4 6414 64100

Mest sålt

Mest sålt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym4 6414 64100

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
21 juli
Tidigare händelser
2022 Årsstämma11 maj
2023 Q1-rapport25 apr.
2022 Årsrapport23 feb.
2022 Q3-rapport9 nov. 2022
2022 Q2-rapport22 juli 2022
Data hämtas från Millistream

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q1-rapport38 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
21 juli
Tidigare händelser
2022 Årsstämma11 maj
2023 Q1-rapport25 apr.
2022 Årsrapport23 feb.
2022 Q3-rapport9 nov. 2022
2022 Q2-rapport22 juli 2022
Data hämtas från Millistream

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Shareville

  • analys om infrea https://open.spotify.com/episode/2SlvZjJ8ko3lQZWE5SskYX?si=3fb094ba73a24184
  • Infrea rapportkommentar Q4-19: "År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad" - Förvärv bidrar mindre än förväntat  - År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad - Fortsatt förvärvsutrymme Rapportkommentar. Förvärv bidrar mindre än förväntat. Q4-rapporten visar på en imponerande utveckling i förhållande till jämförbara siffror för ett år sedan, när koncernens intäkter i kvartalet stiger till 239 MSEK (127) och EBIT ökar till 8,6 MSEK (4,5). Det är dock viktigt att ha i minnet att Mark & Anläggning inom Infrea växt kraftigt via förvärv under 2019 och svarar för hela omsättnings- och resultatförbättringen. Tälje Mark konsoliderades vid årsskiftet 18/19 och tre nyförvärv tillkom 1/10. Dessa fyra förvärv bidrog i kvartalet med 125 MSEK i omsättning och innebär att den ursprungliga verksamheten tappade i omsättning. Vi hade till följd av förvärven räknat med en omsättning i kvartalet inom Mark & Anläggning skulle varit ca 60 MSEK högre, än den faktiska som blev 188 MSEK. Bidragande till detta var att ett av de ursprungliga bolagen inom området - Asfaltgruppen hade en svag avslutning på året och minskade omsättningen med ca 13% men också en svag avslutning på året för några av de förvärvade bolagen. Den lägre omsättningen än förväntat ledde till att Mark & Anläggning ”bara” förbättrade sitt rörelseresultat till 16,2 MSEK (9,7). Såsom förväntat fortsatte den svaga utvecklingen inom det andra mindre affärsområdet Vatten & Avlopp med ett mindre omsättningstapp till 52 MSEK (55,0) och ett rörelseresultat om -3,1 MSEK (-2,0). Avslutning av mindre lönsamma kontrakt och engångskostnader förklarar den negativa utvecklingen. År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad. Efter avyttringen av Brandskydd-koncernen har Infrea i snabb takt valt att via förvärv utöka och fokusera verksamheten till Mark & Anläggning. Entreprenadbolag - som vid inköpstillfället hade en omsättning kring 500 MSEK och ett rörelseresultat om 50 MSEK - har i linje med detta förvärvats med start slutet av 2018. Detta har skett till en kostnad av 180 MSEK (före tilläggsköpeskilling). Infrea har dessutom valt att under året köpa ut existerande minoritetsandelar, vilket göra att alla bolagen är helägda med full möjlighet att kontrollera kassaflödena. Synergierna mellan de inköpta bolagen ska inte överdrivas men finns där genom gemensamma inköp mm. Det är dock inget vi räknar med. Det enligt vår mening relativt svaga resultatet från den nya gruppen under Q4 är förhoppningsvis en engångshändelse och 2020 räknar vi med en omsättning inom detta affärsområde om ca 710 MSEK och ett rörelseresultat på 57 MSEK. Det andra affärsområdet Vatten & Avlopp (med en årsomsättning om ca 200 MSEK) befinner sig i en omstruktureringsfas, där årskostnader om 14 MSEK har skurits bort som förhoppningsvis ger resultat under året. Vi prognostiserar ett mindre positivt resultat. Fortsatt förvärvsutrymme. I likhet med andra förvärvsfokuserade företagsgrupper gynnas Infrea av det multipelarbitrage som är möjligt genom att onoterade mindre bolag värderas betydligt lägre än Infrea. I och med att koncernen har ett fortsatt förvärvsutrymme (som vi skattar till 150 MSEK) räknar vi därför med att Infrea under året kommer att göra fortsatta förvärv för att stärka Mark & Anläggning vilket dock av naturliga skäl är svårt att lägga in en prognos. Efter resultatbesvikelsen i Q4 sänker vi våra prognoser för både omsättningen och rörelseresultatet för 2020 med 3% respektive 13%. Baserat på denna prognos handlas aktien på en EV/EBIT-multipel om 10x, vilket då alltså inte inkluderar möjligheten till värdeskapande förvärv. Läs analysen här: https://tradevenue.se/TradeVenue/infrea-analys Kort om Infrea Ordförande: Urban Sturk VD: Tony Andersson CFO: Henrik Nordin Lista: First North ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
  • Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här) - Ljuspunkter i svag rapport - Förvärv till förmånliga villkor - Fortsatt stort förvärvsutrymme kan skapa ytterligare multipelarbitrage Rapportkommentar. Ljuspunkter i svag rapport. Infreas Q3-rapport kom in under våra förväntningar. Omsättningen ökade med 18 % Y/Y till 128 MSEK (108) mot vår optimistiska prognos om 150 MSEK. Av kvartalets tillväxt stod förvärvet av Tälje Mark (tillträddes i december 2018) för mer än hela uppgången, +26 %, medan den organiskt minskade med 8 %. Tälje Mark bidrog även till att rörelsemarginalen förbättrades i affärsområdet Mark & Anläggning till imponerande 11,9 % (7,8). Den negativa organiska tillväxten var helt hänförlig till det mindre affärsområdet Vatten & Avlopp, där vi hade räknat med en ljusning. Omsättningen minskade från 51 MSEK samma period föregående år till 43 MSEK i Q3 och EBIT till -3 MSEK (4). En rad lönsamhetsförbättrande strukturåtgärder pågår nu där bl a beläggningen av bolagets stora fordonspark (ca 70 fordon) ska öka. Om vi däremot lyfter blicken har EBITDA de senaste 12 månaderna ökat till 13,0 MSEK jämfört med 6,8 MSEK under 2018 (delvis till följd av IFRS16) är det tydligt att tidigare åtgärder haft effekt i år vilket skapar förtroende att arbetet framåt går åt rätt håll. Förvärv till förmånliga villkor. I samband med ingången av Q4 tillträdde Infrea tre nya förvärv inom Mark & Anläggning (se TradeUpdates 19/9 och 4/10). Bolagen bidrar med minst 350 MSEK i omsättning och 30 MSEK i EBIT på helårsbasis vilket innebär att Infrea i ett slag ökade vår förväntade helårsomsättning för affärsområdet med 43 % 2020E. Mark & Anläggning väntas 2020E stå för 78 % av koncernens omsättning och 95 % av EBIT. Som en del i förvärvsfinansieringen har nyemitterade aktier använts vilket inneburit att ca 1m nya aktier tillkommit - en utspädningseffekt om 6 %. De nya aktierna var berättigade till den extrautdelning om 0,6 SEK/aktie (beslutades på samma extrainsatta bolagsstämma 1/10 som utdelningen). Sammanlagt uppgår förvärvspriset till 125 MSEK (före eventuell tilläggsköpeskilling om 12 MSEK under 2020) motsvarande en EV/EBIT-multipel om attraktiva 4,3x. Fortsatt stort förvärvsutrymme kan skapa ytterligare multipelarbitrage. Rapporten var en besvikelse men med hänsyn till att Infrea förvärvat tre lönsamma bolag står koncernen nu betydligt stadigare inför framtiden. Infrea handlas enligt vår prognos till EV/EBIT 9,2x för 2020E samtidigt som bolaget bevisligen kan genomföra värdeskapande förvärv (se Tälje Mark och årets sammanlagda förvärvsmultipel). Vi bedömer att nuvarande koncern har goda möjligheter att nå en årsomsättning som nästan spränger miljardvallen redan nästa år. Den goda finansiella ställningen som illustreras av en hög soliditet (66 %) och en nettoskuld om 100 MSEK samtidigt som EBITDA stiger kraftigt efter förvärven gör att vi bedömer det fortsatta förvärvsutrymmet till 150 MSEK på sikt. Läs analysen här: https://tradevenue.se/TradeVenue/infrea-analys Kort om Infrea Ordförande: Urban Sturk VD: Tony Andersson CFO: Lars Solin Lista: First North ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
  • Utdrag Veckobrev v47 "Vatten & Avlopp drar ned i Infrea. Q3-rapporten från Infrea (bevakat av TradeVenue) var under vår prognos och en besvikelse. Organiskt minskade försäljningen med 8% och rörelseresultat nästan halverades till 3,6 MSEK (6,0). Om man ska se något positivt i rapporten är dock att problemen helt verkar vara hänförliga till affärsområdet Vatten & Avlopp – ett område som i och med Infreas senaste förvärv – kommer att bli relativt litet. Omsättningen inom detta område minskade i kvartalet med hela 17% och visade en rörelseförlust vilket förklarar hela avvikelsen till vår prognos. Inom det andra prioriterade området Mark & Anläggning verkar emellertid allting utvecklas enligt plan och i och med höstens tre förvärv (alla tillträddes 1/10) och tillförs nu en historisk omsättning på 350 MSEK och ett uppskattat resultat på 30 MSEK. Infrea blir i och med dessa köp en relativt stor spelare inom Mark & Anläggning med en årsomsättning inom detta område om ca 750 MSEK. Skulle företagsledningen lyckas vända utvecklingen i Vatten & Avlopp till ett mindre plus nästa år och nuvarande och förvärvade rörelser inom Mark & Anläggning genererar på samma nivå i år som tidigare kommer Infreas resultat att radikalt förbättras år 2020. Vår prognos ger då ett rörelseresultat om ca 55 MSEK, vilket i sin tur ger en EV/EBIT om 9,5x. För ett företag med ett fortsatt förvärvsutrymme om uppskattningsvis 150 MSEK framstår det som fortsatt klart intressant trots kvartalets besvikelse." Läs veckobrevet här: https://tradevenue.se/TradeVenue/tradevenue-veckobrev-v47-19
  • TradeUpdate Infrea: "Nära att spränga miljardvallen efter flera förvärv" - Stora förvärv - Nära att spränga miljardvallen - Multipelarbitrage TradeUpdate Stora förvärv. I början av det fjärde kvartalet tillträdde Infrea tre mark- och anläggningsbolag (Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB.) med en sammanlagd omsättning om ca 350 MSEK och 30 MSEK i rörelseresultat proforma. Infrea förvärvar 100 % av aktierna i alla de tre bolagen och betalar sammanlagt 125 MSEK (före eventuell tilläggsköpeskilling om ca 12 MSEK) varav ca 24 MSEK utgörs av nyemitterade aktier. Den sammanlagda förvärvsmultipeln (EV/EBIT) blir således 4,3x före eventuella tillägg. Till följd av denna stora förändring uppdaterar vi vår vinstprognos. Nära att spränga miljardvallen. Förvärven innebär att Infrea nu har verksamhet inom Mark & Anläggning från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna med en sammanlagd omsättning om ca 730 MSEK och ett rörelseresultat på nästan 60 MSEK i vår prognos för 2020E (tidigare 521 MSEK respektive 40 MSEK). För koncernen i sin helhet väntar vi oss nästa år en omsättning som nästan spränger miljardvallen (973 MSEK) och ett rörelseresultat om totalt 52 MSEK (efter koncerngemensamma kostnader och minoritetsandelar). I vår analys från den 19 augusti skrev vi att försäljningen av BST lämnade ett hål att täcka – något Infrea nu lyckats med samtidigt som en utdelning kunde lämnas för första gången. Multipelarbitrage. Med hänsyn tagen till förvärvens kassapåverkan om 102 MSEK samt utspädningen till följd av de nyemitterade aktierna (6,0 %) uppgår koncernens EV med aktuell kurs till 350 MSEK. Detta ger en EV/EBIT multipel om 6,7x 2020E, vilket till följd av förvärven innebär en lägre värdering mot tidigare multipelprognos om 8,7x. Aktieägarvärde har således skapats genom dessa förvärv och förhoppningsvis har Infrea möjlighet att med sin finansiella styrka och kompetens vara med och utveckla bolagen. Om Infrea skulle handlas till samma EV/EBIT-multipel som före förvärven skulle kursen vara 30,5 SEK, dvs 27 % över dagens nivå. Analytiker: Victor Hansen | victor@tradevenue.se Publicerad: 2019-10-04 kl. 13:06 Läs analysen här: https://tradevenue.se/TradeUpdates/tradeupdate-infrea-n%C3%A4ra-att-spr%C3%A4nga-miljardvallen-efter-flera-f%C3%B6rv%C3%A4rv ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Q1-rapport38 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
21 juli
Tidigare händelser
2022 Årsstämma11 maj
2023 Q1-rapport25 apr.
2022 Årsrapport23 feb.
2022 Q3-rapport9 nov. 2022
2022 Q2-rapport22 juli 2022
Data hämtas från Millistream

Shareville

  • analys om infrea https://open.spotify.com/episode/2SlvZjJ8ko3lQZWE5SskYX?si=3fb094ba73a24184
  • Infrea rapportkommentar Q4-19: "År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad" - Förvärv bidrar mindre än förväntat  - År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad - Fortsatt förvärvsutrymme Rapportkommentar. Förvärv bidrar mindre än förväntat. Q4-rapporten visar på en imponerande utveckling i förhållande till jämförbara siffror för ett år sedan, när koncernens intäkter i kvartalet stiger till 239 MSEK (127) och EBIT ökar till 8,6 MSEK (4,5). Det är dock viktigt att ha i minnet att Mark & Anläggning inom Infrea växt kraftigt via förvärv under 2019 och svarar för hela omsättnings- och resultatförbättringen. Tälje Mark konsoliderades vid årsskiftet 18/19 och tre nyförvärv tillkom 1/10. Dessa fyra förvärv bidrog i kvartalet med 125 MSEK i omsättning och innebär att den ursprungliga verksamheten tappade i omsättning. Vi hade till följd av förvärven räknat med en omsättning i kvartalet inom Mark & Anläggning skulle varit ca 60 MSEK högre, än den faktiska som blev 188 MSEK. Bidragande till detta var att ett av de ursprungliga bolagen inom området - Asfaltgruppen hade en svag avslutning på året och minskade omsättningen med ca 13% men också en svag avslutning på året för några av de förvärvade bolagen. Den lägre omsättningen än förväntat ledde till att Mark & Anläggning ”bara” förbättrade sitt rörelseresultat till 16,2 MSEK (9,7). Såsom förväntat fortsatte den svaga utvecklingen inom det andra mindre affärsområdet Vatten & Avlopp med ett mindre omsättningstapp till 52 MSEK (55,0) och ett rörelseresultat om -3,1 MSEK (-2,0). Avslutning av mindre lönsamma kontrakt och engångskostnader förklarar den negativa utvecklingen. År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad. Efter avyttringen av Brandskydd-koncernen har Infrea i snabb takt valt att via förvärv utöka och fokusera verksamheten till Mark & Anläggning. Entreprenadbolag - som vid inköpstillfället hade en omsättning kring 500 MSEK och ett rörelseresultat om 50 MSEK - har i linje med detta förvärvats med start slutet av 2018. Detta har skett till en kostnad av 180 MSEK (före tilläggsköpeskilling). Infrea har dessutom valt att under året köpa ut existerande minoritetsandelar, vilket göra att alla bolagen är helägda med full möjlighet att kontrollera kassaflödena. Synergierna mellan de inköpta bolagen ska inte överdrivas men finns där genom gemensamma inköp mm. Det är dock inget vi räknar med. Det enligt vår mening relativt svaga resultatet från den nya gruppen under Q4 är förhoppningsvis en engångshändelse och 2020 räknar vi med en omsättning inom detta affärsområde om ca 710 MSEK och ett rörelseresultat på 57 MSEK. Det andra affärsområdet Vatten & Avlopp (med en årsomsättning om ca 200 MSEK) befinner sig i en omstruktureringsfas, där årskostnader om 14 MSEK har skurits bort som förhoppningsvis ger resultat under året. Vi prognostiserar ett mindre positivt resultat. Fortsatt förvärvsutrymme. I likhet med andra förvärvsfokuserade företagsgrupper gynnas Infrea av det multipelarbitrage som är möjligt genom att onoterade mindre bolag värderas betydligt lägre än Infrea. I och med att koncernen har ett fortsatt förvärvsutrymme (som vi skattar till 150 MSEK) räknar vi därför med att Infrea under året kommer att göra fortsatta förvärv för att stärka Mark & Anläggning vilket dock av naturliga skäl är svårt att lägga in en prognos. Efter resultatbesvikelsen i Q4 sänker vi våra prognoser för både omsättningen och rörelseresultatet för 2020 med 3% respektive 13%. Baserat på denna prognos handlas aktien på en EV/EBIT-multipel om 10x, vilket då alltså inte inkluderar möjligheten till värdeskapande förvärv. Läs analysen här: https://tradevenue.se/TradeVenue/infrea-analys Kort om Infrea Ordförande: Urban Sturk VD: Tony Andersson CFO: Henrik Nordin Lista: First North ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
  • Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här) - Ljuspunkter i svag rapport - Förvärv till förmånliga villkor - Fortsatt stort förvärvsutrymme kan skapa ytterligare multipelarbitrage Rapportkommentar. Ljuspunkter i svag rapport. Infreas Q3-rapport kom in under våra förväntningar. Omsättningen ökade med 18 % Y/Y till 128 MSEK (108) mot vår optimistiska prognos om 150 MSEK. Av kvartalets tillväxt stod förvärvet av Tälje Mark (tillträddes i december 2018) för mer än hela uppgången, +26 %, medan den organiskt minskade med 8 %. Tälje Mark bidrog även till att rörelsemarginalen förbättrades i affärsområdet Mark & Anläggning till imponerande 11,9 % (7,8). Den negativa organiska tillväxten var helt hänförlig till det mindre affärsområdet Vatten & Avlopp, där vi hade räknat med en ljusning. Omsättningen minskade från 51 MSEK samma period föregående år till 43 MSEK i Q3 och EBIT till -3 MSEK (4). En rad lönsamhetsförbättrande strukturåtgärder pågår nu där bl a beläggningen av bolagets stora fordonspark (ca 70 fordon) ska öka. Om vi däremot lyfter blicken har EBITDA de senaste 12 månaderna ökat till 13,0 MSEK jämfört med 6,8 MSEK under 2018 (delvis till följd av IFRS16) är det tydligt att tidigare åtgärder haft effekt i år vilket skapar förtroende att arbetet framåt går åt rätt håll. Förvärv till förmånliga villkor. I samband med ingången av Q4 tillträdde Infrea tre nya förvärv inom Mark & Anläggning (se TradeUpdates 19/9 och 4/10). Bolagen bidrar med minst 350 MSEK i omsättning och 30 MSEK i EBIT på helårsbasis vilket innebär att Infrea i ett slag ökade vår förväntade helårsomsättning för affärsområdet med 43 % 2020E. Mark & Anläggning väntas 2020E stå för 78 % av koncernens omsättning och 95 % av EBIT. Som en del i förvärvsfinansieringen har nyemitterade aktier använts vilket inneburit att ca 1m nya aktier tillkommit - en utspädningseffekt om 6 %. De nya aktierna var berättigade till den extrautdelning om 0,6 SEK/aktie (beslutades på samma extrainsatta bolagsstämma 1/10 som utdelningen). Sammanlagt uppgår förvärvspriset till 125 MSEK (före eventuell tilläggsköpeskilling om 12 MSEK under 2020) motsvarande en EV/EBIT-multipel om attraktiva 4,3x. Fortsatt stort förvärvsutrymme kan skapa ytterligare multipelarbitrage. Rapporten var en besvikelse men med hänsyn till att Infrea förvärvat tre lönsamma bolag står koncernen nu betydligt stadigare inför framtiden. Infrea handlas enligt vår prognos till EV/EBIT 9,2x för 2020E samtidigt som bolaget bevisligen kan genomföra värdeskapande förvärv (se Tälje Mark och årets sammanlagda förvärvsmultipel). Vi bedömer att nuvarande koncern har goda möjligheter att nå en årsomsättning som nästan spränger miljardvallen redan nästa år. Den goda finansiella ställningen som illustreras av en hög soliditet (66 %) och en nettoskuld om 100 MSEK samtidigt som EBITDA stiger kraftigt efter förvärven gör att vi bedömer det fortsatta förvärvsutrymmet till 150 MSEK på sikt. Läs analysen här: https://tradevenue.se/TradeVenue/infrea-analys Kort om Infrea Ordförande: Urban Sturk VD: Tony Andersson CFO: Lars Solin Lista: First North ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
  • Utdrag Veckobrev v47 "Vatten & Avlopp drar ned i Infrea. Q3-rapporten från Infrea (bevakat av TradeVenue) var under vår prognos och en besvikelse. Organiskt minskade försäljningen med 8% och rörelseresultat nästan halverades till 3,6 MSEK (6,0). Om man ska se något positivt i rapporten är dock att problemen helt verkar vara hänförliga till affärsområdet Vatten & Avlopp – ett område som i och med Infreas senaste förvärv – kommer att bli relativt litet. Omsättningen inom detta område minskade i kvartalet med hela 17% och visade en rörelseförlust vilket förklarar hela avvikelsen till vår prognos. Inom det andra prioriterade området Mark & Anläggning verkar emellertid allting utvecklas enligt plan och i och med höstens tre förvärv (alla tillträddes 1/10) och tillförs nu en historisk omsättning på 350 MSEK och ett uppskattat resultat på 30 MSEK. Infrea blir i och med dessa köp en relativt stor spelare inom Mark & Anläggning med en årsomsättning inom detta område om ca 750 MSEK. Skulle företagsledningen lyckas vända utvecklingen i Vatten & Avlopp till ett mindre plus nästa år och nuvarande och förvärvade rörelser inom Mark & Anläggning genererar på samma nivå i år som tidigare kommer Infreas resultat att radikalt förbättras år 2020. Vår prognos ger då ett rörelseresultat om ca 55 MSEK, vilket i sin tur ger en EV/EBIT om 9,5x. För ett företag med ett fortsatt förvärvsutrymme om uppskattningsvis 150 MSEK framstår det som fortsatt klart intressant trots kvartalets besvikelse." Läs veckobrevet här: https://tradevenue.se/TradeVenue/tradevenue-veckobrev-v47-19
  • TradeUpdate Infrea: "Nära att spränga miljardvallen efter flera förvärv" - Stora förvärv - Nära att spränga miljardvallen - Multipelarbitrage TradeUpdate Stora förvärv. I början av det fjärde kvartalet tillträdde Infrea tre mark- och anläggningsbolag (Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB.) med en sammanlagd omsättning om ca 350 MSEK och 30 MSEK i rörelseresultat proforma. Infrea förvärvar 100 % av aktierna i alla de tre bolagen och betalar sammanlagt 125 MSEK (före eventuell tilläggsköpeskilling om ca 12 MSEK) varav ca 24 MSEK utgörs av nyemitterade aktier. Den sammanlagda förvärvsmultipeln (EV/EBIT) blir således 4,3x före eventuella tillägg. Till följd av denna stora förändring uppdaterar vi vår vinstprognos. Nära att spränga miljardvallen. Förvärven innebär att Infrea nu har verksamhet inom Mark & Anläggning från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna med en sammanlagd omsättning om ca 730 MSEK och ett rörelseresultat på nästan 60 MSEK i vår prognos för 2020E (tidigare 521 MSEK respektive 40 MSEK). För koncernen i sin helhet väntar vi oss nästa år en omsättning som nästan spränger miljardvallen (973 MSEK) och ett rörelseresultat om totalt 52 MSEK (efter koncerngemensamma kostnader och minoritetsandelar). I vår analys från den 19 augusti skrev vi att försäljningen av BST lämnade ett hål att täcka – något Infrea nu lyckats med samtidigt som en utdelning kunde lämnas för första gången. Multipelarbitrage. Med hänsyn tagen till förvärvens kassapåverkan om 102 MSEK samt utspädningen till följd av de nyemitterade aktierna (6,0 %) uppgår koncernens EV med aktuell kurs till 350 MSEK. Detta ger en EV/EBIT multipel om 6,7x 2020E, vilket till följd av förvärven innebär en lägre värdering mot tidigare multipelprognos om 8,7x. Aktieägarvärde har således skapats genom dessa förvärv och förhoppningsvis har Infrea möjlighet att med sin finansiella styrka och kompetens vara med och utveckla bolagen. Om Infrea skulle handlas till samma EV/EBIT-multipel som före förvärven skulle kursen vara 30,5 SEK, dvs 27 % över dagens nivå. Analytiker: Victor Hansen | victor@tradevenue.se Publicerad: 2019-10-04 kl. 13:06 Läs analysen här: https://tradevenue.se/TradeUpdates/tradeupdate-infrea-n%C3%A4ra-att-spr%C3%A4nga-miljardvallen-efter-flera-f%C3%B6rv%C3%A4rv ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Orderdjup

Öppen
Antal
Köp
1 242
Sälj
Antal
1 685

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
37--
80--
39--
167--
282--
Volymvägt snittpris (VWAP)
24,00
VWAP
24,00
Omsättning (SEK)
70 937

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Mest köpt

Mest köpt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym4 6414 64100

Mest sålt

Mest sålt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym4 6414 64100

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Nyckeldata

  • P/E
    -
  • P/E*
    -
  • P/B
    -
  • P/S
    -
  • Utdelning/aktie
    -
  • EPS
    -
  • Direktavkastning
    -
  • EPS tillväxt*
    -
  • PEG
    -
*Baserat på estimat

Finansiell översikt

Morningstar faktablad
Ingen data hittades.

Bolagsöversikt

Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
  • Företagsnamn
    -
  • VD
    -
  • E-post
    -
  • Hemsida
    -
  • Säte
    -
  • Antal aktier
    -
  • Börsvärde
    -

Om värdepapperet

  • Namn
    Infrea AB
  • ISIN
    SE0010600106
  • Sektor
    -
  • Bransch
    -
  • Kortnamn
    INFREA
  • Introduktionsdatum
    -
  • Antal ägare hos Nordnet
    -
  • Belåningsgrad
    20%
  • Säkerhetskrav
    180%
  • Blankningsbar
    Nej