Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad innebär det att vara en Person i politisk utsatt ställning (PEP)?

I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt kundkännedomsformulär.

Person i politiskt utsatt ställning:

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med PEP avses personer som innehar funktioner såsom:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. ledamöter i styrelsen för politiska partier,
4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten,
7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, och
8. person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning):
Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Känd medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning):
Med känd medarbetare avses fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t ex genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Upphörande av person i politiskt utsatt ställning:
En person upphör att vara i politiskt utsatt ställning tidigast 18 månader efter det att det relevanta uppdraget har upphört. Denna tidsperiod avser även familjemedlemmar och nära medarbetare.

Om relation till PEP genom giftermål, registrerad partner, sambo/barn avslutats anses en person inte längre vara nära familjemedlem vid tidpunkten för relationens upphörande. Detsamma gäller om relation till PEP via barns sambo/make/maka/registrerad partner avslutats.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm