Detta är ett erbjudande från Cimco Marine (publ)

Upp

Cimco Marine börsnoteras på Nasdaq First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Cimco Marine inför bolagets notering på Nasdaq First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om Cimco Marine

Den marina marknaden för utombordare har länge dominerats av
bensinmotorer. Bolagets uppfattning är att det tidigare inte funnits
en dieselutombordare i de högre effektnivåerna som kunnat konkurrera
med bensinutombordarna. Utmaningen har varit att ta fram en tillräckligt stark konstruktion för att hantera kraftöverföringen mellan dieselmotorn och propellern. Marknaden efterfrågar diesel som drivmedel då det innebär:

 • Längre livslängd och en lägre livscykelkostnad;
 • Lägre utsläpp;
 • Ökad räckvidd p.g.a låg bränsleförbrukning; och
 • Låg explosionsrisk.

Cimco Marine AB (publ) har efter flera års utveckling, tagit fram OXE Diesel, en dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Diesel har ett patenterat remdrivet framdrivningssystem som möjliggör att en hydraulisk flerfriktions växellåda kan monteras, vilket innebär att motorn klarar betydligt högre belastning än en traditionell utombordare. Cimcos OXE diesel har en horisontellt monterad motor till skillnad mot traditionella utombordare som har vertikal motorinstallation. För vertikala installationer behöver en motor utvecklas från grunden och specialanpassas, medan en horisontell montering möjliggör användning av standardiserade motorer från fordonsindustrin.

Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel (hädanefter ”Natodirektivet”), som stipulerar att all Natoutrustning, pga explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden. I militära sammanhang används, till skillnad från diesel, bensin i låg utsträckning vilket innebär att kostnaderna för att tillhandahålla bensin blir höga. Ett stort antal båtar omfattas av Natodirektivet och endast US Coast Guards småbåtsflotta består av fler än 1 600 utombordsmotorer med mellan 150 - 350 hästkrafter. NATO har påbörjat en övergång mot direktivet genom att inleda diskussioner med Cimco avseende Bolagets dieselutombordare. De har erkänt OXE Diesel som det enda tillgängliga alternativet och Cimco har utsett ett stort antal distributörer över hela världen för att möjliggöra framtida leverans. Vidare ger den nordamerikanska marknaden en global dominoeffekt där ett statligt kontrakt i USA innebär att även andra NATOmedlemmar samt samarbetspartners till NATO implementerar likvärdiga tekniska lösningar. Även andra regioner utanför NATO-samarbetet följer samma principer med syftet att matcha kapaciteter.

Bolagets lösning har lett till stor efterfrågan på deras motorer. Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad, som i utbyte åtar sig en minimivolym. Hittills har Cimco ingått avtal med 17 distributörer som i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Ett typiskt distributörsavtal omfattar ett minimiåtagande och en försäljningsprognos för en treårsperiod. Under förutsättningen att distributörerna möter sina minimiåtaganden, räknas dessa därefter upp med 10 procent årligen. För räkenskapsåret 2017 uppgår distributörernas minimiåtaganden till 1 141 enheter. Bolaget bedömer dock inte att de kommer producera hela årets minimiåtaganden.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

14,50 kronor/aktie

Bolagsvärdering - pre money

250 miljoner kronor

Anmälningsperiod

9 juni 2017 - 22 juni 2017

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

21 juni

Pengar ska finnas på depån

21 juni kl. 23:59

Minsta teckning

400 aktier, motsvarande 5 800 kronor, därefter i jämna poster om 100 aktier.

Besked om ev. tilldelning

27 juni

Förväntad första handelsdag

4 juli

Lista

Nasdaq First North

Kortnamn för aktien

CIMCO

Bolagets hemsida

http://www.oxe-diesel.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av emissionslikvid och finansiella mål

Användning av emissionslikvid

För att kunna möta den stora efterfrågan står Cimco nu inför ett kapitalbehov. Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden. Det förestående Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och består av nyemitterade aktier i Cimco. Vid fullteckning tillförs Bolaget [xx] MSEK före avdrag för emissionskostnader om [xx] MSEK. Erbjudandet syftar i första hand till att säkerställa resurser för att rampa upp produktionen av Cimcos OXE Diesel för att möta de åtaganden som gjorts av distributörer. Nedan redogörs emissionslikvidens användande i prioriterad ordning.

 • 60% allokeras till upprampning av produktionen;
 • 20% för marknadsbearbetning;
 • 15% för att tillgodose Bolagets övriga behov av rörelsekapital;
 • 5% för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter.

Finansiella mål

Bolagets finansiella målsättning är att:

 • under 2017 nå en försäljning om minst 500 motorer samt en
  omsättning överstigande 150 MSEK. Därutöver räknar Bolaget
  med att uppvisa ett positivt kassaflöde under det fjärde
  kvartalet 2017;
 • under 2018 nå en försäljning om minst 2 000 motorer samt en omsättning överstigande 600 MSEK;
 • senast 2021, nå en tio procentig andel av den kommersiella småbåtsmarknaden (mellan 100 - 400 hk). Denna siffra beräknar Bolaget uppgå till cirka 7 700 enheter; och
 • långsiktigt, nå en EBITDA-marginal som överstiger 20 procent.

Om marknaden

Historik och marknadsplan 1995-2012

Risker

Cimco Marines verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Cimco Marine bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på bolagets hemsida.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.