Hoppa till huvudinnehållet

Optioner.

Möjlig avkastning i både upp- och nedgång.

Optioner ger dig möjlighet att tjäna pengar oavsett om börsen stiger, faller eller står stilla. Du kan både öka och minska risken, allt beror på vilken strategi du väljer och hur du tror att marknaden ska röra sig.

Hos Nordnet kan du köpa (inneha) och sälja (utfärda) index- och aktieoptioner. Du kan också köpa och sälja terminer. Optionshandel är möjligt inom aktie- och fonddepå samt investeringssparkonto.

När börsen stiger, faller eller står stilla.

  • Säkra din framtida köp- eller säljkurs.
  • Skydda din portfölj.
  • Få avkastning i stillastående marknad genom att utfärda.

 

Risker att tänka på: Du behöver ha rätt i marknadsriktning och tid då optioner förfaller.
Stor förlustrisk vid utfärdande av optioner om marknaden rör sig kraftigt.
Förstå hävstångseffekten i optioner.

Så här kommer du igång.

Idag går det handla optioner inom investeringssparkonto, ISK, vilket underlättar mycket. För att komma igång med att handla optioner på ISK behöver du göra följande:

  1. Öppna ett ISK och en aktie- och fonddepå. Har du dessa sedan tidigare fungerar de givetvis. Då man inte får inneha korta positioner på ISK kommer du att behöva ha en aktie- och fonddepå med ramavtal för värdepapperslån om/när det blir leverans av underliggande och det inte finns täckning på ditt ISK.
  2. Ansök om kreditkonto, derivatavtal och fullmakt derivat för ISK. Klicka här.
  3. Ansök om kredit- och ramavtal för värdepapperslån för din aktie- och fonddepå för att kunna inneha korta positioner. Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  4. Du behöver även genomföra kunskapstest för standardiserade optioner, terminer och belåning. Klicka här.
  5. Klart! Du behöver bara sätta upp detta första gången du handlar med optioner
    och terminer på ditt ISK.

Vanliga frågor och svar.

Vad är en option?
En option är ett avtal mellan två parter som ger köparen (innehavaren) rättigheten, men inte skyldigheten, att under en bestämd tidsperiod eller tidpunkt, köpa eller sälja den underliggande tillgången, t.ex aktier. För denna rättighet betalar köparen en optionspremie till säljaren (utfärdaren). En option kan således vara antingen en köp- eller säljoption och utfärdaren av optionen är skyldig att fullfölja avtalet om innehavaren begär det.

Att köpa en säljoption
Köper man en säljoption har man rätt att sälja en aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Om man köper en säljoption köper man till viss del också en försäkring. Detta kan vara ett alternativ om man tror att aktiens värde kommer att falla. Optionens värde ökar då i takt med att aktiepriset faller. Säljoptioner används också ofta i spekulationssyfte.

Att utfärda en säljoption
Utfärdar man en säljoption har man skyldigheten att köpa en viss aktie till ett förutbestämt pris. Strategin är riskfylld men kan användas för att få avkastning när aktiemarknaden står stilla.

Att köpa en köpoption
Köper man en köpoption har man rätt att köpa en aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Detta kan vara intressant om man förväntar sig att aktiekursen ska stiga och man vill ta del av uppgången. Risken är att uppgången uteblir, men man kan aldrig förlora mer än insatsen, det vill säga optionspremien.

Att utfärda en köpoption
Utfärdar man en köpoption har man skyldigheten att sälja en aktie till ett visst förutbestämt pris under en bestämd tid. Om du tror på en stillastående marknad kan detta vara en intressant strategi där du kan få en intäkt på dina aktier även i perioder när kursen inte utvecklas.

Genom olika kombinationer av köp- och säljoptioner kan ett flertal olika typer av optionsstrategier skapas. Några exempel på optionsstrategier är:

Covered call
Innebär att du ställer ut köpoptioner på aktier du äger. Då kan du tjäna pengar även om aktiekursen står stilla. Eftersom köpoptionen innebär att du måste sälja till ett förbestämt pris kan du också missa en större uppgång.

Strut
Här köper man både en köp- och säljoption med samma underliggande lösenpris. På så vis kan man tjäna pengar om aktiepriset ökar eller minskar. Man har alltså garderat sig åt båda hållen. Den som etablerat en köpt strut önskar stora rörelser, oavsett riktning.

Vagga
Här köper eller säljer man optioner med olika lösenpris. Premien är här ofta mycket lägre än vid en strut eftersom det är mindre sannolikt att aktien når priset eftersom de ligger längre ifrån, de är out-of-the-money. Syftet är att få en stor hävstång vid en kraftig kursrörelse.

Kontraktsstorlek
Ett kontrakt motsvarar 100 underliggande aktier. Detta innebär att priset för en handelspost (1 option) med premie på 15 kr är 100*15 = 1 500 kr.
Det underliggande värdet för OMX-optioner och terminer är OMX-index med en multipel om 100 kr. Om OMXS30 indexet vid handelstillfället står i 1 500 punkter så är ett optionskontrakt värt 150 000 kr i underliggande värde.
Det stora underliggande värdet i förhållande till optionens premie (pris) är en del av förklaringen till den hävstångseffekt/risk som handel med optioner ger upphov till.

Prisintervall
Beroende på premiens storlek i ett instrument, kan kursen på en order läggas med olika antal decimaler. Tabellerna nedan visar minsta decimal (ticksize) som kan anges vid orderläggning inom respektive intervall.

OPTIONER
0,01 - 0,10 = 1 öre
0,15-3,95 = 5 öre
4,00 - = 25 öre

TERMINER
0,01 - 0,10 = 1 öre
0,15 - 3,95 = 5 öre
4,00 - 49,99 = 10 öre
50,00 - = 25 öre

Så här går lösen av optioner till
På slutdagen sker lösen av optionen om den är ”in the money”. Är den ”out of the money” är optionen värdelös på slutdagen. En aktieoption går till automatlösen på slutdagen om den är mer än 1% "in-the-money", räknat på slutkursen för aktieoptioner respektive snittkursen under stängningsdagen för OMX-optioner.

Om du har positioner i optionskontrakt på lösendagen och du inte har täckning för att ta leverans/leveransbara instrument på din depå ska du meddela Nordnets mäklare vad du önskar göra med din position senast 4 timmar innan marknadens stängning. Om du inte kontaktar Nordnet innan nämnda tidpunkt kan Nordnet komma att stänga din position eller din depå blir överbelånad.

Orderläggning
Orderstorleken är maximerad till 500 kontrakt för order via internet. Vi hjälper gärna till med att manuellt förmedla optionsaffärer större än 500 kontrakt och kombinationsaffärer utan extra kostnad.

Modifiering av långtidsorder som sker när marknaden är stängd genomförs först när marknaden öppnat, vilket sker klockan 09.00 på Nasdaq OMX Stockholm. Detta innebär att det finns en risk att avslut sker innan en modifiering hunnit genomföras.

Utfärdar man en köpoption har man skyldigheten att sälja en aktie till ett visst förutbestämt pris under en bestämd tid. Om du tror på en stillastående marknad kan detta vara en intressant strategi där du kan få en intäkt på dina aktier även i perioder när kursen inte utvecklas.

Felaktiga avslut
Om du av misstag råkar göra ett avslut i optioner till en orimlig kurs, kan Nordnets mäklare hjälpa dig om du omgående kontaktar oss. Avslut som är gjorda till felaktigt pris kan reklamerats till Stockholmsbörsen inom 10 minuter. Efter 10 minuter, dock senast 30 minuter efter stängning samma dag, finns det möjlighet att få ett felaktigt avslut korrigerat till en "rimlig" avslutskurs.

Optionens slutdag
Slutdagen för svenska aktie- och indexderivat (optioner och terminer) är tredje fredagen för respektive slutmånad. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen närmast föregående bankdag.

En option namnges med underliggande tillgång lösenpris och vilken månad optionen förfaller. En option kan exempelvis betecknas som ERICB8L100.
ERICB anger att det är en option med ERIC B som underliggande aktie. 8 anger att det är år 2018 som är slutåret och L att det är en köpoption med lösenmånad i december. 100 är lösenpriset. L indikerar således både vilken typ av option det är samt lösenmånad.

Du ser månadsbeteckningarna nedan. OMX-terminer har samma beteckning som köpoptioner, exempelvis står OMXS308L för en OMXS30-termin med slutmånad i december 2018.

Beteckningar.

Slutmånad

Köpoption

Säljoption

Januari

A

M

Februari

B

N

Mars

C

O

April

D

P

Maj

E

Q

Juni

F

R

Juli

G

S

Augusti

H

T

September

I

U

Oktober

J

V

November

K

W

December

L

X


För att köpa optioner krävs att du har tillräckliga tillgångar eller belåningsutrymme på din depå. Nordnet sköter detta för din räkning. För att utfärda optioner i Nordnets handelssystem krävs medel eller belåningsutrymme som täcker säkerhetskraven från Stockholmsbörsen. Det är dock ditt ansvar att tillräckliga medel eller belåningsutrymme finns på din depå vid var tid.

När du utfärdar köpoptioner mot dina innehavda aktier kommer ditt säkerhetskrav reduceras och i vissa scenarion helt utebli. Läs mer under avsnittet Optionsstrategier ovan.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.