Hoppa till huvudinnehållet

Så fungerar handel med optioner

Vad är optioner?

Optioner är finansiella instrument som ger innehavaren en rättighet kopplad till en specifik aktie. Det finns två huvudtyper av optioner: köpoptioner och säljoptioner. Med en köpoption har du rätten att köpa den underliggande aktien till ett förutbestämt pris under en bestämd tidsperiod. En säljoption ger istället innehavaren rätten att sälja den underliggande aktien till samma förutbestämda pris och tidsperiod.

Det förutbestämda priset, känt som lösenpris, kan variera och det finns ett brett utbud att välja mellan. Löptiden för optionen, vilket är den bestämda tidsperioden under vilken optionen kan utnyttjas, kan också variera från så lite som en vecka till flera år.

Optioner fungerar som avtal mellan två parter för en framtida affär. Priset för affären fastställs vid ingåendet av avtalet, men själva utbytet av aktier sker vid en senare tidpunkt. Detta liknar terminer, dock med den viktiga skillnaden att optioner har en premie. Köparen av optionen betalar en premie för rätten att eventuellt utnyttja optionens villkor.

I varje optionstransaktion finns det en motpart, vanligtvis kallad utfärdare eller säljare av optionen. Utfärdaren tar emot premien från köparen och åtar sig samtidigt skyldigheten att genomföra affären om köparen väljer att utnyttja optionen.

Optioner bild 1

Hur fungerar optioner?

I optionshandeln finns det fyra grundläggande positioner. Exemplet ovan illustrerar vad man kallar för Köpoptioner (Call), där köparen av optionen har rättigheten att köpa den underliggande tillgången i framtiden. Utfärdaren eller säljaren av optionen har åtagit sig skyldigheten att sälja den underliggande tillgången till köparen om denne önskar det, och som kompensation erhåller säljaren en premie.

De två andra positionerna gäller Säljoptioner (Put). Köparen av en säljoption betalar en premie och får därmed rätten att sälja den underliggande tillgången till det förutbestämda priset. Utfärdaren eller säljaren har därmed åtagit sig skyldigheten att köpa tillgången om köparen väljer att utöva optionen.

Frame 14897Vad kostar en option? Det är premien!

Premien representerar priset för en option och den betalar du när du köper en option eller erhåller om du utfärdar en. Premien utgör alltså kostnaden för att handla med optionen och den består av två huvuddelar: tidsvärde och realvärde.

Realvärdet är skillnaden mellan det avtalade framtida priset, kallat lösenpriset, och det aktuella marknadspriset för den underliggande tillgången. Till exempel, om köpoptionen ger rätt att köpa tillgången för 100 kr och marknadspriset är 110 kr, kommer optionen teoretiskt sett att ha ett realvärde på minst 10 kr.

Optioner har en bestämd tidsram för att utnyttja affären, vanligtvis upp till 6 månader. Om det är mycket tid kvar till utgången kommer tidsvärdet att vara högre, vilket påverkar premien.

Tidsvärdet är noll på utgångsdagen och påverkas också av volatilitet på marknaden. Högre volatilitet leder vanligtvis till högre premie och vice versa.

En lägre premie betyder inte nödvändigtvis att optionen är billigare. Det är viktigt att ta hänsyn till dina förväntningar på marknaden när du fattar beslut om optionshandel, eftersom optioner ger möjlighet att planera för framtida affärer.

Terminologi

  • ITM – In-the-money: När en option har ett "realt" värde anses den vara "In-the-money". Till exempel, om en köpoption har ett lösenpris på 90 kr och aktiekursen är 100 kr, är optionen 10 kr "In-the-money".

  • ATM – At-the-money: Begreppet "At-the-money" används när lösenpriset är i linje med aktiekursen. Om aktiekursen är 100 kr och optionens lösenpris är 100 kr, säger vi att optionen är "At-the-money".

  • OTM – Out-of-the-money: Om en option är "Out-of-the-money" har den inget "realt" värde. Till exempel, om aktiekursen är 100 kr och en köpoption har ett lösenpris på 110 kr, betraktas optionen som "Out-of-the-money". Det finns ingen anledning att utöva köpoptionen till ett högre pris än det aktuella marknadspriset (varför köpa aktier för 110 kr när de kostar 100 kr på börsen).

Premien är priset​

Realvärde är skillnaden mellan lösenkurs och priset på börsen.

Lösenkurs
Köpoption
Realvärde
90 kr
In-the-money
10 kr
100 kr
At-the-money
0 kr
110 kr
Out-of-the-money
0 kr

Tidsvärde – längre tid kvar till slutdagen = högre tidsvärde.
Tidsvärde alltid noll på slutdagen.

Högre volatilitet = högre premie.När kan jag använda optioner?

Optioner är väldigt flexibla och passar att användas för en mängd ändamål. Dessutom kan du kombinera dessa fyra grundpositioner för att skapa ytterligare avkastningsmöjligheter. För att göra det någorlunda överskådligt så har vi sammanställt de vanligaste användningsområdena.


Optionsstrategier

Genom olika kombinationer av köp- och säljoptioner kan ett flertal olika typer av optionsstrategier skapas. Några exempel på optionsstrategier är:

Covered call
Innebär att du ställer ut köpoptioner på aktier du äger. Då kan du tjäna pengar även om aktiekursen står stilla. Eftersom köpoptionen innebär att du måste sälja till ett förutbestämd pris kan du också missa en större uppgång.

Strut
Här köper man både en köp- och säljoption med samma underliggande lösenpris. På så vis kan man tjäna pengar om aktiepriset ökar eller minskar. Man har alltså garderat sig åt båda hållen. Den som etablerat en köpt strut önskar stora rörelser, oavsett riktning.

Vagga
Här köper eller säljer man optioner med olika lösenpris. Premien är här ofta mycket lägre än vid en strut eftersom det är mindre sannolikt att aktien når priset eftersom de ligger längre ifrån, de är out-of-the-money. Syftet är att få en stor hävstång vid en kraftig kursrörelse.

Så rör sig priset på optioner

Om detta sker:
Värdet på en köpoption (call)
Värdet på en säljoption (put)
Underliggande aktie stiger
Ökar
Minskar
Underliggande aktie sjunker
Minskar
Ökar
Volatiliteten stiger
Ökar
Ökar
Volatiliteten minskar
Minskar
Minskar
Tiden går
Minskar
Minskar
Räntan stiger
Ökar
Minskar

Ovan gäller när du köper en köpoption eller säljoption, om du utfärdar blir det motsatta förhållandet.

De två första företeelserna i tabellen ovan är ganska självklara, men när det gäller att handla med optioner är det viktigt att förstå att flera faktorer kan påverka priset på en option. Till exempel spelar volatilitet en stor roll. Om marknaden blir orolig med stora prissvängningar och förväntad hög volatilitet i den underliggande aktien, tenderar optionernas värde att öka. Detta kan leda till betydande förändringar i optionspriset. Om du äger optioner och marknaden blir rörig, kan det bli en lönsam affär även om den underliggande aktien inte rör sig så mycket.

Den som köper en option när volatiliteten är hög bör vara medveten om att om oron minskar kan optionen sjunka i värde, även om den underliggande aktien förblir på samma nivå som vid ingång av positionen, eller till och med ökar något. Därför kan det hända att om du köper en köpoption inför en rapport och aktien förblir oförändrad, eller till och med stiger lite efter rapporten, så kan optionen sjunka i värde.

Tid är pengar

Tidsaspekten är avgörande vid handel med optioner, eftersom optioner har en begränsad livstid. Därför uppstår fenomenet som kallas "tidsvärdeserosion", vilket innebär att värdet av en option minskar med tiden. Till exempel, om en option har 30 dagar kvar till förfall, minskar värdet (allt annat lika) med 1/30 idag, 1/29 imorgon, 1/28 i övermorgon, och så vidare. Om optionen har flera års löptid är tidsvärdet försumbart, men om det bara återstår en vecka försvinner en betydande del av värdet varje dag.

Det är viktigt att betona att det här gäller tidsvärdet. En option som är starkt "in-the-money" och har nästan enbart realvärde behåller naturligtvis sitt reala värde och förlorar mycket lite tidsvärde, eftersom tidsvärdet är minimalt i en sådan option.

Så läser du optionsbeteckningar

En option namnges med underliggande tillgång lösenpris och vilken månad optionen förfaller. En option kan exempelvis betecknas som ERICB8L100.
ERICB anger att det är en option med ERIC B som underliggande aktie. 8 anger att det är år 2018 som är slutåret och L att det är en köpoption med lösenmånad i december. 100 är lösenpriset. L indikerar således både vilken typ av option det är samt lösenmånad.

Du ser månadsbeteckningarna nedan. OMX-terminer har samma beteckning som köpoptioner, exempelvis står OMXS308L för en OMXS30-termin med slutmånad i december 2018.

Slutmånad
Köpoption
Säljoption
Januari
A
M
Februari
B
N
Mars
C
O
April
D
P
Maj
E
Q
Juni
F
R
Juli
G
S
Augusti
H
T
September
I
U
Oktober
J
V
November
K
W
December
L
X

Vad är syntetiska optioner?

Syntetiska optioner används vanligtvis som incitamentsprogram i företag för vissa nyckelpersoner, särskilt i mindre och nystartade företag, för att motivera och belöna personalen baserat på bolagets prestationer. Funktionen liknar vanliga optioner, där ju mer "In-the-money" optionen är, desto mer tjänar den anställda/innehavaren av den syntetiska optionen.

Det är viktigt att notera att dessa inte är värdepapper som handlas på en noterad marknadsplats. Istället är de villkorade till enskilda personer i företaget som en del av deras incitamentsprogram.

Tänk på att.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Kom igång med tradingKom igång med trading
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm