Hoppa till huvudinnehållet

Hur fungerar terminer?

Vad är terminer?

Ett terminskontrakt är som ett avtal där två personer eller företag kommer överens om att köpa eller sälja något i framtiden till ett pris som fastställs direkt. Skillnaden mellan det initialt överenskomna priset och det faktiska marknadspriset på det underliggande instrumentet vid slutdagen avgör sedan om affären resulterar i en vinst eller förlust för de olika parterna.

Frame 2610185

Hur fungerar terminer?

Terminsavtal är som ett löfte mellan två parter om att köpa eller sälja något i framtiden till ett pris som man bestämmer redan nu. När du handlar med den svenska indexterminen, dvs. OMXS30, finns Nasdaq som en mellanhand, även kallat clearingsmotpart, som ser till att avtalet genomförs. När du handlar med terminer vet du inte vem den andra parten är eftersom dessa avtal kan byta ägare, precis som aktier kan.

Terminer används för att "låsa fast" priser på saker man vill köpa eller sälja senare. Till exempel, om ett företag vet att de behöver köpa en viss mängd råvara i framtiden, kan de använda ett terminsavtal för att bestämma priset redan nu. Detta säkrar även upp en framtida försäljning för den säljande parten. Det ger både köparen och säljaren en säkerhet för vad som kommer att hända senare.

Du som investerare kan också använda terminer för att planera framtida affärer, eller för att spekulera i om priset på något kommer att gå upp eller ner.

Exempelvis kan Gunnars Raffinaderi AB köpa oljeterminer av Fredrikas Olja AB för $70 per fat, denna termin kan exempelvis ha en slutdag om tre månader. Då har både speditionsbolaget säkerställt ett pris och leverans, och oljeleverantören säkrat en framtida försäljning.

Innebär terminer en hävstång?

Terminer har något som kallas för hävstång, även kallat multiplikator, vilket betyder att varje kontrakt innehåller en stor mängd av det man handlar med, till exempel 100 st av det underliggande. Det minsta du kan handla är ett(1) kontrakt.

Ordlista

Future
Daglig avräkning på mellanskillnaden mot gårdagens kurs.

Forward
Betalning endast på slutdagen

Ett kontrakt
100 underliggande

Säkerhetskrav
Det du behöver ha på det konto du vill handla med, i OMX-terminen är kravet 10%, det innebär att om OMX handlas i 2 500, behöver du då ha 25 000 kr i säkerhet.

Frame 2610186

Vad är Forward och Future?

Det finns två typer av terminskontrakt: Forwards och Futures.

Ett Future-kontrakt innebär att en daglig avräkning sker baserat på prisförändringen från föregående dag. Detta innebär att om värdet på det underliggande tillgången stiger under dagen, kommer vinsten att krediteras till ditt konto vid dagens slut. Omvänt, om värdet sjunker, dras den motsvarande förlusten från ditt saldo.

Ett Forward-kontrakt innebär istället att all betalning och leverans av den underliggande tillgången sker vid kontraktets slutdag. Dessa kontrakt används ofta när man handlar med aktier, medan Futures oftast används för index.

Forward-kontrakt kan anpassas efter specifika villkor mellan två parter, vilket kan göra dem svårare att handla på en andrahandsmarknad jämfört med Futures. Futures-kontrakt är däremot standardiserade för att underlätta handel på börsen.

Hur handlas teminer?

Om du har en positiv marknadstro, det vill säga att du tror att den underliggande tillgången kommer att stiga, så vill du köpa terminskontrakt. Tror du istället på en negativ prisutveckling så kan du sälja kontrakt. Det fungerar på så sätt att du kommer att ha ett negativt antal terminer på ditt konto, dessa kommer att öka i värde om underliggande instrument faller i pris.

För att avsluta din position finns det två vägar att gå:

Den första är att stänga din position genom att göra motsatsen till vad du gjorde från början. Det vill säga, om du köpte en(1) termin, säljer du en för att "nolla" din position. Om du sålde en termin, köper du en tillbaka för att återigen ha noll terminer i din portfölj.

Det andra alternativet är att behålla terminskontraktet fram till slutdagen och att kontraktet där med går till lösen. Vid lösen så fullföljs kontraktet enligt dess villkor, vilket ofta innebär leverans och betalning för den underliggande tillgången.

Så läser du terminsbeteckningar

Exempelvis OMX-terminer har en månadsbeteckning, exempelvis står OMXS304L för en OMXS30-termin med slutmånad i december 2024.

Slutmånad
Januari
A
Februari
B
Mars
C
April
D
Maj
E
Juni
F
Juli
G
Augusti
H
September
I
Oktober
J
November
K
December
L

Olika typer av lösen

När det gäller terminskontrakt finns det främst två olika sätt att lösa dessa på slutdagen: genom fysisk lösen eller kontantlösen, även kallat "cash settle".

Fysisk lösen innebär att den faktiska underliggande tillgången levereras till köparen av kontraktet. Detta är vanligt i terminskontrakt för råvaror som olja, guld eller jordbruksprodukter. Här förväntas den som håller i köpkontraktet vid lösen ta emot den fysiska produkten, vilket kräver logistik för mottagande och förvaring.

Kontantlösen å andra sidan innebär att inga fysiska varor utbyts. Istället justeras kontosaldo baserat på värdet av den underliggande tillgången vid kontraktets lösen. Denna metod är typisk för finansiella instrument som index-terminer. Till exempel, om du har en termin på OMXS30-indexet och värdet på indexet har stigit, kommer skillnaden att betalas in kontant på ditt konto. Om det har sjunkit, dras motsvarande belopp från ditt konto.

Exempel på terminer med både kontant- och fysisk lösen:

  • Guldterminer kan antingen lösas fysiskt med leverans av guld eller genom kontantlösen beroende på vilken börs och vilket kontrakt som avses.

  • Oljeterminer, WTI (West Texas Intermediate) löses vanligtvis fysiskt med leverans av olja, Brent-terminen å andra sidan ger en möjlighet för så kallad cash settle.

Tänk på att.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Kom igång med tradingKom igång med trading
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm