Hoppa till huvudinnehållet

Vad är företagscertifikat?

Företagscertifikat faller inom vad som brukar benämnas som penningmarknadsinstrument, d.v.s. kortfristiga räntebärande värdepapper med löptid kortare än ett år. Enkelt förklarat är företagscertifikat, precis som i fallet med obligationer, ett lån.  När du köper ett företagscertifikat kan man säga att du lånar ut pengar till det företag som gett ut certifikatet. En viktig skillnad mot företagsobligationer är att företagscertifikat ges ut med en mycket kortare löptid, vanligtvis kortare än 1 år. Det innebär dels att företagscertifikat normalt sett är förenade med en lägre ränterisk, dels att de har en lägre potentiell avkastning.

Företagscertifikat ger inte några ränteutbetalningar, utan ges normalt sett i stället ut till underkurs, d.v.s. ett pris som är lägre än företagscertifikatets nominella belopp. Vid löptidens slut återbetalas 100 procent av företagscertifikatets nominella belopp, förutsatt inga kredithändelser inträffar för utgivaren. Mellanskillnaden utgör avkastningen på investeringen.

Priset för företagscertifikat uttrycks som årsränta (yield) och handlas, liksom företagsobligationer vanligtvis i poster från 1 miljon kronor.

Vad är yield?

Yield anger årsräntan som ett företagscertifikat ger och motsvara avkastningen om du håller ett certifikat i ett år till förfall. Avkastningen på din investering beräknas enligt följande:

Nominellt värde – likvidbelopp, där likvidbelopp är det du faktiskt betalar vid köptillfället. Likvidbeloppet beräknas enligt följande formell:

Likvidbelopp = nominellt värde/ (1 + (yield/100) x (dagar till förfall/360)).

Exempelvis; anta att nominellt belopp är 1 000 000 SEK, yield är 4,7% och antal dagar till för fall är 30 dagar. Priset du betalar vid köptillfället är då:

1 000 000/ (1+(4,7/100) x (30/360)) =1 000 000 / (1 + (0,047 x 0,08)) = 996 254 kr

Vid löptidens slut erhåller du 1 000 000 kr, förutsatt att inga kredithändelser inträffar för emittenten. Din avkastning blir då:

1 000 000 – 996 254 = 3746 kr

Tänk på detta innan du handlar med företagscertifikat.

Om företaget som du har lånat ut till får betalningsproblem finns det en risk att du förlorar hela eller delar av ditt investerade belopp.Det finns två risker som är extra viktiga att känna till innan du investerar i företagscertifikat; ränterisk och kreditrisk.Ränterisken uppstår till följd av förändringar av marknadsräntan.

Enkelt förklarat så minskar värdet på företagscertifikat när marknadsräntan stiger och vice versa. Vill man sälja innan löptidens slut finns det alltså en risk att man inte får tillbaka alla pengar man lånat ut. En längre löptid innebär alltid en högre ränterisk eftersom det är svårare att förutse marknadsräntan längre fram i tiden.

Eftersom företagscertifikat har kortare löptider än ett år är ränterisken lägre i företagscertifikat jämför med obligationer som har längre löptider.Kreditrisken är kopplad till kreditvärdigheten hos utgivaren av en obligation eller ett företagscertifikat, dvs utgivarens bedömda återbetalningsförmåga. Kreditrisken är i regel högre i certifikat utgivna av företag än certifikat utgivna av kommuner.

Bra att veta om risker.

Informationen på den här sidan upplyser dig som investerare inte om alla risker kopplade till företagscertifikat. För att du ska kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut är det viktigt att ta del av prospektet för respektive företagscertifikat innan du investerar. Prospektet hittar du vanligtvis på respektive utgivares hemsida.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm