Årsskifte.

Värt att veta inför årsskiftet.

Att tänka på inför årsskiftet.

För att vi ska kunna ge bästa tänkbara service till dig som kund har vi sammanställt det du behöver veta inför årsskiftet. Här finner du information om när du senast måste göra en insättning, var du hittar ditt årsbesked och mycket mer.

Sista dagen.

Nedan har vi sammanställt senaste dagen* du kan utföra olika typer av ärenden för att vi ska hinna utföra dem innan det nya året.

Viktiga datum.

Kalender.

Datum.

Händelse.

1 december-15 december

Kontanter måste finnas tillgängliga för avkastningsskatten i IPS

2 december

Flytt av värdepapper in till/ut från Nordnet, Intern flytt av värdepapper på Nordnet

6 december

IPS flytt stänger (öppnar igen 15:e januari 2020), Avslut av bankdepåer, Flytt av fonder in till/ut från Nordnet

10 december

Avslut av kapitalförsäkringar (öppnar igen 10 januari 2020)

13 december

Öppna nytt konto (manuellt), Överlåtelse av tjänstepension/kapitalförsäkring

16 december

Manuella uttag och manuell internöverföring av likvider

30 december

Reglering av outnyttjad kredit kapitalförsäkring

31 december

Avkastningsskatt dras från kapitalförsäkring

1-31 januari

Utflytt pension stängt**, Helåterköp av tjänstepension, privatpension och kapitalpension stängt

31 januari

Avkastningsskatt pensionsförsäkring (pp+tjp+kp)

* Observera att detta är Nordnets stopptider som gäller för att vi ska kunna utföra ärendet innan årsskiftet. Önskar du till exempel göra en insättning är du även beroende av din andra bank och deras stopptider.

** Privatpension, kapitalpension och tjänstepension.

Kontotyper.

Skatteregler för en kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringen är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du inte betalar skatt för vinster och kan inte heller dra av för försluster. Istället betalar du kvartalsvis en avkastningsskatt som baseras på värdet av dina tillgångar i början av året och samtliga insättningar i din kapitalförsäkring. 2019 är avkastningsskatten 0,453 %.

Ha kontanter på depån 31 december

Eftersom avkastningsskatt dras den 31 december från din kapitalförsäkring rekommenderar vi dig att ha kontanter på depån den dagen. Om det inte finns kontanter på din depå kommer vi att försöka att sälja värdepapper för att täcka avkastningsskatten. Se hur du gör en insättning under menyfliken Mina sidor följt av Insättningar. Du kan även flytta pengar internt från andra depåer under menyfliken Mina sidor följt av Interna överföringar.

Avkastningsskatt dras kvartalsvis

Avkastningsskatten för din kapitalförsäkring debiterar vi kvartalsvis. Sista debiteringen sker 31 december.

Om du har gjort uttag under året, har du i samband med uttag redan betalat av en del av din avkastningsskatt. Den avkastningsskatt vi drar vid årsskiftet hittar du under menyfliken Mina sidor följt av Försäkringsbesked och sedan Återstående avkastningsskatt i år. Tänk på att om du gör en insättning kommer den upplupna avkastningsskatten att öka.

Har du ytterligare funderingar? Läs våra vanliga frågor och svar om kapitalförsäkring eller kontakta vår kundservice.

Så beräknas din avkastningsskatt

Avkastningsskatten beräknas på ditt ingående värde 1 januari 2019 med tillägg för insättningar under året (insättningar andra halvåret tas bara upp till halva värdet). Detta värde multipliceras med avkastningsskatten som för 2019 är 0,453 %. Se vanliga frågor och svar för räkneexempel.

Uttag inför årsskiftet

En vanlig fråga är om man ska ta ut pengar inför årsskiftet. Med de nya skattereglerna som kom 2012 blir det skattemässigt ingen skillnad om man tar ut pengar inför årsskiftet om man ändå planerar att sätta in dem igen efter årsskiftet. Det beror på att insättningar till en kapitalförsäkring beskattas lika mycket som ingående värdet vid början av året.

Skatteregler för investeringssparkonto

Ingen schablonskatt dras vid årsskiftet utan detta sker först i samband med deklarationen. Här finner du information som kan vara bra att känna till.

På årssammandraget ser du din schablonintäkt
Ditt årssammandrag lanseras i januari under fliken Depå följt av Årsbesked. Där framgår din schablonintäkt, vilket är det belopp Nordnet rapporterat till Skatte­verket och det belopp som du betalar 30 % i skatt på i samband med deklaration.

Så räknas schablonintäkten och skatten fram

Investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, ökat med insättningar av kontanta medel och värdepapper under året divideras med fyra, eftersom det är fyra mätpunkter per år. Resultatet är ditt kapitalunderlag. Ditt kapitalunderlag multipliceras med 1,25 % (statslåneräntan 30 nov föregående år + påslag om 0,75%) och ger en schablonintäkt. Det är schablonintäkten som Nordnet rapporterar till Skatteverket. Schablonintäkten beskattas med 30 %.

Förenklat uttryckt kan man säga att ditt kapitalunderlag beskattas med 0,453 % för 2019.

Beräkning: Kapitalunderlag: (Ingående värde kvartal 1 + ingående värde kvartal 2 + ingående värde kvartal 3 + ingående värde kvartal 4 + samtliga insättningar under året) dividerat med 4.

kapitalunderlag x 1,51 % = schablonintäkten

schablonintäkten x 30 % = skatt

Räkneexempel:
Anta att ingående värde i första kvartalet är 100 000 kr. I tredje kvartalet sker en insättning på 50 000 kr. Inga uttag sker under året och det sker ingen värdeökning på innehavet.

Kapitalunderlag: (100 000 + 100 000 + 150 000 + 150 000)/4 = 125 000 kr

Schablonintäkt: 125 000 kr x 1,51 % = 1887,5 kr Skatt: 1562,5 x 30 % = 566,25 kr.

Schablonintäkt - vad är det?

Schablonintäkten är det belopp som du skattar 30% på i ditt Investeringssparkonto. Det är detta belopp som Nordnet redovisar till Skatteverket. Schablonintäkten består av ditt kapitalunderlag på ditt konto multiplicerat med statslåneräntan från den 30 nov före­gående år plus ett påslag på 0,75%. För beräkning av schablonintäkten se stycket nedan.

Din schablonintäkt kan även kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Flytta värdepapper till investerings­spar­konto

För att flytta värdepapper från en aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto måste du skicka ett uppdrag till oss via meddelandecentralen (vår interna mail). För att vi ska hinna göra överföringen innan årsskiftet behöver vi få in uppdraget innan den 2 december.

Vid flytt av värdepapper från en aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto beskattas värdepapper som om det hade sålts till marknadsvärdet vid tidpunkten för flytten. Nordnet rapporterar denna transaktion till Skatteverket och du deklarerar transaktionen på en K4 blankett i samband med deklarationen.

Möjligheter att kvitta

Schablonintäkten på ditt Investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Vill du läsa mer om kvittning på Investeringssparkontot hänvisar vi till Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatten för investeringssparkonton 2019?

För 2019 kommer skatten för investeringssparkonton bli 0,453 procent. Denna skatt kommer att betalas först i deklarationen 2020.

Skatteregler för en aktie- och fonddepå

I en aktie- och fonddepå skattar man 30 % på sin nettovinst, vilket innebär att man kan kvitta alla vinster mot förluster man gjort under året i marknadsnoterade värdepapper. Skatten för 2019 betalas in först vid deklaration i maj 2020 men inför årsskiftet kan det vara fördelaktigt att räkna ut nettovinsten/förlusten för att se om man eventuellt har fler aktier att sälja för att kunna kvitta sina vinster.

Så här fungerar fondskatten

1 januari 2012 infördes en schablonskatt på innehav av fondandelar för privatpersoner och juridiska personer. Fondskatten belastas enbart fonder på din aktie- och fonddepå, då schablonbeskattade sparformer undantas. I praktiken innebär det att du varje år ska betala en skatt motsvarande 0,12 % av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av respektive år. Din schablonintäkt (fondinnehavet i början av året multiplicerat med 0,4 %) är förtryckt på deklarationen och beskattas med 30 %. Du betalar skatten i samband med deklarationen.

Räkneexempel:

Grunden för beräkningen av den nya skatten utgörs av värdet på ditt fondinnehav vid årets ingång.

Innehav 1:a januari: 100 000 kr

Av det värdet ska 0,4 % tas upp som schablonintäkt i deklarationen.

Schablonintäkt: 100 000 kr x 0,4 % = 400 kr

På schablonintäkten är skatten 30 %.

Skatt: 400 kr x 30 % = 120 kr

I praktiken 100 000 kr x 0,12 % = 120 kr

Det innebär att för beskattningsåret 2019 kommer underlaget vara värdet den 1 januari 2019. Schablonintäkten redovisas på en kontrolluppgift och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas i maj 2020.

Undantag:

Den schablonintäkt som understiger 200 kr kommer inte att beskattas. Det innebär att majoriteten av fondsparande barn varken kommer att bli skyldiga att deklarera eller betala skatt för någon schablonintäkt.

De fondsparare vars schablonintäkt överstiger 200 kr men som inte deklarerar idag får enbart ett besked om slutgiltig skatt. Dessa fondsparare behöver således inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonintäkten.

Deklaration - kvitta vinster mot förluster

Har du vinster du kan kvitta mot eventuella förluster?

Vårt deklarationsprogram hjälper dig räkna ut om du kan kvitta dina vinster mot eventuella förluster före årsskiftet. Allt du behöver göra för att få en ifylld K4-blankett är några enkla knapptryckningar. Programmet hanterar både svenska och utländska värdepapper och kostar endast 99 kr per år per depå.

Läs mer och ladda ner Nordnet Deklaration

Räkna ut vinster och förluster själv

Alla transaktioner du har gjort hos Nordnet hittar du under fliken Depå följt av Transaktioner och notor. Där hittar du anskaffningsvärdet/GAV-kursen för dina aktier.

För mer information om hur du räknar anskaffningsvärde för specifika värdepapper som har gjort olika företaghändelser, kan du söka på aktien på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatten är Nordnet skyldiga att betala in till Skatteverket och vi debiterar den automatiskt från alla försäkringsdepåer.

Privatpension, kapitalpension och tjänstepension

Debitering av avgift för avkastningsskatt för privatpension, kapitalpension och tjänstepension har redan skett för 2019 vilket skedde i januari 2019.

Avkastningskatten för 2020 dras 31 januari 2020. För att förhindra att Nordnet säljer av från ditt innehav ska likvid finnas tillgängligt på dessa depåer senast den 20 januari 2020.

Individuellt pensionssparande, IPS

För IPS dras avkastningsskatten för 2019 någon gång mellan 1 och 15 december. För att undvika tvångsförsäljning bör pengar finnas tillgängliga senast 1 december kl. 09.00. Avkastningsskatten för 2019 är 0,075 % och beräknas på värdet i din IPS per den 1 januari 2019.

Räkneexempel för avkastningsskatt på IPS år 2019:
Totala värdet den 1 januari 2019 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,48 %* år 2018.
Skattesatsen är 15 %.
Avkastningsskatten blev då 200 000 * 0,50 % * 15 % = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av värdet.

* Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %.

Kapitalförsäkring

Avkastningsskatten för kapitalförsäkring dras från din kapitalförsäkring i slutet av året, med undantag för uttag. Se mer under fliken Kapitalförsäkring.

Tänk på att du måste ha likvida medel då avkastningsskatten dras, under fliken Insättningar hittar du information om hur du enklast gör en insättning.

Använd vår flyttservice​

Har du ditt sparande och pensionslösningar spridda på flera olika banker? Använd vår flyttservice så hjälper vi dig att flytta hela ditt sparande till Nordnet. Här får du kostnadsfri flytthjälp.

Har det varit ett bra år för ditt företag?
...eller har du glömt att sätta av pengar till din tjänstepension?

Som du säkert vet är det billigare att sätta av pengar till tjänstepension än att ta ut dem i lön. Hos Nordnet kan du närsomhelst under året sätta av en engångssumma till din tjänstepension. Nu när året börjar närma sig sitt slut och du vet hur det gångna året har gått, passa på att minska din skatt genom att göra en extrainsättning till din och dina anställdas tjänstepension.

I tjänstepensionen för dina anställda kan man dra av 35 % av lönen, dock max 10 prisbasbelopp.

Maila oss på: foretag@nordnet.se med information om organisationsnummer, försäkringsnummer samt vilket belopp så skickar vi en faktura.

Har du ingen tjänstepension?

Passa på att starta en tjänstepension hos oss. Vi gör allt vi kan för att hinna öppna en ny tjänstepension åt dig innan årsskiftet. För att ni även ska hinna göra en insättning innan årsskiftet behöver vi er ansökan innan den 20 december.

Läs mer om vår tjänstepension.

Vanliga frågor just nu:

Med vårt deklarationsprogram kan du snart ta fram en preliminär K4-blankett. Det hjälper dig att se om du har vinster eller förluster under året. Vi uppdaterar detta när det är möjligt. Läs mer under Kontotyper - aktie- och fonddepå.

Du kan även se ditt resultat om du exporterar dina transaktioner till en excelfil, vilket du gör genom att vara inloggad på Nordnet.se och gå in under ”transaktioner och notor”. När du är inne på sidan väljer du samtliga transaktioner som skett under 2019 och exporterar. I excelfilen hittar du ditt resultat under kolumn P.

För kapitalförsäkring drar vi avkastningsskatt i slutet av varje kvartal. För privatpension, kapitalpension och tjänstepension drar vi avkastningsskatten 31 januari. Glöm inte att se till att ha kontanter på depån dessa dagar.

För investeringssparkonton dras skatten först i deklarationen 2020.

Vad som gäller för övriga depåtyper ser du under fliken ovan som heter Kontotyper.

Nej, handel mellan egna depåer är ej tillåtet.

Du får alltså inte lägga en samtidig köp- och säljorder från två olika konton, i ett och samma värdepapper, så att dessa båda ordrar går till avslut mot varandra.

Detta gäller inte bara vid handel mellan egna konton, utan även vid handel mellan sitt privata konto och sin kapitalförsäkring, mellan sitt privata konto och sitt företagskonto, samt mellan konton som man företräder i egenskap av fullmaktshavare.

För affärer som görs upp utanför marknadsplatsen innebär detta att du som kund inte får genomföra dessa via marknadsplatsen. För eventuella frågor rörande detta ber vi dig kontakta våra mäklare. Du når dem på 010-583 30 00. Du kan även läsa mer på Finansinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsbeskedet för 2019 kommer att finnas för dina konton i slutet av januari 2020. Du hittar det i inloggat läge under fliken Mina sidor följt av Årsbesked. Så länge du har kvar din depå kommer det alltid att ligga sparat där men om du vill spara ner eller skriva ut det själv finns möjlighet till det. Du kan också få årsbeskedet hemskickat med vanlig post för 199 kr om så önskas.

När du öppnat ditt årsbesked, är det en asterisk (*) på de värden vi på Nordnet rapporterat till Skatteverket.

På ett investeringssparkonto betalar du skatten i samband med deklaration, dvs. vi på Nordnet drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto. Denna skatt är 0,453 procent för år 2019. Läs mer under Kontotyper.

För dig med belåning på kapitalförsäkring sker en automatisk reglering av krediten i slutet av dagen den 30 december 2019, vilket är årets sista handelsdag på svenska börsen. Regleringen innebär att vi automatiskt flyttar över eventuellt saldo från din kapitalförsäkring till ditt kreditkonto och värdet kommer därmed att minska på din kapitalförsäkring.

Du kan även kvitta krediten själv genom att flytta pengar interntlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Kapitalförsäkringen till Kreditkontot, pantsatt i kapitalförsäkringen, under fliken Mina sidor.

Observera att det för dig med investeringssparkonto inte sker någon automatisk reglering av din kredit i samband med årsskiftet. Du som kund är ansvarig för att flytta över eventuella likvider från ditt investeringssparkonto till ditt kreditkonto när du anser det mest lämpligt.

Detta gör man genom att flytta pengar interntlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Investeringssparkonto till Kreditkontot, pantsatt i investeringssparkontot, under fliken Depå. Om pengarna finns som saldo men ej tillgängliga för handel kan vi flytta dem åt dig. Skicka då ett meddelande till oss via vår interna mail och begär en överföring till kreditkontot. För att vi ska hinna göra denna överföring innan årsskiftet behöver vi få in uppdraget senast 16 december, 10.00.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.