Hoppa till huvudinnehållet

Tryggt sparande.


Dina pengar är säkra hos oss.

Dina sparpengar är trygga hos oss. Vi ser alltid till att våra tekniska lösningar följer utvecklingen när det gäller säker handel med värdepapper på webben.

Nordnet Bank AB, dotterbolag till Nordnet AB (publ), är Nordens största internetmäklare. Nordnet bedriver bland annat bank- och värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Svenska staten ger alla kunder i svenska banker ett starkt skydd om banken skulle gå i konkurs.

Här beskriver vi vilka skydd du har när det gäller olika typer av konton och sparande, om Nordnet Bank AB eller Nordnet Pensionsförsäkring AB skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Säkerhet har högsta prioritet.

  • Nordnet står under Finansinspektionens tillsyn.

  • Insättningsgaranti, investerarskydd och förmånsrätt.

  • Alltid säkra digitala lösningar.

Banksäkerhet.

Insättningsgarantin.

De kontanter som finns på ditt konto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin täcker ett belopp om högst som motsvarar upp till 1 050 000 kr per kund. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn, gäller ersättningen för varje person för sig.

Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag Nordnet Bank AB försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgarantin gäller för investeringssparkonto, aktie- och fonddepå samt sparkonto hos Nordnet Bank AB.

Investerarskyddet.

Investerarskyddet innebär att staten skyddar dina värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras hos bank eller värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för kontanter som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet i samband med att en investeringstjänst utförs. Skyddet ger ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig. Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag samt andra juridiska personer.

Nordnet är dock skyldigt att hålla värdepapper som förvaras för kunders räkning avskilda från Nordnets egna tillgångar. Detta innebär att dina värdepapper normalt inte påverkas om Nordnet skulle försättas i konkurs eftersom du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av värdepapper. Investerarskyddet aktualiseras således endast för det fall Nordnet vid en konkurs inte skulle kunna lämna ut din egendom, till exempel därför att det inte går att reda ut vem egendomen tillhör.

Försäkringssäkerhet.

Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Försäkringstagare har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pensionsförsäkring AB ("Nordnet Pension") skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Förmånsrätt
Försäkringstagare har ett skydd, vid utmätning eller konkurs hos försäkringsbolaget som i många fall är långt bättre än vad den beloppsbegränsade insättningsgarantin respektive investerarskyddet kan erbjuda.

Försäkringstagare har en så kallad förmånsrätt vid utmätning och konkurs.
Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin och investerarskyddet är.
Den som har tecknat en försäkring i Nordnet Pension får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning skulle ske hos Nordnet Pension eller om Nordnet Pension skulle gå i konkurs.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som antecknats i ett så kallad skuldtäckningsregister. Nordnet Pension är skyldig att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar de skyldigheter som kan förväntas uppkomma enligt försäkringsavtal som Nordnet Pension ingått.

Vid utmätning eller konkurs ger förmånsrätten rätt till betalning före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar, och i praktiken innebär förmånsrätten att försäkringstagarna tillgodoses först.

Genom förmånsrätten får därför försäkringstagaren en mycket stark ställning om Nordnet Pension skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Ovanstående gäller inte IPS (individuellt pensionssparande) eftersom det inte är en försäkring.

Finansinspektionen
Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att Nordnet Pension följer de regler som gäller för skuldtäckningsregistret och vidtar åtgärder om de anser att skuldtäckningsregistret inte sköts på rätt sätt.

Tryggt sparande i IPS.

För kontanter på ditt IPS-konto.

Kontanter som finns på ditt IPS-konto hålls inte avskilda från Nordnet Bank AB:s tillgångar. Dessa ingår således i konkursboet och vid konkurs får du en fordran gentemot konkursboet motsvarande den kontantsumma som finns registrerad på ditt IPS-konto.

IPS omfattas inte av insättningsgarantin eller investerarskyddet. IPS omfattas inte heller av den förmånsrätt som gäller för försäkringsdepåer.

För värdepapper i din IPS.

Nordnet Bank AB håller dina värdepapper avskilda från sina egna tillgångar vilket innebär att du har separationsrätt till dina värdepapper och således alltid rätt att få ut dessa från konkursboet vid en eventuell konkurs. Separationsrätt innebär kortfattat att egendom som tillhör annan än Nordnet Bank AB vid utmätning och konkurs separeras, det vill säga förbehålls ägaren utan att denna behöver vidta någon åtgärd. Alltså räknas de inte med i konkursboets tillgångar och kan inte heller mätas ut av kronofogdemyndigheter.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm