Hoppa till huvudinnehållet

Securities Finance Transaction Regulation (SFTR).


Vad är SFTR?

SFTR står för Securities Finance Transaction Regulation och är en EU-förordning [1] med syfte att öka transparensen på marknaderna för värdepappersfinansiering. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering. Bestämmelserna om rapportering börjar gälla under 2020. Rapporteringsskyldighet kan uppstå dels för Nordnet och dels för företag som är kund hos Nordnet. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Vad är värdepappersfinansiering?

Med värdepappersfinansiering avses ett antal transaktionstyper för vilka finansiell säkerhet ställs. Exempel på sådan typ av transaktion är utlåning eller lån av värdepapper.

För vilka transaktioner kan ni som kund bli rapporteringsskyldig?

Om ni som företag önskar blanka ett värdepapper görs det genom att ett värdepapperslån tas upp mellan er och Nordnet. Värdepapperslånet är en transaktion som ska rapporteras enligt SFTR. Huruvida ni som kund själva blir rapporteringsskyldig, eller om Nordnet ansvarar för att genomföra rapporteringen åt er, beror på. Se nedan för en sammanställning.

Kundkategori
Typ av bolag
Rapporteringsskyldighet
Finansiell motpart
Värdepappersföretag, kreditinstitut, försäkringsföretag, fondbolag och AIF-förvaltare, centrala motparter samt värdepapperscentraler inom EU. Alternativt, filial inom EU av finansiell motpart enligt ovan utanför EU.
Rapporteringsskyldighet föreligger för både Nordnet och kund. Rapporteringsskyldighet för värdepappersföretag och kreditinstitut startar 11 april 2020. Rapporteringsskyldighet för centrala motparter samt värdepapperscentraler startar 11 juli 2020. Rapporteringsskyldighet för försäkringsföretag, fondbolag och AIF-förvaltare startar 11 oktober 2020.
Större icke-finansiell motpart
Företag inom EU (som ej är sådana finansiella motparter som anges ovan) som överskrider två av tre av följande kriterier: Balansomslutning: 20 000 000 EUR Nettoomsättning: 40 000 000 EUR Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 250 Alternativt, filial inom EU, av företag med säte utanför EU, som överskrider två av tre av kriterierna.
Rapporteringsskyldighet föreligger för både Nordnet och kund. Rapporteringsskyldigheten för kunder som är större icke-finansiella motparter startar den 11 januari 2021.
Små och medelstora icke-finansiell motpart
Företag inom EU (som ej är sådana finansiella motparter som anges ovan) som inte överskrider två av tre av följande kriterier: Balansomslutning: 20 000 000 EUR Nettoomsättning: 40 000 000 EUR Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 250 Alternativt, filial inom EU, av företag med säte utanför EU, som inte överskrider två av tre av kriterierna.
Rapporteringsskyldighet föreligger enbart för Nordnet. Nordnet kommer att rapportera för både er och för Nordnets räkning.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Obligatoriska uppgifter att tillhandahålla Nordnet.

För att ni som företag (oavsett om ni har egen rapporteringsskyldighet eller ej) ska ha möjlighet att utföra blankningsaffärer och uppta värdepapperslån efter det att rapporteringsskyldigheten under SFTR börjat tillämpas, behöver Nordnet ett antal obligatoriska uppgifter om er. En sådan obligatorisk uppgift är LEI-kod. Du kan läsa mer om LEI här. Bestämmelserna kräver ditt företag har en LEI-kod med registreringsstatus "issued", d.v.s. den måste förnyas årligen.

Hur uppfylls rapporteringsskyldigheten?

Motparter vid transaktioner för värdepappersfinansiering ska rapportera detaljer om transaktionen samt varje ändring eller avslutande av sådana till ett transaktionsregister. Uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter det att transaktionen ingåtts, ändrats eller avslutats.

Är ni som kund ett företag med rapporteringsskyldighet ska både ni och Nordnet rapportera uppgifter om transaktionen till ett utsett transaktionsregister. Uppgifterna ska rapporteras i ett standardiserat format och en unik transaktionskod (UTI) genereras för transaktionen.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm