Hoppa till huvudinnehållet

Key Information Document (KID) .


Vad är ett faktablad (KID) för en PRIIP-produkt?

I januari 2018 infördes en ny EU-förordning om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare så kallade PRIIP-produkter.PRIIP står för ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”. Förordningen medför bland annat att alla som utvecklar paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter måste skapa ett faktablad som ska finnas tillgängligt för icke-professionella kunder innan försäljning av paketerade produkter.

Faktabladen innehåller information som ska hjälpa dig som investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut och kunna jämföra produkten med andra liknande produkter.

Om PRIIP-produkter.

Syftet med PRIIP-förordningen är att stärka skyddet för dig som icke-professionell investerare.

  • Innan du som investerare tecknar avtal ska du få ett informationsunderlag i form av ett faktablad. Faktabladet ger dig basfakta om en enskild produkt. Faktabladet innehåller information om hur produkten fungerar, en riskindikator, potentiella vinst och förlustscenarior samt vad produkten kostar.

  • Informationen i faktabladet följer en gemensam standard som är framtagen för att säkra informationens kvalitet och för att göra det enklare för dig som investerare att kunna jämföra olika produkter med varandra (och då särskilt risk, potentiell avkastning och avgifter).

  • Faktabladen ska vara tydliga och lättlästa. Informationen i faktabladet ska rymmas på högst tre A4-sidor och vara åtskilt från produktens övriga marknadsförings­material. Faktabladet ska kunna tillhandahållas på lokalt språk.

Enligt förordningen är alla som utvecklar PRIIP-produkter skyldiga att ta fram ett faktablad för varje produkt. Faktabladet ska tillhandahållas innan försäljning till icke-professionella investerare.


Vad omfattar PRIIP-förordningen?

PRIIP-förordningen omfattar alla icke-professionella investerare. Med en icke-professionell investerare aves annan än professionell kund eller jämbördig motpart enligt MiFID.En PRIIP-produkt definieras som en investering där det belopp som ska återbetalas till den icke-professionella investeraren kan fluktuera på grund av exponering mot referensvärden eller utvecklingen av en eller flera tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren. Följande investeringar omfattas:

  • Derivat

  • Strukturerade produkter
    Börshandlade produkter/Hävstångsprodukter

  • Värdepappersfonder/UCITS-fonder

  • Alternativa investeringsfonder eller specialfonder som säljs till icke-professionella investerare

  • Försäkringsbaserade investeringsprodukter

Som kund hos Nordnet ges du möjlighet att i god tid innan en eventuell investering ta del av faktabladet inne på respektive produkts produktsida samt i anslutning till där du lägger din order.


priips1.png
priips2.png
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm