Hoppa till huvudinnehållet

Turbowarranter.


Vad är turbowarranter?

Turbowarranter, även kallat "Knock-out warranter", är investeringsprodukter med väldigt hög risk, speciellt utvecklad för en aktiv och kortsiktig handel. Turbowarranter kan innebära stora avkastningsmöjligheter, men också stora risker. En turbowarrant har en barriär, eller knockout-nivå, vilket kan leda till att den kan förfalla före sin ursprungliga slutdag ifall den underliggande tillgången når denna nivå under löptiden. En turbowarrant är en typ av warrant där den underliggande volatiliteten (rörligheten) har mindre betydelse jämfört med vanliga, s.k. plain-vanilla warranter. En turbowarrant kan förlora hela sitt värde redan före slutdagen, jämfört med en plain-vanilla warrant som du kan behålla till slutdagen.

Turbowarranter är ett finansiellt instrument med hävstång som innefattar väldigt hög risk. Att de har hävstång innebär att de rör sig mer, såväl upp som ner, än den underliggande tillgången och där en liten prisrörelse kan ha en stor påverkan på avkastningen. En investerare behöver således ha god förståelse för finansmarknaden rent generellt och i synnerhet för turbowarrantens risker och egenskaper. Med en turbowarrant är risken stor att du förlorar hela ditt investerade kapital. Ju högre hävstången är desto större är risken att du förlorar ditt kapital. Det ska dock noteras att du med en turbowarrant aldrig kan förlora mer än ditt investerade kapital.


Hur fungerar turbowarranter?


Underliggande tillgång

En turbowarrants värdeförändring är kopplad till utvecklingen i en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgång kan vara en aktie, ett index eller en råvara.


Typ av turbowarrant

Det finns två typer av turbowarranter:

Köpturbowarrant – om du förväntar dig en stigande marknad
Säljturbowarrant – om du förväntar dig en fallande marknad

En köpturbowarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången ökar, och en säljturbowarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker. Skulle den underliggande tillgången sjunka i värde kommer värdet på en köpturbowarrant att sjunka. På liknande sätt kommer en säljturbowarrant att falla i värde om underliggande tillgång stiger. Handel med turbowarranter innebär att du kan skapa avkastning oavsett om den underliggande tillgången går upp eller ner, förutsatt att du har rätt i din marknadstro.


Barriär (knockout)

Till skillnad från vanliga warranter har turbowarranter en barriärnivå, även kallat knockout-nivå, vilket kan leda till att turbowarranter kan förfalla före sin ursprungliga slutdag. I händelse av att den underliggande tillgången vid något tillfälle under löptiden vidrör barriärnivån, upphör handeln med turbowarranten. Därefter startar en period på normalt 3–6 timmar där turbowarrantens slutliga värde fastställs av emittenten (utgivaren av produkten). Finns ett värde så kommer det att användas som grund för utbetalningar till innehavarens depå. Vissa turbowarranter kan ha en knockout-nivå som är lika med lösenpriset, i dessa fall förfaller turbowarranten värdelös i händelse av att den knockas.


Lösenpris och slutdag

Lösenpriset anger vilket värde den underliggande tillgången måste ha på slutdagen för att turbowarranten ska ha ett värde. För en köpturbowarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett högre värde än lösenpriset, har din köpturbowarrant ett värde, annars inte. För en säljturbowarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett lägre värde än lösenpriset, har din säljturbowarrant ett värde, annars inte.

Turbowarranter har en begränsad livstid, eller löptid som det kallas, fram till en bestämd slutdag. Efter slutdagen förfaller turbowarranten och avnoteras från handelsplatsen.


Beräkning av återbetalningsbelopp och avkastning

Om du äger en turbowarrant till dess den förfaller på slutdagen och den underliggande tillgången aldrig vidrört turbowarrantens barriärnivå under löptiden, kommer du att på återbetalningsdagen erhålla:

Återbetalningsbelopp för en köpturbowarrant = (slutkurs på underliggande tillgång – lösenpris) / paritet
Återbetalningsbelopp för en säljturbowarrant = (lösenpris – slutkurs på underliggande tillgång) / paritet

Om den underliggande tillgången är i utländsk valuta så kommer återbetalningsbeloppet även att justeras med valutakursen. 

Pariteten är antalet turbowarranter som motsvarar en enhet av den underliggande tillgången. Investerar du i en (1) turbowarrant med paritet 100 betyder det att du har exponering motsvarande 1/100 av den underliggande tillgången.


Beräkning av Turbowarrantens värde under löptiden

Det så kallade realvärdet, d.v.s. det värde turbowarranten skulle ha om slutdagen vore idag, är det som huvudsakligen avgör det aktuella priset på en turbowarrant. Detta är en stor skillnad mot vanliga warranter som har ett betydande tidsvärde, vilket gör att en warrants pris ofta är betydligt högre än realvärdet.

Köpturbowarrant realvärde = (aktuell kurs på underliggande tillgång – lösenpris) / paritet
Säljturbowarrant realvärde = (lösenpris – aktuell kurs på underliggande tillgång) / paritet

Förutom realvärdet kommer även marknadsräntan, utdelningar, riskpremie och spread ha betydelse för prissättningen vilket gör att de köp- och säljkurser som finns i marknaden kan komma att skilja sig från realvärdet.


Bra att känna till om avgifter


Courtage

I regel betalar man courtage för handel med turbowarranter precis som när man handlar med aktier. Hur mycket man betalar skiljer sig beroende på vilka produkter man handlar eller vilka villkor man har som kund. Courtagenivåer framgår i Nordnets vid var tid gällande prislista.


Spread

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread och är en kostnad för dig som investerare. Spreaden skiljer sig mellan olika typer av produkter och underliggande tillgångar. Oftast står spreaden i relation till den underliggande tillgångens spread. Ju högre spread en produkt har desto längre bort ifrån "fair value", d.v.s. produktens mittpris, köper och säljer du. En produkt med en hög spread kan innebära en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread.


Ränta

Med en köpturbowarrant finansierar emittenten d.v.s. utgivaren av produkten en stor del av exponeringen mot den underliggande tillgången. Kostnaden för finansieringen läggs på turbowarrantens pris som en räntepremie. För en säljturbowarrant fungerar det tvärtom och det uppstår en ränterabatt. Detta är en av anledningarna till att turbowarranter huvudsakligen handlas med korta löptider. Ju kortare löptiden är desto mindre är effekten av ränta på priset.


Tänk på det här innan du investerar


Kreditrisk

Investeringar i turbowarranter innebär en kreditrisk. Med kreditrisk menas risken att om utfärdaren av produkten går i konkurs och inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare, skulle du som placerare riskera att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Detta oavsett hur den underliggande marknaden utvecklats under löptiden.


Marknadsrisk

Marknadsrisken för turbowarranter består bland annat i att värdet kommer att variera med den underliggande tillgångens utveckling. Skulle den underliggande tillgången sjunka i värde kommer värdet på en köpturbowarrant att sjunka. På liknande sätt kommer en säljturbowarrant att falla i värde om underliggande tillgång stiger. Det bör poängteras att turbowarranter är hävstångsprodukter och kan komma att uppvisa stora prisrörelser, såväl positiva som negativa. Om den underliggande tillgången går i motsatt riktning till din uppfattning om dess värdeutveckling riskerar du att förlora hela ditt investerade kapital. En särskild marknadsrisk uppstår dessutom när marknaden för den underliggande tillgång är öppen för handel men marknadsplatsen för turbowarranter är stängd.


Likviditetsrisk

Vid vissa marknadsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja turbowarranter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.


Valutarisk

Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att produkten kan minska i värde på grund av valutakursförändringar.


Kom ihåg

Informationen här ovan upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till turbowarranter. Eftersom produkterna är komplexa finansiella instrument och svänger kraftigare vid marknadsrörelser än andra produkter, är det viktigt att du som investerare sätter dig in i varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och de slutliga villkoren.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm