Hoppa till huvudinnehållet

Trackers.


Vad är en tracker?

Trackers är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Underliggande tillgångar kan exempelvis vara en aktie, ett index, en råvara eller en kryptovaluta. Trackers ges ut som s.k. certifikat, vilket är ett skuldebrev av samma typ som en statsskuldväxel, fast emittenten (utgivaren) är exempelvis en bank eller ett företag.


Hur fungerar en tracker?

En tracker har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgångens rörelse 1:1. Detta såväl i upp- som nedgång. Om priset på den underliggande tillgången stiger, så stiger även priset på certifikatet, och om priset på den underliggande tillgången sjunker, så sjunker priset på certifikatet med samma procentsats (utan att ta hänsyn till eventuella kostnader). En tracker kan alltså närmast jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.

Trackers har en obegränsad livslängd. Det kallas ”open-ended” och innebär att de löper till dess att emittenten, d.v.s. utgivaren av produkten, eventuellt väljer att avnotera värdepappret.


Bra att känna till om avgifter


Förvaltningsavgift

När du handlar med trackers betalar du en förvaltningsavgift. Avgiften tas ut dagligen i värdet på produkten och varierar beroende på vilken tracker du investerar i. Justeringen av värdet görs varje dag efter börsens stängning vilket innebär du bara betalar en förvaltningsavgift om du äger produkten över natten.


Courtage

I regel betalar man courtage för handel med trackers precis som när man handlar med aktier. Hur mycket man betalar skiljer sig beroende på vilka produkter man handlar eller vilka villkor man har som kund. Courtagenivåer framgår i Nordnets vid var tid gällande prislista.


Spread

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread och är en kostnad för dig som investerare. Spreaden skiljer sig mellan olika typer av trackers och underliggande tillgångar. Oftast står spreaden i relation till den underliggande tillgångens spread. Ju högre spread en produkt har desto längre bort ifrån "fair value", d.v.s. produktens mittpris, köper och säljer du. En produkt med en hög spread kan innebära en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread.


Tänk på det här innan du investerar i en tracker

Det finns flertalet risker förknippade med att investera i trackers.


Likviditetsrisk

Vid vissa marknadsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en tracker. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under en viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.


Marknadsrisk

När du handlar trackers tar du en marknadsrisk, vilket innebär att du kan ha fel i din marknadstro. Om den underliggande tillgången går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela ditt investerade kapital. En särskild marknadsrisk uppstår dessutom när marknaden för den underliggande tillgången är öppen för handel, men marknadsplatsen där trackern är upptagen till handel är stängd.


Valutarisk

Valutarisk förekommer i de fall när den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att trackern kan minska i värde på grund av valutakursförändringar. Det kan få till följd att trackerns värde kan stiga eller sjunka även då den underliggande tillgången är oförändrad. Vissa trackers erbjuder en inbyggd valutasäkring, vilket framgår av produktens slutliga villkor.


Kreditrisk

En investering i en tracker innebär en kreditrisk. Med kreditrisk menas risken att om emittenten av produkten går i konkurs och inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare, skulle du som placerare riskera att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Detta oavsett hur den underliggande marknaden utvecklats under löptiden.


Kryptovalutor som underliggande tillgång

När du handlar trackers med kryptovalutor som underliggande tillgång finns det flera risker som är bra att förstå utöver riskerna ovan. Här är några av de viktigaste riskerna att känna till:

  • Marknadsrisk – Tillgången både kan öka och minska i värde. Kryptovalutor har historiskt varit väldigt volatila och kan således svänga snabbt i värde.

  • Kryptomarknaden – Marknaden för kryptovalutor är inte reglerad på samma sätt som den traditionella finansiella marknaden. Det innebär bland annat att risken är större för marknadsmanipulation, felaktig prissättning eller bara en allmän svårighet att värdera tillgångarna.

  • Öppettider – Marknaden för kryptovalutor är i vanliga fall öppen dygnet runt, men trackers på kryptovalutor kan endast handlas när marknadsplatsen där trackern finns upptagen till handel är öppen.

De flesta kryptovalutor omfattas inte av konsumentskyddande regler och de står inte under Finansinspektionens tillsyn. Det gör att riskerna blir högre jämfört med andra traditionella tillgångar som du kan handla med på börsen.


Kom ihåg

Informationen här ovan upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till trackers. Eftersom trackers är komplicerade finansiella instrument, är det viktigt att du som investerare sätter dig in i varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och de slutliga villkoren.
Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm