Hoppa till huvudinnehållet

Preferensaktier och konvertibler.


Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier (förkortas Pref) är en typ av aktie där utdelning är bestämd på förhand. Ofta beskrivs preferensaktier som en blandning mellan en stamaktie och en obligation eftersom preferensaktier, likt obligationers löpande ränteutbetalning, har fasta löpande utbetalningar i form av utdelningar. Preferensaktier har även vissa likheter med ett lån eftersom det vanligtvis finns en förutbestämd tidpunkt då preferensaktien köps tillbaka av bolaget.


Vad är skillnaden på en preferensaktie och en stamaktie?

Preferensaktiers utdelning är normalt högre än den utdelning stamaktieägarna får. Däremot så ger inte en preferensaktie samma möjlighet att dela på den framtida vinsten som en stamaktie, eftersom preferensaktier i regel inte ger en högre utdelning än den på förhand fastställda. Om bolaget har haft ett väldigt bra år, och därför beslutar om en höjd utdelning, kan utdelningen till stamaktieägare därför i vissa fall överstiga utdelningen till preferensaktieägare.

Jämfört med stamaktieägare har preferensaktieägare förtur vid utdelning. Det innebär dock inte att utdelningen är garanterad. Om bolagets ekonomiska situation försämras kan utdelningen på preferensaktien helt utebli.


Tänk på detta innan du köper en preferensaktie

Varje enskild preferensaktie har villkor för inlösen, d.v.s. hur, när och till vilken kurs företaget kan köpa tillbaka aktien. Antingen kan företaget köpa tillbaka preferensaktien när de vill eller så finns det en förutbestämd tidpunkt. Köper du en preferensaktie till ett högre pris än inlösenkursen riskerar du att gå med förlust motsvarande mellanskillnaden vid inlösen.

Preferensaktier är känsliga för ränteförändringar. Om marknadsräntan stiger så minskar värdet på preferensaktier.

Vissa preferensaktier kan ha låg likviditet, vilket innebär att det kan vara svårt för en innehavare att sälja sitt innehav vid önskad tidpunkt.


Vad är en konvertibel?

En konvertibel (förkortas KV) är enkelt förklarat ett lån. När du köper en konvertibel kan man säga att du lånar ut pengar till det företag som gett ut konvertibeln. I utbyte får du som investerar en avkastning i form av ränteutbetalningar. Innehavaren av en konvertibel kan välja att vid vissa tillfällen omvandla värdet på konvertibeln till något annat istället för att få tillbaka de utlånade pengarna när konvertibeln för faller. I de allra flesta fall brukar detta vara aktier i företaget som gett ut konvertibeln.


Hur fungerar konvertibler?

Konvertibler handlas i procent av nominellt belopp, d.v.s. i procent av sitt ursprungliga lånevärde. Det innebär att om en konvertibel handlas i poster om 10 000 kronor, till kursen 105%, så kostar en post 10 500 kronor.

Innehavaren av en konvertibel har följande möjligheter:

  • Invänta konvertibelns förfallodag för kontant återbetalning av nominellt belopp och upplupen ränta.

  • I tillämpliga fall konvertera konvertibeln och upplupen ränta till aktier. Antalet erhållna aktier baseras på bolagets aktiekurs vid tillfället för konvertering.

  • Sälja konvertibeln i marknaden till det aktuella marknadsvärdet.


Tänk på det här innan du köper en konvertibel

Om företaget som gett ut konvertibeln får betalningsproblem finns det en risk att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital.

Konvertibler är känsliga för ränteförändringar. Om marknadsräntan stiger så minskar värdet på konvertibler.

Vissa konvertibler kan ha låg likviditet, vilket innebär att det kan vara svårt för en innehavare att sälja sitt innehav vid önskad tidpunkt.

Villkoren för konvertibler kan variera. I prospektet för en konvertibel går det att utläsa viktig information så som konvertibelns löptid, ränta, konverteringskurs, konverteringstillfälle och förfallodag. För att kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut är det därför viktigt att ta del av en konvertibels prospekt innan du investerar.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm