Hoppa till huvudinnehållet

Mini Futures & Unlimited Turbos.


Vad är Mini Futures & Unlimited Turbos?

Mini Futures & Unlimited Turbos är investeringsprodukter av typen warranter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan exempelvis vara en aktie, ett index eller en råvara. Dessa produkter är utformade för aktiva investerare som söker lösningar för att öka exponeringen i sina portföljer.

Mini Futures & Unlimited Turbos är instrument med medelhög till hög hävstång som innefattar väldigt hög risk, detta då de rör sig mer, såväl upp som ner, än den underliggande tillgången och där en liten prisrörelse kan ha en stor påverkan på avkastningen. En investerare behöver således ha god förståelse för finansmarknaden rent generellt och i synnerhet produktens risker och egenskaper. En investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Man kan dock inte förlora mer än det investerade kapitalet.


Hur funkar Mini Futures & Unlimited Turbos?


Mini Futures

En Mini LONG stiger i värde när den underliggande tillgången ökar, medan en Mini SHORT sjunker i värde. Tvärtom gäller att en Mini LONG sjunker i värde när den underliggande tillgången sjunker, medan en Mini SHORT ökar.

Unlimited Turbos

En Turbo LONG stiger i värde när den underliggande tillgången ökar, medan en Turbo SHORT sjunker i värde. Tvärtom gäller att en Turbo LONG sjunker i värde när den underliggande tillgången sjunker, medan en Turbo SHORT ökar.

Läs mer om vad som skiljer en Unlimited Turbo från en Mini Future längre ner.


Finansieringsnivå

När du köper en Mini Future/Unlimited Turbo betalar du mindre för att uppnå samma exponering som om du hade köpt den underliggande tillgången direkt. Skillnaden mellan kapitalinsatsen jämfört med att köpa den underliggande tillgången direkt kallas finansieringsnivå och den tillhandahålls av utgivaren av produkten. Finansieringsnivå är en viktig parameter när man ska beräkna produktens värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini/Turbo LONG gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini/Turbo SHORT gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.


Hur beräknas produktens teoretiska pris?

Det teoretiska priset på en Mini/Turbo LONG beräknas genom att dra bort finansieringsnivån från värdet på den underliggande tillgången. För att beräkna det teoretiska priset på en Mini/Turbo SHORT drar du i stället bort värdet på den underliggande tillgången från finansieringsnivån.


Stop Loss-nivå (knockout) och restvärde

Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna prisnivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en så kallad knockout-händelse).

När en Mini Future knockas kan ett eventuellt restvärde komma att betalas ut. Beloppets storlek kan variera och är beroende av vilken kurs utgivaren lyckats realisera den underliggande tillgången till. I bästa fall blir restvärdets storlek skillnaden mellan produktens stop loss-nivå och finansieringsnivå. I värsta fall kan restvärdet helt utebli. Om den underliggande tillgången för en Unlimited Turbo utvecklas ofördelaktigt och det sker en knockout-händelse så har Unlimited Turbos alltid ett restvärde om noll.


Vad skiljer en Unlimited Turbo från en Mini Future?

En Mini Future har en buffert mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. Det vill säga det finns en skillnad mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. För Unlimited Turbos har denna buffert tagits bort och läggs i stället till produktens pris. Kort sagt innebär det att stop loss-nivån är densamma som finansieringsnivån på bekostnad av en premie som läggs till priset.

Eftersom avståndet mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån är noll, kommer en Unlimited Turbo att förfalla värdelös när finansieringsnivån nås. Sett från emittentens (utgivaren av produkten) perspektiv existerar alltså ingen säkerhetsbuffert som finns i en Mini Future, vilket ökar risken för en stor förlust för emittenten om marknaden tar ett språng förbi finansieringsnivån där de inte längre kan realisera den underliggande tillgången utan att ha förlorat pengar. Detta benämns som emittentens så kallade ”Gap risk”, och är en kursrisk som emittenten behöver ha kompensation för. Därför kommer en Unlimited Turbo handlas till en premie gentemot motsvarande Mini Future. En Unlimited Turbo har därför ett högre pris. Premien kan sägas vara kostnaden för den extra flexibilitet och hävstång en Unlimited Turbo erbjuder den som investerar, då den förfaller senare och därmed kan handlas längre än motsvarande Mini Future. Premien går helt förlorad i händelse av att stop loss-nivån nås. Som investerare vet man därför alltid vad den maximala kostnaden blir för en extrem marknadsrörelse. Det kan därför vara relevant för investeraren att jämföra bufferten hos en Mini Future mot premien i motsvarande Unlimited Turbo.


Hävstång


Hur påverkar hävstången utvecklingen?

Hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången (uppåt eller nedåt). Exempelvis betyder en hävstång på fem att om priset på den underliggande tillgången rör sig +/- 1% så kommer Mini Futuren/Unlimited Turbon att röra sig +/- 5%. En mini/turbo long påverkas positivt när den underliggande tillgången stiger och en mini/turbo short påverkas positivt när den underliggande tillgången faller. Hävstången är inte konstant utan varierar som en funktion av priset på den underliggande tillgången.

Indikativ hävstång

En annan viktig sak att känna till är indikativ hävstång, vilket är den hävstång du får vid ett givet investeringstillfälle. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. I och med att den underliggande tillgångens pris förändras över tid kommer även den indikativa hävstången för varje enskild Mini Future/Unlimited Turbo att ändras löpande fram tills att du investerar i produkten. Vid investeringstillfället fastställs hävstången eftersom relationen mellan den underliggande tillgångens pris och produktens finansieringsnivå låses. Hävstången är fast under den tid du innehar produkten.

Beroende på om du vill investera i en LONG eller SHORT kommer den indikativa hävstången ändras beroende på om priset på underliggande tillgång stiger eller faller över tid. I en LONG kommer den indikativa hävstången att minska om priset på den underliggande tillgången stiger och öka om den underliggande tillgången faller i värde. I en SHORT kommer den indikativa hävstången öka om priset på underliggande tillgång stiger och minska om underliggande faller i värde. Det finns ingenting i produktnamnet på en specifik Mini Future eller Unlimited Turbo som indikerar vilken hävstång som gäller vid ett visst tillfälle. Därför är det viktigt att du stämmer av vad den indikativa hävstången är så att du inte investerar till högre risk än vad du planerat.


Bra att känna till om avgifter


Courtage

I regel betalar man courtage för handel med Mini Futures & Unlimited Turbo precis som när man handlar med aktier. Hur mycket man betalar skiljer sig beroende på vilka produkter man handlar eller vilka villkor man har som kund. Courtagenivåer framgår i Nordnets vid var tid gällande prislista.

Spread

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread och är en kostnad för dig som investerare. Spreaden skiljer sig mellan olika typer av produkter och underliggande tillgångar. Oftast står spreaden i relation till den underliggande tillgångens spread. Ju högre spread en produkt har desto längre bort ifrån "fair value", d.v.s. produktens mittpris, köper och säljer du. En produkt med en hög spread kan innebära en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread.

Ränta

För att skapa en hävstång är Mini Futures & Unlimited Turbos konstruerade med en finansieringsnivå som du som investerare betalar en ränta för. Det brukar även kallas för finansieringskostnad. Högre hävstång ger större lånedel i absoluta tal och därmed en högre räntekostnad. Den årliga räntan tas ut genom att finansieringsnivån dagligen justeras uppåt i en Mini/Turbo LONG och nedåt i en Mini/Turbo SHORT.


Tänk på det här innan du investerar


Kreditrisk

Investeringar i Mini Futures & Unlimited Turbos innebär en kreditrisk. Med kreditrisk menas risken att om utfärdaren av produkten går i konkurs och inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare, skulle du som placerare riskera att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Detta oavsett hur den underliggande marknaden utvecklats under löptiden.


Marknadsrisk

Marknadsrisken för Mini Futures/Unlimited Turbos består bland annat i att värdet kommer att variera med den underliggande tillgångens utveckling. Skulle den underliggande tillgången sjunka i värde kommer värdet på Mini/Turbo LONG att sjunka. På liknande sätt kommer Mini/Turbo SHORT att falla i värde om underliggande tillgång stiger. Det bör poängteras att Mini Futures & Unlimited Turbos är hävstångsprodukter och kan komma att uppvisa stora prisrörelser, såväl positiva som negativa. Om den underliggande tillgången går i motsatt riktning till din uppfattning om dess värdeutveckling riskerar du att förlora hela ditt investerade kapital. En särskild marknadsrisk uppstår dessutom när marknaden för den underliggande tillgång är öppen för handel men marknadsplatsen för Mini Futures/Unlimited Turbos är stängd.


Likviditetsrisk

Vid vissa marknadsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Mini Futures/Unlimited Turbos. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.


Valutarisk

Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att produkten kan minska i värde på grund av valutakursförändringar.


Kom ihåg

Informationen här ovan upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till Mini Futures & Unlimited Turbos. Eftersom produkterna är komplexa finansiella instrument och svänger kraftigare vid marknadsrörelser än andra produkter, är det viktigt att du som investerare sätter dig in i varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och de slutliga villkoren.Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm